TOÁN 2 - TUẦN 21-TIÊT 1- BẢNG CHIA 5

16  Tải về (0)

Văn bản

(1)

Bảng nhân 2 Bảng chia 2

2 1 = 2 2 : 2 = 1 2 2 = 4 4 : 2 = 2 2 3 = 6 6 : 2 = 3 2 4 = 8 8 : 2 = 4 2 5 = 10 10 : 2 = 5 2 6 = 12 12 : 2 = 6 2 7 = 14 14 : 2 = 7 2 8 = 16 16 : 2 = 8 2 9 = 18 18 : 2 = 9 2 10 = 20 20 : 2 = 10

Bảng nhân 2 Bảng chia 2

2 : 2 = 1 4 : 2 = 2 6 : 2 = 3 8 : 2 = 4 10 : 2 = 5 12 : 2 = 6 14 : 2 = 7 16 : 2 = 8 18 : 2 = 9 20 : 2 = 10

Lập bảng chia 2 từ bảng nhân 2.

?

?

?

?

?

?

Nhận xét:

• Số bị chia là tích của các phép nhân.

• Số chia đều là số 2.

• Thương là các số tự nhiên

tăng dần từ 1 đến 10.

?

?

?

?

(2)

Bảng nhân 2 Bảng chia 2

2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 6 2 4 = 8 2 5 = 10 2 6 = 12 2 7 = 14 2 8 = 16 2 9 = 18 2 10 = 20

Bảng nhân 2 Bảng chia 2

(3)

CHỦ ĐỀ 8 PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

BÀI 44

BẢNG CHIA 5

(4)

KHÁM PHÁ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Hình thành bảng nhân 5 từ bảng chia 5; viết, đọc được bảng nhân 5.

2. Vận dụng tính nhẩm ( dựa vào bảng nhân 5).

3. Giải một số bài toán thực tế liên quan đến

các phép chia ở bảng chia 5.

(5)

KHÁM

PHÁ

(6)

a)

Mỗi đĩa có 5 quả cam, 2 đĩa có ….. quả cam.

5 2 = 10 10 : 5 = 2

10 quả cam chia …. đĩa cam , mỗi đĩa 5 quả. Được ….. đĩa

cam như vậy.

10

2

(7)

Lập bảng chia 5 từ bảng nhân 5.

b) Hoàn thành bảng chia 5 Bảng nhân 2 Bảng chia 5

5 1 = 5 5 : 5 = 1 5 2 = 10 10 : 5 = 2 5 3 = 15 15 : 5 = 3 5 4 = 20 20 : 5 = 4 5 5 = 25 25 : 5 = 5 5 6 = 30 30 : 5 = 6 5 7 = 35 35 : 5 = 7 5 8 = 40 40 : 5 = 8 5 9 = 45 45 : 5 = 9 5 10 = 50 50 : 5 = 10

Bảng nhân 2 Bảng chia 5

5 : 5 = 1 10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 = 10

?

?

?

?

?

?

Nhận xét:

Số bị chia là tích của các phép nhân.

Số chia đều là số 5.

Thương là các số tự nhiên tăng dần từ 1 đến 10.

(8)

Bảng nhân 5 Bảng chia 5

5 1 = 5 5 : 5 = 1 5 2 = 10 10 : 5 = 2 5 3 = 15 15 : 5 = 3 5 4 = 20 20 : 5 = 4 5 5 = 25 25 : 5 = 5 5 6 = 30 30 : 5 = 6 5 7 = 35 35 : 5 = 7 5 8 = 40 40 : 5 = 8 5 9 = 45 45 : 5 = 9 5 10 = 50 50 : 5 = 10

Bảng nhân 5 Bảng chia 5

5 : 5 = 1 10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 = 10

(9)

Bảng nhân 5 Bảng chia 5

5 1 = 5 5 : 5 = 1 5 2 = 10 10 : 5 = 2 5 3 = 15 15 : 5 = 3 5 4 = 20 20 : 5 = 4 5 5 = 25 25 : 5 = 5 5 6 = 30 30 : 5 = 6 5 7 = 35 35 : 5 = 7 5 8 = 40 40 : 5 = 8 5 9 = 45 45 : 5 = 9 5 10 = 50 50 : 5 = 10

Bảng nhân 5 Bảng chia 5

5 : 5 = 1 10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 = 10

(10)

Bảng nhân 5 Bảng chia 5

5 1 = 5 5 : 5 = 1 5 2 = 10 25 : 5 = 5 5 3 = 15 50 : 5 = 10 5 4 = 20 40 : 5 = 8 5 5 = 25 10 : 5 = 2 5 6 = 30 30 : 5 = 6 5 7 = 35 35 : 5 = 7 5 8 = 40 20 : 5 = 4 5 9 = 45 45 : 5 = 9 5 10 = 50 15 : 5 = 3

Bảng nhân 5 Bảng chia 5

5 : 5 = 1 25 : 5 = 5 50 : 5 = 10 40 : 5 = 8 10 : 5 = 2 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 20 : 5 = 4 45 : 5 = 9 15 : 5 = 3

(11)

HOẠT

ĐỘNG

(12)

1

Số ?

15 10 25 40 5 45 50

5 5 5 5 5 5 5

3 ? ? ? ? ? 10

15 10 25 40 5 45 50

5 5 5 5 5 5 5

3 ?

2 5

?

8

?

1

? ?

9

10

(13)

2

Tính nhẩm.

10 : 5 = 12 : 2 = 20 : 5 =

14 : 2 = 15 : 5 = 40 : 5 =

2 6

4

7 3

8

(14)

3

Cửa hàng có 40 bông cúc. Cô bán hàng đã bó hoa cúc thành các bó, mỗi bó 5 bông. Hỏi có bao nhiêu bó hoa cúc?

(15)

Thứ sáu ngày 11 tháng 2 năm 2022 Toán

Bảng chia 5 – Tiết 1 Bài 3:

Bài giải

.

Có số bó cúc là:

40 : 5 = 8 (bó)

Đáp số: 8 bó hoa cúc

(16)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại