Tuần 13 - Toán học - Lớp 2 - Bài 14 trừ đi một số

14  Tải về (0)

Văn bản

(1)

Kính chào quý thầy cô cùng các em học sinh

(2)

ÔN BÀI CŨ

Đặt tính rồi tính:

63 – 35 93 – 46

(3)

14 – 8

=6

14 – 8

= ?

(4)

1

6

8 4

*

* Viết số 14 sau đó viết số 8 thẳng cột với chữ số 4

(thẳng cột với hàng đơn vị).

* Viết dấu trừ ở giữa hai số.

* Kẻ vạch ngang ở dưới hai số.

(5)

14 – 5 = 14 – 5 =

14 – 6 = 14 – 6 =

14 – 7 = 14 – 7 =

14 – 8 = 14 – 8 =

14 – 9 = 14 – 9 =

9

8

7

6

5

(6)

14 – 5 = 9

14 – 6 = 8

14 – 7 = 7

14 – 8 = 6

14 – 9 = 5

(7)
(8)

1.Tính nhẩm

1.Tính nhẩm

8 + 6 = 148 + 6 = 14 6 + 8 = 146 + 8 = 14 14 – 8 = 6 14 – 8 = 6

14 – 6 = 8 14 – 6 = 8 a) 9 + 5 = 149 + 5 = 14

5 + 9 = 145 + 9 = 14 14 – 9 = 514 – 9 = 5 14 – 5 = 914 – 5 = 9

b) 14 – 4 – 2 = 8 14 – 4 – 5 = 514 – 4 – 2 = 8 14 – 4 – 5 = 5

14 – 6 = 8 14 – 9 = 514 – 6 = 8 14 – 9 = 5

(9)

2. Tính:

14 6 8

14 9 5

14

7

7

(10)

9

3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a. a. 14 và 5 14 và 5 b. b. 14 và 7 14 và 7

14 - 5

7

14

- 7

(11)

4. 4. Bài toánBài toán::

Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện.

Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện.

Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

Bài giải

Số quạt điện cửa hàng còn lại là:

14 – 6 = 8 (quạt điện) Đáp số: 8 quạt điện

Có : 14 quạt điện Đã bán: 6 quạt điện Còn lại :… quạt điện?

Tóm tắt

(12)
(13)

=8 =9 =6

4

=

=7 =5

14 – 5

14 – 7 14 – 8

14 – 9

14 – 6

(14)

Kính chúc quý thầy cô

và các em học sinh

nhiều sức khỏe!

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại