N N ĂN Ă N G G LỰ L Ự C C C C ẠN Ạ NH H T TR R A A NH N H Đ Đ IỂ I ỂM M Đ Đ ẾN Ế N CỦ C Ủ A A D DU U L LỊ Ị CH C H V VI IỆ ỆT T N NA A M M

27  Tải về (0)

Văn bản

(1)

ĐẠĐẠII HHỌỌCC QQUUỐỐCC GGIIAA HHÀÀ NNỘỘII TRTRƯƯỜỜNNG G ĐĐẠẠII HHỌỌCC KKIINNHH TTẾẾ

NGNGUUYYỄỄNN AANNHH TTUUẤẤNN

N N ĂN Ă N G G LỰ L C C C C ẠN NH H T TR R A A NH N H Đ Đ IỂ I ỂM M Đ Đ ẾN N CỦ C A A D DU U L LỊ CH C H V VI IỆ ỆT T N NA A M M

C

Chhuuyyêênn nnggàànnhh :: KKiinhnh ttế ế cchhíínhnh ttrrịị MãMã ssốố :: 6622 3311 0011 0011

TÓTÓM M TTẮẮTT LULUẬẬNN ÁÁNN TTIIẾẾNN SSĨĨ KKININHH TTẾẾ CCHHÍÍNNH H TTRRỊỊ

HHÀ À NNỘỘII –– 22001100

(2)

CôCônngg ttrrììnnhh đđưượợcc hhooàànn tthhàànnhh ttạạii:: TTrrưườờnngg ĐĐạạii hhọọcc KKiinnhh ttếế,, ĐĐạạii hhọọcc QQuuốốcc ggiiaa HHàà NNộộii

NgNườờii hướớnngg ddẫẫnn kkhhooaa hhọọcc::

1.1. TSTS.. NNgguuyyễễnn NNggọọcc TThhaannhh 2.2. GSGS..TTSS.. NNguguyyễễnn VVăănn ĐĐíínhnh

PhPhảảnn bbiiệệnn 11:: PPGGS.S.TTSS TTrrầầnn TThhọọ ĐĐạạtt PhPhảảnn bbiiệệnn 22:: TTSS.. NNgguuyyễễnn PPhhúú ĐĐứứcc PhPhảảnn bbiiệệnn 33:: PPGGS.S.TTSS VVũũ HHồồnngg TTiiếnến

LuLuậậnn áánn đđưượợcc bbảảoo vvệệ ttạạii HHộộii đđồồnngg cchhấấmm lluuậậnn áánn ccấấpp NNhhàà nnưướớcc hhọọpp ttạạii T

Trrưườờnngg ĐĐạạii hhọọcc KKiinhnh ttếế,, ĐĐạạii hhọọcc QQuuốốcc ggiiaa HHàà NNộộii.. VVààoo hhồồii 1166hh0000 nnggààyy 1166 tthháánngg 1111 nnăămm 22001100

CóCó tthểhể ttìmìm hhiiểểuu lluuậậnn áánn ttạạii: :

-- TThhưư vviiệệnn QQuuốốcc ggiia a VViệiệtt NNamam

-- TTrruunngg ttâmâm TThhôônngg ttinin -- TThhưư vviiệnện,, ĐĐạạii hhọọcc QQuuốốcc ggiiaa HHàà NNộộii

(3)

DADANNH H MMỤỤCC

CCÁÁCC CCÔÔNNGG TTRRÌÌNNHH ĐĐÃÃ CCÔÔNNGG BBỐỐ CCÓÓ LLIIÊÊNN QQUUAANN ĐĐẾẾNN LLUUẬẬN N ÁÁNN --------------------------------------------------------------------

11))..NNguguyyễễnn AnAnhh TuTuấấnn (2(2001100)),, “N“Năănngg lựlựcc cạcạnnhh trtraannhh điđiểểmm đếđếnn củcủaa ThThụụyy SSĩĩ””,, TạTạpp chchíí DDuu llịịcchh,, ssốố 99,, ttrr..1144,, 4466--4477))..

22))..NNguguyyễễnn AAnnhh TTuuấấnn ((22001100)),, ““NNăănngg llựựcc ccạạnnhh ttrraannhh đđiiểểmm đđếếnn ccủủaa DDuu llịịcchh VViiệệtt NNaamm””,, TTạạpp c

chhíí DDuu llịịcchh,, ssốố 88,, ttrr.. 2222--2244..

33))..NNguguyyễễnn AnAnhh TuTuấấnn (C(Chhủủ nhnhiiệệmm đềđề tàtàii)),, NgNguuyyễễnn ThThaannhh NgNgaa,, NgNguuyyễễnn VVăănn MạMạnnhh,, NNgguuyyễễnn NgNgọọcc ThThaannhh,, PhPhạạmm LêLê ThThảảoo,, ĐàĐàoo DuDuyy TuTuấấnn,, LêLê HồHồnngg HảHảii,, TrTrầầnn MiMinnhh HHằằnngg,, N

Ngguuyyễễnn NNggọọcc CửCử,, CCaaoo TrTríí DũDũnngg,, VũVũ DDuuyy VũVũ (2(2001100)),, TThhựựcc trtrạạnngg vàvà ggiiảảii phpháápp ththuu hhúútt kkhháácchh dudu llịịcchh tàtàuu bibiểểnn đếđếnn ViViệệtt NNaamm,, ĐềĐề tàtàii ngnghhiiêênn cứcứuu kkhhooaa hhọọcc cấcấpp BộBộ,, BBộộ VăVănn hóhóaa,, TThhểể tthhaaoo vvàà DDuu llịịcchh,, HHàà NNộộii..

44))..NNguguyyễễnn AAnnhh TuTuấấnn 22000099,, ““XXââyy dựdựnngg vvàà phpháátt trtriiểểnn sảsảnn phphẩẩmm dudu lịlịcchh ởở ViViệệtt NNaamm””,, BBààii ggiiảảnngg ttạạii LLớớpp bbồồii ddưưỡỡnngg kkiiếếnn tthhứứcc dduu llịịcchh ddoo TTâyây BBaann NNhhaa ttààii ttrrợợ,, VVũũnngg TTààuu..

55))..NNguguyyễễnn AAnnhh TTuuấấnn 20200088,, “X“Xââyy ddựựnngg vvàà qquuảảnngg bábá ththưươơnngg hihiệệuu dudu lịlịcchh VViiệệtt NNaamm””,, TTạạpp cchhíí TThhôônngg ttiinn vvàà DDựự bbááoo KKiinnhh ttếế –– XXãã hhộộii,, ssốố 3366,, ttrr..1199--2244..

66))..NNguguyyễễnn AnAnhh TuTuấấnn 20200088,, “V“Viiệệtt NaNamm nânânngg ccaaoo nănănngg lựlựcc cạcạnnhh ttrraannhh trtroonngg llĩĩnnhh vựvựcc lữlữ hhàànnhh qquuốốcc ttếế””,, TTạạpp cchhíí DDuu llịịcchh,, ssốố 77,, ttrr.. 2266--2277 vvàà ssốố 88,, ttrr..2222--2233..

77))..NNguguyyễễnn AAnnhh TTuuấấnn (C(Chhủủ nnhhiiệệmm đđềề ttààii)),, PPhhạạmm ThThịị LaLann DDuunngg,, VVũũ TThhếế BìBìnnhh,, PhPhạạm m VVăănn DDũũnngg,, TTrrịịnnhh XuXuâânn DDũũnngg,, NgNguuyyễễnn ThThaannhh BìBìnnhh,, NgNguuyyễễnn TuTuấấnn ViViệệtt,, ĐĐỗỗ ĐìĐìnnhh CưCươơnngg,, PPhhùùnngg QQuuaanngg ThThắắnngg,, NNgguuyyễễnn VVăănn CửCử,, TTrrưươơnngg NaNamm ThThắắnngg,, LưLưuu NhNhâânn VViinnhh,, TrTrầầnn MMiinnhh HHằằnngg ((22000077)),, NNgghhiiêênn ccứứuu tthhựựcc ttrrạạnngg vvàà ggiiảảii pphháápp nnâânngg cacaoo NNLCLCTT ttrroonngg lĩlĩnnhh vvựựcc llữữ hhàànnhh q

quuốốcc ttếế ccủủaa VViiệệtt NNaamm ttrroonngg đđiiềềuu kkiiệệnn hhộộii nnhhậậpp qquuốốcc ttếế,, ĐĐềề ttààii kkhhooaa hhọọcc ccấấpp bbộộ,, TTổổnngg ccụụcc DDuu llịịcchh,, HHàà NNộộii..

88))..NNguguyyễễnn AAnnhh TTuuấấnn (2(2000066)),, ““DDuu llịịcchh TâTâyy BBaann NNhhaa nânânngg ccaaoo nnăănngg lựlựcc cạcạnnhh trtraannhh””,, TTạạpp c

chhíí DDuu llịịcchh,, ssốố 1122,, ttrr..7744--7755..

99))..NNguguyyễễnn AAnnhh TTuuấấnn (2(2000066)),, NâNânngg ccaaoo nnăănngg lựlựcc cạcạnnhh trtraannhh ccủủaa DDuu llịịcchh ViViệệtt NNaamm ttrroonngg đđiiềềuu kkiiệệnn hhộộii nnhhậậpp qquuốốcc ttếế,, LLuuậậnn vvăănn TThhạạcc ssĩĩ KKiinnhh ttếế cchhíínnhh ttrrịị,, ĐĐạạii hhọọcc QQuuốốcc ggiiaa HHàà NNộộii,, H

Hàà NNộộii..

1100))..NNgguuyyễễnn AAnnhh TTuuấấnn,, NNgguuyyễễnn VVăănn ĐĐíínnhh ((22000066)),, ““NNâânngg ccaaoo nnăănngg llựựcc ccạạnnhh ttrraannhh ccủủaa DDuu llịịcchh VViiệệtt NNaamm””,, TTạạpp cchhíí DDuu llịịcchh ,, ssốố 1111,, ttrr..6655--6677..

1

111))..NNgguuyyễễnn AAnnhh TTuuấấnn ((22000066)),, ““DDuu llịịcchh VViiệệtt NNaamm ttrrưướớcc nnggưưỡỡnngg ccửửaa ggiiaa nnhhậậpp WWTTO”O”,, TTạạpp cchhíí DDuu llịịcchh,, ssốố 99,, ttrr..1144--1155..

(4)

PPHHẦẦNN MMỞỞ ĐĐẦUẦU

1.1. TTíínnhh ccấấpp tthhiiếtết ccủủaa lluuậậnn áánn

DDuu lịlịchch làlà ngngàànnhh kikinnhh ttế ế mmớớii nổnổii vvàà ngngààyy càcànngg khkhẳẳnngg địđịnnhh vavaii trtròò củcủaa mmììnnhh trtroonngg nềnềnn kikinhnh ttếế ththếế gigiớớii.. TThheeoo TổTổ chchứứcc DDuu lịlịchch tthhếế gigiớới,i, ttroronngg tthếhế kỷkỷ XXXXII,, dudu llịcịchh trtrởở tthhàànnhh hhooạạtt độđộnngg kkiinhnh tếtế ququaann trtrọọnngg nhnhấấtt ttrêrênn phphạạmm vivi totoàànn cầcầuu.. VVớớii vavaii ttròrò ngngààyy c

càànngg tătănngg củcủaa DuDu lịlịcchh ttrroonngg nnềềnn kkiinnhh tếtế ththếế gigiớớii,, ngngààyy càcànngg nnhhiiềềuu ququốốcc ggiia a ccooii ttrọrọnngg phpháátt trtriiểểnn dudu lịlịchch,, cocoii dduu llịcịchh làlà độđộnngg lựlựcc chchíínhnh đểđể phpháátt ttririểnển kkiinhnh tếtế xãxã hhộộii. .ĐiĐiềềuu đóđó làlàmm gigia attănăngg ápáp lựlựcc vớvớii ccáácc nnưướớcc ququaann tâtâmm phpháátt trtriiểểnn dudu lịlịchch phphảảii nânânngg ccaaoo nănănngg lựlựcc cạcạnnhh trtraannhh (g(gọọii tắtắtt llà à NNLLCCTT)) tthhuu hhúútt khkháácchh dduu lịlịcchh.. DDoo đóđó,, NLNLCCTT ttrởrở tthhàànnhh yếyếuu tốtố ququaann ttrrọọnngg nhnhấấtt ququyyếếtt địđịnnhh tthàhànnhh côcônngg vềvề dàdàii hạhạnn củcủaa mộmộtt ququốốcc ggiia a hahayy điđiểểmm đếđếnn t

trroonngg vviiệcệc tthuhu hhúútt kkhháácchh qquuốốcc ttếế..

TTrroonngg nnhhữữnngg nnăămm qquuaa,, mmặặcc ddùù ttiềiềmm nnăănngg đđaa ddạạnngg vvàà ttăănngg ttrrưưởởnngg đđáánngg kkểể,, ssoonngg DuDu llịcịchh VViiệtệt NNaamm cchhưưaa tthựhựcc ssựự pphháátt ttririểnển ttưươơnngg xxứứnngg vvớớii ttiiềềmm nnăănngg.. CChhấấtt llưượợnngg ttăănngg trtrưưởởnngg củcủaa DuDu llịcịchh ViViệệtt NaNamm còcònn ththấấpp.. TrTroonngg bảbảnngg xếxếpp NLNLCCTT dudu lịlịcchh củcủaa DiDiễnễn đàđànn kikinnhh ttế ế tthhếế ggiiớiới ttừ ừnănămm 22000077 đđếếnn nnaayy,, VViiệtệt NNamam lluôuônn ở ởththứứ hhạạnngg tthhấấpp hhơơn n ssoo vvớớii mmộộtt sốsố nnưướớcc ttrroonngg kkhhuu vvựựcc.. CCââuu hhỏỏii đđặặtt rraa ởở đđââyy llàà NNLLCCT T đđiiểểmm đđếếnn ccủủaa DDuu llịịcchh VViiệệtt NNaamm hihiệệnn nnaayy nhnhưư ththếế nànàoo?? NgNguuyyêênn nhnhâânn nnààoo làlàmm chchoo VViiệệtt NaNamm ttroronngg nhnhiiềềuu nănămm lliềiềnn khkhôônngg vưvượợtt ququaa đưđượợcc cácácc đốđốii ththủủ cạcạnnhh trtraannhh trtroonngg khkhuu vựvựcc ttroronngg bảbảnngg xếxếpp hạhạnngg NLNLCCTT dduu llịcịchh ccủủaa WWEEFF?? PPhhảảii ccóó cchhíínnhh ssáácchh vvàà ggiiảiải pphháápp nnhhưư tthếhế nnààoo đđểể DDuu llịcịchh VViiệtệt NaNamm cảcảii tthihiệệnn đưđượợc c ththứứ hạhạnngg,, nânânngg ccaaoo đưđượợcc vịvị ththếế cạcạnnhh ttrraannhh điđiểểmm đếđếnn ttroronngg bốbốii c

cảảnnhh cạcạnnhh trtraannhh ggaayy gắgắtt ttừừ ccáácc đốđốii ththủủ cạcạnnhh trtraannhh ttroronngg khkhuu vựvựcc?? VìVì vvậậyy,, viviệệcc đđii sâsâuu ngnghhiiênên cứcứuu,, đáđánnhh gigiá áđúđúnngg ththựựcc trtrạạnngg NNLCLCTT điđiểểmm đếđếnn củcủaa DuDu llịịcchh ViViệtệt NaNamm,, chchỉỉ rõrõ điđiểểmm mạmạnnhh,, hạhạnn chchếế vvàà ngnguuyyêênn nhnhâânn,, từtừ đóđó đềđề xuxuấấtt ququaann đđiiểmểm vvàà khkhuuyyếếnn ngnghhịị chchíínnhh sásácchh vvàà ggiiảảii pphháápp nnâânngg ccaaoo NNLLCCTT đđiiểểmm đđếếnn ccủủaa DuDu llịcịchh VViiệtệt NNaamm llàà rrấấtt ccấấpp tthhiiếếtt. . DDoo đóđó,, lluậuậnn ánán “N“Năănngg lựlựcc ccạạnnhh ttrraannhh điđiểểmm đếđếnn củcủaa DDuu llịịcchh ViViệệtt NaNamm”” củcủaa ttáácc gigiảả lựlựaa c

chhọọnn cócó ý ýngnghhĩĩaa ccấấpp ththiiếếtt vàvà hihi vọvọnngg sẽsẽ gógópp phphầầnn nânânngg cacaoo NLNLCCTT điđiểểmm đếđếnn củcủaa DuDu lịlịchch VViiệệtt NNaamm,, đđóónngg ggóópp vvààoo pphháátt ttrriiểểnn dduu llịịchch vvàà nnềềnn kkiinhnh ttếế đđấấtt nnưướớc c tthờhờii ggiiaann ttớớii.. 2.2. TTììnnhh hhììnnhh nngghhiiênên ccứứuu

2.2.11.. Tìnhnh hìnnhh nngghhiênn ccứứuu nnggoàii nướớcc

TTrrêênn tthếhế gigiớớii,, cócó rấrấtt nhnhiiềềuu côcônngg ttrìrìnhnh ngnghhiiêênn ccứứuu vvềề NLNLCCTT điđiểểmm đếđếnn.. ĐâĐâyy làlà v

vấấnn đềđề phphứứcc ttạpạp,, nênênn cócó nhnhiiềềuu ququaann điđiểểmm vàvà cácácchh titiếếpp cậcậnn khkháácc nhnhaauu vvềề vấvấnn đềđề nànàyy.. CóCó hhaaii ccôônngg ttrrììnnhh nngghhiiêênn ccứứuu đđiiểnển hhììnhnh vvềề NNLLCCTT đđiiểểmm đđếếnn tthhuu hhúútt nnhhiiềuều ssựự qquuaann ttâmâm làlà mômô hìhìnnhh ccủủaa CrCroouucchh & &RiRittchchiiee vvàà mômô hìhìnnhh kếkếtt hợhợpp củcủaa DwDwyyeerr && KKiimm.. ĐồĐồnngg ththờời,i, cócó hahaii côcônngg trtrììnnhh ngnghhiiêênn cứcứuu tthựhựcc titiễnễn vvềề NLNLCCTT điđiểểmm đếđếnn trtrêênn tthếhế ggiiớiới làlà củcủaa HHộiội đồđồnngg DuDu llịcịchh vàvà LữLữ hàhànnhh tthếhế ggiiớiới (W(WTTTTCC)) vàvà củcủaa DDiiễễnn đàđànn KiKinnhh tếtế ththếế gigiớới i(W(WEEFF))..

(5)

TrTrêênn ththựựcc ttế ế ccũũnngg đđãã cócó mộmộtt ssốố côcônngg trtrììnnhh ngnghhiiêênn ccứứuu ccụụ ththểể vềvề NLNLCCTT đđiiểmểm đđếếnn củcủaa mộmộtt ssốố nnưướớcc..

2.2.22.. Tìnhnh hìnnhh nngghhiênn ccứứuu ttrroonngg nướớcc

TThhờờii gigiaann ququaa,, vấvấnn đềđề NLNLCCTT điđiểểmm đếđếnn chchưưaa ththuu húhútt đưđượợc csựsự ququaann tâtâmm nhnhiiềềuu củcủaa cácácc nhnhàà ngnghhiiênên ccứứuu cũcũnngg nhnhưư ccáácc nnhhàà hohoạạcchh địđịnnhh chchíínnhh sásácchh vềvề dduu llịcịchh củcủaa ViViệtệt NaNamm xéxétt cảcả vềvề mặmặtt llýý tthhuuyyếếtt vàvà ththựựcc ttiễiễnn.. TíTínnhh đếđếnn nanayy,, chchưưaa cócó côcônngg ttrìrìnhnh ngnghhiiêênn cứcứuu nànàoo đáđánnhh gigiáá ttooàànn didiệnện NLNLCCTT điđiểểmm đếđếnn ccủủaa DuDu lịlịchch ViViệệtt NaNamm hohoặặcc ccóó đềđề ccậậpp đếđếnn tthhìì kkhháá ssơơ llưượợcc,, hhooặặcc đđềề ccậậpp đđếếnn ttừừnngg llĩĩnhnh vvựựcc ccụụ tthhểể nnhhưư llữữ hhàànnhh,, kkhháácchh ssạạnn,, ssảảnn phphẩẩmm dduu llịcịchh.. CChhíínnhh vvìì vvậậyy,, vvấấnn đđềề nngghhiiêênn ccứứuu ttroronngg đđềề ttààii lluậuậnn áánn llàà đđòòii hhỏỏii ccấấpp tthhiiếtết nhnhằằmm đđáánnhh gigiáá tổtổnngg ththểể ththựựcc ttrrạạnngg vàvà đđềề xuxuấấtt ququaann điđiểmểm,, kkhhuuyyếếnn ngnghhịị chchíínhnh ssáácchh vvàà g

giiảảii phpháápp nnâânngg cacaoo NLNLCCTT điđiểểmm đđếếnn ccủủaa DuDu lịlịchch ViViệệtt NaNamm nênênn khkhôônngg ttrrùùnngg vớvớii cácácc côcônngg ttrrììnhnh đđãã ccôônngg bbốố..

3.3. MMụụcc đđíícchh vvàà nnhhiiệệmm vvụụ nngghhiiêênn ccứứuu

33..11.. MụMụcc đíđícchh ngnghhiênn cứcứuu:: ĐáĐánnhh gigiáá ththựựcc ttrạrạnngg NLNLCCTT điđiểểmm đếđếnn củcủaa DuDu llịịchch ViViệtệt N

Naamm,, đềđề xuxuấấtt ququaann điđiểểmm vàvà đđưưaa rara mộmộtt sốsố khkhuuyyếếnn ngnghhịị vềvề chchíínnhh sásácchh vàvà gigiảảii pphháápp nânânngg ccaaoo NNLCLCTT đđiiểểmm đđếếnn ccủủaa DDuu llịcịchh VViiệtệt NNaamm..

3.3.22.. NhNhiiệệmm vụvngnghhiênn cứcứuu:: NgNghhiiêênn cứcứuu mộmộtt sốsố ccơơ sởsở llý ýluluậậnn vềvề cạcạnnhh trtraannhh,, NNLLCCTT,, NLNLCCTT điđiểểmm đđếếnn,, mômô hìhìnhnh đáđánnhh gigiáá NLNLCCTT điđiểmểm đếđếnn đểđể lựlựaa chchọọnn mômô hìhìnnhh phphùù hợhợpp c

chhoo nngghhiiênên cứcứuu luluậậnn ánán;; LựLựaa chchọọnn ngnghhiiêênn cứcứuu kikinnhh nngghhiiệmệm mộmộtt sốsố nnưướớcc tthàhànnhh ccôônngg trtroonngg viviệệcc nânânngg cacaoo NLNLCCTT điđiểểmm đếđếnn đểđể rúrútt rara bbààii họhọcc vậvậnn dụdụnngg chchoo DuDu lịlịchch ViViệtệt NaNamm;; PhPhâânn títíchch,, đáđánnhh gigiá á NLNLCCTT đđiiểmểm đđếếnn củcủaa DuDu llịịcchh VViệiệtt NaNamm ttheheoo mômô hìhìnhnh lýlý ththuuyyếếtt đãđã chchọọnn vàvà soso sásánnhh vvớớii cácácc điđiểểmm đếđếnn cạcạnnhh trtraannhh trtroonngg khkhuu vựvựcc;; ĐềĐề xuxuấấtt ququaann điđiểểmm vàvà đđưưaa rraa nhnhữữnngg khkhuuyyếếnn ngnghhịị vềvề chchíínnhh sásácchh vàvà gigiảảii pphháápp nânânngg cacaoo NLNLCCTT đđiiểmểm đếđếnn ccủủaa DDuu llịịchch VViiệệtt NNaamm ttroronngg tthậhậpp kkỷỷ ttớới,i, đđặặcc bbiiệtệt ttrroonngg ggiiaaii đđooạạnn 22001111 –– 22001155.. 4.4. ĐĐốốii ttưượợnngg vvàà pphhạạmm vvii nngghhiiêênn ccứứuu

4

4..11.. ĐốĐốii tượợnngg nngghhiiênên ccứứuu:: ĐĐốốii ttượượngng nngghhiiênên cứcứuu ccủủaa luluậậnn ánán llà à NNLLCCTT điđiểểmm đếđếnn củcủaa DDuu llịcịchh VViiệtệt NNaamm.. ĐĐiiểmểm đđếếnn đđưượợcc xxáácc đđịịnnhh ởở đđââyy llàà ccảả qquuốốcc ggiiaa,, ttrroonngg đđóó lluuậậnn áánn ngnghhiiênên cứcứuu yếyếuu tốtố ccấấuu ththàànnhh NLNLCCTT điđiểểmm đếđếnn nhnhưư ngnguuồồnn llựcực tthừhừaa hưhưởởnngg,, ngnguuồồnn lựlựcc sásánngg tạtạoo,, ccáácc yyếếuu tốtố vàvà nngguuồồnn lựlựcc hỗhỗ trtrợợ,, ququảảnn llý ýđiđiểmểm đđếếnn,, điđiềềuu kikiệệnn tthựhựcc tếtế,, điđiềềuu kikiệệnn cầcầuu,, đồđồnngg ththờờii ngnghhiiênên cứcứuu cơcơ chchếế cchhíínhnh sásácchh tátácc độđộnngg ttớớii ssựự phpháátt ttririểnển dudu llịcịchh c

củủaa đđấấtt nnưướớcc vvàà nnâânngg ccaaoo NNLLCCTT đđiiểểmm đđếếnn ccủủaa DDuu llịịcchh VViiệệtt NNaamm..

4.4.22.. PhPhạạmm vvii ngnghhiiênên cứcứuu:: LuLuậậnn ánán gigiớiới hạhạnn ngnghhiiêênn cứcứuu,, đáđánnhh gigiáá tthựhựcc ttrrạạnngg NLNLCCTT điđiểểmm đđếếnn ccủủaa DDuu llịcịchh VViiệệtt NNaamm ttrroonngg vviiệệcc tthhuu hhúútt kkhháácchh qquuốốcc ttếế vvààoo VViệiệtt NNaamm ssoo vvớớii mộmộtt sốsố đốđốii tthủhủ ccạạnnhh trtraannhh ttrroonngg kkhhuu vvựựcc ĐĐôônngg NNamam ÁÁ,, chchủủ yyếếuu llà à vvớớii MMaallayayssiia,a, TThhááii LaLann,, SiSingngaappoorree,, IInnddoonneessiiaa,, khkhôônngg ngnghhiiênên cứcứuu khkháácchh ViViệtệt NaNamm vàvà khkháácchh ququốốcc tếtế từtừ V

Viiệệtt NNaamm điđi dudu llịcịchh nưnướớc cngngooààii vàvà khkháácchh dudu lịlịcchh nộnộii địđịa.a. KhKhooảảnngg tthhờờii ggiiaann ngnghhiiêênn cứcứuu cchhủủ yyếếuu ttậậpp ttrruunngg vvààoo ggiiaaii đđooạạnn ttừừ nnăămm 22000000 đđếếnn nnaayy..

(6)

5.5. PPhhưươơnngg pphháápp nngghhiiêênn ccứứuu

DDựựaa ttrrêênn phphưươơnngg phpháápp luluậậnn duduyy vậvậtt bibiệệnn chchứứnngg vvàà duduyy vậvậtt llịịcchh sửsử,, lluuậậnn ánán sửsử dụdụnngg phphưươơngng phpháápp phphâânn ttícíchh vvàà tổtổnngg hợhợpp,, ssoo sásánnhh,, tthhốốnngg kêkê,, điđiềuều trtraa,, phphỏỏnngg vấvấnn,, phphâânn títícchh SWSWOOTT.. LuLuậậnn áánn sửsử dụdụnngg mmôô hhììnhnh kếkếtt hợhợpp củcủaa DDwywyeerr & & KiKim m vàvà phphưươơnngg phpháápp điđiềềuu trtraa ttrêrênn mạmạnngg SuSurrvveeyy MoMonnkkeeyy đểđể điđiềuều trtraa,, phphâânn ttíícchh,, đáđánnhh gigiáá ththựựcc ttrạrạnngg NLNLCCTT đđiiểmểm đđếếnn ccủủaa DDuu llịịchch VViiệtệt NNaamm..

6.6. NNhhữữnngg đđóónngg ggóópp mmớớii ccủủaa lluậuậnn áánn

-- LuLuậậnn ánán kkhhááii ququáátt cócó chchọọnn llọcọc mộmộtt sốsố vấvấnn đềđề llý ýlluậuậnn cơcơ bảbảnn vềvề cạcạnnhh ttrarannhh,, N

NLLCCTT vàvà NLNLCCTT điđiểểmm đđếếnn,, vậvậnn dụdụnngg cácácc khkhááii nniiệệmm vềvề NNLLCCTT điđiểểmm đếđếnn mộmộtt cácácchh hhệệ ththốốnngg llầnần đầđầuu titiênên ttạạii VViiệệtt NaNamm,, ttrrêênn cơcơ ssởở đđóó đđưưaa rraa kkhhááii niniệệmm NNLLCCTT đđiiểểmm đđếếnn mớmớii sửsử dụdụnngg trtroonngg lluuậậnn ánán nànàyy,, đồđồnngg ththờời i phphâânn títíchch,, soso sásánnhh hahaii mômô hìhìnnhh lýlý ththuuyyếếtt điđiểểnn hìhìnnhh vềvề NLNLCCTT điđiểểmm đếđếnn,, ttừ ừ đđóó đưđưaa rara ququyyếếtt địđịnnhh llựaựa chchọọnn mômô hìhìnnhh kếkếtt hợhợp p củcủaa DwDwyyeerr && KKiimm pphhùù hhợợp p cchhoo vviiệệcc nngghhiiêênn ccứứuu lluuậậnn áánn..

-- LuLuậậnn ánán đãđã khkhááii ququáátt kikinnhh ngnghhiiệệmm nânânngg cacaoo NNLLCCTT điđiểểmm đđếếnn củcủaa ThThááii LaLann,, MaMallaayyssiiaa vàvà ThThụụyy SĩSĩ,, từtừ đóđó rrúútt rara bảbảyy bàbàii họhọcc kikinnhh ngnghhiiệmệm ququaann trtrọọnngg cócó ththểể ththaamm k

khhảảoo đđềề xxuuấấtt cchhíínhnh ssáácchh nnâânngg ccaaoo NNLLCCTT đđiiểểmm đđếếnn ccủủaa DDuu llịịcchh VViiệệtt NNaamm..

-- LầLầnn đầđầuu titiênên ttạiại VViiệệtt NaNamm, ,lluậuậnn ánán áápp dụdụnngg mômô hìhìnhnh kếkếtt hợhợpp củcủaa DwDwyeyerr & &

KiKimm vvàà phphưươơnngg pphháápp điđiềềuu ttrraa trtrêênn mạmạnngg SSuurrvveeyy MoMonnkkeeyy đểđể phphâânn ttícíchh,, đáđánnhh gigiáá tổtổnngg ththểể NNLCLCTT đđiiểmểm đđếếnn ccủủaa DDu u llịịcchh VViiệệtt NaNamm.. VớVớii hhơơn n cchhụụcc bảbảnngg sốsố liliệuệu vvàà ssơơ đồđồ,, lluuậậnn á

ánn đãđã chchỉỉ rraa đđưượợcc nnhhữữnngg mmặặtt mmạạnnhh,, mmặtặt yyếếuu,, ccơơ hộhộii vàvà đeđe dọdọaa củcủaa DDuu llịcịchh VViiệệtt NaNamm.. LuLuậậnn ánán cũcũnngg đđãã cchhỉỉ rara ngnguuyyêênn nnhhâânn hhạạnn cchhếế NNLLCCTT đđiiểmểm đđếếnn ccủủaa DDuu lịlịchch VViiệệtt NaNamm.. LuLuậậnn ánán đãđã đềđề xuxuấấtt 4 4ququaann điđiểểmm vàvà 7 7nhnhóómm khkhuuyyếếnn ngnghhịị chchíínnhh sásácchh vàvà gigiảảii phpháápp ccóó cơcơ ssởở kkhhooaa hhọọcc vvàà kkhháá đđồồnngg bbộộ đđểể nnâânngg ccaaoo NNLLCCTT đđiiểểmm đđếếnn ccủủaa DDuu llịịcchh VViiệệtt NNaamm..

-

- KếKếtt qquuảả ngnghhiiêênn ccứứuu ccủủaa luluậậnn ánán cócó ý ý nngghhĩĩaa llý ý lluậuậnn vàvà ththựựcc ttiễiễnn,, đáđápp ứnứngg yyêêuu cầcầuu vàvà ttínínhh cấcấpp tthihiếếtt nânânngg ccaaoo NNLLCCTT điđiểểmm đếđếnn ccủủaa DuDu lịlịchch ViViệtệt NaNamm.. VớVới ibốbốnn qquuaann điđiểểmm vàvà bảbảyy nhnhóómm khkhuuyyếếnn ngnghhịị vềvề chchíínhnh sásácchh vàvà gigiảiải phpháápp kkhháá ccụụ ththểể,, lluuậậnn ánán gógópp phphầầnn xxââyy dựdựnngg chchiiếếnn lưlượợcc pphháátt trtriiểểnn dudu llịịcchh ViViệệtt NaNamm vàvà chchiiếếnn llượượcc cạcạnnhh trtraannhh ccủủaa DuDu llịịchch VViiệệtt NNamam ttrroonngg tthậhậpp kkỷỷ ttớớii,, đđặặcc bbiiệệtt llà à ggiiaiai đđooạạnn 22001111 -- 22001155..

7

7.. KKếếtt ccấấuu lluuậậnn áánn

NNggooààii pphhầầnn mmởở đđầầuu,, kkếếtt lluuậậnn cchhuunngg,, ddaannhh mmụụcc ccôônngg ttrrììnnhh đđãã ccôônngg bbốố lliiênên qquuaann đếđếnn lluậuậnn áánn,, ttààii lliệiệuu tthhaamm kkhhảảoo vvàà pphhầầnn pphhụụ llụcục,, lluậuậnn áánn ggồồmm 44 cchhưươơnngg::

CChhưươơngng 11.. CCơơ ssởở llýý lluậuậnn vvềề nnăănngg llựcực ccạạnnhh ttrarannhh đđiiểểmm đđếếnn;;

CChhưươơngng 22.. KKiinnhh nngghhiiệmệm nnâânngg ccaaoo NNLLCCTT đđiiểểmm đđếếnn ccủủaa mmộộtt ssốố qquuốốcc ggiiaa;; CChhưươơngng 33.. TThhựựcc ttrrạạnngg NNLLCCTT đđiiểểmm đđếếnn ccủủaa DDuu llịịcchh VViiệệtt NNaamm;;

CChhưươơngng 44.. QuQuaann đđiiểểmm vvàà mộmộtt ssốố kkhhuuyyếếnn nngghhịị vvềề cchhíínhnh ssáácchh vàvà ggiiảiải pphháápp nnâânngg cacaoo NNLLCCTT đđiiểểmm đđếếnn ccủủaa DDuu llịịchch VViiệệtt NNamam..

(7)

C

CHHƯƯƠƠNNGG 11::

CƠCƠ SSỞỞ LLÝÝ LLUUẬẬNN VVỀỀ NNĂĂNNGG LLỰỰCC CCẠẠNNHH TTRRAANNHH ĐĐIIỂMỂM ĐĐẾẾNN

1.1.11.. CCạạnnhh ttrraannhh vvàà nnăănngg llựựcc ccạạnnhh ttrraannhh

TTrroonngg mmụụcc nnààyy,, lluuậậnn áánn đđềề ccậậpp ttớới i mmộộtt ssốố nnộộii dduunngg ssaauu:: 1

1..11..11.. CạCạnnhh ttrraannhh:: LuLuậậnn ánán đãđã nnêêuu mmộộtt ssốố ququaann đđiiểểmm củcủaa cácácc ttrrưườờngng pphhááii vàvà họhọcc gigiảả kikinnhh tếtế vềvề cạcạnnhh ttrraannhh nhnhưư ttrưrườờnngg phphááii cổcổ đđiiểnển,, C.C. MáMácc,, TâTânn cổcổ điđiểnển,, ttrưrườờnngg phphááii HaHarrvvaarrdd v.v.vv..,, ququaann niniệệmm vvềề ccạạnnhh trtraannhh trtroonngg điđiềềuu kikiệệnn totoàànn cầcầuu hóhóaa.. TTiiếpếp ththeeoo,, luluậậnn ánán đđềề ccậậpp ttớiới ccáácchh pphhâânn lloạoạii ccạạnnhh ttrraannhh vvàà nnêêuu mmộộtt ssốố llooạạii ccạạnnhh ttrraannhh pphhổổ bbiiếếnn.. 1.1.11..22.. Nănngg llựựcc ccạạnnhh ttrarannhh:: NLNLCCTT làlà vấvấnn đềđề phphứứcc tạtạpp nnêênn cócó nhnhiiềềuu qquuaann đđiiểmểm kkhháácc nhnhaauu.. LLuuậậnn áánn đđềề ccậậpp mmộtột ssốố qquuaann đđiiểểmm kkhháácc nnhhaauu ccủủaa ccáácc ttổ ổ cchhứứcc qquuốốcc ttếế vvàà hhọọcc ggiiảả n

nổổii ttiếiếnngg vềvề NNLLCCTT,, đưđưaa rara cảcả cácácchh hihiểểuu vĩvĩ mômô vàvà vivi mmôô vềvề NLNLCCTT.. LuLuậậnn ánán cũcũnngg đãđã nênêuu ssựự tthahayy đđổổii qquuaann nniiệệmm vvềề NNLLCCTT ttrroonngg đđiiềuều kkiiệnện ttoàoànn ccầầuu hhooáá kkiinnhh ttếế..

1

1..11..33.. Cácc ccấấpp đđộ nănngg llựựcc ccạạnnhh ttrraannhh:: NNLLCCTT đđưượợc c pphhâânn bbiiệệtt ởở 44 ccấấpp đđộộ:: NNLLCCTT ccấấpp ququốốcc ggiia,a, NLNLCCTT cấcấpp ngngàànnhh,, NLNLCCTT cấcấpp dodoaannhh ngnghhiiệpệp vàvà NNLLCCTT sảsảnn phphẩẩmm hàhànngg hohoáá.. NLNLCCTT ở ởbốbốnn cấcấpp độđộ ttrêrênn cócó mmốốii tưtươơnngg ququaann mậmậtt tthihiếếtt vàvà pphhụụ ththuuộộcc lẫlẫnn nnhhaauu.. DDoo đđóó,, khkhii đáđánnhh gigiáá NNLLCCTT ccủủaa nềnềnn kikinnhh tếtế hohoặặcc củcủaa nnggàànnhh DuDu lịlịchch cầcầnn đặđặtt nónó ttroronngg mốmốii tưtươơnngg qquuaann cchhuunngg ggiiữữaa ccáácc ccấấpp đđộộ ccạạnnhh ttrraannhh nnêêuu ttrrêênn..

1.1.22.. NNăănngg llựcực ccạạnnhh ttrraannhh đđiiểểmm đđếếnn

TTrroonngg mmụụcc nànàyy,, luluậậnn ánán đềđề cậcậpp kkhhááii niniệệmm đđiiểểmm đếđếnn,, NLNLCCTT điđiểểmm đếđếnn,, mmôô hìhìnnhh lýlý tthhuuyyếếtt NNLLCCTT đđiiểểmm đđếếnn,, ccáácc yyếếuu ttố ố ảảnnhh hhưưởởnngg vvàà cchhỉỉ ssốố đđáánnhh ggiiá á NNLLCCTT đđiiểểmm đđếếnn.. 1

1..22..11.. KhKáii niniệệmm điđiểmm đếđếnn và sựshấhấpp ddẫẫnn điđiểmm đếđếnn:: LuLuậậnn ánán đềđề cậcậpp mmộtột sốsố ququaann niniệệmm khkháácc nnhhaauu củcủaa mộmộtt sốsố nnhhàà ngnghhiiêênn cứcứuu vàvà tổtổ chchứứcc ququốốcc tếtế vềvề điđiểmểm đếđếnn.. TáTácc gigiảả đồđồnngg tìtìnnhh vớvới i khkhááii niniệệmm điđiểểmm đếđếnn đưđượợcc sửsử dụdụnngg rộrộnngg rãrãii hhiiệnện nanayy củcủaa TổTổ chchứứcc DuDu lịlịchch ththếế gigiớới i nnhhưưnngg trtroonngg luluậậnn ánán nànàyy,, điđiểểmm đếđếnn đưđượợcc hhiiểuểu làlà cảcả ququốốcc gigiaa.. TiTiếpếp đếđếnn,, luluậậnn ánán đềđề ccậậpp ttớiới khkhááii niniệệmm ttíínhnh hấhấpp dẫdẫnn điđiểểmm đếđếnn.. TíTínnhh hhấấpp dẫdẫnn củcủaa điđiểmểm đếđếnn dudu lịlịchch khkhuuyyếếnn khkhíícchh khkháácchh dduu lịlịchch ttớiới tthahamm qquuaann vàvà lưlưuu trtrúú ttạạii điđiểểmm đếđếnn.. VVìì ththếế,, ggiiáá ttrrịị chchủủ yyếếuu ccủủaa ttíínnhh hhấấpp ddẫẫnn đđiiểểmm đđếếnn cchhíínhnh llà à ssứứcc ccuuốốnn hhúútt kkhháácchh dduu llịịcchh..

1.1.22..22.. KKháii niniệmm NLNLCCTT điđiểểmm đếđếnn:: LuLuậậnn ánán trtrììnhnh bàbàyy mmộộtt ssốố ququaann niniệệmm,, ququaann điđiểmểm khkháácc nnhhaauu vvềề NLNLCCTT điđiểểmm đếđếnn củcủaa cácácc nhnhàà ngnghhiiêênn cứcứuu nổnổii titiếnếngg nhnhưư PoPooonn,, HaHassssaann,, HeHeaatthh,,CCrroouucchh && RRiitctchhiiee,, DDwwyyeerr && KKiim,m, ttrêrênn ccơơ ssởở đđóó đđưưaa rraa kkhhááii nniiệệmm ““NNLLCCTT đđiiểmểm đếđếnn llàà khkhảả nănănngg củcủaa mộmộtt điđiểểmm đếđếnn cạcạnnhh trtraannhh vớvớii ccáácc điđiểmểm đếđếnn kkhháácc mộmộtt cácácchh hihiệệuu ququảả ttrrêênn tthhịị ttrrưườờnngg dudu lịlịchch kkhhuu vựvựcc vàvà ququốốcc tếtế,, mamanngg llạiại ttrảrảii ngnghhiiệệmm tthohoảả mmããnn hơhơnn chchoo kkhháácchh dduu llịcịchh vvàà ssựự tthhịịnnhh vvưượợnngg bềbềnn vvữữnngg hhơơnn chchoo nnggưườờii ddâânn đđịịaa pphhưươơnngg””.. KhKhááii n

niiệệmm nnààyy đđưượợc c ssửử ddụụnngg ttroronngg qquuáá ttrìrìnhnh nngghhiiênên ccứứuu,, hhooàànn tthhiiệnện lluậuậnn áánn..

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại