File thứ 1: chuong-iii-4-rut-gon-phan-so_10042020

Văn bản

(1)
(2)

1. Cách rút gọn phân số

VD1: Xét phân số

ƯC(24,32)=

ƯC(24,32) =

?

Ta có:

:2

:2

:4

:4

:4 :2

:4 :2

hoặc 24

32

   1; 2; 4; 8

12

 16 3

 4

6

 8 24

32

24 32

3

 4

(3)

VD2: Rút gọn phân số

4 là ước chung của – 4 và 8

Vậy để rút gọn phân số ta làm

thế nào?

Qui tắc: Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả ….và ……..của phân số cho một ……….. của chúng.

tử mẫu

ước chung ( khác 1 và -1)

Ta có:

4 8

8

 4

4 : 8

4 :

 4

 2

1

(4)

Quy tắc: Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

VD1:

VD2:

?1 Rút gọn các phân số sau:

5 là ước chung của -5 và 10.

3 là ước chung của 18 và -33

19 là ước chung của 19 và 57

12 là ước chung của 12 và 36 :2

:2

:4

:4

Qua các ví dụ trên tại sao ta chỉ dừng lại ở các kết quả:

24 12 3 32 16 4  

4 4 : 4 1

8 8 : 4 2

    

a) 5 10

b) 18

33 c) 19

57

d) 36

12

5 : 5 10 : 5

  1

2

 

18 33

  18 : 3

33 : 3

  6

11

 

19 :19 57 :19

 1

 3 36

 12 36 :12 12 :12

 3

 1  3 1 6 1 3

; ; ; 2 11 3 1

 

(5)

2. Thế nào là phân số tối giản

Rút gọn phân số sau:

Các phân số không rút gọn được nữa vì tử và mẫu không có ước chung khác 1 và – 1. Các phân số này gọi là phân số tối giản

Vậy thế nào là phân số tối

giản?

Định nghĩa: Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1

2 4 16

; ;

3 7 25

2 4 16

; ; 3 7 25

(6)

?2 Tìm các phân số tối giản Giải:

Phân số tối giản là:

1

;

4

 9

16

(7)

Xét lại VD1: Ta nhận thấy

:4

:4 :2

:2

Nhận xét:

Muốn rút gọn chỉ một lần phân số thành phân số

tối giản ta chỉ cần chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng. :

:8

:8

Như ở VD1: nên ta có:ƯCLN(24,32)=8

Vậy làm thế nào để

chỉ rút gọn phân số

một lần ta được phân số tối giản?

4

 3 16

 12 32

24

4 3 32

24 

4 3 8

: 32

8 : 24 32

24  

(8)

Chú ý: Khi rút gọn phân số, ta thường rút gọn phân số đó

đến tối giản

24 2

VD : 32  3

(9)

Qua bài học hôm nay các em đã nắm được những nội dung cơ bản nào?

NỘI DUNG BÀI HỌC

 Rút gọn phân số là gì?

 Quy tắc rút gọn phân số

 Thế nào là phân số tối giản?

 Khi rút gọn phân số, ta thường rút gọn phân số đó

đến tối giản

(10)

3. Luyện tập

Bài tập 15: Rút gọn các phân số sau a) 22

55 b) 63

81

( 25) : ( 25) ( 75) : ( 25)

 

  

d) 25

75

22 :11 2 55 :11 5

 

63: 9 7 81: 9 9

  

20 : 20 1 1

( 140) : 20 7 7

   

 

c) 20

140

(11)

3. Luyện tập

Bài 17: Rút gọn

a) 3.5

8.24

8.5 8.2 d) 16

3.5 5 5

8.8.3 8.8 64

  

8.(5 2) (5 2) 3

8.2 2 2

 

  

(12)

Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc quy tắc rút gọn phân số, định nghĩa phân số tối giản và nhớ được chú ý

- Làm các bài tập 18, 19, 22, 24 (SGK trang15; 16) - Xem bài “Luyện tập” tiết sau học.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now