Đạo đức 2 - Tuần 24 - Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại (t2)

21  Download (0)

Full text

(1)

- Khi nhận và gọi điện thoại em cần có thái độ và nói năng như thế nào?

- Khi nhận và gọi điện thoại em cần có thái độ và nói năng như thế nào?

Kiểm tra bài cũ:

- Khi sử dụng điện thoại bàn, em cần nhấc và đặt máy thế nào?

- Khi sử dụng điện thoại bàn, em cần nhấc và đặt máy thế nào?

(2)

Đóng vai Hoạt động 1:

Tình huống:

1.Bạn Nam gọi điện thoại cho bà ngoại để hỏi thăm sức khoẻ.

2.Một người gọi nhầm số máy nhà Nam.

3.Bạn Tâm định gọi điện thoại cho bạn nhưng lại bấm nhầm số máy nhà người khác.

4.Vân gọi điện thoại cho bạn Ngọc hỏi mượn sách.

Tình huống:

1.Bạn Nam gọi điện thoại cho bà ngoại để hỏi thăm sức khoẻ.

2.Một người gọi nhầm số máy nhà Nam.

3.Bạn Tâm định gọi điện thoại cho bạn nhưng lại bấm nhầm số máy nhà người khác.

4.Vân gọi điện thoại cho bạn Ngọc hỏi mượn sách.

(3)

1.Bạn Nam gọi

điện thoại cho bà ngoại để hỏi thăm sức khoẻ.

1.Bạn Nam gọi

điện thoại cho bà ngoại để hỏi thăm sức khoẻ.

Đóng vai

(4)
(5)

2.Một người gọi

nhầm số máy nhà Nam.

Đóng vai

(6)

3.Bạn Tâm định gọi điện thoại cho bạn

nhưng lại bấm nhầm số máy nhà người

khác.

3.Bạn Tâm định gọi điện thoại cho bạn

nhưng lại bấm nhầm số máy nhà người

khác.

Đóng vai

(7)

Cách trò chuyện của các bạn qua điện

thoại như vậy đã lịch sự chưa? Vì sao?

Cách trò chuyện của các bạn qua điện

thoại như vậy đã lịch

sự chưa? Vì sao?

(8)

Xử lí tình huống Hoạt động 2

Tình huống:

1.Có điện thoại gọi cho mẹ khi mẹ vắng nhà .

2.Có điện thoại gọi cho bố, nhưng bố đang bận.

3.Em đang ở nhà bạn chơi, bạn vừa ra ngoài thì chuông điện thoại reo.

Tình huống:

1.Có điện thoại gọi cho mẹ khi mẹ vắng nhà .

2.Có điện thoại gọi cho bố, nhưng bố đang bận.

3.Em đang ở nhà bạn chơi, bạn vừa ra ngoài thì chuông điện thoại reo.

(9)

1.Có điện thoại

gọi cho mẹ khi mẹ vắng nhà .

1.Có điện thoại

gọi cho mẹ khi mẹ vắng nhà .

Tình huống

(10)

2.Có điện thoại

gọi cho bố, nhưng bố đang bận.

2.Có điện thoại

gọi cho bố, nhưng bố đang bận.

Tình huống

(11)

3. Em đang ở nhà bạn chơi, bạn vừa ra ngoài thì

chuông điện thoại reo.

3. Em đang ở nhà bạn chơi, bạn vừa ra ngoài thì

chuông điện thoại reo.

Tình huống

(12)

Trong lớp có em nào từng gặp các tình

huống như trên ?

(13)

Trò chơi: Bông hoa nào của em?

1 2 3 4 5 6

(14)

Nói năng lễ phép, có thưa gửi.

1

(15)

Nói năng rõ ràng, mạch lạc.

2

(16)

Nói trống không.

3

(17)

Nói ngắn gọn

4

(18)

Hét vào máy điện thoại

5

(19)

Nhấc và đặt máy điện thoại nhẹ nhàng

6

(20)

Những việc cần thiết khi nói chuyện qua điện thoại:

- Nói năng lễ phép, có thưa gửi.

- Nói năng rõ ràng, mạch lạc.

- Nói ngắn gọn.

- Nhấc và đặt máy điện thoại nhẹ

nhàng.

(21)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in