• Không có kết quả nào được tìm thấy

Lop 2 - TOAN - Tuan 28 - Bai - Don vi chuc, tram, nghin

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Lop 2 - TOAN - Tuan 28 - Bai - Don vi chuc, tram, nghin"

Copied!
15
0
0

Văn bản

(1)

M«n To¸n

líp 2

(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ:

Bài toán: Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm.

Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?

Giải:

Số học sinh trong mỗi nhóm là:

12 : 4 = 3 ( học sinh)

Đáp số: 3 học sinh Tính: 3 X 4 + 8 = 12 + 8

= 20

0 : 6 + 4 = 0 + 4

= 4

(3)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

TUẦN : 28

(4)

ÔN TẬP VỀ ĐƠN VỊ ,CHỤC, TRĂM VÀ NGHÌN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 đơn vị bằng 1 chục

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

(5)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

1 CHỤC 2 CHỤC 3 CHỤC 4 CHỤC 10 CHỤC

10 20 30 40 100

10 Chục bằng 1 trăm

(6)

ÔN TẬP VỀ ĐƠN VỊ ,CHỤC, TRĂM VÀ NGHÌN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 đơn vị bằng 1 chục

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

(7)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

GIỚI THIỆU SỐ TRÒN TRĂM

1 trăm 2 trăm 3 trăm

100 200 300

(8)

4 trăm 400

Các số 100,200,300,400 ,…………..900 là các số tròn trăm

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

(9)

10 traêm baèng 1 nghìn

(10)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

CÁCH VIẾT 1 NGHÌN:

1 nghìn được viết là 1000

(11)

LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH

1/ Đọc và viết số

5đơn vị 6 chục

60

3 trăm

300

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

(12)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

• 2/ Chọn hình phù hợp với số

4 đơn vị 5chục 3 trăm

(13)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN 3/ Làm bài tập ở SGK

100

Một trăm

200

Hai trăm

300

Ba trăm

400

Bốn trăm

500

Năm trăm

600

Sáu trăm

700

Bảy trăm

800

Tám trăm

900

Chín trăm

(14)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

NỘI DUNG BÀI HỌC :

10 đơn vị bằng 1 chục 10 chục bằng 1 trăm 10 trăm bằng 1 nghìn

(15)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường. Ôn tập: Bảng đơn vị đo

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?. b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao

[r]

QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC

[r]

Neâu teân caùc ñôn vò ño ñoä daøi maø em ñaõ

[r]

[r]

[r]

[r]

Đọc thuộc bảng

[r]

+ Thaày ñaõ chia hình vuoâng treân thaønh 4 phaàn

[r]

Trong ngày hội cồng chiêng, đội Một có 11 người tham gia, đội Hai có số người tham gia ít hơn đội Một là 4 người.. HẸN

[r]

[r]

Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn, thì số đó

Tính diện tích hình tròn có bán kính bằng 6cm có bán kính bằng 6cm Muốn tính diện tích hình tròn ta làm như thế nào?.. Hỏi có bao nhiêu

Một kho gạo chứa gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 5 tấn

Sè trßn chôc trõ ®I

Bao gaïo to caân naëng 25kg, bao gaïo beù caân naëng 10kg.. Hoûi caû hai bao gaïo caân

Hỏi hàng dưới có mấy quả