• Không có kết quả nào được tìm thấy

Tuần 14 - Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Tuần 14 - Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa"

Copied!
19
0
0

Văn bản

(1)

Người cha liền bảo:

- Đỳng. Như thế là cỏc con đều

thấy rằng chia lẻ ra thỡ yếu, hợp lại thỡ mạnh.Vậy cỏc con phải biết

thương yờu, đựm bọc lẫn nhau .Cú đoàn kết thỡ mới cú sức mạnh.

Câu chuyện bó đũa

(2)
(3)

Bµi tËp

2. §iÒn vµo chç trèng:

…ªn b¶ngl …ªn ng n ưêi Êm …o …o l¾ng

a) l hay n

n l

(4)

Bµi tËp

2. §iÒn vµo chç trèng:

m¶i m…iê t hiÓu b…t

chm sÎ ®…m m ưêi b) i hay iª

i ?

(5)

Bµi tËp

2. §iÒn vµo chç trèng:

chuét nh…ăt nh… nhë

®… tªn th¾c m…

c) ¨t hay ¨c

ăt ăc

(6)
(7)

T×m tõ chøa

tiÕng cã ©m ®Çu

l hoÆc n

(8)

ChØ ngư êi sinh ra bè:

«ng bµ néi…..

(9)

Tr¸i nghÜa víi nãng:

………l¹nh

(10)

Cïng nghÜa víi kh«ng quen:

……l¹

(11)

T×m tõ chøa tiÕng cã vÇn in

hoÆc iªn

(12)

Tr¸i nghÜa víi d÷:

………hiÒn

(13)

ChØ ng ưêi tèt, cã phÐp l¹ trong

truyÖn cæ tÝch

………tiªn

(14)

Có nghĩa là (quả, thức ăn)

đến độ ăn đ ợc

………chín

(15)

T×m tõ chøa tiÕng cã vÇn ¨t

hay vÇn ¨c

(16)

Cã nghÜa lµ cÇm tay ® ang ®i

………d¾t

(17)

ChØ hư íng ng ưîc víi h ưíng nam

………b¾c

(18)

Có nghĩa là

dùng dao hoặc kéo làm đứt một

vật

………

cắt

(19)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

hợp lại.. Vậy các con phải biết thương yêu,đùm bọc lẫn. nhau.Có đoàn kết thì mới có sức

Rèn kĩ năng nói: Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu đùm

Rèn kĩ năng nói: Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu đùm

T×m tõ chøa tiÕng cã vÇn in.

C©u chuyÖn

Câu chuyện thể hiện tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của bà lão và nàng Tiên Ốc. Qua đó, chúng ta hiểu rằng con người sống phải biết yêu thương lẫn

thương yêu, đùm bọc lẫn nhau .Có đoàn kết thì mới có sức mạnh. C©u chuyÖn

Nguyễn

Vî chång ng ưêi anh vµ vî chång ng ưêi em

Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc

 Ông Muốn khuyên các con phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, như vậy mới tạo ra sức

Kiến thức: Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu đùm bọc

Kiến thức: Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu đùm bọc

Kiến thức: Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu đùm bọc

Kiến thức: Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu đùm bọc

Kiến thức: Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu đùm bọc

Kiến thức: Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu đùm bọc

Kiến thức: Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu đùm bọc

Kiến thức: Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu đùm bọc

Kiến thức: Biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu đùm bọc

Mời các bạn cùng xem vở kịch”Câu chuyện bó đũa” do một nhóm của lớp 2A1 biểu

 Ông Muốn khuyên các con phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, như vậy mới tạo ra sức

Kiến thức:- Biết kể tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe đã đọc có nhân vật, có ý nghĩa nói về lòng nhân hậu, tình cảm thương yêu, đùm bọc lẫn nhau