Lop 2 - TOAN - Tuan 28 - Bai - Don vi chuc, tram, nghin

15  Download (0)

Full text

(1)

M«n To¸n

líp 2

(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ:

Bài toán: Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm.

Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?

Giải:

Số học sinh trong mỗi nhóm là:

12 : 4 = 3 ( học sinh)

Đáp số: 3 học sinh Tính: 3 X 4 + 8 = 12 + 8

= 20

0 : 6 + 4 = 0 + 4

= 4

(3)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

TUẦN : 28

(4)

ÔN TẬP VỀ ĐƠN VỊ ,CHỤC, TRĂM VÀ NGHÌN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 đơn vị bằng 1 chục

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

(5)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

1 CHỤC 2 CHỤC 3 CHỤC 4 CHỤC 10 CHỤC

10 20 30 40 100

10 Chục bằng 1 trăm

(6)

ÔN TẬP VỀ ĐƠN VỊ ,CHỤC, TRĂM VÀ NGHÌN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 đơn vị bằng 1 chục

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

(7)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

GIỚI THIỆU SỐ TRÒN TRĂM

1 trăm 2 trăm 3 trăm

100 200 300

(8)

4 trăm 400

Các số 100,200,300,400 ,…………..900 là các số tròn trăm

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

(9)

10 traêm baèng 1 nghìn

(10)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

CÁCH VIẾT 1 NGHÌN:

1 nghìn được viết là 1000

(11)

LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH

1/ Đọc và viết số

5đơn vị 6 chục

60

3 trăm

300

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

(12)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

• 2/ Chọn hình phù hợp với số

4 đơn vị 5chục 3 trăm

(13)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN 3/ Làm bài tập ở SGK

100

Một trăm

200

Hai trăm

300

Ba trăm

400

Bốn trăm

500

Năm trăm

600

Sáu trăm

700

Bảy trăm

800

Tám trăm

900

Chín trăm

(14)

TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN

NỘI DUNG BÀI HỌC :

10 đơn vị bằng 1 chục 10 chục bằng 1 trăm 10 trăm bằng 1 nghìn

(15)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in