• Không có kết quả nào được tìm thấy

1. It’s Dima’s cell phone 2. It’s Mish’s camera

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "1. It’s Dima’s cell phone 2. It’s Mish’s camera"

Copied!
6
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Possessive ’s • be: questions

• Possessive pronouns

STARTER UNIT

Lesson 4

Language Focus

(2)

1. It’s Dima’s cell phone 2. It’s Mish’s camera

3. It’s Louise’s journal

something a person

Possessive Adjectives

(3)

Noun 's or noun s' Noun

Singular Ana's pen

Plural My parents' house

What is the Possessive Case?

's or s’

Noun’s/s’ + Noun

(something)

(4)

RULES

1 We use 's for possession with

____________words.

2 We use s' for possession with

____________words.Plural Singular

Possessive Adjectives Rules

(5)

1 This is our house.

2 This is my bedroom.

It's ours.

It's mine.

(6)

Subject Pronouns

Possessive

Adjectives Pronouns

I my mine

you your yours

he his his

she her hers

it its its

we our ours

you your yours

they their theirs

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

(Right click in the 'Layer' pane and select: 'Add Alpha Channel'.) Repeat the cut out with your selection tool.. You'll see a checkerboard effect; that's your transparent

Palmer (Frank Robert,Palmer,1981:15 “Semantics.Cambridge University Press” ) suggested that semantics is a part of linguistics, a scientific study of language. Therefore,

Câu 22: Đồ thị hàm số trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới

Trong một số trường hợp thì học sinh cần phải dùng tính chất để biến đổi cận tích phân hoặc phải dùng đến tích phân của hàm số chẵn, hàm số lẻ... Nhận xét 2: Trong

DẠNG 4: XÁC ĐỊNH SỐ ĐIỂM BIỂU DIỄN CỦA PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CHO TRƯỚC TRÊN ĐƯỜNG TRÒN LƯỢNG GIÁC..8. BIỆN LUẬN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHÔNG

Rewiew grammar structures in Unit

Những tính từ thường gặp trong cấu trúc này là:easy, difficult, hard, dangerous, important, necessary, lovely, interesting, nice, great….. => It’s + adj +

Hieän traïng phaùt trieån naêng löôïng nguyeân töû treân theá giôùi... Nhaø maùy

Where are the + đồ vật số nhiều?. They’re

Cắt hình nón bởi mặt phẳng qua đỉnh S tạo thành tam giác đều SAB , trong đó A , B thuộc đường tròn đáy?. Diện tích tam giác SAB

Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng SC và DN , biết rằng thể tích khối chóp S ABCD.. Cho hình chóp

Cho mặt bằng phòng học nhƣ hình vẽ... Đỗ

chữ số cá rô rổ rá chữ số cá rô chữ số..

Nếu chữ số hàng chục của hai số giống nhau thì ta so sánh tiếp chữ số hàng đơn vị.Nếu số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.. Nếu chữ số hàng chục

Trường hợp 2: Các số có số chục khác nhau thì chỉ so sánh số chục, không so sánh số đơn vị.. Trường hợp 2: Các số có số chục khác nhau thì chỉ so sánh số chục, không

The students in my class are going to organize a surprise party tomorrow evening.. They are painting the

Mai hồi hộp nhìn

The study also pointed out some characteristics of the aging population in Vietnam such as: rapid aging rate, differs by region, rural aging is high and

Capital structure and rm performance: evidence from an emerging econom.. The Business

These collections vvere collected from 4 residential areas of Vietnam (North, South, Centre and Central highland area).. This study revealed that there is an

Cắt hình nón bởi mặt phẳng qua đỉnh S tạo thành tam giác đều SAB , trong đó A , B thuộc đường tròn đáy.. Diện tích tam giác SAB

Bài hát: Quê hương tươi

ology forecasting results and possibility of expanding the application o f the improved symmetric induced polarization sounding m ethod have been illustrated by