• Không có kết quả nào được tìm thấy

Toán 2 - Tiaanf 19 - Bảng nhân 2 (Tr95)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Toán 2 - Tiaanf 19 - Bảng nhân 2 (Tr95)"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

BẢNG NHÂN 2

(2)

3 được lấy 2 lần

(3)

5 x 2 = 10

Thừa số Thừa số Tích

(4)

2 được lấy 1 lần, ta viết : 2 x 1 = 2

2 được lấy 2 lần, ta có : 2 x 2 =

2 được lấy 3 lần, ta có : 2 x 3 =

2 + 2 = 4 Vậy : 2 x 2 = 4

2 + 2 + 2 = 6

Vậy : 2 x 3 = 6

(5)

BẢNG NHÂN 2

(6)

BẢNG NHÂN 2

(7)

1. TÝnh nhÈm:

2 x 2 = 2 x 4 = 2 x 6 =

2 x 8 = 2 x 10 = 2 x 1 =

2 x 7 = 2 x 5 = 2 x 9 = 2 x 3 = 4 16

8 12

20 2

14

10

18

6

(8)

2. 8 chân 1. 6 chân

4. 12 chân 3. 12 chân

Một con gà có 2 chân.

Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân?

? chân

4. 12 chân

(9)
(10)

Mỗi đôi giầy có 2 chiếc giầy.

2. 4 chiếc giầy 1. 2 chiếc giầy

4. 8 chiếc giầy 3. 6 chiếc giầy

2. 4 chiếc giầy

? chiếc giầy

Hỏi 2 đôi giầy có bao nhiêu chiếc giầy ?

(11)

2. 8 ly kem 1. 4 ly kem

4. 10 ly kem 3. 6 ly kem

? ly kem

3. 6 ly kem

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Học thuộc bảng nhân 2 Chuẩn bị :

[r]

- Biết cách tìm kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng các số hạng bằng nhau.. - Phát triển các năng lực

Khi thực hiện phép tính nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số ta thực hiện bắt đầu từ

[r]

- Làm các bài tập trong SGK Toán - Làm các bài tập trong SGK Toán -Xem trước bài ôn tập các bảng chia( tr 10).

Ôn

Nhận biết về