Tuần 14 - Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

19  Tải về (0)

Văn bản

(1)

Người cha liền bảo:

- Đỳng. Như thế là cỏc con đều

thấy rằng chia lẻ ra thỡ yếu, hợp lại thỡ mạnh.Vậy cỏc con phải biết

thương yờu, đựm bọc lẫn nhau .Cú đoàn kết thỡ mới cú sức mạnh.

Câu chuyện bó đũa

(2)
(3)

Bµi tËp

2. §iÒn vµo chç trèng:

…ªn b¶ngl …ªn ng n ưêi Êm …o …o l¾ng

a) l hay n

n l

(4)

Bµi tËp

2. §iÒn vµo chç trèng:

m¶i m…iê t hiÓu b…t

chm sÎ ®…m m ưêi b) i hay iª

i ?

(5)

Bµi tËp

2. §iÒn vµo chç trèng:

chuét nh…ăt nh… nhë

®… tªn th¾c m…

c) ¨t hay ¨c

ăt ăc

(6)
(7)

T×m tõ chøa

tiÕng cã ©m ®Çu

l hoÆc n

(8)

ChØ ngư êi sinh ra bè:

«ng bµ néi…..

(9)

Tr¸i nghÜa víi nãng:

………l¹nh

(10)

Cïng nghÜa víi kh«ng quen:

……l¹

(11)

T×m tõ chøa tiÕng cã vÇn in

hoÆc iªn

(12)

Tr¸i nghÜa víi d÷:

………hiÒn

(13)

ChØ ng ưêi tèt, cã phÐp l¹ trong

truyÖn cæ tÝch

………tiªn

(14)

Có nghĩa là (quả, thức ăn)

đến độ ăn đ ợc

………chín

(15)

T×m tõ chøa tiÕng cã vÇn ¨t

hay vÇn ¨c

(16)

Cã nghÜa lµ cÇm tay ® ang ®i

………d¾t

(17)

ChØ hư íng ng ưîc víi h ưíng nam

………b¾c

(18)

Có nghĩa là

dùng dao hoặc kéo làm đứt một

vật

………

cắt

(19)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại