Lop 2 - TOAN - Tuan 28 - Bai - Cac so tu 101 den 110

13  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Đọc các số tròn chục từ 110 đến 220

KIỂM TRA BÀI CŨ

(3)

Toán

(4)

CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110

Trăm Chục Đơn vị

Viết

số Đọc số

1 0 1 101 một trăm linh một

1 0 2

1

1

0

0

3

4

102

103 104

một trăm linh hai

một trăm linh ba

một trăm linh bốn

(5)

CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110

Trăm Chục Đơn vị

Viết

số Đọc số

1 0 5 105 một trăm linh năm

1 0 6

1

1

0

0

7

8

106

107 108

một trăm linh sáu

một trăm linh bảy

một trăm linh tám

(6)

CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110

Trăm Chục Đơn vị

Viết

số Đọc số

1 0 9 109 một trăm linh chín 1 1 0 110 một trăm

mười

(7)

a) Một trăm linh bảy b)Một trăm linh chín c) Một trăm linh tám d) Một trăm linh hai e) Một trăm linh năm g) Một trăm linh ba 102

105

109

103

107 108

Bài 1 : Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào?

(8)

108

105 107 110

103

… … … …

101 102 104

106 109

Bài 2 : Số?

(9)

101…… 102 102……..102 105……. 104 109……. 108

106………109 103……..101 105…….105 109……. 110

Điền dấu ( > , < , = ) vào chỗ trống

Bài 3 :

(10)

Bài 4.

a) Viết các số, , 103, 105, 107 theo thứ tự từ bé đến lớn.

a) Viết các số 100, 106, 107, 105, 110, 103 theo thứ tự từ lớn đến bé.

106 108

103, 105, 107, Từ bé đến lớn là :

107, 106, 105, 103, 100 110,

108 106,

Từ lớn đến bé là :

(11)
(12)

-Chuẩn bị bài sau : Các số từ 111-200

(13)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in