Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 3 tiết 2

Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

Tập đọc

Theo Nguyễn Văn Xe

(3)

Tập đọc

Theo Nguyễn Văn Xe

- Hừm

- Miễn cưỡng - Ngượng ngập

- Tía, Chi, Nè

1. An đã làm cho bọn giặc mừng hụt như thế nào?

- Khi bọn giặc hỏi An: Ông đó phải tía mày không? An trả lời hổng phải tía làm chúng hí hửng tưởng An đã sợ nên khai thật. Không ngờ,An

thông minh ,làm chúng teõn tò: Cháu… kêu bằng ba, chứ

(4)

Tập đọc

Theo Nguyễn Văn Xe

- Hừm

- Miễn cưỡng - Ngượng ngập

- Tía, Chi, Nè

2. Nhưõng chi tiết nào cho thấy dì Năm ứng xử rất thông minh ?

- Dì vờ hỏi chú cán bộ để giấy tờ chỗ nào, rồi nói tên, tuổi của chồng, tên bố chồng để chú cán bộ biết mà nói theo.

(5)

Tập đọc

Theo Nguyễn Văn Xe

- Hừm

- Miễn cưỡng - Ngượng ngập

- Tía, Chi, Nè

3. Vì sao vở kịch được đặt tên là Lòng dân?

-Vì vở kịch thể hiện tấm lòng của người dân đối với cách mạng. Người dân tin yêu

cách mạng, sẵn sàng xả thân bảo vệ cán bộ cách

mạng .Lòng dân là chỗ dựa vững chắc nhất của cách

(6)

Tập đọc

Theo Nguyễn Văn Xe

- Hừm

- Miễn cưỡng - Ngượng ngập

- Tía, Chi, Nè

4. Phân vai ,đọc dieãn

cảm toàn bộ đoạn kịch .

(7)

Tập đọc

Theo Nguyễn Văn Xe

* Luyện đọc diễn cảm:

Cai: - Hừm ! Thằng nhỏ, lại đây. Ông đó phải tía mầy không ? Nói dối tao bắn.

An: - Dạ, hổng phải tía …

Cai: (Hí hửng) Ờ, giỏi !Vậy là ai nào ?

An: - Dạ, cháu … kêu bằng ba, chứ hổng phải tía.

Cai: - Thằng ranh! (Ngó chú cán bộ) Giấy tờ đâu, đưa coi!

Cán bộ: (Giọng mieãn cươõng) Để tôi đi lấy (chú toan đi. cai cản lại)

(8)

Tập đọc

Theo Nguyễn Văn Xe

* Hãy nêu nội dung chính của bài ? .

* Nội dung chính: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng

(9)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại