Lop 2 - TOAN - Tuan 27 - Bai - Luyen tap chung (2)

17  Download (0)

Full text

(1)
(2)

1 2

3 4

(3)
(4)

Luyện tập chung 1 Tính nhẩm :

2 x 4 = 8 : 2 = 8 : 4 =

8 4 2

3 x 5 = 15 : 3 = 15 : 5 =

15 5 3

4 x 3 = 12 : 4 = 12 : 3 =

12 3 4

a)

(5)

Luyện tập chung 1 Tính nhẩm :

2cm x 4 = 5dm x 3 =

4l x 5 =

8cm 15dm 20l

b)

10dm : 5 =

12cm : 4 = 18l : 3 =

2dm 3cm

6l

(6)

Luyện tập chung 2 Tính :

a)

3 x 4 + 8 = 12 + 8

= 20

3 x 10 - 14 = 30 - 14

= 16

(7)

Luyện tập chung 2 Tính :

b)

2 : 2 x 0 = 0 : 4 + 6 =

Thi đua tiếp sức

(8)

Luyện tập chung

3

a)

12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh ?

Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm ?

b)

(9)
(10)

9

2 : 2 x 0 = 0

(11)

24

0 : 4 + 6 = 6

(12)

6

5 x 2 = 10

(13)

1

10 : 5 = 2

(14)

13

10 : 2 = 5

(15)

3

Em hãy đọc bảng chia 4

(16)

Dặn dò:

 Xem lại bài

 Chuẩn bị bài : “Đơn vị,

chục, trăm, nghìn”

(17)

Figure

Updating...

References

Related subjects :