Tập đọc 2 - Tuần 20 - Ông Mạnh thắng thần gió

Download (0)

Full text

(1)
(2)

KiÓm tra bµi cò.

- Nh÷ng c©u th¬ nµo cho thÊy B¸c Hå rÊt yªu thiÕu nhi?

* Đọc học thuộc lòng các câu thơ trong bài:

Thư Trung Thu

- B¸c Hå khuyªn häc sinh ®iÒu g×?

(3)
(4)

Luyện đọc.

Luyện đọc.

* Đọc đỳng:

-- ven biển , lăn quay , lồm cồm , nổi giận , vững chói , ngạo nghễ , đẵn , chọn

* Ngắt cõu:

- Rõ ràng đêm qua/ Thần Gió đã giận dữ,/ lồng lộn/

mà không thể xô đổ ngôi nhà.//

* Giải nghĩa từ:

- ễng vào rừng lấy gỗ dựng nhà.//

hoành hành

(5)
(6)

Tìm hiểu bài.

Tìm hiểu bài.

- Sau khi xô ngã ông Mạnh, Thần Gió đã làm gì?Sau khi xô ngã ông Mạnh, Thần Gió đã làm gì?

++ Thần Gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giậnThần Gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giận ?? - Thần xô ông Mạnh ngã lăn quay.Thần xô ông Mạnh ngã lăn quay.

- Bay đic ời ngạo nghễ.

- Bay đic ời ngạo nghễ.

- Cây cối xung quanh bị ngã rạp, trong khi ngôi - Cây cối xung quanh bị ngã rạp, trong khi ngôi nhà vẫn đứng vững.

nhà vẫn đứng vững.

- Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió chịu bó tay?Hình ảnh nào chứng tỏ Thần Gió chịu bó tay?

+ Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn + Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn

của mình?

của mình?

- Khi ông Mạnh thấy Thần Gió đến nhà ông với vẻ - Khi ông Mạnh thấy Thần Gió đến nhà ông với vẻ

ăn năn, biết lỗi. Ông an ủi thần,…

ăn năn, biết lỗi. Ông an ủi thần,…

(7)

* Tìm hiểu bàiTìm hiểu bài. .

- Hành động kết bạn với Thần Gió cho thấy ông Hành động kết bạn với Thần Gió cho thấy ông Mạnh là

Mạnh là ngườingười thế nào? thế nào?

- Ông Mạnh là Ông Mạnh là ngườingười nhân hậu, biết tha thứ. nhân hậu, biết tha thứ.

+ Ông Mạnh t ợng tr ng cho ai, Thần Gió t ợng tr ư + Ông Mạnh t ợng tr ng cho ai, Thần Gió t ợng tr ư ng cho ai?

ng cho ai?

- - Ông Mạnh Ông Mạnh tượngtượng tr trưư ng cho con ng ời, Thần Gió ng cho con ng ời, Thần Gió ưư t ợng tr ng cho thiên nhiên.ư ư

t ợng tr ng cho thiên nhiên.ư ư

(8)
(9)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in