Tập viết 2 - Tuần 24 - Chữ hoa U, Ư

11  Download (0)

Full text

(1)
(2)

* Viết:

- Chữ hoa T

(3)

Chữ hoa U, Ư

(4)

QUAN SÁT VÀ NHẬN XÉT

-

Chữ U U cao 5li,

rộng 5 li r ưỡ i -Chữ U U được

viết bởi 2 nét

- Chữ U được viết bởi mấy nét?

- Chữ U cao mấy li, rộng mấy li?

(5)
(6)
(7)

Em hãy nêu điểm giống và khác nhau giữa 2 chữ:

U, Ư

(8)

Viết bảng con

- U, Ư

(9)

-Độ cao của các chữ cái viết như thế nào?

-Khoảng cách giữa các chữ viết như thế nào?

- Chữ rừng dấu huyền được đặt như thế nào?

-Chữ Ư cao 2,5 li. Ch r cao 1,25 li -Các chữ còn lại cao 1 li

-Khoảng cách giữa chữ bằng một chữ o -Khoảng cách giữa chữ bằng một chữ o

HÃY NHẬN XÉT HÃY NHẬN XÉT

(10)

THỰC HÀNH

THỰC HÀNH

(11)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in