Toán 2 - Tuần 24 - Một phần tư

Download (0)

Full text

(1)

Kiểm tra bài cũ :

8 : 4 = 16 : 4 = 4 : 4 =

12 : 4 = 40 : 4 = 28 : 4 =

Có 32 học sinh xếp thành 4 hàng đều nhau.Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh?

Bài giải

Số học sinh mỗi hàng có là.

32 : 4 = 8 ( học sinh )

Đáp số : 8 ( học sinh ) 4

2 1

10 7 3

Đọc thuộc bảng chia 4

Tính nhẩm :

(2)

MỘT PHẦN TƯ

Hình vuông được chia thành mấy phần bằng nhau ?

Hình vuông được chia thành bốn phần bằng nhau.

Đã tô màu mấy phần ?

Đã tô màu một phần,được một phần tư hình vuông.

Một phần tư được viết là 1

4

1

4 1

1 4

4 1

4

(3)

1 : Đã tô màu vào một phần hình nào ?

1 4

A B C D

(4)

A B C D

2.Hình nào có số ô vuông đã đ ược tô

màu ?

1

4

1 4

A B C D

(5)

Bài 3 : Hình nào khoanh tròn vào con thỏ? 1 4

A A

A B

(6)

* Trò chơi : “ Nhận biết ”

1

- Hình nào đã đư ợc tô màu ?

4

1 4

1 4

1

4

(7)

1 4

1 4 1 4

1 4

1 2

3 4

(8)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in