• Không có kết quả nào được tìm thấy

Các dạng bài tập VDC nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Các dạng bài tập VDC nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247"

Copied!
138
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

BÀI 1: NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP TÌM NGUYÊN HÀM A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM

I. NGUYÊN HÀM VÀ TÍNH CHẤT 1. Nguyên hàm

Định nghĩa: Cho hàm số f x

 

xác định trên K (K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa đoạn của

).Hàm số F x

 

được gọi là nguyên hàm của hàm số f x

 

trên K nếu Fʹ

   

x f x với mọi x K.

Định lý 1: Nếu F x

 

là một nguyên hàm của hàm số f x

 

trên K thì với mỗi hằng số C, hàm số

   

G x F x C cũng là một nguyên hàm của f x

 

trên K.

Định lý 2: Nếu F x

 

là một nguyên hàm của hàm số f x

 

trên K thì mọi nguyên hàm của f x

 

đều có dạng F x

 

C,với C là một hằng số.

Hai định lý trên cho thấy:

Nếu F x

 

là một nguyên hàm của hàm số f x

 

trên K thì F x

 

C,Clà họ tất cả các nguyên hàm của f x

 

trênK. Kí hiệu

   

f x dx F x C.

Chú ý: Biểu thức f x dx

 

chính là vi phân của nguyên hàm F x

 

của f x ,

 

 

ʹ

   

dF x F x dx f x dx. 2. Tính chất của nguyên hàm Tính chất 1

   

fʹ x dx f x C

Tính chất 2

   

kf x dx k f x dx

 

, k là hằng số khác 0.

Tính chất 3

       

f x g x dx f x dx g x dx.

    

 

  

3. Sự tồn tại của nguyên hàm

Định lý 3: Mọi hàm số f(x) liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K.

4. Bảng nguyên hàm Nguyên hàm của hàm số

sơ cấp

Nguyên hàm của hàm số hợp

u = u x

  

Nguyên hàm của hàm số hợp

u = ax + b;a0

dx x C

 

du u C

d ax

b

ax b C

 

1

1 1

x dx x C

  

uu11C

 1

1 1

1 ax b

ax b dx C

a

 

    

(2)

1dx ln x C

x  

 

1uduln u C

ax1bdx 1aln ax b C

2

1 1

dx C

x   x

 

u12 du  1u C

ax1b

2dx 1a ax. 1 bC

 

2

xdx3x xC

 

udu23u uC

axbdx1 2a.3

axb

ax b C

1 dx 2 x C

x  

 

1u du2 uC

ax1b dx1a.2 ax b C

x x

e dxeC

 

e duu euC

eax b dx 2aeax b C

0, 1

ln

x

x a

a dx C a a

a  

 

a duu lnauaC a

0,a1

1.

0, 1

ln

mx n

mx n a

a dx C a a

m a

  

sinxdx cosxC

 

sinudu cosu C

sin

axb dx

 1acos

axb

C

cosxdxsinxC

 

cosudusinu C

cos

axb dx

1asin

axb

C

tanxdx ln cosxC

 

tanudu ln cosu C

tan

axb dx

 1aln cos

axb

C

cotxdxln sinxC

 

cotuduln sinu C

cot

axb dx

1aln sin

axb

C

2

1 cot

sin dx x C

x   

 

sin12udu cotu C 2

1 1

sin dx cot ax b C

ax b  a  

2

1 tan

cos dx x C

x  

 

cos12udutanu C

cos2

1axb

dx 1atan

axb

C

1 ln tan

sin 2

dx x C

x  

 

sin1uduln tan2u C

sin

dxaxb

1aln tanax2b C

1 ln tan

cos 2 4

dx x C

x

  

   

 

cos1uduln tan2u4C

1 cos

1ln tan

2 4

ax b dx ax b a C

  

   

II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGUYÊN HÀM 1. Phương pháp đổi biến số

Định lý 1: Nếu

f(u)du F(u) C  u u(x) có đạo hàm liên tục thì:

(3)

f u(x) .uʹ(x)dx F u(x)    C

Hệ quả: Với u ax b a

0

ta có

 

1

 

f ax b dx F ax b C.

 a  

2. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần:

Định lý 2: Nếu hai hàm số uu x

 

vv x

 

có đạo hàm liên tục trên K thì:

           

u x vʹ x dx u x v x  uʹ x v x dx.

 

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1: Tìm nguyên hàm bằng các phép biến đổi sơ cấp 1. Phương pháp giải

 Biến đổi các hàm số dưới dấu nguyên hàm về dạng tổng, hiệu của các biểu thức chứa x, trong đó mỗi biểu thức chứa x là những dạng cơ bản có trong bảng nguyên hàm.

 Áp dụng các công thức nguyên hàm trong bảng nguyên hàm cơ bản để tìm nguyên hàm.

2. Bài tập

Bài tập 1. Nguyên hàm của hàm số f x

 

2xx 1

e

  là

A. 2 ln 2

x

x

x e C

e

B.

ln 2 12

x

x

x e C

e

C.

ln 2 12

x

x

x e C

e

D.

ln 2 12

x

x

x e C

e  

Hướng dẫn giải Chọn C.

Ta có:

 

2 1 2 2

ln 2 1

x x x

x x

x dx dx e dx x e C

e e e

          

  

.

Bài tập 2. Nguyên hàm của hàm số f x

  

x x2

2019

A.

2

2021

2

2020

2021 1010

x x

  C

   B.

2

2020

2

2018

2021 1009

x x

  C

 

C.

2

2021

2

2020

2021 1010

x x

  C

  D.

2

2021

2

2020

2021 1010

x x

  C

 

Hướng dẫn giải Chọn D.

(4)

Ta có:

     

       

2019 2019

2021 2020

2020 2019

2 2 2 2

2 2

2 2 2

2021 1010

x x dx x x dx

x x

x dx x dx C

 

      

 

      

 

 

Bài tập 3. Nguyên hàm của hàm số

 

2

1

x 1 f xe

 là

A. xln e2x 1 C B. 1ln

2 1

2

xe x C C. ln

e2x  1

C D. xln

e2x  1

C

Hướng dẫn giải Chọn B.

Ta có:

2

2 2

2 2 2

1 1

1 1 1 1

x x x

x x x

e e e

e e e

    

   .

Do đó 2 2 2

22

 

2

1 1 1 1

1 ln 1

1 1 2 1 2

x x

x

x x x

e d e

dx dx dx x e C

e e e

  

         

    

   

Bài tập 4. Nguyên hàm của hàm số

 

1

2 2

f x

x x

    là:

A. 16

x2

 

3 x2

3C B. 16 x 2 x2C

C. 1 2 1

2

2

6 x 6 xx C D. 1

2

2 1 2

6 xx 6 x C Hướng dẫn giải

Chọn A.

Ta có:

       

1 2 2

2 2 4

1 2 2 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

4 3 3 6 6

x x

dx dx

x x

x x x x C x x x x C

  

   

 

              

 

Chú ý: Sử dụng kĩ thuật nhân liên hợp: a b

a b

a b

  

 .

Lưu ý: 2

 

ax bdx 3 ax b ax b C

  a   

.

Bài tập 5. Nguyên hàm của hàm số

 

2

5 13

5 6

f x x

x x

 

  là:

A. 2 ln x 3 3 ln x 2 C B. 3 ln x 3 2 ln x 2 C C. 2 ln x 3 3 ln x 2 C D. 2 ln x 3 3 ln x 2 C

Hướng dẫn giải

(5)

Chọn D.

Ta có:

  

2

5 13 5 13

5 6 2 3

x x

x x x x

  

   

Ta sẽ phân tích: 5x13A x

 2

 

B x3

  

1

Thế x2 và x3 lần lượt vào (1) ta có B3 và A2.

Khi đó

   

  

2

2 2 3 3

5 13 2 3

5 6 2 3 3 2

2 ln 3 3ln 2

x x

x dx dx dx dx

x x x x x x

x x C

  

   

     

    

   

Bài tập 6. Nguyên hàm của hàm số

 

5 4

1 x f x x x

 

 là:

A. ln 1ln

4 1

x2 x  C B. ln xln

x4 1

C

C. ln 1ln

4 1

x2 x  C D. ln 1ln

4 1

x 2 x  C Hướng dẫn giải

Chọn C.

Ta có:

 

4

4

 

4 3

4

5 4 4

1 2

1 1 2 1

ln ln 1

1 2

1

x x

x x

dx dx dx dx x x C

x x x x x x

 

       

  

   

Bài tập 7. Nguyên hàm của hàm số

 

32

3 3 3

3 2

x x

f x x x

 

   là:

A. 3

ln 2 2 ln 1

x x 1 C

   x

B. 3

ln 2 2 ln 1

x x 1 C

   x

C. 3

2 ln 2 ln 1

x x 1 C

   x

D. 3

2 ln 2 ln 1

x x 1 C

   x

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Ta có:

   

2 2

2 3

3 3 3 3 3 3

3 2 1 2

x x x x

dx dx

x x x x

    

   

 

.

Ta phân tích 3x23x 3 A x

1

2B x

1



x 2

C x

2

.

Ta có thể dùng các giá trị riêng, tính ngay A1,C3 và B2. (thay x   2 A 1;x  1 C 3 và x  0 B 2).

Khi đó

     

2

2 2

3 3 3 1 1 1 3

2 3 ln 2 2 ln 1

2 1 1

1 2 1

x x

dx dx dx dx x x C

x x x

x x x

          

  

  

   

.

(6)

Lưu ý: Ta có kiến thức tổng quát dùng cho các nguyên hàm hữu tỉ

 

 

I P x dx

Q x , với P x

 

 

Q x là các đa thức, cụ thể như sau:

 Nếu deg

P x

  

deg

Q x

  

thì ta thực hiện phép chia P x

 

cho Q x

 

(ở đây, kí hiệu

   

deg P x là bậc của đa thức P x

 

).

 Khi deg

P x

  

deg

Q x

  

thì ta quan sát mẫu số Q x

 

ta tiến hành phân tích thành các nhân tử, sau đó, tách P x

 

theo các tổ hợp của các nhân tử đó. Đến đây, ta sẽ sử dụng đồng nhất thức (hoặc giá trị riêng) để đưa về dạng tổng của các phân thức.

Một số trường hợp đồng nhất thức thường gặp Trường hợp 1:

axb cx



1 d

ad1bc axabcxcd.

Trường hợp 2:

    

  

Ax Ba x Ad Bb

mx n A B

ax b cx d ax b cx d ax b cx d

  

   

      .

Ta đồng nhất thức mx n

AxBa x

AdBb

 

1 .

Cách 1. Phương pháp đồng nhất hệ số.

Đồng nhất đẳng thức, ta được Ac Ba m Ad Bb n

 

  

 . Suy ra A, B.

Cách 2. Phương pháp giá trị riêng.

Lần lượt thay b; d

x x

a c

    vào hai vế của (1), tìm được A, B.

Trường hợp 3:

 

2

 

2

mx n A B

ax b

ax b ax b

  

   .

Trường hợp 4:

     

        

2 2

2 *

mx n A B C

cx d ax b ax b cx d ax b

mx n A cx d B ax b C ax b cx d

   

 

  

        

Lần lượt thay b; d; 0

x x x

a c

     vào hai vế của (*) để tìm A, B, C.

Trường hợp 5:

xm

 

ax12bxc

xAmax2BxbxCc với  b24ac0.

Trường hợp 6:

  

2

2

 

2

 

2

1 A B C D

x a x b

x a x b x a x b

   

 

     .

(7)

Bài tập 8. Cho hàm số f x

 

xác định trên 1

\ 2

  

   thỏa mãn '

 

2 ;

 

0 1

2 1

f x f

x

 và

 

1 2

f  . Giá trị của biểu thức P f

   

 1 f 3 là:

A. 3 ln 5 ln 2 B. 3ln 2 ln 5 C. 3 2 ln 5 D. 3 ln15 Hướng dẫn giải

Chọn D.

     

 

1

2

ln 2 1 1

2 2

' ln 2 1

2 1 1

ln 1 2

2 x C khi x

f x f x dx dx x C

x x C khi x

   

          



 

 

 

12

0 1 1

1 2 2

f C

f C

   

 

   

 .

Suy ra

   

 

ln 2 1 2 1

2 ln 1 2 1 1

2

x khi x

f x

x khi x

   

 

   



.

Do đó Pf

   

 1 f 3  3 ln 3 ln 5  3 ln15

Bài tập 9. Cho hàm số f x

 

xác định trên \

 

1;1 , thỏa mãn

 

2

   

' 2 ; 3 3 2 ln 2

f x 1 f f

x   

 và 1 1

2 2 0

f  f    . Giá trị của biểu thức

     

2 0 4

Pf   ff là:

A. 2 ln 2 ln 5 B. 6 ln 2 2 ln 3 ln 5  C. 2 ln 2 2 ln 3 ln 5  D. 6 ln 2 2 ln 5 Hướng dẫn giải

Chọn C.

   

2

2 1 1 1

' ln

1 1 1 1

f x f x dx dx dx x C

x x x x

  

 

       

Hay

 

1

2

3

ln 1 1

1

1 1

ln ln 1 1

1 1

ln 1 1

1

x C khi x x

x x

f x C C khi x

x x

x C khi x x

     

   



 

        

      

   

Theo bài ra, ta có:

   

1 3

2

3 3 2 ln 2

2 ln 2

1 1

0 0

2 2

f f

C C

f f C

   

 

 

      

     

(8)

Do đó

     

3 2 1

2 0 4 ln 3 ln3 2 ln 2 2 ln 3 ln 5

f   ff  CC  5C    . Bài tập 10. Nguyên hàm P

x.3x21dx là:

A. P38

x21

3 x2 1 C B. P38

x21

x2 1 C

C. 33 2 8 1

Px  C D. 3

2 1

3 2 1

P4 xx  C Hướng dẫn giải

Chọn A.

Ta có:

x.3x21dx12

x21

 

13d x2 1

 

38 x21

43C.

Bài tập 11. Nguyên hàm của hàm số

 

sinxcosx

sinxdx là:

A. 1 1 1

sin 2 cos 2

2x4 x4 xC B. 1 1 1

sin 2 cos 2 2x4 x4 xC

C. 1 1

sin 2 cos 2

2 2

xxxC D. 1 1 1

sin 2 cos 2 2x4 x4 xC Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta có:

sin cos

sin

sin2 sin cos

1 cos 2 sin 2 1 1 1

sin 2 cos 2

2 2 2 2 2

x x xdx x x x dx

x x

dx x x x C

  

    

        

 

Bài tập 12. Nguyên hàm của hàm số 2 1 2 sin cos dx

x x

là:

A. tanxcotxC B. tanxcotxC C. tanxcotxC D. cotxtanxC Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta có:

2 2

2 2 2 2 2 2

1 sin cos 1 1

tan cot

sin cos sin . cos cos sin

x x

dx dx dx x x C

x x x x x x

  

       

  

.

Bài tập 13. Nguyên hàm của hàm số 4 1 2

4 cos 4 cos 1dx xx

là:

A. cot 2 2

xC B. tan 2xC C. cot 2xC D. tan 2 2

xC Hướng dẫn giải

Chọn D.

Ta có:     

  

4 cos4x 14 cos2x 1dx

(2 cos21x 1)2dx

cos 212 xdx 12 cos 2

12 xd(2 )x tan 22 x C

(9)

Bài tập 14. Nguyên hàm của hàm số

tan3xdx là:

A.

tan2

ln cos 2

xxC B.

tan2

ln sin 2

xxC

C.

tan2

ln cos 2

xxC D.

4 2

tan 4 cos

x C xHướng dẫn giải Chọn A.

Từ tan3xtanx

1 tan 2x

tanx

Suy ra 3

  

cos

tan2

tan tan tan ln cos

cos 2

d x x

xdx xd x x C

  x   

  

.

Bài tập 15. Gọi F x

 

là nguyên hàm của hàm số f x

 

sin 2 tanx x thỏa mãn 3

3 4

F  

   . Giá trị của

F 4

   là:

A. 3 1

2 12

  B. 3 1

2 12

  C. 3 1

2 12

  D. 3 1

2 12

  Hướng dẫn giải

Chọn D.

Ta có:

 

sin 2 . tan 2 sin .cos .sin 2 sin2 cos

F x x xdx x x xdx xdx

x

.

Suy ra

  

1 cos 2

sin 2

2

F x

x dx x xC.

Theo giả thiết, ta có: 3 1 2 3 3

3 4 3 2sin 3 4 2 3

F      C  C

   .

Vậy

 

sin 2 3

2 2 3

F x  x x  .

Do đó 1 3 3 1

sin 2

4 4 2 4 2 3 2 12

F               .

Bài tập 16. Gọi F x

 

là nguyên hàm của hàm số f x

 

cos 24 x thỏa mãn F

 

0 2019. Giá trị

của F 8

   là:

A. 3 16153 64

 

B. 3 129224

8

 

C. 3 129224 64

 

D. 3 129224 32

  Hướng dẫn giải

Chọn C.

(10)

Ta có:

 

 

2

4 1 cos 4 1 2

cos 2 1 2 cos 4 cos 4

2 4

1 1 cos8 1

1 2 cos 4 3 4 cos 4 cos8

4 2 8

x x x x

x x x x

  

    

  

      

Do đó

 

1

3 4 cos 4 cos8

1 3 sin 4 1sin 8

8 8 8

F x

xx dx  xxxCF

 

0 2019 nên ta có C2019.

Vậy

 

1 3 sin 4 1sin 8 2019

8 8

F x   xxx .

Do đó 3 129224

8 64

F      

Bài tập 17. Gọi F x

 

là nguyên hàm của hàm số

 

cos5

1 sin f x x

x

 , với 2 ,

x 2 kk và thỏa mãn

 

3

F  4. Giá trị của

F2 là:

A. 2

3 B.0. C. 5

3 D. 1

3 Hướng dẫn giải

Chọn D.

Ta thấy:

   

   

5

3 2 3

3 4

2 3

cos cos 1 sin 1 sin cos cos .sin

1 sin

sin cos

1 sin sin cos cos sin

3 4

x x x x x x x

x

x x

F x x d x xd x x C

    

 

 

   

Theo giả thiết, ta có

 

3

F  4 nên C1. Vậy

 

sin sin3 cos4

3 4

x x

F xx  C

Do đó 1

2 3

F  . Chú ý:

Với n*, ta có: cos .sin cos

cos

cos 1

1

n

n n x

x xdx xd x C

n

   

 

 

sin 1

sin .cos sin sin

1

n

n n x

x xdx xd x C

n

 

 

.

Bài tập 18. Biết cos x dx aln 5sin x 9 C, a, b

 

5sin x 9 b

   

, ab là phân số tối giản. Giá trị 2a b là

(11)

A.10. B. 4.

C. 7. D. 3.

Hướng dẫn giải CHỌN D

 

d 5sin x 9

cos x 1

5sin x 9dx 5 5sin x 9

 

 

 

1ln 5sin x 9 C

5  

Vậy a 1, b 5.  Nên 2a b  3.

Bài tập 19. Tìm một nguyên hàm F x

 

của hàm số f x

  

 1 sin x

2 biết F 3 .

2 4

   

  

A. F x

 

3x 2 cos x 1sin 2x.

2 4

  

B. F x

 

3x 2 cos x 1sin 2x.

2 4

  

C. F x

 

3x 2 cos x 1sin 2x.

2 4

  

D. F x

 

3x 2 cos x 1sin 2x.

2 4

  

Hướng dẫn giải CHỌN B

Ta có

1 sin x dx

2

1 2 sin x sin x dx2

1 2 sin x 1 cos 2x dx 2

3 1

x 2 cos x sin 2x c

2 4

  

        

 

   

  

3 3 1 3

F 2 cos sin c c 0

2 4 2 2 2 4 4

          

   .

Vậy F x

 

3x 2 cos x 1sin 2x

2 4

   .

Bài tập 20. Cho cos 2x dx F x

 

C

sin x cos x  

F

 

  a b. Tính A

a b .

6

A. 2. B.2. C.1. D. 1.

Hướng dẫn giải CHỌN C

Ta có:

 

cos 2x cos x sin x2 2

F x dx dx

sin x cos x sin x cos x

  

 

 

cos x sin x cos x sin x

   

dx cos x sin x dx sin x cos x.

sin x cos x

 

    

 

F 1 a b A 1.

       

(12)

Bài tập 21. Cho tích phân 2 1 2 dx a.

sin x cos x 

Tính A 12 cot 2x 2 theo a.

A. 4a2. B. 2a2. C. 3a2. D. a2.

Hướng dẫn giải CHỌN C

Ta có:

 

2 1 2 sin x cos x22 22 12 12

F x dx dx dx

sin xcos x sin x cos x cos x sin x

 

      

 

  

tan x cot x.

 

Theo đề:

2 2

2 2

2 2

sin x cos x sin x cos x 2 cos 2x

tan x cot x a

cos x sin x sin x cos x sin 2x cos 2x a

sin 2x 2

cos 2x a

A 12. 12. 3a .

sin 2x 2

 

     

  

 

    

 

Bài tập 22. Cho F x

 

là một nguyên hàm của hàm số

2 2

sin 2 cos 4sin

x dx

xx

 

0 2 1

2

    

F f. Tính 2

 

0

2

    F F  . A.

7

9

. B.

7

 9

. C. 0. D.1

Lời giải CHỌN B

Ta có

cos2 4 sin2

d xx  

2sin cosx x8sin cosx x dx

6sin cosx xdx3sin 2xdx

2 2

sin 2 1 cos 4 sin

xdx 3d x x

   .

Do đó :

2 2

sin 2 cos 4 sin

x dx

xx

 

2 2

2 2

cos 4sin 1

3 cos 4sin

d x x

x x

 

2 2

2 2

cos 4sin 2

3 2 cos 4sin

d x x

x x

 

2 3 cos

2

x 4sin

2

x C

 

0 2 2 2.4 3 1 7

2 3 3 9

F F   C   C

   .

Vậy 2

 

0 2.2 2 4 7

2 3 3 9

FF      C    C C

(13)

Bài tập 23. Gọi F x

 

là nguyên hàm của hàm số

 

2

8 f x x

x

  trên khoảng

2 2;2 2

thỏa

mãn F

 

2 0. Khi đó phương trình F x

 

x có nghiệm là:

A. x0 B. x1 C. x 1 D. x 1 3

Hướng dẫn giải Chọn D.

Ta có:

 

2 1 2

8 2

8 2

8 2 8

F x x dx d x x C

x x

       

 

 

Mặt khác F

 

2   0 8x2    C 0 C 2

Vậy F x

 

  8x2 2.

Xét phương trình

 

 

2 2

2 2

2

2 0

8 2 8 2

8 2

2

2 1 3 1 3

2 4 4 0

1 3

x

F x x x x x x

x x

x

x x x

x x

x

  

              

 

 

 

          

Bài tập 24. Cho F x

 

là một nguyên hàm của hàm số

 

4 2 31 2

2 f x x

x x x

 

  trên khoảng

0;

 

1 1

F 2. Tổng SF

 

1 F

 

2 F

 

3  ... F

2019

A. 2019

2020 B. 2019.2021

2020 C. 1

20182020 D. 2019

2020 Hướng dẫn giải

Chọn C.

Phân tích

 

 

2

 

2

4 3 2 2 2

2 1 2 1 2 1

2 1

x x x

f x x x x x x x x

  

  

   

Khi đó

 

2

2

2

2

2

2

2x 1 1 1

F x dx d x x C

x x

x x x x

      

  

 

.

Mặt khác

 

1 1 1 1 1

2 2 2

F       C C .

Vậy F x

 

 x21x  1 x x

11

  1 1xx111.

(14)

Do đó

 

1

 

2

 

3 ...

2019

1 1 1 1 1 1 ... 1 1 2019

2 2 3 3 4 2019 2020

1 1 1

1 2019 2018 2018

2020 2020 2020

SFFF  F           

 

      

Bài tập 25. Cho hàm số f x

 

có đạo hàm xác định trên  thỏa mãn f

 

0 2 2,f x

 

0

    

. ' 2 1

1 2

 

,

f x f xx  f x  x . Giá trị f

 

1 là:

A. 6 2 B. 10 C. 5 3 D. 2 6

Hướng dẫn giải Chọn D.

Ta có:

           

 

2

2

. ' 2 1 1 . ' 2 1

1

f x f x

f x f x x f x x

f x

     

 .

Suy ra

   

       

     

2

2 2

2 2

. ' 1

2 1 2 1 1

1 2 1

d f x

f x f x

dx x dx x dx f x x x C

f x f x

          

 

   

Theo giả thiết f

 

0 2 2, suy ra 1

 

2 2 2   C C 3

Với C3 thì 1 f2

 

x x2  x 3 f x

 

x2 x 3

21

Vậy f

 

1 24 2 6

Bài tập 26. Cho hàm số y f x

 

có đạo hàm liên tục trên đoạn

2;1

thỏa mãn f

 

0 3

f x

  

2. 'f

 

x 3x24x2. Giá trị lớn nhất của hàm số y f x

 

trên đoạn

2;1

là:

A. 2 423 B. 2 153 C. 342 D. 315

Hướng dẫn giải Chọn C.

Ta có:

f x

  

2. 'f

 

x 3x24x2

 

*

Lấy nguyên hàm hai vế của đẳng thức (*) ta được:

f x

  

2. 'f

 

x dx

3x24x2

dx13 f3

 

x x32x22x C f3

 

x 3x36x26x3C

 

Theo giả thiết, ta có f

 

0 3 nên

f

 

0

33 0

32.022.0C

273C  C 9 f3

 

x 3x36x26x27

Ta tìm giá trị lớn nhất của hàm số g x

 

3x36x26x27 trên đoạn

2;1

.

Ta có g x'

 

9x212x    6 0, x

2;1

nên đồng biến trên đoạn

2;1

.

(15)

Vậy

 

 

3 3

2;1 2;1

maxf x maxg x 42

  .

Dạng 2: Phương pháp đổi biến dạng 1, đặt u = u x

 

1. Phương pháp giải

Định lí: Cho

f u du

 

F u

 

Cuu x

 

là hàm số có đạo hàm liên tục thì

   

'

 

f u x u x dxF u x C

Các bước thực hiện đổi biến:

Xét I

f u x

   

u x dx'

 

Bước 1: Đặt uu x

 

, suy ra duu x dx'

 

Bước 2: Chuyển nguyên hàm ban đầu về ẩn u ta được I

f u du

 

F u

 

C, trong đó F u

 

một nguyên hàm của hàm số f u

 

.

Bước 3: Trả về biến x ban đầu, ta có nguyên hàm cần tìm là IF u x

   

C

Hệ quả: nếu F x

 

là một nguyên hàm của hàm số f x

 

trên K và a b, ;a0 ta có:

 

1

 

f ax b dx F ax b C

 a  

.

2. Bài tập

Bài tập 1. Nguyên hàm F x

 

của hàm số f x

 

x e2. x31, biết

 

1 1

F  3 là:

A.

 

1 3 1

3

F xex C B.

 

1 3 1 2019

3

F xex C.

 

1 3 1 1

3 3

F xex D.

 

1 3 1

3 F xex

Hướng dẫn giải Chọn D.

Đặt ux31 ta có 2 2 1

3 3

dux dxx dxdu

Suy ra

 

1 1

3 3

u u

f x dxe dueC

 

Do đó

 

1 3 1

3

F xexC. Mặt khác

 

1 1

F  3 nên C0. Vậy

 

1 3 1

3 f x dxex

.

Lưu ý: Ta có thể viết như sau:

f x dx

 

x e2 x31dx13

ex31d x

3 1

13ex31C

(16)

Chú ý: Với các viết x dx2 13d x

31

, ta có thể tính nguyên hàm đã cho một cách đơn giản và nhanh gọn.

Bài tập 2. Nguyên hàm 2 sin 1 3cos

M x dx

x

là:

A. 1ln 1 3cos

 

M3  xC B. 2

ln 1 3cos M3  xC

C. 2

ln 1 3cos

M 3  xC D. 1

ln 1 3cos M 3  xC Hướng dẫn giải

Chọn C.

Đặt u 1 3cosx, ta có du 3sinxdx hay 2 2 sin

xdx 3du.

Khi đó 2 1 2

3 3ln

M du u C

 

u   

Vậy 2 sin 2

ln 1 3cos

1 3cos 3

M x dx x C

x    

Bài tập 3.

   

4

0

sin x

4 4 3 a

I dx , a, b .

b sin 2x 2 1 sin x cos x

 

  

 

  

  

Tìm tỉ lệ ab.

A. 1.

3 B. 1.

2 C. 2.

1 D. 3.

1 Hướng dẫn giải

CHỌN B

Đặt

 

2

dt cos x sin x dx 2 sin x dx t sin x cos x 4

sin 2x t 1

      

  

    

  

 và x : 0

4

 thì t : 1 2.

   

2 2 2

2 2 2

1 1 1

1 dt 2 dt 2 1 4 3 2

I .

2 2 t 1 4

2 t 1 2 1 t t 1

       

    

 

.

Bài tập 4. Cho

cos x sin xdx F x3

 

CF 0

 

  a b 14. Tính A a 2b22018.

A.2018. B.2016. C.2022. D.2020.

Hướng dẫn giải CHỌN A

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Sau đó đặt hai quả cầu nhỏ bằng thủy tinh có bán kính lớn, nhỏ khác nhau sao cho hai mặt cầu tiếp xúc với nhau và đều tiếp xúc với mặt nón, quả cầu lớn tiếp xúc với

  H xung quanh trục Ox ta thu được khối tròn xoay có thể tích là A.. Do đó thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay   H quanh trục hoành là thể tích của khối

Tổng độ dài hành trình của quả bóng được thả từ lúc ban đầu cho đến khi nó nằm yên trên mặt đất thuộc khoảng nào trong các khoảng sau đây?. Tam giác mà ba đỉnh của nó

TÝnh thÓ tÝch khèi trßn xoay t¹o thµnh khi (H) quay mét vßng xung quanh Ox. TÝnh thÓ tÝch khèi trßn xoay t¹o thµnh khi (H) quay mét vßng xung

Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số đã cho và trục Ox.. Quay hình phẳng D quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích V

Phương pháp tích phân từng phầnCho hai hàm số u và v liên tục trên [a; b] và có đạo hàm liên tục trên

Câu 11: Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số?. và trục hoành, quanh

Tìm mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).. Khẳng định nào sau

Bài tập 5: Cho là hình phẳng giới hạn bởi độ thị hàm số ; trục và đường thẳng Tính thể tích khối tròn xoay thu được khi quay quanh hình xung quanh trục...

A.. ,+) Phương án D: Nhầm trong việc thay cận trên hay dưới và dấu. Không xác định được.. Áp dụng sai công thức tích phân của một tổng.. +) Phương án C:

Phân tích: Sự tồn tại của hàm số mũ và lượng giác trong cùng một nguyên hàm sẽ rất dễ gây cho người học sự nhầm lẫn, nếu ta sẽ không biết điểm dừng thì có thể

khối chóp.. Hướng dẫn giải Chọn A. Cho hình chóp. Hình chiếu của điểm S trên mặt phẳng  ABC  trùng với trung điểm của đoạn thẳng BC. Thể tích của

Gọi S là tập các giá trị thực của tham số m để d tạo với hai đường tiệm cận của (C) một tam giác có diện tích bằng 2, tổng giá trị các phần tử của S bằng. Gọi A,

Thể tích của khố i tròn xoay sinh bở i hình phẳng trên kh i quay quanh trục hoành là:A. Thể tích của khố i tròn xoay tạo

Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục Ox và hai đường thẳng , xung quanh

Sau đó đặt hai quả cầu nhỏ bằng thủy tinh có bán kính lớn, nhỏ khác nhau sao cho hai mặt cầu tiếp xúc với nhau và đều tiếp xúc với mặt nón, quả cầu lớn tiếp xúc với

Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = x 2 − x và trục hoành quanh trục hoành là.. Tính thể tích V

Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f (x) và Ox quanh trục

Nắm được điểm này, ta có thể viết ra biểu thức f (x) một cách rõ ràng, và tìm được các giá trị cụ thể của C... Có bao nhiêu mệnh

Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh I(2; 9) và trục đối xứng song song với trục tung,

Câu 4: Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên dưới được tính theo công thức nào sau đây?...

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành (phần tô đậm) bằng bao

Kí hiệu là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng .Tính thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình xung quanh trục..