Toán 2 - Tuần 26 - Tìm số bị chia

13  Download (0)

Full text

(1)

Số bị chia 6 15 Số chia 2 3 Thương

Điền số thích hợp vào ô trống:

3 5 5

2

?

(2)
(3)
(4)

3 x 2 = 6

x

: 2 = 5

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

x

= ?

6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia

2. Tìm soá bò chia

x

chöa bieát

Ta có:

Số bị chia bằng thương nhân với số chia.

Thương

x

= 10

x

= 5 x 2

6 = 3 x 2 1.Nhận xét

(5)
(6)

1. Tính nhẩm:

6 : 3 = 2 x 3 =

8 : 2 = 4 x 2 =

12 : 3 = 4 x 3 = 2

6

4 8

4 12

(7)

2/ Tìm x :

a)

x

: 2 = 3 b)

x

: 3 = 2

x

= 3 x 2

x

= 6

x

= 2 x 3

x

= 6

(8)

3/ Có một số kẹo chia đều cho 3 em,

mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?

Tóm tắt:

1 em : 5 chiếc kẹo

: … chiếc kẹo?

3 em

(9)

Bài giải

Số chiếc kẹo có tất cả là:

5 x 3 = 15 ( chiếc kẹo)

Đáp số: 15 chiếc kẹo

(10)

Ô CỬA BÍ MẬT

(11)

Ô CỬA BÍ MẬT

Chọn chữ cái đặt trước kết quả đúng:

3

x : 4 = 2 A. x = 2

B. x = 2 C. x = 8

D. x = 6

3

Chọn chữ cái đặt trước kết quả đúng:

2

x : 3 = 3 A. x = 1

B. x = 9 C. x = 0

D. x = 6

2

Bạn xứng đáng được cả lớp tặng một

tràng pháo tay.

4

4

Nêu cách tìm số bị chia.

1

1

(12)

(13)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in