Lop 2 - TOAN - Tuan 25 - Bai - Luyen tap chung

Download (0)

Full text

(1)

Môn : Toán

Lớp 2

(2)

Toán : Kiểm tra bài cũ :

Tóm tắt :

5 quả cam : 1 đĩa 25 quả cam :...đĩa ?

Giải bài toán theo tóm tắt sau : Bài giải :

số đĩa cam xếp được là : 25 : 5 = 5 (đĩa)

Đáp số : 5 đĩa cam.

Luyện tập chung Bài 1. Tính (theo mẫu) :

Mẫu : 3 x 4 : 2 = 12 : 2 = 6

a) 5 x 6 : 3 = 30 : 3

= 10

b) 6 : 3 x 5 = 2 x 5

= 10

c) 2 x 2 x 2 = 4 x 2

= 8

(3)

Bài 2. Tìm x :

a) x + 2 = 6 b) 3 + x = 15 x X 2 = 6 3 X x = 15

a) x + 2 = 6

x = 6 - 2 x = 4

x X 2 = 6 x = 6 : 2 x = 3

b) 3 + x = 15

x = 15 - 3 x = 12

3 X x = 15

x = 15 : 3 x = 5

(4)

Bài 4. Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ ?

Tóm tắt :

1 chuồng : 5 con thỏ 4 chuồng : ...con thỏ ?

Bài giải :

Số con thỏ 4 chuồng có là : 5 x 4 = 20 (con)

Đáp số : 20 con thỏ.

(5)

Bài 3. Hình nào đã được tô màu

D A

C

B

(6)

Chọn kết quả đúng : x + 4 = 16

A. x = 4 B. x = 20 C. x = 19 D. x = 12 x X 5 = 25

A. x = 30 B. x = 20 C. x = 5 D. x = 15

4 X x = 16 A. x = 4 B. x = 20 C. x = 12 D. x = 5

(7)

Về nhà :

* Học thuộc bảng nhân, bảng chia đã học và chuẩn bị bài sau : Giờ, phút.

Muốn tìm một số hạng ta làm như thế nào ? Muốn tìm một thừa số ta làm như thế nào ?

Figure

Updating...

References

Related subjects :