Toán 2- Tuần 29 - Mét

13  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Bài cũ: LUYỆN TẬP

299

Xếp các số 875, 1000, 299, 420 theo thứ tự từ bé

đến lớn.

420 875 1000

, , ,

(3)
(4)
(5)

100 90

80 70

60 50

40 0 10 20 30

Độ dài từ vạch 0 đến vạch 100 là 1 mét.

0 100

90 80

70 60

50 40

0 10 20 30 100

Độ dài đoạn thẳng này là 1 mét.

Mét là một đơn vị đo độ dài.

Mét viết tắt là m.

(6)

1dm

Đoạn thẳng vừa vẽ dài mấy10 dm.đềximét?

10dm = 1m ; 1m = 10dm 1 m = 100cm

Độ dài 1m được tính từ vạch đến vạch trên thước mét nào ?

nào0 100

(7)

Bài 1

1dm =…..cm 1m =……cm

… cm = 1dm

….dm = 1m 10

10 100

10

(8)

Bài 2: Tính

17m + 6m = 8m + 30m = 47m + 18m =

15m - 6m = 38m - 24m =

74m - 59m = 15m 14m 9m

65m 38m 23m

(9)

Bài 3: Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét?

Giải

Cây thông cao là:

8 + 5 = 13 (m)

Đáp số: 13m

(10)

Bài 4: Viết cm hoặc m vào chỗ trống cho thích hợp:

a) Cột cờ trong sân trường cao 10….

b) Bút chì dài 19…..

c) Cây cau cao 6……

d) Chú Tư cao 165…..

m

m cm

cm

(11)
(12)

a) 10 dm

2 m = …….dm

b) 20 dm

c) 200 dm

(13)

Về nhà làm vở bài tập toán .

Xem trước bài

Km trang 151.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in