• Không có kết quả nào được tìm thấy

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ "

Copied!
144
0
0

Văn bản

Thực Trạng Kế Toán Nguyên Vật Liệu, Công Cụ Dụng Cụ Tại Công Ty Vận Tải Và Lai dắt Cảng Hải Phòng. Đối tượng nghiên cứu: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải cảng Hải Phòng.

Sự cần thiết của việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

 • Khái niệm, đặc điểm của Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  • Khái niệm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  • Đặc điểm của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
 • Vị trí vai trò của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
 • Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong DN
 • Nhiệm vụ của kế toán NVL, CCDC trong doanh nghiệp
 • Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  • Phân loại nguyên vật liệu
  • Phân loại công cụ dụng cụ
 • Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp
  • Nguyên tắc tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  • Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho
  • Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho

Phân tích kinh tế tình hình thu mua, dự trữ, bảo quản và sử dụng nguyên vật liệu, CCDC nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. Giá hiện hành NVL, CCDC dự trữ trong kỳ Giá hạch toán NVL,.

Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

 • Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng
 • Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  • Hạch toán chi tiết NVL, CCDC theo phương pháp thẻ song song
  • Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp
  • Hạch toán chi tiết NVL, CCDC theo phương pháp sổ số dư
 • Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  • Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương

Ở phòng kế toán: Nhân viên kế toán mở sổ đối chiếu luân chuyển ghi chép tình hình nhập xuất tồn của từng loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở từng kho. Trên tài khoản: Theo dõi tình hình nhập, xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo nhóm, từng loại nguyên vật liệu theo chỉ tiêu giá trị.

Các hình thức kế toán và chứng từ sổ sách sử dụng trong DN

 • Hình thức kế toán Nhật ký chung
 • Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái
 • Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
 • Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ
 • Hình thức kế toán trên máy vi tính

Căn cứ để ghi vào Nhật ký - sổ cái là các chứng từ hoặc tổng hợp các chứng từ cùng loại. Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là "chứng từ ghi sổ". Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán kiểm tra.

Các bằng chứng kế toán sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi sổ kế toán chi tiết và các biểu đồ. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký kế toán. Hàng ngày, căn cứ vào các bằng chứng kế toán đã được kiểm toán, lấy số liệu trực tiếp vào sổ kế toán hoặc các bảng kê, sổ chi tiết có liên quan.

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính.

Khái quát chung về công ty cổ phần lai dắt và vận tải Cảng HP

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
  • Ngành nghề kinh doanh
  • Địa bàn kinh doanh
 • Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
  • Cơ cấu tổ chức của công ty
  • Cơ cấu và hoạt động
 • Mô hình tổ chức bộ máy kế toán, hình thức, chuẩn mực, chế độ,
  • Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
  • Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: Nhật ký chứng từ
  • Chuẩn mực, chế độ, phương pháp và chính sách kế toán áp dụng tại

Kế toán doanh thu có trách nhiệm xác định doanh thu bán hàng trong kỳ. Thay kế toán trưởng ký xác nhận các chứng từ trước khi thanh toán, kết chuyển thu nhập, chi phí để tính kết quả kinh doanh và lập các báo cáo kế toán. Chuẩn mực, chế độ, phương pháp, chính sách kế toán áp dụng trong công ty tại công ty.

Công ty đã thực hiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành phù hợp với tình hình hoạt động của Doanh nghiệp. Phương pháp kế toán áp dụng: Phương pháp kê khai thường xuyên Chính sách kế toán áp dụng tại công ty. Khi việc cung cấp dịch vụ kéo dài trong nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó.

Giao dịch đó chắc chắn sẽ thu được lợi ích kinh tế từ việc cung cấp dịch vụ, phần việc đã hoàn thành của giao dịch có thể được đo lường tại ngày của bảng cân đối kế toán.

Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty

 • Tổ chức quản lý Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần
  • Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
  • Thủ tục nhập, xuất kho NVL, CCDC

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại. Thuế doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của thuế hiện hành phải nộp. Số thuế hiện hành phải trả được tính trên cơ sở số thuế thu nhập đã thu trong kỳ.

Lợi nhuận tính thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do lợi nhuận tính thuế không bao gồm các khoản thu nhập hoặc chi phí chịu thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả thu nhập chịu thuế). chuyển lỗ nếu có) và không bao gồm các khoản không chịu thuế hoặc không được khấu trừ. Công ty CP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng tính giá nhập khẩu NVL, CCDC theo giá thực tế là giá mua thực tế chưa có thuế GTGT đầu vào. Giá trị hiện có của NVL, CCDC nhập trong kỳ Số lượng NVL hiện có, .

Quy trình kế toán NVL, CCDC tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải cảng Hải Phòng.

Thủ tục nhập kho NVL, CCDC

Trên cơ sở hóa đơn mua NVL, hóa đơn dịch vụ (nếu có chi phí vận chuyển), kế toán xác định tính hợp lý, hợp lệ của các tài liệu kèm theo để lập Phiếu nhập kho gửi Thủ kho. Căn cứ vào phiếu nhập kho hợp lệ, thủ kho nhập kho ghi số thực xuất vào thẻ kho, hàng tháng thẻ kho được mở cho từng loại vật tư. Căn cứ vào giấy đề nghị cấp công cụ, dụng cụ của các đơn vị, phòng ban đã được giám đốc phê duyệt, Công ty tiến hành mua công cụ, dụng cụ của nhà cung cấp theo đơn chào hàng của người bán.

Khi nhận công cụ, dụng cụ kèm theo hóa đơn GTGT và phiếu xuất kho, công ty sẽ tiến hành kiểm tra và lưu kho nếu sau khi kiểm tra xác định công cụ, dụng cụ đúng chất lượng, số lượng, chủng loại, mẫu mã. Căn cứ vào hoá đơn mua NVL, hoá đơn dịch vụ (nếu có chi phí vận chuyển), kế toán xác định tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ để lập hoá đơn nhập kho gửi thủ kho. Thủ kho căn cứ vào phiếu nhập kho hợp lệ tiến hành nhập kho và ghi số hiện có vào thẻ kho, thẻ kho được mở cho từng loại vật tư trong từng tháng.

Trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên). Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) INVOICE.

Thủ tục xuất kho NVL, CCDC

Vì phiếu xuất kho được lập vào cuối tháng nên đây cũng là lúc kế toán khóa sổ thẻ kho. Xác định lượng nhập, xuất NVL, CCDC bằng sơ đồ hạch toán. Cuối tháng, sau khi kế toán lập phiếu xuất cho tất cả các đối tượng sử dụng NVL và CCDC trong kỳ, kế toán tổng hợp và sắp xếp phiếu xuất theo khối sản xuất, sau đó lập bảng tổng hợp tồn kho như sau: .

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng công cụ dụng cụ của các đơn vị, phòng kế toán sẽ xuất kho công cụ dụng cụ theo phiếu cung ứng do phòng kỹ thuật gửi đến. Căn cứ vào bút toán nhập của tài khoản 153, kế toán xác định trị giá CCDC nhập kho theo tháng. Cuối tháng kế toán CCDC xác định giá trị CCDC xuất kho cũ bằng cách lấy giá 1 đơn vị vật tư xuất kho theo phương pháp BQGQ nhân với số lượng thực tế xuất kho trong kỳ, lập phiếu xuất kho CCDC và vật liệu tồn kho.

Cuối tháng, kế toán xác định giá mỗi đơn vị BQGQ miễn phí nhập kho của từng loại CCDC và xuất kho miễn phí.

Thẻ kho và các loại sổ liên quan

 • Kế toán tổng hợp NVL, CCDC tại công ty cổ phần lai dắt và vận tải

Kế toán tổng hợp NVL, CCDC tại Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Tổ chức kế toán mua sắm nguyên vật liệu, CCDC tại Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng. Để hoạt động SXKD và tồn tại trong nền kinh tế thị trường, Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng đã sử dụng nhiều hình thức thu mua nguyên vật liệu, CCDC khác nhau.

Hiện nay, trong kinh doanh Công ty cũng luôn tổng hợp công tác mua nguyên vật liệu, CCDC theo hợp đồng, đơn đặt hàng. Căn cứ vào hóa đơn mua hàng số 0000841, kế toán tiền mặt đã thanh toán cho Công ty TNHH TM Thanh Hải. Đơn vị thanh toán: Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải biển Cảng Hải Phòng.

Ý kiến ​​của Ban Kiểm toán: Nhiên liệu của công ty quá thấp so với sổ sách.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ

Nhận xét chung về công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty cổ phần lai

 • Những ưu điểm trong công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty
  • Về công tác quản lý
  • Về công tác kế toán
 • Những tồn tại trong công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty

Nhìn chung, công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng tương đối nền nếp, đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty vẫn còn những hạn chế nhất định. Trong khi đó, công ty không sử dụng “Bảng kê vật tư, hàng hóa” để quản lý vật tư, nguyên liệu, công cụ dụng cụ.

Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ ghi sổ kế toán. Ngoài ra, công ty chưa lập đầy đủ chứng từ cho việc hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Hiện nay Công ty đang áp dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.

Một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu, CCDC tại công ty.

Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng

 • Nguyên tắc hoàn thiện
 • Yêu cầu hoàn thiện
 • Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ
  • Hoàn thiện việc lập sổ danh điểm NVL, CCDC
  • Hoàn thiện việc phân loại, phân bổ NVL, CCDC

Công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nói chung trong công ty ngày càng chặt chẽ, thống nhất và khoa học hơn. Trước hết, mã vật liệu, công cụ dụng cụ được xây dựng trên cơ sở mã số tài khoản cấp 2 về vật liệu. DANH MỤC VẬT TƯ, DỤNG CỤ DỤNG CỤ Ký hiệu Tên gọi, ký hiệu, thông số kỹ thuật.

Công ty hiện không sử dụng sổ chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Hoàn thiện việc vận dụng kế toán máy vào công tác kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nói riêng. Về lý luận: Đề tài đã hệ thống hóa những lý luận chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp;

Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

phƣơng pháp khấu trừ thuế và phƣơng pháp tính trực tiếp trên GTGT. Phƣơng pháp khấu trừ thuế. dịch vụ đó. -Thuế đầu vào đƣợc khấu trừ = Giá tính thuế của hàng

Phƣơng pháp sổ số dƣ đƣợc áp dụng thích hợp trong các doanh nghiệp có khối lƣợng các nghiệp vụ kinh tế (chứng từ nhập, xuất) về nhập, xuất vật liệu diễn ra thƣờng

- Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại

Nhằm đánh giá thực trạng vận dụng giá trị hợp lý khi lập và trình bày báo cáo tài chính tại các công ty chứng khoán, luận án đã tiến hành gửi 172 Phiếu khảo sát cho các

Theo quan điểm này tác giả xác định nội dung của KTQTCP bao gồm: (1) Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí; (2) Nhận diện và xác định các trung tâm chi phí; (3)

Kết quả tổng quan ở trên cho thấy, mặc dù hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành vào những năm đầu của Thế kỷ XXI đã chỉ ra một số quy định về GTHL đối với

- Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty, hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ, nhằm kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các

Tuy nhiên, để đảm bảo việc cung ứng nguyên vật hiệu cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả tối ưu nhất, phải thấy được một cách cụ thể số

Qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Sivico em nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế toán chưa được tiến hành và quá trình lập Bảng cân đối kế toán tại

Vật liệu nổ quân dụng là vật liệu nổ sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh. Vật liệu nổ công nghiệp là vật liệu nổ sử dụng cho mục đích kinh tế, dân

Và công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An cũng như vậy có mặt trên thị trường từ rất sớm, công ty luôn hướng đến việc làm hài lòng khách hàng, công ty phải nỗ lực rất

Trên trang tính, khi di chuyển nội dung các ô có công thức chứa địa chỉ bằng các lệnh Cut và Paste, các địa chỉ trong công thức………..; nghĩa là công thức được

a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán, doanh nghiệp

Vốn bằng tiền là tài sản của doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền

✓ Đánh giá ưu, nhược điểm của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại Quế Phòng, qua đó làm cơ sở để đề

a) Nếu số dự phòng phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở báo cáo năm trước đang ghi trên sổ kế toán,

Qua thời gian thực tập, trên cơ sở kiến thức, phương pháp luận đã thu nhận được ở nhà trường kết hợp với tình hình thực tế ở Công ty, bài viết này của em

- Đối với các hoạt động kinh doanh khác là số chênh lệch giữa tiền thu về hoạt động kinh doanh trừ (-) giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua ngoài để thực hiện hoạt

- Năm báo cáo áp dụng chính sách kế toán khác với năm trƣớc. - Năm báo cáo phân loại chỉ tiêu báo cáo khác với năm trƣớc. - Kỳ kế toán của năm báo cáo dài hoặc

Đối với các doanh nghiệp sản suất, công tác quản lý nguyên liệu là vấn đề quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt đối với doanh nghiệp vì sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi

Phụ trách kho có nhiệm vụ: Đánh giá hiện trạng kho, đề xuất việc sắp xếp hệ thống kho; Giám sát công việc liên quan đến xuất nhập tồn để đảm bảo số

This study aims at investigating the use of features of four EdTech tools, namely Quizizz, Kahoot, Padlet, and Flipgrid in the classroom which contribute to

Tác giả xác định hai khoảng trống nghiên cứu của đề tài này, lần lượt là: (1) Tìm hiểu, đánh giá thực trạng áp dụng GTHL trong hệ thống kế toán các CTCK của Việt Nam