Lop 2- TAP DOC -Tuan 14 TD Nhan tin

10  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Tập đọc:

Thø ngµy th¸ng n¨m 20

Đọc bài: “Câu chuyện bĩ đũa”

Bài cũ:

Câu chuyện khuyên em điều gì? Vì sao bốn người con không ai bẻ được

(3)

Luyện đọc: Tìm hiểu bài:

- lồng bàn - quét nhà

- que chuyền - quà sáng - quà sáng - lồng bàn - quét nhà

- que chuyền

Tập đọc: Nhắn tin

Thø ngµy th¸ng n¨m 20

(4)

- Em nhớ quét nhà, học thuộc lịng hai khổ thơ và làm ba bài tập tốn chị đã đánh dấu.

Câu:

Tập đọc: Nhắn tin

Thø ngµy th¸ng n¨m 20

(5)

- xoa đầu - lồng bàn - quét nhà - que chuyền - quà sáng

Luyện đọc: Tìm hiểu bài:

Tập đọc: Nhắn tin

- lồng bàn

- bộ que chuyền

Thø ngµy th¸ng n¨m 20

(6)

- xoa đầu

Câu 1: Ai nhắn tin cho Linh? Nhắn tin vào lúc nào?

Câu 2: Nhắn tin bằng cách nào?

Câu 3: Vì sao chị Nga phải nhắn tin cho Linh bằng cách Câu 4: Chị Nga nhắn Linh những gì?

Tìm hiểu bài:

Tập đọc: Nhắn tin

Tin nhắn thứ nhất

Thø ngµy th¸ng n¨m 20

(7)

- xoa đầu

Câu 1: Ai nhắn tin cho Linh? Nhắn tin vào lúc nào?

Câu 2: Nhắn tin bằng cách nào?

Câu 3: Vì sao Hà phải nhắn tin cho Linh bằng cách ấy?

Câu 4: Hà nhắn Linh những gì?

Tìm hiểu bài:

Tập đọc: Nhắn tin

Tin nhắn thứ hai

Thø ngµy th¸ng n¨m 20

(8)

* Tập viết tin nhắn:

Bố mẹ đi làm. Chị đi chợ chưa về. Em sắp đi học. Hãy viết mấy dịng nhắn lại cho chị biết: em cho cơ Phúc mượn xe đạp.

Tập đọc: Nhắn tin

Thø ngµy th¸ng n¨m 20

(9)

Tập đọc: Nhắn tin

Luyện đọc: Tìm hiểu bài:

- quà sáng - lồng bàn - quét nhà - que chuyền

- lồng bàn

- bộ que chuyền

Thø ngµy th¸ng n¨m 20

(10)

Figure

Updating...

References

Related subjects :