XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THEO DÕI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƢ KHIẾU TỐ TẠI VĂN

58  Tải về (0)

Văn bản

Công nghệ thông tin càng phát triển, con người càng sử dụng các phương pháp và công cụ mới để xử lý thông tin và nắm bắt thông tin nhiều hơn. Kết quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý là hình thành các hệ thống thông tin quản lý đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin cho chủ sở hữu hệ thống. Hệ thống thông tin được đề cập trong nghiên cứu này là hệ thống hỗ trợ quản lý theo dõi, xử lý khiếu nại và chấm dứt hợp đồng tại Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Đề tài “Xây dựng chương trình quản lý theo dõi việc giải quyết khiếu nại tại Văn phòng Thành ủy Hải Phòng” nhằm quản lý, lưu trữ thông tin về khiếu nại và kết quả xử lý khiếu nại. Đảm bảo truy xuất thông tin nhanh, chính xác đáp ứng yêu cầu người dùng. Tôi xin gửi tới ông. Xin chân thành cảm ơn Phùng Anh Tuấn đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đồ án này; Em xin cảm ơn các thầy cô giáo giỏi trường miền núi và các thầy cô giỏi khoa công nghệ thông tin đã truyền đạt kiến ​​thức cho em trong suốt 4 năm học tập tại trường để em có được như ngày hôm nay. Tôi cũng muốn Mr. Xin cảm ơn Vũ Đại Thắng và toàn thể các anh chị trong trung tâm công nghệ thông tin văn phòng thành ủy Hải Phòng đã hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện để em hoàn thành đồ án này.

Phõn tớch thiết kế hệ thống hướng cấu trỳc

Mô hình ER mô tả dưới dạng các thực thể trong môi trường kinh doanh, thuộc tính của các thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể. Cái gọi là thuộc tính: là thuộc tính mà mỗi giá trị cụ thể của một thực thể cho ta một tên gọi của thực thể thuộc đúng thực thể đó để ta nhận ra danh tính thực. Ký hiệu dấu chấm lửng bên trong là một phần của ID gạch bỏ.

Bạn nên sử dụng mã định danh thuộc tính và thay thế mã định danh tổng hợp của một số thuộc tính bằng mã định danh của một thuộc tính duy nhất. Chọn số nhận dạng để nó không thay đổi trong suốt thời gian tồn tại của mỗi thực thể. Thuộc về mô tả: thuộc tính của thực thể không phải là định danh, không phải là tên gọi thì được gọi là thuộc tính của mô tả. Nhờ điều này, chúng tôi biết nó đầy đủ. Thuộc về là một đặc điểm của mối quan hệ khi nó ràng buộc giữa các thực thể.

THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ LOTUS NOTES

 • Mụi trường làm việc của Lotus Notes
 • Giới thiệu về ứng dụng của Lotus Notes
 • Cơ sở dữ liệu trong Notes
  • Documents (cỏc tài liệu)
  • Form(biểu mẫu)
  • View (khung nhỡn)
  • Folder
  • SubForm (Form con)
  • Navigator (màn hỡnh điều khiển)
  • ShareField
  • Agents (cỏc tỏc nhõn)
  • About Database
  • Using Database
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu trong Lotus Notes
  • Đặt tờn cho cơ sở dữ liệu
  • Thiết kế Form
  • Thiết kế View
  • Tỡm kiếm dữ liệu trong Lotus Notes
  • Chế độ bảo mật của Lotus Notes
 • Tổng kết cỏc tớnh năng của Lotus Notes

Phạm vi địa chỉ công cộng là cơ sở dữ liệu chính của từ vựng Ghi chú. Tất cả cơ sở dữ liệu (ngoại trừ tệp) được lưu trữ trong Cục bộ hoặc Máy chủ đều có thể truy cập được nếu được phép. View hiển thị danh sách các tài liệu trong cơ sở dữ liệu Lotus Notes.

Mỗi cơ sở dữ liệu cũng có một thanh hành động trong dạng xem. Văn bản giới thiệu về cách sử dụng cơ sở dữ liệu do người xây dựng tạo. Người dùng phải có quyền đọc để tạo chế độ xem cơ sở dữ liệu.

Công thức mặc định là @All khi nói đến cái nhìn sâu sắc về tất cả các tài liệu trong cơ sở dữ liệu. ACL xác định xem người dùng có thể đăng nhập vào cơ sở dữ liệu hay không.

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Mụ tả bài toỏn

 • Cơ sở phỏp lý của bài toỏn
 • Mụ tả bằng lời
 • Hoạt động nghiệp vụ tiếp nhận đơn
 • Hoạt động xử lý đơn thư khiếu tố
 • Hoạt động trả lời
 • Hoạt động bỏo cỏo

Chương này bao gồm các điều 27 và 28 quy định về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo và người bị tố cáo. Ngoài ra, các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác do nhà nước quy định đều đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. Các khiếu nại được cho là thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi thủy sản và kiểm soát lũ lụt.

Khi bạn gửi đơn thư khiếu nại đến Thành ủy Hải Phòng, bộ phận tiếp nhận và trả lời đơn sẽ tiếp nhận đơn, vào phần nhận đơn, sau đó chuyển đơn đến chuyên viên xử lý. Khi trung tâm thụ lý tiếp nhận đơn sẽ phân loại đơn thành 2 loại: thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc thẩm quyền giải quyết. Chuyên viên xử lý sẽ kiến ​​nghị xử lý đơn để kiến ​​nghị xử lý lên lãnh đạo, nếu thuộc thẩm quyền của chuyên viên xử lý thì đối chiếu với quy định pháp luật để đề xuất xử lý đơn, nếu không thuộc thẩm quyền của chuyên viên xử lý. người xử lý sẽ đề xuất chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền.

Khi tổ trưởng nhận được đề xuất xử lý của giáo viên, tổ trưởng sẽ thông qua ý kiến ​​xử lý của mình và ghi vào phiếu xử lý gửi cho điều hành viên. Theo ý kiến ​​tư vấn xử lý của tổ trưởng, tổ xử lý sẽ xử lý hồ sơ nếu thuộc thẩm quyền của mình, lập phiếu tiếp nhận, in phiếu tiếp nhận, sau đó chuyển đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để gửi kết quả xử lý cho người dân. , sau quá trình, bộ xử lý đăng ký yêu cầu. Trường hợp không thuộc thẩm quyền của chuyên viên xử lý thì lập Phiếu chuyển đơn và lập Phiếu, sau đó in Phiếu chuyển đơn và in Phiếu chuyển gửi cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, để Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. bộ phận trả lời ghi phiếu tiếp nhận, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền và sau đó có văn bản thông báo cho người nộp biết, sau khi xử lý hồ sơ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. đăng ký ứng dụng Đã kết thúc quá trình xử lý.

Khi người lãnh đạo cần gửi bản tổng hợp, hủy bỏ theo loại yêu cầu, xóa yêu cầu đang chờ xử lý hoặc từ chối yêu cầu đã hết hạn, người tổng hợp sẽ lập báo cáo để gửi cho người lãnh đạo. Bộ phận Tổng hợp Lãnh đạo Bộ phận Hồ sơ Dữ liệu Tiếp nhận và phản hồi Hồ sơ Dữ liệu.

Mụ hỡnh nghiệp vụ

 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Sơ đồ phõn ró chức năng
 • Danh sỏch hồ sơ dữ liệu
 • Ma trận thực thể chức năng

CON NGƯỜI: Khi khiếu nại hoặc chấm dứt được gửi đến hệ thống, hệ thống sẽ phân loại khiếu nại và chấm dứt thành hai loại: thuộc thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền. Nếu đúng thẩm quyền, hệ thống xử lý và cấp Phiếu tiếp nhận để gửi cho công dân, nếu không đúng thẩm quyền, hệ thống sẽ chuyển tiếp yêu cầu gửi đến cơ quan có thẩm quyền, sau đó ghi nhận và gửi. cho khách hàng, để cùng một bộ hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền. LỰA CHỌN: Khi hồ sơ vượt thẩm quyền giải quyết, hệ thống sẽ tạo phiếu chuyển và gửi đến cơ quan có thẩm quyền thụ lý.

BAN GIÁM ĐỐC : Cuối mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi quý… hoặc bất cứ khi nào có đơn thư khiếu nại cần trao đổi, Phòng Tổng hợp lập báo cáo gửi cho ban lãnh đạo.

Sơ đồ luồng dữ liệu

 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống xử lý đơn thư khiếu tố
 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1
 • Mụ hỡnh liờn kết thực thể ( ER )
 • Mụ hỡnh quan hệ

Số lượng cơ quan Địa chỉ văn phòng Tên bộ phận thường được gọi là Chức vụ. CHUYỂN GIAO VĂN PHÒNG (số văn phòng, vận đơn, vật dụng cá nhân). SỔ XỬ TRÍ (hình thức xử lý, thẩm quyền, ngày lập, đề nghị, ý kiến). b) Tôi đang trong một mối quan hệ.

Thiết kế cỏc bảng dữ liệu

7. Bảng biên lai được xây dựng để lưu thông tin GIAYBIENNHAN có cấu trúc như sau.

CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRèNH THỬ NGHIỆM

Thiết lập hệ thống

Một số giao diện chương trỡnh

Sau 3 tháng tìm hiểu, điều tra nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Thành ủy Hải Phòng. Với chủ đề “Xây dựng chương trình quản lý tuân thủ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Văn phòng Thành ủy Hải Phòng”. Những kiến ​​thức học được trong thời gian ở trường được cô áp dụng vào thực tế để giải quyết bài toán quản lý này.

Đồ án này cũng giúp tôi bước đầu làm quen với công tác quản lý hành chính trong các cơ quan nhà nước và hiểu cách thiết lập hệ thống thông tin phổ biến tài liệu lưu trữ. Xây dựng chức năng cập nhật một số thông tin tin nhắn, lưu một số thông tin tin nhắn, sửa một số thông tin tin nhắn. Xây dựng chức năng xử lý thư: tạo và in các văn bản xử lý.

Nghị định quy định việc xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại của người sử dụng website. Sau khi xem xét nội dung trình bày, căn cứ quy định của Luật khiếu nại, đơn thư, được sự đồng ý của ………….. đề nghị ông chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Văn phòng Thành ủy Hải Phòng xin thông báo và liên hệ để bà được biết.

VĂN PHÒNG CHỌN HẢI PHÒNG Cộng đồng - Xã hội - Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. VĂN PHÒNG CHỌN HẢI PHÒNG Cộng đồng - Xã hội - Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. VĂN PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

ỨNG DỤNG VÀO DANH SÁCH CHƯA CÓ QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại