Lop 2- TNXH - bai 5 - Co quan tieu hoa

15  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Kiểm tra bài cũ

1. Chúng ta nên làm gì để xương và cơ phát triển tốt ?

2. Em không nên mang, xách vật nặng gì:

A. Để cho bộ xương phát triển bình thường, không bị lệch.

B. Để cơ và xương phát triển tốt.

C. Để khỏi cong vẹo cột sống.

D.Cả ba ý trên.

(3)
(4)
(5)

Hoạt động 1:

Chỉ đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa.

1/ Chỉ vị trí của miệng, thực quản, dạ dày, ruột

non, ruột già, hậu môn trên sơ đồ.

(6)

1) Chỉ vị trí của miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn trên sơ đồ.

2) Chỉ và nói về đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa

Miệng Thực quản

Dạ dày Ruột non

Ruột gà Hậu môn

(7)

Mời các con xem đoạn phim

(8)

Kết luận:

Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày,

ruột non biến thành chất bổ dưỡng đi nuôi cơ thể, các

chất thải được đưa xuống ruột già, đến hậu môn rồi

thải ra ngoài.

(9)

Hoạt động 2:

Chỉ và nói tên các cơ quan tiêu hóa

1/ Đâu là tuyến nước bọt, gan, túi mật, tụy.

(10)

Miệng Thực quản

Dạ dày Ruột non

Ruột già Hậu môn

Tuyến nước bọt

Gan

Túi mật Tụy

(11)

2/ Kể tên các cơ quan tiêu hóa

Miệng Thực quản

Dạ dày Ruột non

Ruột già Hậu môn

Tuyến nước bọt

Gan

Túi mật Tụy

(12)

Kết luận:

Cơ quan tiêu hóa gồm có: Miệng, thực quản, dạ

dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa như:

Tuyến nước bọt, gan, tụy.

(13)

Trò chơi “Ghép chữ vào hình”

Miệng

Thực quản

Dạ dày Ruột non

Ruột già Hậu môn

Tuyến nước bọt Gan

Túi mật Tụy

(14)

1..Miệng 2. Thực

quản 3. Dạ dày 4. Ruột non

5. Ruột già 6. Hậu môn

7. Tuyến nước bọt

8. Gan

9. Túi mật 10. Tụy

(15)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in