• Không có kết quả nào được tìm thấy

Ngày duy Tóm t t Bài vi m c a th ngh lu n trong h th ng th lo c và trong i thi c d n t gi c a Martin Luther King làm ng li gi ng d y th lo i này

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Ngày duy Tóm t t Bài vi m c a th ngh lu n trong h th ng th lo c và trong i thi c d n t gi c a Martin Luther King làm ng li gi ng d y th lo i này"

Copied!
11
0
0

Văn bản

(1)
(2)

M C L C CONTENTS

L u

Foreword

C VI T NAM VIETNAMESE LITERATURE

ng lai ghép các di n ngôn tr n thu s

Nguy n Thành Thi

5

Tr l i v quan h u truy n Ki u

Hán Nôm Vi t Nam

Back to the topic about the relation between The Tale of Jin Yun and through Sino-Nom documents in Vietnam

16

C m quan Thi n Ph n B nh Khiêm

Zen - Buddhism performance in the poetry Nguyen Binh Khiem Nguy n Công Lý

25

V Thi M a Quách T n

ng

30

S i quan ni m v LGBT trong xã h i Vi i - ng h p ti u thuy t c a Bùi Anh T n

Nguy n Th Qu c Minh

37

m và di n m

The current status of collection and the characteristics of Vinh Long folk literature

La Mai Thi Gia, Phan Xuân Vi n, Lê Th Thanh Vy

49

(3)

C NGOÀI & LÝ LU C COMPARATIVE LITERATURE, FOREIGN LITERATURE AND LITERACY THEORY

Thi pháp vi t v ng nh t Ngân và Thi

nhìn t lý thuy t phê bình n quy n

Prosody of writing about daily life in prose of two female writers Da Ngan and Thiet Ngung from feminist criticism theory

H Khánh Vân

62

T ng quan tình hình nghiên c u nhân v t th n linh trong truy n thuy t Vi t Nam, Trung Qu c, Nh t B n, Hàn Qu c qua ngu n tài li u ti ng Vi t Overview of research on divine characters in Vietnamese, Chinese, Japanese, and Korean legends through Vietnamese documents

Nguy n H u Kim Duyên

72

Truy n ng n Tr n Quang Nghi p và Maupassant: Nh ng ng và sáng t o

Tr n Th M Tiên

84

m v ti p nh c c p (trong so sánh v i phê bình ph n h i- c gi )

-response criticism)

Lê Th Kim Loan

96

Roberto Bolaño và ch v nh c (trong

tác ph m và 2666)

Roberto Bolaño and the theme of writers and critics (in the novels: By night in Chile and 2666)

Lê Ng c

107

Ma thu t, nhìn t ti u thuy t T (G.G. Marquez) Magic viewed from One Hundred Years of Solitude (G.G. Marquez) Nguy n Thành Trung

123

(4)

Nhìn l i ng c i c i

Reflecting on the influence of Chinese culture on East Asia literature in ancient middle ages

m Vân

134

NG D C

LITERATURE AND TEACHING LITERACY METHODS

Tôi có m t gi t m u m c c a th lo i ngh

lu n ng Trung h c ph thông

matter of translating and teaching argumentative essays in high schools

Ph m Ng c Lan

142

Tính th c ti n trong giáo d sách giáo khoa ng Nh t B n

How is Haiku education becoming more prevalent in Japanese literature textbooks?

Nguy

149

(5)

Ph m Ng c Lan

Khoa Ng ng i h m Tp H Chí Minh

Email: lanpn@hcmue.edu.vn Ngày nh n bài: 03/6/2021; Ngày duy

Tóm t t

Bài vi m c a th ngh lu n trong h th ng th lo c và trong

i thi c d n t gi

c a Martin Luther King làm ng li gi ng d y th lo i này. kèm m t s g c c hi u, phân tích và gi ng d n này t th lo i.

T khoá: ti u lu n, ngh lu n, th lo i, di t gi c

.

matter of translating and teaching argumentative essays in high schools

Abstract

The paper provides a genre description of the argumentative essay in the literary genre system and in the 2018 Vietnamese language and literary educational curriculum, and accordingly introduces a loose translation of the speech by Martin Luther King as part of the text-corpus for genre-based teaching. The paper also suggests a genre-based approach to text reading-comprehension, analysis and teaching.

Keywords: essay, argumentative essay, genre, speech, Martin Luther King, I have a dream, rhetorics.

Theo tinh th n c

c gi ng d y Ng

ng Trung h c Ph c

hi n ch là gi ng d

t lo i hình ngh thu t, mà còn là gi ng d y v ngôn ng và

k d ng ngôn ng y,

s d ng ng li u là các tác ph c thu n tuý theo n th ng, mà s d ng n v ng th lo

th ng th lo i c hi u r ng th ng tam phân truy n th ng mà

tri t g s - tr tình -

k ch), mà c n bao hàm c các th lo i phi

u ph bi n báo chí hay

ghi chép cá nhân. Trong bài vi t này, chúng tôi gi i thi u mô hình b n 4 th lo i do nhóm tác gi C.H. Klaus, R. Scholes,

N.R. Comley xu t.

c xây d ng d s mô hình tam phân c

n u v tri t gia Hy L p c i phân lo i s

d c mô ph ng th c

t i c a ngh thu t, thì nhóm tác gi hi n

i s d ng tiêu chí ch c a

ngôn ng .

(6)

t ng c s d t i và

s ki ng

t ng tr c ti p

ng c gi

TRUY N (tr n thu t)

K CH

t ng c c gi nghe gián ti p TI U

LU N (thuy t ph c)

(chiêm nghi m)

t ng c s d bi ng

và tình c m

(Scholes và c ng s , 1991: xxx) V nguyên t c, m i hình th c giao ti p ngôn ng u xu t phát t nhu c u chia s thông tin và tr i nghi m gi a

i v i nhau. Các lo n,

c c và

ngo i l . Tuy nhiên, m i hình th n l i th c hi n m c tiêu này theo m t cách th c khác bi t. Tr c d c trong mô hình trên ch cách th c chuy n t i tr i nghi m c a i vi t b ng ngôn ng , tr c ngang ch m i quan h gi a ngôn ng c.

c này s phân chia các d ng n ngôn t thành b n lo i chính: Ti u lu n (Essay), Truy n (Story), K ch (Play)

1.

Tr c d c: Có hai hình th c s d ng ngôn ng chuy n t i tr i nghi m c a i vi t. Th nh t là s d ng ngôn ng sáng t o ra nh ng nhân v t và s ki n ng, và th hai là s d ng ngôn ng bi t tr c ti ng và c m xúc c a

i vi t.

Tr c ngang: Có hai hình th c s d ng

ngôn ng c. Th

1 ý r ng mô hình này s d ng tiêu chí ch c a ngôn ng ch không ph i m c a ngôn ng , v y nên tác gi không hi u khái ni m lo i có nh u (ti t t u,

v n, , khái ni c hi ng nh t

v tình (t c th lo i có ch t

nh t là tác ng tr c ti p (t c trò chuy n v i c), và th ng gián ti p

(không trò chuy n v i

i nói c a các nhân v t v i nhau ho c t b ch c a tác gi v i chính mình).

y, có 4 hình th c th lo i chính:

Ti u lu n mà tác gi

s d ng ngôn t i tho i tr c ti p v i

c, nh m bi ng và c m

xúc c i vi t. Ch a

ngôn ng trong th lo i này là thuy t ph c c b ng thông tin và l p lu n. C t lõi c a th lo n ngh lu n (l p lu b o v m cá nhân), ngoài ra

còn có các d n thông tin,

n miêu t ng gi i,

Truy n mà i

tr n thu t (c n phân bi t v i tác gi ) s d ng ngôn t i tho i tr c ti p v i c, nh m t o ra m t th gi ng ng g m các nhân v t và s ki n. Ch c a ngôn ng trong th lo i này là tr n thu t hay k chuy n. Ti u thuy t, truy n ng n, s thi, truy , c th lo i này.

n mà ch th tr tình s d ng ngôn t bi u l tình c m, c m xúc c a b i d ng th c c

tho i c b ch. Ch a

ngôn ng trong th lo i này là chiêm nghi m (meditation).

K n mà các nhân v t

k ch s d ng ngôn t i tho i v i nhau

(không ph i v i xem) và

n t ng k ch. Ch c

tình c m, c m xúc). Các tác ph s Truy n Ki u (Nguy n Du) hay s thi Iliad (Homer) s c x p vào th lo i truy n, k Romeo và Juliet (Shakespeare) s c x p vào th lo i k ch, do ch a ngôn ng trong các tác ph m này g n v i ch a truy n và k

(7)

a ngôn ng trong th lo i này là (interaction), n hi u t k ch s d ng l i tho

y s ti n tri n c a c t truy n, so v i c ph ng, c ch , bi u c m nét m t,

Trong khi ba th lo n và K ch có th t quen thu c v i chúng ta c v lý lu n th lo i l n th c ti n gi ng d y, thì th lo i Ti u lu n l i có ph n m i m . nh m t s c u c a Ti u lu n, tuy nhiên v n c n làm rõ thêm m t s m di n m o th lo i nh ng cho vi c ti p c n và gi ng d y ng THPT. Bài di n

i ti ng t gi c a

m Martin Luther King là m n

hình tiêu bi u c a ti u lo i ngh lu n m t trong nh ng hình th c ph bi n nh t c a th ti u lu n, có th giúp chúng ta phác th

b nh n c a th lo

ng v c ng d y

th lo i này.

2. n t gi

(Martin Luther King) và v d ch thu t làm ng li u gi ng d y

Ngh lu n là d n ph bi n và th hi n rõ nh t tính ch t thuy t ph c c a ngôn ng trong th ti u lu n. Th th c c a

n ngh lu n và

tr c ti p: m t lu m chính, cùng m t h th ng l p lu h tr cho lu m chính này, bao g m các lu m ph và các d n ch c s p x p logic và liên k t l i thành m t c u trúc m ch l c, ch t ch .

V y nên, công vi c hi n ngh lu n bao gi u v i thao tác nh lu m chính và làm rõ b c c l p lu n c n (thao tác này c n g n

v i m c tiêu th c ti n c n, và m c nh trong b i c nh l ch s i). Th hai, kh o sát vi c l a ch n d n ch ng, m i liên h gi a các d n ch ng v i b c c l p lu n,

t ra h th ng d n ch c s

d h tr cho lu m chính và các lu m ph nào. Và th ba, c n ng t ng c s

d a các bi n pháp tu t

mà tác gi ng nh

thuy t ph c cho ngôn ng ngh lu n.

Bài di t gi c a

m Martin Luther King có th coi là m n m u m c c a th lo i này, và r t phù h làm ng li u gi ng d y THPT. Tuy nhiên, có m t s v c

ý khi s d t ng li

rèn luy n k c hi u th lo i ngh lu n:

Th nh t, v b c ng n: c m Martin Luther King

trình bày trong th n

ng khá l n, kho

1600 t trong ti ng Anh (s ng t s nhi ch sang ti ng Vi t). Vì v y, phù h p v i th ng gi ng d y, c n

n vi c trích cho ng n g

v n m b o gi l i m ch l p lu n chính c a n.

Trong nguyên tác, b c c c a bài di n thuy t bao g m 6 ph n (tuân th ki u b c c c n trong các bài di

t th i Hy L p La Mã c i):

D n nh p (exordium): Gi i thi u ch

và m h c a bài di i

m i quan tâm chung c a khán gi (Tình tr ng m t t do c

c thu t (narratio): c tình tr ng hi n t nh b n ch t c a v n

n t t quy n

(8)

t do c

Phân lu n (partitio): Phân tách v thành các lu m con (Gi xã h i

Kh nh (confirmatio): L p lu n chi

ti xác quy ph n

n v i s ph c M ) Ph n bác (refutatio): Bác b nh ng l p

lu c v i l p lu ng

ng sai trái ho c không phù h p).

K t lu n (peroratio): T ng k t v , i c m xúc và kêu g ng (Hình dung v lai bình ng) (Crowley & Hawhee, 2004: 258-273) m b o gi c m ch l p lu n

chính c a bài di l i b

c c 6 ph n v i nh n bao trùm

ng c a t ng ph n, ch ng t hoá.

Khi gi ng d y, các câu h i và ho ng gi ng d y c n h ng d n h c sinh phát hi n

ra b c a t ng ph n

trong b c dùng d ho n khuy t.

Th hai, v b i c l ch s : Ch chính c a bài di

v phân bi t ch ng t c, có l không ph i là quen thu c v i h c sinh Vi t Nam, vì lý do xã h i Vi t Nam không có tính ch ch ng t i M và tri th c v l ch

s M c gi i thi u nhi u

Vi t Nam.

Vì v y c n gi i thi u t ng quan v t phân bi t ch ng t c trong l ch s M , l ch

s c n có m t h th ng

c chú chi ti t v l ch

s c a các hình nh, s ki c s d ng trong bài. Giáo viên có th s d ng kèm m t s u báo chí, th ng kê, hình nh, clip

ng n, ng

hoá ho ng này.

Th ba, v c a

n: Ch c ch n vi c chuy n ng s làm m t nhi u v p và s c bi u c m c a âm thanh ngôn ng g n v p và s c bi u c m trong ch t gi ng di n thuy c bi t c a Martin Luther King.

n ngh lu c

so di n thuy o qu n

chúng (s i tham gia cu c tu n

hành ngày 28/8/1963 ham

Lincoln t

t p th ti p nh n b ng kênh thính giác ch không ph i cá nhân c riêng b ng kênh th giác.

V ng và b i c Martin

Luther a ch n t ng , cách di n t và các phép tu t theo nguyên t c khu y ng c m xúc mãnh li t nh t b ng nh ng ký c và tình c m t p th ng th i kích thích thính giác m t cách m nh m nh t:

c p ng u câu nh m nh n

m m lu m (M

ng ta s không

bao gi t do vang

v ), trích d n nh ng

n uy tín và có s ng c m xúc i v i công chúng ( c l p M , Kinh Thánh, ), s d c phép n d , nh ng c u trúc ng i và nh ng hình i l p gay g t (ánh bình

minh r c r k ng tù ng c;

m

bao la c a s ph n th nh v t ch t; k n l a n - làn gió mùa thu c a t do và công b ng; ), s d ng nh ng d n ch ng chân th c l y t su t chi u dài l ch s l n chi u r a lý c a c M (lu t cách ly, lu t c i da i da tr ng,

(9)

lu t c u c ,

, New York, Alabama, South Carolina, Georgia, Louisiana, New Hampshire, Pennsylvania, Colorado, California, Tennessee,

Khi gi ng d y, giáo viên c n t ch c nhi u ho ng gi ng d y nh m giúp h c

sinh phát hi này:

- Th nh t, c n có ho ng giúp h c sinh phân bi t hi u ng c a ngôn ng nói và ngôn ng vi t (có th k b ng so sánh).

- Th hai, c n có ho ng gi i thi u v b i c i tr c ti p c a bài di n thuy t (có th dùng hình nh ho c video clip). Có th t ra m t s tình hu so sánh, ví d s khác bi t gi a ngôn ng nói v i cá nhân, v i t p th nh , v i t p th l n.

- Th ba, g h c

sinh phát hi

n. Có th so sánh v i m t s n di n thuy t khác mà các em bi t

ho ng h c các l c.

- Th i ý ng d ng ki n th c th lo i vào th c t i s ng, ví d ng d n h c sinh t ch c di n thuy t v m t v

c th ng b o v môi

ng, b o l c h ng,

m b o chuy n t i cho h c sinh nh ng tri th c v th lo i này, trong quá trình chuy n ng , chúng tôi c g ng gi l i

trên. L

nh âm không th b

c, ch ng h p ph u gây

ng m nh m và kh c sâu c m xúc:

c Capital to cash a

check n th

2 Tuyên ngôn Gi i phóng Nô l n hành pháp do T ng th ng Abraham Lincoln ban hành l u ngày 22/9/1862, tuyên b tr t do cho t t c nô l c các bang mi n Nam M .

rút ti n b ng ngân phi u), dark and desolate

(t sweltering summer

(mùa hè oi ), dignity and discipline (nhân ph m và k trials and tribulations (th thách và gian nan), ng t

p g

ng chuông r n: I have a dream (Tôi có m t gi This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with

ng c a c

tin mà tôi mang theo v mi n Nam), Free at last! Free at last! (Cu i cùng t

n!), ... Vì v y, b n d ch c a chúng tôi ch c ch n còn c n ch nh s a, hoàn thi n r t nhi có th chuy n t n h c

sinh Vi t Nam m t ph p và

s c m nh ngôn t c a m t trong nh ng bài

di t trong l ch s c M .

TÔI CÓ M T GI

Martin Luther King

.

M c, m i M

i mà ngày ng

i, n

Tuyên ngôn Gi i phóng Nô l 2 n

tr t hi t ng n

c hy v ng cho cho hàng tri u

nô l i b t

trong lò l a c a b t công b n c r k t thúc ng tù ng c.

i, m i da

c t do. M

sau, cu c s ng c n còn b

Tác gi c bài di n thuy t

này trong cu c tu i

ng ni m T ng th ng Lincoln t i Washington DC, M .

(10)

thít ch t trong gông cùm c a lu t cách ly3 và xi ng xích c a óc k th . M

n ph i s ng trong m t c a s ph n th nh v t ch t. M

n ph i s ng mòn trong nh ng góc khu t c a xã h i M và th y mình ch là k

nên ngày hôm nay quy t li t lên ti ng v th m tr ng này.

Ng n l n

không bao

gi t t ngu i n a

t do và công b ng không th i t

1963 không ph i là m t k t c c, mà là m t kh c M s không có bình an, s c quy n công dân. Bão l c c a nh ng cu c n i d y s v n ti p t c rung chuy n n n móng qu n khi nào m t tr i công lý tr i d y.

u mà tôi ph i nói v i nh ng chí c a tôi, nh i

ng c a c a lâu công lý. Trong quá trình chi u giành l y l a v x a mình, chúng ta ng sai l ng làm d do c a mình b ng cách u ng ly oán h n và thù h n. Cu u tranh c a chúng ta bao gi i d a trên n n t ng cao quý c a nhân ph m và k cho cu c ph y sáng t o c a chúng ta sa vào b o lo n. Qua t ng bu i tu n hành, chúng ta s ph i t nâng b n t m cao m s c m nh b o l c

3 Lu o lu i

trong nh ng khu nhà riêng, làm vi c

riêng và s d ng các d ch v giáo d c, y t , v n

b ng s c m nh tâm h n. Tinh th n chi n u qu ng m i v a trào sôi trong c ng y chúng n ch ng v c t t c i da tr ng,

b i l n di n

nay, có r t nhi i anh em da tr

nh n ra r ng v n m nh c a h g n li n v i v n m nh c a chúng ta, r ng t do c a h không th tách r i v i t do c a chúng ta.

Chúng ta không th t mình.

m b o r ng mình luôn ti n v c. Chúng ta không th quay l i v nh ng

câu h t ra cho nh u tranh

n bao gi i m i không bao gi hài

lòng m n còn là nh ng

n n nhân câm l ng c a v n n n b o l c t c nh sát. Chúng ta s không bao gi hài lòng m t khi, sau ch ng dài m t m i, ta v n không th c ch n ngh chân trong quán tr ven xa l hay khách s n trong thành ph . Chúng ta s không hài lòng khi nào con cái chúng ta b t nhân ph m và lòng t tr ng b i nh ng t m

bi i da tr

Chúng ta s không bao gi hài lòng khi Mississippi không có quy n

b u c New York tin

r làm gì.

Không, không, chúng ta không hài lòng, và chúng ta s không hài lòng c n khi nào i dòng sông

c 4.

ng bao gi c sâu tuy t v ng. Các b n c a tôi, hôm nay tôi xin chia s v i các b n r ng, m c dù chúng ta v n

chuy n riêng so v i da tr ng.

4 Trích Kinh Thánh, b n in c a M .

(11)

i m t v a hi n t lai, tôi v n có m t gi c t gi t ngu n sâu th m

t trong gi c M 5.

ng m c

c a chúng ta s tr i d y và s ng chân th c v i ni m tin c

th u hi n nhiên: r ng t t c m i

u có quy 6.

ng m

nh ng ng Georgia7, con cái

c a nh ng nô l a

nh ng ch ng i bên nhau trong tình anh em b ng h u.

ng m t ngày n

bang Mississippi8 n nén h m h p bao s c nóng c a b t công và áp b c, r i chuy n mình thành m t o c a t do và công b ng.

ng b a con nh c a tôi,

m c s ng m t

i ta không phán xét chúng b ng màu da, mà phán xét b ng nhân cách c a chúng.

Ngày hôm nay, tôi có m t gi

Tài li u tham kh o

Crowley, S., and Hawhee, D. (2004).

Ancient Rhetorics for Contemporary Students (3rd Ed.). New York, Pearson Education.

Duff, D. (2000). Modern Genre Theory.

London, Routledge.

Dutta, H. (2007). Immotal Speeches: Great Speeches by Great People. New Dehli, Unicorn Books.

Pavel, T. (2003). Literary Genres as Norms and Good Habits. New Literary History, 34(2), 201 210.

http://www.jstor.org/stable/20057776.

Scholes, R., Klaus, C.H., Comley, N.R., and Silverman, M. (1991). Elements of Literature: Essay, Fiction, Poetry, Drama, Film (4th Ed.). Oxford, Oxford University Press.

5 Gi c M : ni m tin r c M luôn

t ng cho t t c m i, b t k

xu t thân, hoàn c a v xã h i,

6 c l p M c Qu c h i M

ban hành ngày 4/7/1776.

7 bang Georgia, mi c

M p trung nhi n tr ng bông l n

c n ch da tr c khi n ra N i chi n Nam B c M (1861-1865).

8 Bang Mississippi: m t bang mi c M , o lu t phân bi t ch ng t c th c thi gay g t.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

This paper presents some numerical results of bending and vibration analy- ses of an unstiffened and stiffened folded laminate composite plate using finite element method The

In [1 2] the physics problem was restricted for degenerate semiconductors in the case of m onophoton ahsorptioii Tho rpsnlts of works [1,^] iìuliraí-o th at tho

[r]

Bài báo đề cập đến nghiên cứu giải pháp chứng thực tập trung, qua đó xây d ựng hệ thống chứng thực tập trung thông qua Web API (Application Programming Interface) để

The study also pointed out some characteristics of the aging population in Vietnam such as: rapid aging rate, differs by region, rural aging is high and

BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ TRONG TẬP LUYỆN CÁC MÔN THỂ THAO CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ

In conclusion, it can be seen that God always play an important role in legends, spiritual and cultural life, and in Vietnamese mind particularly and most of the

In this article, we used conventional scienti c research methods to synthesize, analyze, and evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and challenges in the

Abstract: For the purpose of researching and proposing appropriate solutions in management to improve the e ectiveness of extracurricular sports activities for students of Ton

Roberto Bolaño and the theme of writers and critics (in the novels: By night in Chile and

Điện cực này sẽ được khảo sát các tính chất điện hóa và sau đó đưa vào ống nhựa PVC có gắn dây Ag (sơ đồ 1e) (dây Ag này sẽ đóng vai trò là điện cực

Chúng tôi đã cài đặt thử nghiệm cho thuật toán IMBN_Detection được đề xuất ở trên, bởi ngôn Visual C++ 9.0, với cấu hình máy intel pentium dual core > = 2.0.2GB RAM.

Judges hold important positions in the trial - the center stage of the proceedings active, so the quantity, quality of staff as well as the Judge how the

Capital structure and rm performance: evidence from an emerging econom.. The Business

¾Là những túi lớn, nhỏ nằm trong tế bào chất, chứa đầy chất dịch (gồm nước và các chất hoà tan) gọi là dịch tế bào.

[r]

[r]

(2005), Econometric Analysis of Panel Data, West Sussex, England, John Wiley

Abtract: By means of routine scientific research methods, especially using the interview method, we have learned about the employment characteristics of bachelors of

Analytical expressions for the effective local force constants, correlated Einstein frequency and temperature, first cumulant or net thermal expansion, second

This paper presents the application of using AHP alogarithm in analyzing, evaluating, and selecting the level of e ect of various criteria on ood risk on Lam River Basin..

ology forecasting results and possibility of expanding the application o f the improved symmetric induced polarization sounding m ethod have been illustrated by

In this paper, the absolute efficiency of HPGe detector is surveyed and mearsured at different distances from detector and different gamma