• Không có kết quả nào được tìm thấy

Tập viết 2 - Tuần 24 - Chữ hoa U, Ư

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Tập viết 2 - Tuần 24 - Chữ hoa U, Ư"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)
(2)

* Viết:

- Chữ hoa T

(3)

Chữ hoa U, Ư

(4)

QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT

-

Chữ U U cao 5li,

rộng 5 li r ưỡ i -Chữ U U được

viết bởi 2 nét

- Chữ U được viết bởi mấy nét?

- Chữ U cao mấy li, rộng mấy li?

(5)
(6)
(7)

Em hãy nêu điểm giống và khác nhau giữa 2 chữ:

U, Ư

(8)

Viết bảng con

- U, Ư

(9)

-Độ cao của các chữ cái viết như thế nào?

-Khoảng cách giữa các chữ viết như thế nào?

- Chữ rừng dấu huyền được đặt như thế nào?

-Chữ Ư cao 2,5 li. Ch r cao 1,25 li -Các chữ còn lại cao 1 li

-Khoảng cách giữa chữ bằng một chữ o -Khoảng cách giữa chữ bằng một chữ o

HÃY NHẬN XÉT HÃY NHẬN XÉT

(10)

THỰC HÀNH

THỰC HÀNH

(11)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Xaây döïng neáp soáng vaên hoùa ôû coäng ñâäöng ñâäöng daân cö coù yù nghóa nhö theá naøo. daân cö coù yù nghóa nhö

2- Tình caûm cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi thieáu nhi vaø tình caûm cuûa thieáu nhi ñoái vôùi Baùc nhö theá naøo ?... * HS töï lieân heä

Baøi thô vieát theo thể thô luïc baùt, moät doøng 6 chöõ moät doøng 8 chöõ.. Doøng thô naøo coù daáu

- Reøn kyõ naêng vieát ñeïp, ñeàu neùt, ñuùng khoaûng caùch giöõa caùc chöõ trong töøng cuïm töøc. Thaùi ñoä: Giaùo duïc HS tính kieân nhaãn trong khi

Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng : Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng :3. Chuøa laø nôi tu haønh cuûa caùc

Baøi taäp 1: Choïn vaøo moãi con vaät döôùi ñaây moät töø chæ ñuùng ñaëc ñieåm cuûa noù: nhanh, chaäm, khoûe, trung thaønh... Caâu kieåu Ai theá naøo?.. Cao nhö

Caâu khieán duøng ñeå neâu yeâu caàu, ñeà nghò, mong muoán … cuûa ngöôøi noùi, ngöôøi vieát vôùi ngöôøi khaùc.. -Khi duøng caâu khieán caàn coù thaùi ñoä

-Ñoä cao cuûa caùc chöõ caùi vieát nhö theá naøo?. -Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ vieát nhö