• Không có kết quả nào được tìm thấy

Tài liệu học tập môn Toán 11 – La Tuấn Duy (Tập 1) - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Tài liệu học tập môn Toán 11 – La Tuấn Duy (Tập 1) - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247"

Copied!
79
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Năm học: 2019 – 2020

TOÁN 11

TẬP 1

Cuốn sách này của: ______________________________

Biên soạn & giảng dạy: Thầy Duy – THPT Gia Định

(2)

PHẦN 1:

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

BÀI 1: ƠN TẬP CƠNG THỨC LƯỢNG GIÁC

A. TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1. Giá trị lượng giác của một cung

Trên đường trịn lượng giác (hình 1.1) cho cung AM

cĩ sđ AM:

Hình 1.1 Gọi M x

M;yM

thì ta cĩ:

sinyMOK cosxMOH

 

tan sin ; cos 0

cos

cot cos ; sin

0

sin

Lưu ý:

1. Các giá trị sin; cos xác định với mọi . Và ta cĩ:

 

sin k2 sin ,  k ;

 

cos k2 cos ,  k . 2.  1 sin1;  1 cos1

3. tan xác định với mọi ,

 

2 k k

 và tan

k

tan.

4. cot xác định với mọi k,

k

cot

k

cot.

2. Cơng thức lượng giác

Hệ thức cơ bản Cung liên kết

2 2

sin acos a 1 tan .cota a1

tan sin

cos a a

a

cot cos

sin a a

a

2

2

1 tan 1 a cos

  a

2 1

1cot a

cos đoiá sin bù phụ chéo

hơn kém cheó sin 2

   

   

 

sin sin

tan tan

cot cot

cos cos

cos

a a

a a

a a

a a

a

  

  

  

  

 

(3)

Công thức cộng Công thức nhân đôi – nhân ba – hạ bậc

 

sin ab sin . cosa bcos . sina b

 

cos ab cos . cosa bsin . sina b

 

tan tan

tan 1 tan . tan

a b

a b

a b

  

 

tan tan

tan 1 tan . tan

a b

a b

a b

  

sin 2a 2 sin . cosa a

2 2

2 2

cos 2 cos sin

2 cos 1 1 2 sin

a a a

a a

 

 

 

2

2

sin . cos 1sin 2 1 cos 22

sin 2

1 cos 2

cos 2

a a a

a a

a a

 

 

 

 

 



sin 3a 3 sina4 sin3a (3sin – 4sỉn) cos 3a 4 cos3a3 cosa (4cổ – 3 cô) Công thức biến đổi tổng thành tích Công thức biến đổi tích thành tổng sin sin 2 sin . cos

2 2

a b a b

a b  

 

sin sin 2 cos . sin

2 2

a b a b

ab  

cos cos 2 cos . cos

2 2

a b a b

a b  

 

cos cos 2 sin . sin

2 2

a b a b

ab   

   

sin . cos 1 sin sin

a b 2 abab 

   

cos . sin 1 sin sin

a b2 abab 

   

cos . cos 1 cos cos

a b2 abab 

   

sin . sin 1 cos cos

a b 2 abab  Một số công thức khác Công thức tính sin , cos theo tan

t2

sin cos 2 sin

aa a4

cos sin 2 cos

aa a4

2 2 1 2

sin . cos sin 2

a a  4 a

4 4 1 2 cos 4

cos sin 1 sin 2 1

2 4

3 a

aa   a  

6 6 3 2 cos 4

cos sin 1 sin 2 3

4 8

5 a

aa   a  

Đặt tan

t 2

2 2 2

2

sin 2 1 cos 1

1 2

tan 1

t t t tt

t

 

 

 

  

 

 



3. Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác Cung lượng giác k2

x

m

k

được biểu diễn bởi m điểm trên đường tròn lượng giác.

Bước 1: Xác định điểm M biểu diễn cung .

Bước 2: Xác định m1 điểm còn lại trên đường tròn lượng giác cách đều điểm M. Ví dụ:

1. Cung lượng giác 2

3 2 3

x k k

   

1 được biểu diễn bởi một điểm M tại vị trí 3

.

(4)

2. Cung lượng giác 2

6 6

xkk

2 được biểu diễn bởi hai điểm M tại các vị trí 6

và 7 6

.

3. Cung lượng giác 2

4 2 4

k k

x

4 thì có bốn điểm M tại các vị trí 4

,3 4

, 5 4

;7 4

.

B. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Biến đổi biểu thức lượng giác Phương pháp:

Sử dụng công thức lượng giác. Thông thường ta thực hiện như sau:

 Có hệ số tự do  biến đổi cho mất số

 Có mũ cao  hạ bậc

 Có tích  biến đổi thành tổng

 Có tổng  nhóm hạng tử và biến đổi thành tích Các ví dụ

Câu 1. Biến đổi biểu thức sau thành tổng P cos . cos 2 .cos 3x x x ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 2. Biến đổi biểu thức sau thành tổng sin . sin . sin

3 3

P  x x x ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(5)

Câu 3. Biến đổi biểu thức sau thành tích P sin 2xcos 2x1 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 4. Biến đổi biểu thức sau thành tích P sinxsin 2xsin 3x ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 5. Biến đổi biểu thức sau thành tích P  1 cosxcos 2xcos 3x ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 6. Biến đổi biểu thức sau thành tích P cos2xcos 22 xsin 32 xsin 42 x ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 7. Biến đổi biểu thức sau thành tích P sin8x cos8x2 sin

10xcos10x

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 8. Biến đổi biểu thức sau thành tích P sin 6x2 sin 3 cosx xcos 2x ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(6)

Dạng 2: Rút gọn, chứng minh biểu thức lượng giác Các ví dụ

Câu 9. Chứng minh rằng: 4 4 1 1 2

sin cos cos 2

2 2

xx   x

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 10. Chứng minh rằng 6 6 5 3 cos 2

sin cos

2 2 8

x xx

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 11. Rút gọn biểu thức P 3 sin

4xcos4x

 

2 sin6xcos6x

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 12. Rút gọn biểu thức 2 2 2 2 2

sin sin sin

3 3

P  x x x ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(7)

Câu 13. Rút gọn biểu thức P cos 3 sinx 3xsin 3 cosx 3x ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Dạng 3: Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác Phương pháp:

Bước 1: Đưa cung về dạng k2 x

m  có m điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn cung x Bước 2: Xác định điểm M biểu diễn cung trên đường tròn lượng giác

Bước 3: Xác định m1 điểm còn lại trên đường tròn lượng giác cách đều điểm M Các ví dụ

Câu 14. Xác định các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn cung 2

x2 k

k

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 15. Xác định các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn cung 2 x 4 k

  

k

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 16. Xác định các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn cung xk

k

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(8)

Câu 17. Xác định các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn cung

x  2 k

k

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 18. Xác định các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn cung

x4 k

k

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 19. Xác định các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn cung 2 3 x k

k

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 20. Xác định các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn cung 2

xk

k

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 21. Xác định các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn cung

3 2

x k

 

k

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(9)

BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Dạng 1: Phương trình sin um Phương pháp:

1. Dạng cơ bản: sinum

 

1

m 1 m 1: Phương trình vô nghiệm

  1 m1: Với m sin, ta có:

 

1 sinusin       uu k2 k2



k

Đặc biệt:

sin 0

sin 1 2

2

sin 1 2

2

x x k

x x k

x x k

   



    



      



k

2. Dạng mở rộng:

 

sin sin 2

2 u v k

u v k

u v k

  

      

(Với u v, là các biểu thức theo biến x) Các ví dụ

Câu 1. Giải phương trình sin 2x 1

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 2. Giải phương trình sin 3x 0

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 3. Giải phương trình sin 1

2 6

x

 

   

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(10)

Câu 4. Giải phương trình 1 sin 5

x 2

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 5. Giải phương trình 1 sin 2

x  3

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 6. Giải phương trình 2 sin 3 0

2 6

x

 

   

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 7. Giải phương trình 5

sin 3 sin 2

x 4 x

 

  

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 8. Tìm các nghiệm của phương trình 1 sin 2

3 2

x

 

   

 

 

  trong khoảng

 ;

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(11)

Câu 9. Tìm các nghiệm của phương trình sin 2 sin

6 3

x x

   

     

   

   

 

    thỏa x 2 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 10. Giải phương trình 2 sin 2 0 x 4

 

   

 

 

  và biểu diễn các nghiệm trên đường tròn lượng giác

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Dạng 2: Phương trình cos um Phương pháp:

1. Dạng cơ bản: cosum

 

1

m 1 m 1: Phương trình vô nghiệm

  1 m1: Với mcos, ta có:

 

1 cosucos       uu k2k2



k

Đặt biệt:

cos 0

cos 1 22

cos 1 2

x x k

x x k

x x k

    

   

     



k

(12)

2. Dạng mở rộng:

 

cos cos 2

2 u v k

u v k

u v k

  

      

(Với u v, là các biểu thức theo biến x) Các ví dụ

Câu 11. Giải phương trình cos 3x 1

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 12. Giải phương trình cos 0 x 4

 

  

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 13. Giải phương trình cos 2 1 x 3

 

   

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 14. Giải phương trình 3 cos 2

x  2

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 15. Giải phương trình 2 cos 1 0

3 6

x

 

   

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(13)

Câu 16. Giải phương trình 3

cos 2 cos

4 4

x x

   

     

   

   

 

   

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 17. Tìm các nghiệm của phương trình 2 cos 3 0 x 4

 

   

 

 

  trong đoạn 3; 6 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 18. Giải phương trình 1

cosx3 2 và biểu diễn các nghiệm trên đường tròn lượng giác

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Dạng 3: Phương trình tan umcot um Phương pháp:

1. Dạng cơ bản:

 tanum tanu tan  u k

k

 

(14)

2. Dạng mở rộng:

 

 

tan tan

cot cot

u v u v k k

u v u v k k

    

    

 (Với u v, là các biểu thức theo biến x)

Các ví dụ Câu 19. Giải phương trình tan 2x  3

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 20. Giải phương trình 3 cot 3x 3 0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 21. Giải phương trình tan 2 tan

x 6 x

 

  

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 22. Giải phương trình cot 3 cot 2

x 4 x

 

  

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(15)

Dạng 4: Đưa về phương trình cơ bản Phương pháp:

 Đưa dấu " " vào trong

   

 

 

sin sin

tan tan

cot cot cos cos

a a

a a

a a

a a

  

  

  

  

 Chuyển giữa sin và cos

sin cos

2

cos sin

2

a a

a a

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Chuyển giữa tan và cot

tan cot

2

cot tan

2

1 1

cot ; tan

tan cot

a a

a a

a a

a a

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Chú ý các dạng sau

Có sin , cos2u 2u hạ bậc

 

sinu  sinv sinusin v

sin cos sin sin

uvu  2v

 

cosu cosv cosu cos v

cos sin cos cos

uvu 2v

tan cot tan tan

uvu 2v

tan . cot 1 tan 1 tan tan

u v u cot u v

   v  

Các ví dụ Câu 23. Giải phương trình 2 1

sin 2

6 2

x

 

  

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(16)

Câu 24. Giải phương trình 2 3 cos 2

4 4

x

 

  

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 25. Giải phương trình sin 2 sin

3 6

x x

   

      

   

   

 

   

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 26. Giải phương trình cos 3 cos 0

x 3 x

 

   

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 27. Giải phương trình 2 9

sin 3 cos

3 4

x x

   

     

   

   

 

   

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 28. Giải phương trình sin 2 cos 0

x 4 x

 

   

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(17)

Câu 29. Giải phương trình sin 52 cos 32 0

3 4

x x

   

     

   

   

 

   

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 30. Giải phương trình 4

sin 3 sin 3 3

5 5

x x

   

     

   

   

 

   

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 31. Giải phương trình tan 3 tan 2 0

x 4 x

 

   

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 32. Giải phương trình tan 4 cot 2

3 6

x x

   

     

   

   

 

   

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(18)

Dạng 5: Phương trình tích Phương pháp:

 Biến đổi phương trình về dạng 0

. 0

0 A B A

B

 

   

 Chú ý các công thức sau

1. Công thức nhân đôi

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

2. Công thức hạ bậc

________________________________________________________

________________________________________________________

3. Công thức tổng thành tích:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

4. Công thức tích thành tổng

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Các ví dụ Câu 33. Giải phương trình 1cosx cos 2x 0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 34. Giải phương trình sin 4xcos 4x 1 0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(19)

Câu 35. Giải phương trình sin 3xsin 4xsin 5x 0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 36. Giải phương trình cos 3xsin 2xcosx 0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 37. Giải phương trình cos 6 cos 3x x cos 7 cos 4x x ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 38. Giải phương trình sin 3 sinx xsin 8 sin 4x x 0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1: Giải các phương trình sau

a. 2 sin 4 3 0

x 3

 

   

 

 

  b. 1 2 cos 3 0

x 3

 

 

    c. sin 4 sin 2 0

x 5 x

 

   

 

 

  d. 2 9

sin 3 cos

3 4

x x

   

     

   

   

 

   

(20)

e. 2

sin 3 sin 2 0

x 3 x

 

   

 

 

  f. 3

sin 2 cos 0

x 4 x

 

   

 

 

 

g. 3 cot 200 1 0 2

x 

   

 

 

  h.tan 3 tan 2 0

x 4 x

 

   

 

 

 

i. tan 4 cot 2

x 3 x

 

  

 

 

  j. tan . cot 2x x 1

Bài 2: Giải các phương trình sau

a. 2 1

sin 2 6 2

x

 

  

 

 

  b. 2 3 3

cos 2 4 4

x

 

  

 

 

 

c. 2 2 2 7

sin 3 sin

3 5

x x

   

     

   

   

 

    d. sin 52 cos2 0

x 3 x

 

   

 

 

 

e. 4

sin 3 sin 3 3

5 5

x x

   

     

   

   

 

    f. 4

cos cos 3

9 x 18 x

   

     

   

   

 

   

g. 5

cos 3 sin 3 2

3 6

x x

   

     

   

   

 

   

Bài 3: Tìm nghiệm của các phương trình sau trong khoảng đã cho

a. 1

sin 2

x  2 với x

 

0;

b. tan 2

x150

1 với 1800  x 900

c. cos 22 sin2

x  x3 với x 2 Bài 4: Giải các phương trình sau a. sin 2xcos 2x 1 0

b. 1cos 2xcos 4x 0 c. 1cosxcos 2xcos 3x 0 d. sinxsin 2xsin 3xsin 4x0 e. cos 5xcos 6xcos 7x 0 f. sin 6 sin 2x x cos 3 cosx x

g. sin2xsin 22 x cos 32 xcos 42 x h. sin 22 xsin 32 xsin 42 xsin 52 x 2

(21)

BÀI 3: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ

Dạng 1: Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác Phương pháp:

Dạng Đặt ẩn phụ Điều kiện

sin2 sin 0

a xb x c

cos2 cos 0

a xb x c

tan2 tan 0

a xb x c

cot2 cot 0

a xb x c

4 2

sin sin 0

a xb x c

sin2 sin 0

a xb x  c

4 2

cos cos 0

a xb x c

cos2 cos 0

a xb  c

MỘT SỐ ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

● 1

sin cos sin 2

a a  2 a

● cos 2a cos2asin2a 2 cos2a  1 1 2 sin2a

cos4asin4a

cos2asin2a



cos2asin2a

cos 2a

4 4 1 2 3 1 cos 4

sin cos 1 sin 2

2 4

aa   a   a

6 6 3 2 5 3 cos 4

sin cos 1 sin 2

4 8

aa   a   a

Các ví dụ Câu 1. Giải phương trình sin 22 x3 sin 2x 2 0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(22)

Câu 2. Giải phương trình sin 32 xcos 3x 1 0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 3. Giải phương trình cos 4x3 sin 2x 2 0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 4. Giải phương trình tan2x

31 tan

x 3 0

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 5. Giải phương trình 12

cot 2 3

sin 2 x

x  

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 6. Giải phương trình 4 sin4x12 cos2x 7 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(23)

Câu 7. Giải phương trình cos 2x3 cos4x 4 0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 8. Giải phương trình cos 4x12 sin cosx x 5 0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 9. Giải phương trình 2 cos 3 cosx x4 sin 22 x 1 0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 10. Giải phương trình cos 5 .cosx x cos 4 .cos 2x x3 cos2x1 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 11. Giải phương trình cos4xsin4xcos 4x 0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(24)

Câu 12. Giải phương trình sin4x cos4xsin cosx x  0 ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 13. Giải phương trình 6 6 15 1

cos sin cos 2

8 2

xxx

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Dạng 2: Phương trình đưa về bậc hai Phương pháp:

Dạng Đặt ẩn phụ Chú ý

2

2

1 1

sin sin 0

sin sin

a x b x c

x x

   

      

   

   

 

   

2

2

1 1

cos cos 0

cos cos

a x b x c

x x

   

      

   

   

 

   

tan2 cot2

 

tan cot

0

a xxb xx  c

Các ví dụ

Câu 14. Giải phương trình 2 12 1

4 sin 4 sin 7 0

sin sin

x x

x x

   

      

   

   

 

   

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(25)

Câu 15. Giải phương trình 2 42 2

2 cos 9 cos 1 0

cos cos

x x

x x

   

      

   

   

 

   

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Câu 16. Giải phương trình 3 tan

2xcotx

4 tan

xcotx

 2 0

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Dạng 3: Phương trình đối xứng – phản đối xứng Phương pháp:

● sin cos 2 sin

aa  a4 ● sin cos 2 sin

aa  a4

● cos sin 2 cos

aa  a4 ● cos sin 2 cos

aa  a4

Dạng Đặt ẩn phụ Điều kiện

sin cos

sin . cos 0

a xxb x x c

sin cos sin .cos 0

a xxb x x c

sin cos

sin .cos 0

a xxb x x c

sin cos sin . cos 0

a xxb x x c

Tài liệu tham khảo

Đề cương

Tài liệu liên quan

Vì hình hộp là hình lăng trụ có đáy là tứ giác và có 6 mặt nên thiết diện của hình hộp và mặt phẳng bất kì là một đa giác có nhiều nhất 6 cạnh. Hình bình hành.

Lấy ngẫu nhiên 3 số khác nhau trong tập S , xác suất sao cho ba số lấy được có tổng các lập phương của chúng là một số chia hết cho 4 thuộc khoảng nào trong các

Nếu bịt kín miệng phễu rồi lật ngược phễu lên (hình H2) thì chiều cao của cột nước trong phễu gần bằng với giá trị nào sau đây..

Giá trị m để đồ thị hàm số cắt trục Ox tại hai điểm và tiếp tuyến của đồ thị tại hai điểm đó vuông góc là?. Không

1) Trong chuyên ÿӅ chѭa xây dӵng ÿѭӧc phѭѫng pháp xác ÿӏnh CTTQ cӫa mӝt sӕ dãy sӕ mà các hӋ sӕ trong công thӭc truy hӗi biӃn thiên. 2) Chѭa ÿѭa vào mӝt sӕ phѭѫng pháp

Tính xác suất để có đúng 3 thí sinh của trường THPT A được xếp vào cùng một phòng thi, biết rằng hội đồng thi X gồm 10 phòng thi, mỗi phòng thi có nhiều hơn 5 thí sinh

Lê Thảo-THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Hà Nội Bùi Sỹ Khanh- THPT Trần Cao Vân- TP. HCM Các bài toán trong không gian Oxyz không còn xa lạ với học sinh và xuất hiện

Tính xác suất để 4 đỉnh lấy ra tạo thành một tứ giác có tất cả các cạnh đều là đường chéo của đa giác đã cho bằng..

Lời giải. Có 10 cuốn sách Toán khác nhau, 11 cuốn sách Văn khác nhau và 7 cuốn sách anh văn khác nhau. Một học sinh được chọn một quyển sách trong các quyển sách trên.

Định nghĩa 1 (Biến cố hợp). Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh lớp 11 của trường. Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu biến cố này xảy ra thì biến cố kia không

Gọi H , K lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và AB và M là một điểm nằm trong hình thang ABCD sao cho đường thẳng K M cắt hai đường thẳng AD và CD.. Tìm thiết

[r]

Dựa vào bảng biến thiên, hoặc đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình   .

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định và có đường tiệm cận ngang y  1.?. Mệnh đề nào dưới

Cặp hàm số nào sau đây có tính chất: Có một hàm số là nguyên hàm của hàm số còn

khối chóp.. Hướng dẫn giải Chọn A. Cho hình chóp. Hình chiếu của điểm S trên mặt phẳng  ABC  trùng với trung điểm của đoạn thẳng BC. Thể tích của

DẠNG TOÁN: Đây là dạng toán tìm tâm và bán kính mặt cầu có tâm thuộc một mặt phẳng và đi qua hai điểm cho trước và thỏa mãn thêm điều kiện

Phương pháp 1: Sử dụng định lý hàm số cosin hoặc tỉ số lượng giác... DẠNG TOÁN: Đây là dạng toán tính góc giữa đường thẳng và

Chọn đáp án C.. SỰ TƯƠNG GIAO PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu 1. Hướng dẫn giải:. Chọn đáp án C. Khẳng định nào sau

Đồng thời trong số chúng không có 2 nghiệm nào trùng nhau... Đồng thời trong số chúng không có 2 nghiệm nào

Dạng 3.6 Bài toán tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số nhất biến..

Trong một khối đa diện lồi mà mỗi đỉnh chung của ba cạnh, nếu gọi C là số cạnh và Đ là số mặt thì hệ thức nào sau đây đúng.. Vậy khối đa

Hãy xác định hóa trị của các nguyên tố C,Si trong các hợp chất sau. a.CCl 4 biết trong hợp chất này Cl hóa trị I b.hợp chất này O có hóa