Toán 5 - Tuần 30 - Ôn tập về đo thời gian

15  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 năm =………….. tháng 1 ngày =…………... giờ

1 giờ = ……….. phút 12

24 60

(3)

a) 1 thế kỷ = … năm100 1 năm = … tháng

1 năm không nhuận có

… ngày

1 năm nhuận có … ngày

Tháng hai có … (hoặc … ) ngày 1 tháng có …(hoặc … ) ngày

12

365 366

30 31

28 29

Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

b) 1 tuần lễ có … ngày7 1 ngày = …. giờ

1 giờ = … phút 1 phút = … giây

24 60

60

(4)

Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 2 năm 6 tháng = …… tháng 3 phút 40 giây = …… giây

c) 60 phút = …… giờ

45 phút = …… giờ = 0,…… giờ 15 phút = …… giờ = 0,…… giờ 1 giờ 30 phút = …… giờ

90 phút = …… giờ d) 60 giây = …… phút 90 giây = …… phút

1 phút 30 giây = …… phút b) 28 tháng = …… năm …… tháng 150 giây = …… phút …… giây

2 năm 6 tháng = 2 x 12 + 6 = 30 tháng

28 : 12 = 2 dư 4.

28 tháng = 2 năm 4 tháng

45 phút = 45 3 0, 75 giờ 60  4

(5)

Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

3 phút 40 giây = 220 giây

(6)

Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

150 giây = 2 phút 30 giây

(7)

c) 60 phút = giờ

45 phút = giờ = 0, giờ

15 phút = giờ = 0, giờ 1 giờ 30 phút = giờ

90 phút = giờ

75 1

1,5 1

4 3 4

1,5

25

Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

(8)

d) 60 giây = 1 phút 90 giây = 1,5 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút

Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

(9)

Bài 3

Bài 3. Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

2

3 4

1

(10)

Bài 3

Bài 3. Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

A.

10 giờ 12 phút

B.

10 giờ

C.

12 giờ

B

(11)

Bài 3: Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

A.

1 giờ 6 phút

B.

1 giờ 30 phút

C.

6 giờ 5 phút

C

(12)

Bài 3: Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

A.

9 giờ 43 phút

B.

9 giờ 9 phút

C.

10 giờ 50 phút

A

(13)

Bài 3: Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

A.

1 giờ 12 phút

B.

2 giờ 2 phút

C.

2 giờ 5 phút

A

(14)

Bài 3

Bài 3. Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

2

3 4

1

Sáng: 10 giờ Tối : 22 giờ

Sáng: 6 giờ 5 phút Chiều: 18 giờ 5 phút

Sáng: 9 giờ 43 phút (10 giờ kém 17 phút)

Tối : 21giờ 43 phút (22 giờ kém 17 phút)

Sáng : 1giờ 12 phút Chiều: 13 giờ 12 phút

(15)

* Một ngày có 24 giờ. Trong thực tế ngươì ta quen tính thời gian theo các buổi: sáng, trưa, chiều và tối.

Khoảng thời gian từ 1 giờ đến 10 giờ : buổi sáng Khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ : buổi trưa Khoảng thời gian từ 13 giờ đến 18 giờ : buổi chiều Khoảng thời gian từ 19 giờ đến 24 giờ : buổi tối

Vì thế các em lưu ý để sử dụng cho đúng trong cuộc sống hằng ngày. Ví dụ khi mời dự sinh nhật …

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in