Toán 5 - Tuần 31 - Luyen tap Trang 160

13  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

KHỞI ĐỘNG

(4)

Tìm x:

b) x + 17,67 = 100 - 63,2 a) x + 35,67 = 88,5

x + 17,67 = 36,8

x = 36,8 – 17,67 x = 19,13

x = 88,5 - 35,67 x = 52,83

Toán:

(5)

Bài 1 : Tính:

a)

578,69 + 281,78;

b) 594,72 + 406,38 – 329,47.

Toán - tiết 149:

Luyện tập

5 ; 3 3

2  ;

12 1 7

2 12

7   17 12 17 5 17 4 .

(6)

Bài 1. a)

15 1 4 15

19 15

9 15

10 5

3 3

2     

7 2 1 7 1 2 8 2 2 2 8 12 7 12 12 12 7 12 7 3 7 21

 

           

 

17 3 17

4 5

12 17

4 17

5 17

12   

(7)

Bài 1 .b

578,69 + 281,78 = 578,69

281,78 860,47 +

=

– 329,47

=

671,63

860,47

1001,1

47 , 329 38

, 406 72

,

594  

 

 

(8)

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)

b) 83,45 – 30,98 – 42,47

69,78 + 35,97 + 30,22 c)

Gợi ý: Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng để thực hiện.

d)

Toán - tiết 149:

Luyện tập

4 1 11

4 4

3 11

7   

99 14 99

28 99

72  

(9)

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) b)

d)

69,78 + 35,97 + 30,22 = (69,78 + 30,22) + 35,97 = 100 + 35,97

= 135,97

83,45 – 30,98 – 42,47 = 83,45 – (30,98 + 42,47) = 83,45 – 73,45

= 10

c)

2 1

4 1 4 11

11 4

1 4

3 11

4 11

7 4

1 11

4 4

3 11

7      

 

 

 

 

 

33 10 99

30 99

42 99

72 99

14 99

28 99

72 99

14 99

28 99

72

    

 

 

(10)

Bài 3:

TÓM TẮT Chi tiền ăn và học :

Chi tiền thuê nhà và việc khác:

Mỗi tháng để dành :...% tiền lương?

Nếu tiền lương 4 000 000 đồng để dành: ... tiền?

số tiền lương.

số tiền lương

Toán - tiết 149:

Luyện tập

3 5

1 4

(11)

Bài 3: Bài giải

Phân số chỉ số tiền lương gia đình đó mỗi tháng để dành được là:

Nếu tiền lương 4 000 000 đồng thì gia đình đó để dành số tiền là:

Số phần trăm tiền lương gia đình đó mỗi tháng để dành được là:

4 000 000 : 100 × 15 = 60 000 (đồng) Đáp số: a) 15%

b) 60 000 đồng.

(số tiền lương)

(số tiền lương)

(số tiền lương)

3 1 3

1 ( )

5 4 20

  

3 15

20  100  15%

(12)

Câu 1. Tính:

A)

B)

Đ

C)

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

5 2 3

1 5

1

 

15 10

15 4

15 14

(13)

A) 409,10 B) 500 C) 409

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 2. Tính: 192,72 + 307,28 =

Đ

Figure

Updating...

References

Related subjects :