TOÁN 4-TUẦN 34-ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC TT

Download (0)

Full text

(1)

1-Kiểm tra bài cũ :

Quan sát hình bên , hãy chỉ ra:

a) Các cạnh song song với nhau.

b) Các cạnh vuông góc với nhau

A B

C D

- AB song song với DC

- AB vuông góc với AD

- DC vuông góc với DA

(2)

Toán

ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiếp)

(3)

Bài tập 1

Quan sát hình bên, hãy chỉ ra:

a) Đoạn thẳng song song với AB:

b)Đoạn thẳng vuông góc với BC:

B A

C

D E

- Đoạn thẳng DE song song với đoạn thẳng AB.

- Đoạn thẳng CD vuông góc với

đoạn thẳng BC

(4)

Bài t ập 2:

Hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích. Hãy chọn số đo chỉ đúng chiều dài của hình chữ nhật:

a) 64 cm b) 32 cm c) 16 cm d) 12 cm

Bài giải

Diện tích hình vuông hay hình chữ nhật là:

8 x 8 = 64 ( cm

2

)

Chiều dài hình chữ nhật là:

64 : 4 = 16 (cm) - Chọn đáp án c.

A B

A C

M

Q P

N 8 cm

4 cm

Hướng dẫn :

-Biết diện tích hình chữ nhật sau

đó

lấy diện tích hình chữ nhật chia cho chiều rộng để tìm chiều dài.

-diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông

nên ta có thể tính diện tích h

ình

vuông sau đó suy

Ra diện tích hình chữ nhật.

(5)

Bài tập 3

Hãy vẽ hình chữ nhật có

chiều dài 5 cm, chiều rộng 4 cm Tính chu vi và diện tích hình chữ chữ nhật đó.

5 cm

4 cm

D

A B

C

Hướng dẫn -Vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm.

-Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A, - vẽ đường thẳng vuông góc với AB tạiB - nối C với D ta được hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5 cm , chiều rộng 4 cmcần vẽ.

Bài giải

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(5 + 4 )x 2 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

5 x 4 = 20 (cm

2

)

Đáp số: Chu vi: 18 cm

Diện tích:20 cm

2

-Muốn tính chu vi hình chữ nhật, lấy số đo chiều dài cộng với số đo chiều rộng (cùng

một đơn vị đo )rồi nhân tổng đó với 2.

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật, lấy chiều dài nhân với chiều rộng ( cùng một đơn vị đo)

(6)

Bài 4 :

Cho hình H tạo bởi hình bình hành ABCD và hình chữ nhật BEGC hình vẽ bên. Tính diện tích của hình H

A

B

E

C G D

3 cm

Hình

H

Bài giải

Diện tích hình bình hành ABCD là:

3 x 4 = 12 (cm

2

)

Diện tích hình chữ nhật BEGC là:

3 x 4 = 12 (cm

2

) Diện tích hình H là :

12 + 12 = 24 (cm

2

)

Đáp số : 24 cm

2

3 cm

4cm

(7)

Các em cần ghi nhớ

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng một đơn vị đo)

rồi nhân với 2.

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng

một đơn vị đo).

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in