TLV 2- Tuần 28

17  Download (0)

Full text

(1)
(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ

(3)

ĐÁP LỜI CHIA VUI.

TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI.

(4)

Bài 1: Em đoạt giải cao trong một cuộc thi (kể

chuyện, vẽ hoặc múa, hát ). Các bạn chúc mừng. Em

sẽ nói gì để đáp lại lời chúc mừng của các bạn?

(5)

HS1: Chúc mừng bạn đoạt giải cao trong cuộc thi kể chuyện.

-HS2: Mình rất cảm ơn các bạn.

HS1: Chúc mừng bạn đoạt giải cao trong cuộc thi vẽ tranh .

-HS2: Các bạn làm mình cảm động quá. Rất cảm ơn các bạn.

Khi đáp lời chia vui, con cần đáp với thái độ như thế nào ?

Khi đáp lời chia vui, con cần đáp với thái độ

vui vẻ, biết ơn.

(6)

Bài 2: Đọc và trả lời câu hỏi:

Quả măng cụt

Quả măng cụt tròn như quả cam, to bằng nắm tay trẻ con, toàn thân tím sẫm ngả sang đỏ. Cuống nó to và ngắn, quanh cuống có bốn, năm cái tai tròn úp vào quả.

Tách nửa vỏ trên, ruột măng cụt sẽ hiện ra trắng muốt như hoa bưởi. Có đến bốn, năm múi to không

đều nhau, ăn vào ngọt trong miệng và toả hương thoang thoảng.

Theo Phạm Hữu Tùng

(7)
(8)

a) Nãi vÒ h×nh d¸ng bªn ngoµi qu¶ m¨ng côt:

- Qu¶ h×nh g× ?

- Qu¶ to b»ng chõng nµo ? - Qu¶ mµu g× ?

- Ruét qu¶ m¨ng côt mµu g× ?

b) Nãi vÒ ruét vµ mïi vÞ qu¶ m¨ng côt:

- C¸c mói như thÕ nµo ? - Mïi vÞ m¨ng côt ra sao ? - Cuèng nã như thÕ nµo ?

(9)

a) Nãi vÒ h×nh d¸ng bªn ngoµi qu¶ m¨ng côt:

- Qu¶ h×nh g× ?

- Qu¶ to b»ng chõng nµo ? - Qu¶ mµu g× ?

- Cuèng nã như thÕ nµo ?

(10)

- Ruét qu¶ m¨ng côt mµu g× ? b) Nãi vÒ ruét vµ mïi vÞ qu¶ m¨ng côt:

- C¸c mói như thÕ nµo ?

- Mïi vÞ m¨ng côt ra sao ?

(11)

a) Nãi vÒ h×nh d¸ng bªn ngoµi qu¶ m¨ng côt:

- Qu¶ h×nh g× ?

- Qu¶ to b»ng chõng nµo ? - Qu¶ mµu g× ?

- Ruét qu¶ m¨ng côt mµu g× ?

b) Nãi vÒ ruét vµ mïi vÞ qu¶ m¨ng côt:

- C¸c mói như thÕ nµo ? - Mïi vÞ m¨ng côt ra sao ? - Cuèng nã như thÕ nµo ?

(12)

a) Nãi vÒ h×nh d¸ng bªn ngoµi qu¶ m¨ng côt:

- Qu¶ h×nh g× ?

- Qu¶ to b»ng chõng nµo ? - Qu¶ mµu g× ?

- Ruét qu¶ m¨ng côt mµu g× ?

b) Nãi vÒ ruét vµ mïi vÞ qu¶ m¨ng côt:

- C¸c mói như thÕ nµo ? - Mïi vÞ m¨ng côt ra sao ? - Cuèng nã nh ư thÕ nµo ?

Bµi 3: ViÕt vµo vë c¸c c©u tr¶ lêi cho phÇn a) hoÆc b) ë bµi 2.

(13)

a) Quả măng cụt tròn, giống như một quả cam nhưng nhỏ chỉ bằng nắm tay của một em bé. Vỏ măng cụt màu tím thẫm ngả sang màu đỏ. Cuống măng cụt ngắn và to. Bốn, năm cái tai tròn trịa nằm úp vào quả và vòng quanh cuống.

b) Dùng dao cắt khoanh nửa quả, em thấy lộ ra ruột măng cụt trắng muốt như hoa bưởi, với bốn năm múi to không đều nhau. Ăn từng múi, thấy vị ngon đậm và một mùi thơm thoang

thoảng.

(14)
(15)
(16)
(17)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in