• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề vào 10 môn Toán (chuyên Toán) 2022 - 2023 trường chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - THCS.TOANMATH.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Đề vào 10 môn Toán (chuyên Toán) 2022 - 2023 trường chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - THCS.TOANMATH.com"

Copied!
10
0
0

Văn bản

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Toán

(Dành cho thí sinh thi chuyên Toán)

Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề) Đề thi có: 01 trang

Câu 1 (2,0 điểm).

a) Cho phương trình

x

2

 8 x   4 8 m  0.

Tìm

m

để phương trình có hai nghiệm phân biệt

1, 2

x x thỏa mãn 1x1x2.

b) Gọi , ,a b c là các số thực thỏa mãn a2b2c2ab bc ca  và a b c   3. Tính giá trị biểu thức

A  a

2

  1 3 . bc

Câu 2 (2,0 điểm).

a) Xác định các hệ số , ,a b c của đa thức P x

 

x3ax2bx c . Biết P

 

  2 29,

 

1 5

P   và P

 

3 1.

b) Cho

n

là số nguyên dương sao cho

4 n  13

5 n  16

là các số chính phương. Chứng minh rằng 2023n45 chia hết cho

24.

Câu 3 (2,0 điểm).

a) Giải phương trình: 2 17

x2 6

 

x24x3 2

x 5 2 3x x

222 .

b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A

146;2022 .

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox. Tìm số điểm nguyên nằm trong tam giác OAH (Điểm nguyên là điểm có . hoành độ và tung độ là các số nguyên).

Câu 4 (3,0 điểm). Cho hai đường tròn

O R;

O R   ;

cắt nhau tại hai điểm A và B (R R và O O, thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Đường thẳng AO cắt

  O

  O

lần lượt tại C và

M ,

đường thẳng AO cắt

  O

  O

lần lượt tại N và D ( , ,C D M N, khác A). Gọi K là trung điểm của CD H; là giao điểm của

CN

DM .

a) Chứng minh rằng năm điểm M N O K B, , , , cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi

 

I là đường tròn ngoại tiếp tam giác HCD E; là điểm đối xứng của C qua ;B P là giao điểm của AE và

HD F ;

là giao điểm của BH với

 

I (F khác H); Q là giao điểm của CF với BP. Chứng minh rằng BP BQ .

c) Chứng minh rằng

IBP

  90 .

Câu 5 (1,0 điểm). Cho , , x y z là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

     

4 4 4

4 4 4

.

x y z

P  x y  y z  z x

  

---HẾT---

Họ và tên thí sinh:………..Số báo danh:………

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐỀ CHÍNH THỨC

(2)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: TOÁN

(Dành cho thí sinh thi chuyên Toán) HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC

Hướng dẫn chấm có 06 trang

Lưu ý khi chấm bài

- Hướng dẫn chấm thi dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách. Khi chấm thi, giám khảo cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết, hợp logic và có thể chia nhỏ đến 0,25 điểm.

- Thí sinh làm bài theo cách khác với hướng dẫn chấm mà đúng thì tổ chấm cần thống nhất cho điểm tương ứng với thang điểm của hướng dẫn chấm.

- Điểm bài thi là tổng điểm các câu không làm tròn số.

Câu 1 (2,0 điểm).

a) Cho phương trình

x

2

 8 x   4 8 m  0.

Tìm

m

để phương trình có hai nghiệm phân biệt x x1, 2 thỏa mãn 1x1x2.

b) Gọi a b c, , là các số thực thỏa mãn a2b2c2 ab bc ca  và a b c   3. Tính giá trị biểu thức

A  a

2

  1 3 . bc

Nội dung Điểm

a) Cho phương trình

x

2

8 x   4 8 m 0 1 .  

Tìm

m

để phương trình có hai nghiệm

phân biệt x x1, 2 thỏa mãn 1x1x2. 0,25

Phương trình

 

1 có hai nghiệm phân biệt 3

0 12 8 0 .

m m 2

        

0,25 Vì x x1, 2 là nghiệm của

 

1 nên 1 2

1 2

8 . 4 8 x x

x x m

 

  

0,25

Ta có

   

1



2

1 2

 

1 2

1 2 1 2

1 2

1 1 0 2

1 1 1 0 1 0

x x

x x

x x

x x x x

x x

 

   

 

           0,25

8 2 3

8 3 0 .

4 8 8 1 0 m m 8

m

 

           

Vậy 3 3

2 m 8

    là các giá trị cần tìm.

0,25

(3)

b) Gọi a b c, , là các số thực thỏa mãn a2b2c2 ab bc ca  và a b c   3.

Tính giá trị biểu thức

A  a

2

  1 3 . bc

1,0

Ta có a2b2c2 ab bc ca  2a22b22c2 2ab2bc2ca 0,25

a b

 

2 b c

 

2 c a

2 0 a b c.

          0,25

Mà a b c   3   a b c 3. 0,25

Suy ra

A  a

2

  1 3 bc  11.

0,25

Câu 2 (2,0 điểm).

c) Xác định các hệ số a b c, , của đa thức P x

 

x3ax2bx c . Biết P

 

  2 29, P

 

1  5 vàP

 

3 1.

d) Cho

n

là số nguyên dương sao cho

4 n  13

5 n  16

là các số chính phương. Chứng minh rằng 2023n45 chia hết cho

24.

Nội dung Điểm

a) Xác định các hệ số a b c, , của đa thức P x

 

x3ax2bx c biết

  2 29,   1 5,   3 1.

P    P   P 

1,0

Vì P

 

  2 29 nên ta có

  8 4 a  2 b c     29 4 a  2 b c    21.

P

 

1  5 nên ta có

1           a b c 5 a b c 6.

P

 

3 1 nên ta có

27 9  a  3 b c    1 9 a  3 b c    26.

0,5

Ta có hệ phương trình

4 2 21 3

6 2 .

9 3 26 5

a b c a

a b c b

a b c c

     

 

      

 

       

 

0,25

Vậy a 3; b2; c 5. 0,25

b) Cho

n

là số nguyên dương sao cho

4 n  13

5 n  16

là các số chính phương. Chứng

minh rằng 2023n45 chia hết cho

24.

1,0

Giả sử

4 n  13  a

2

5 n  16  b

2

a b, *

.

Từ

4 n  13  a

2

 a

là số lẻ.

Ta có

4 n 13 a

2

4n   3a

2

  1 4n   3   a 1  a 1 .

a

là số lẻ nên a1 và a1 là hai số chẵn liên tiếp, do đó

a1



a1 8

 

n3 2

 n là số lẻ.

0,25

(4)

Suy ra b2 5n16 là số lẻ.

Lại có 5n16b25

n3

 

 b1



b1 8.

 Mà

 

5;8  1

n3 8 1

 

0,25

Ta có a2b29n29 2 mod 3

 

mà a2

 

0;1 mod 3 ;

b2

 

0;1 mod 3

a2b2 1 mod 3

 

 

       

4 13 1 mod 3

3 0 mod 3 2 . 5 16 1 mod 3

n n

n

 

        

0,25

 

3;81 nên từ (1) và (2) suy ra

n3

24.

Từ đó 2023n45 2016 n7

n 3

24 24 (đpcm). 0,25

Câu 3 (2,0 điểm).

c) Giải phương trình: 2 17

x2 6

 

x24x3 2

x 5 2 3x x

222 .

d) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A

146;2022 .

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox. Tìm số điểm nguyên nằm trong tam giác OAH. (Điểm nguyên là điểm có hoành độ và tung độ là các số nguyên).

Nội dung Điểm

a) Giải phương trình 2 17

x2 6

 

x24x3 2

x 5 2 3x x

222

 

1 .

+ Điều kiện 5

2 5 0 .

x    x 2

Phương trình

 

1 6x334x244x12

x24x3

2x 5 0

x3 6

x216x 4

x1

2x50

0,25

   

2

3 .

6 16 4 1 2 5 0 2

x

x x x x

 

        

Phương trình

 

2 6

x1

22 2

x 5

 

x1

2x 5 0 3 .

 

+ Khi

x  1:

Không thỏa mãn phương trình

  3 .

0,25

(5)

+ Khi

 

 

2

2 5 3

2 5 2 5 1 2

1, 3 2 6 0 .

1 1 2 5

1 2 x

x x x

x x x x

x

 

 

   

     

 

 

   

2 5 3

2

1 13 2 67 .

1 2 9 26 11 0 9

x x x

x x x

 

      

    

0,25

2 5

2

1 5 29

2 .

1 4 10 1 0 4

x x

x x x x

 

       

    

Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm của phương trình là

13 2 67 5 29

3; ; .

9 4

x    

 

 

0,25

b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A

146;2022 .

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox. Tìm số điểm nguyên nằm trong tam giác OAH. (Điểm nguyên là điểm có hoành độ và tung độ là các số nguyên).

1,0

Vì H là hình chiếu vuông góc của A trên trục Ox nên H

146;0 .

Gọi B là hình chiếu vuông góc của A trên trục Oy, suy ra B

0;2022 .

Gọi C là trung điểm của đoạn

OA ,

suy ra C

73;2011 .

Điểm

M x y 

0

;

0

  x y

0

;

0

là điểm nguyên nằm trong

 OAH

khi và chỉ khi điểm

0

;

0

 

0

;

0

M x y    x y   

 đối xứng với điểm M qua C nằm trong

 OAB .

0,25

Suy ra số điểm nguyên nằm trong OAH bằng số điểm nguyên nằm trong

 OAB .

Do đó số điểm nguyên nằm trong tam giác OAH bằng 1

2(số điểm nguyên nằm trong hình chữ nhật ABOH trừ đi số điểm nguyên nằm trên đoạn thẳng OA).

0,25

Số điểm nguyên nằm trong hình chữ nhật ABOH bằng 145.2021 293045. Phương trình đường thẳng OA là 1011 .

y 73 x Từ đó kiểm tra được số điểm nguyên trên đoạn

0,25

(6)

thẳng OA (trừ điểm O và A) bằng 1.

Vậy số điểm nguyên trong OAH bằng 293045 1

146522.

2

  0,25

Câu 4 (3,0 điểm). Cho hai đường tròn

O R;

O R   ;

cắt nhau tại hai điểm A và B (R R và O O, thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB). Đường thẳng AO cắt

  O

  O

lần lượt tại C và

,

M

đường thẳng AO cắt

  O

  O

lần lượt tại N và D (C D M N, , , khác A). Gọi K là trung điểm của CD H; là giao điểm của

CN

DM .

d) Chứng minh rằng năm điểm M N O K B, , , , cùng thuộc một đường tròn.

e) Gọi

 

I là đường tròn ngoại tiếp tam giác HCD;E là điểm đối xứng của C qua B; P là giao điểm của AE và

HD F ;

là giao điểm của BH với

 

I (F khác H ); Q là giao điểm của CF với BP. Chứng minh rằng BP BQ .

f) Chứng minh rằng 

IBP   90 .

Nội dung Điểm

(Xét thế hình như hình vẽ. Các thế hình khác chứng minh tương tự).

a) Chứng minh rằng năm điểm M N O K B, , , , cùng thuộc một đường tròn. 1,0

Ta có 

ANC   90

(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn

  O

)

AD CH .

 90

CMD  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn

  O

)

AC DH .

Suy ra A là trực tâm tam giác HCDHACDH A B, , thẳng hàng.

0,25

Dễ có tứ giác CDMN nội tiếp đường tròn tâm

K 

MKN  2

MCN

(góc nội tiếp và góc ở 0,25

(7)

tâm cùng chắn MN) và HCM HDN

 

1 .

Ta có tứ giác ABCN nội tiếp  ACN ABN (góc nội tiếp cùng chắn cung AN).

Tứ giác ABDM nội tiếp  ADM  ABM (góc nội tiếp cùng chắn cung 

AM

).

Kết hợp với

  1

suy ra   

ABN ABM ACN MKN MBN

 

2

ACN 2 .  

0,25

Ta có

MON 2

ACN 

MBN 3 .

 

Từ

  2

  3

suy ra 5 điểm M N O K B, , , , cùng thuộc một đường tròn.

0,25

b) Gọi

 

I là đường tròn ngoại tiếp tam giác HCD E; là điểm đối xứng của C qua B; P là giao điểm của AE và

HD F ;

là giao điểm của BH với

 

I (F khác H); Q là giao điểm của CF với BP. Chứng minh rằng BP BQ .

1,0

Xét tứ giác ACFE có hai đường chéo CE  AF tại trung điểm B của CE 1 .

 

0,25

Ta có DCM BHD (cùng phụ với CDH). Mà

BHD DCF

 

(góc nội tiếp cùng chắn

DF

) DCM DCF

  (2).

Từ (1) và (2) suy ra ACFE là hình thoi.

0,25

Xét hai BPE và BQC có

BEP BCQ

(so le trong),

BE BC EBP CBQ  ,   

(đối đỉnh).

Suy ra BPE BQC (g-c-g)BPBQ (đpcm).

0,5

c) Chứng minh rằng

IBP

  90 .

1,0

Gọi S T, là giao điểm của BQ và

 

I (như hình vẽ). 0,25

(8)

Xét tứ giác ADEH có  

AED AHD 

(cùng bằng ACE), suy ra tứ giác ADEH nội tiếp

. . . .

PD PH PA PE PT PS

  

Từ BPE BQCPE QCPA QF PA PE. QF QC. QS QT. . 0,25 Vậy QS QT. PT PS. QS PQ PT.

PT PQ QS.

. . . .

QS PQ QS PT PT PQ PT QS QS PQ PT PQ QS PT B

         là trung

điểm của

ST

 IBST IBP90 (đpcm).

0,5

(9)

Câu 5 (1,0 điểm). Cho x y z, , là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

     

4 4 4

4 4 4

.

x y z

P  x y  y z  z x

  

Nội dung Điểm

Ta có

1

4

1

4

1

4

.

1 1 1

P y z x

x y z

  

        

     

     

Đặt a y,b z,c x a b c, , 0

x y z

     và

abc  1.

  

4

 

4

4

1 1 1

1 1 1 .

P a b c

   

  

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có

 

4

 

4

 

2

1 1 1 1 1 1

2 . .

16 16 2

1 1 1

a   a  a

  

Tương tự có

b 11

416112

b 11

 

2, c 11

416112

c 11

2.

   

  

2

 

2

2

3 1 1 1 1

16 2 1 1 1 .

P a b c

 

         

0,25

Ta chứng minh

  

2

2

1 1 1

1 1 1 ab

a  b 

   với a b, 0.

Thật vậy:

  

2

2

1 1 1

1 1 1 ab

a  b 

  

a 1  

2

b 1  

2

1 ab   a 1 .  

2

b 1

2

 

         

0,25

(10)

   

   

 

2 2 2

2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 1 1

2 2 2 1 2 1

1 2

a b a b ab ab a b

a b a b ab ab a b ab a b

ab a b ab a b

         

            

    

  

2 1

2 0 ab a b ab

     (luôn đúng). Dấu “=” xảy ra khi

a b   1.

Tương tự có

  

2

2

1 1 1 1

1 .

1 1

1 1 1 1

ab

c ab

c

ab

   

 

   0,25

Khi đó

  

2

 

2

2

1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 .

2 1 1 1 16 2 1 1 4 16 8 16 16

P ab

ab ab

a b c

   

                 

Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 3 .

16 Dấu “=” xảy ra khi a    b 1 x y z.

0,25

---HẾT---

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Bài IV (3,0 điểm) Học sinh không vẽ lại hình vào giấy kiểm tra.. +) Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tương ứng với biểu điểm của hướng dẫn chấm. +)

Nếu học sinh làm bài theo cách khác hướng dẫn chấm mà đúng thì chấm và cho điểm tối đa của bài đó.. Đối với bài hình học (câu 4), nếu học sinh không

- Thí sinh làm bài theo cách khác với hướng dẫn chấm mà đúng thì tổ chấm cần thống nhất cho điểm tương ứng với thang điểm của hướng dẫn chấm. - Điểm bài thi

- Thí sinh làm bài theo cách khác với HDC mà đúng thì tổ chấm cần thống nhất cho điểm tương ứng với thang điểm của HDC.. - Điểm bài thi là tổng

1) Hướng dẫn chấm chỉ nêu một cách giải với những ý cơ bản, nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong hướng dẫn chấm nhưng vẫn đúng thì cho đủ số điểm

Nếu học sinh làm cách khác, nhóm Toán của trường thống nhất dựa trên cấu trúc thang điểm của hướng dẫn chấm... DE và EF song song

Ghi chú: Thí sinh làm cách khác đáp án, nếu đúng tổ chấm thống nhất cho điểm theo thang điểm.. Bài hình nếu thí sinh không vẽ hình, không cho

Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà đúng vẫn cho điểm đủ từng phần như hướng dẫn, thang điểm chi tiết do tổ chấm thống nhất.. Việc chi

Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà đúng vẫn cho điểm đủ từng phần như hướng dẫn, thang điểm chi tiết do tổ chấm thống nhất.. Việc chi

- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá đúng bài làm của thí sinh. Thí sinh làm cách khác đáp án nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. - Khi

Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong hướng dẫn chấm nhưng đúng thì vẫn cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định.. a) Chứng minh tứ giác

- Thí sinh làm bài theo cách khác với hướng dẫn chấm mà đúng thì tổ chấm cần thống nhất cho điểm tương ứng với thang điểm của hướng dẫn chấm.. - Điểm bài thi

* Chú ý: Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong hướng dẫn chấm nhưng đúng thì vẫn cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn

2.. 2) N ếu học sinh có cách giải đúng mà khác với hướng dẫn chấm thì giáo viên thống nhất chia điểm d ựa vào hướng dẫn chấm dành cho câu hay ý đó. 3) Giáo viên

Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà đúng vẫn cho điểm đủ từng phần như hướng dẫn, thang điểm chi tiết do tổ chấm thống nhất.. Việc chi

- Nếu thí sinh làm đúng mà cách giải khác với đáp án và phù hợp kiến thức của chương trình THCS thì tổ chấm thống nhất cho điểm thành phần đảm bảo

số thập phân thứ nhất).. +) Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tương ứng với biểu điểm của hướng dẫn chấm. +) Các tình huống phát sinh trong quá trình chấm

Việc chi tiết hóa thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong

Thí sinh có thể giải bằng các cách khác với lời giải trong hướng dẫn chấm, nếu lời giải đúng, đủ bước thì người chấm vẫn có thể cho điểm tối đa theo biểu điểm quy

Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong hướng dẫn mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định.. Việc chi tiết hóa thang điểm (nếu

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.. The invention of the electric telegraph

A. Dung dÞch KCl vµ dung dÞch NaCl.. TÝnh khèi l-îng cña mçi muèi trong hçn hîp ban ®Çu. ChØ cã CaCO 3 t¸c dông víi dung dÞch HCl d- sinh ra chÊt khÝ. Mét hîp chÊt

Tất cả các cách giải khác của học sinh nếu đúng thì người chấm cho điểm tương ứng với hướng