Toán 2 - Tiaanf 19 - Bảng nhân 2 (Tr95)

11  Download (0)

Full text

(1)

BẢNG NHÂN 2

(2)

3 được lấy 2 lần

(3)

5 x 2 = 10

Thừa số Thừa số Tích

(4)

2 được lấy 1 lần, ta viết : 2 x 1 = 2

2 được lấy 2 lần, ta có : 2 x 2 =

2 được lấy 3 lần, ta có : 2 x 3 =

2 + 2 = 4 Vậy : 2 x 2 = 4

2 + 2 + 2 = 6

Vậy : 2 x 3 = 6

(5)

BẢNG NHÂN 2

(6)

BẢNG NHÂN 2

(7)

1. TÝnh nhÈm:

2 x 2 = 2 x 4 = 2 x 6 =

2 x 8 = 2 x 10 = 2 x 1 =

2 x 7 = 2 x 5 = 2 x 9 = 2 x 3 = 4 16

8 12

20 2

14

10

18

6

(8)

2. 8 chân 1. 6 chân

4. 12 chân 3. 12 chân

Một con gà có 2 chân.

Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân?

? chân

4. 12 chân

(9)
(10)

Mỗi đôi giầy có 2 chiếc giầy.

2. 4 chiếc giầy 1. 2 chiếc giầy

4. 8 chiếc giầy 3. 6 chiếc giầy

2. 4 chiếc giầy

? chiếc giầy

Hỏi 2 đôi giầy có bao nhiêu chiếc giầy ?

(11)

2. 8 ly kem 1. 4 ly kem

4. 10 ly kem 3. 6 ly kem

? ly kem

3. 6 ly kem

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in