CHEĐ RAU CÍU SÛÔA TÛÚI

28  Tải về (0)

Văn bản

(1)

Cheđ rau cíu sûôa tûúi... 3

Rau cíu trûâng ... 4

Thaơch pho maât... 5

Rau cíu traâi cíy... 6

Cam sûôa tûúi... 7

Pudding xoađi ... 8

Traâi cíy tíím ặúđng ... 9

Ău ăuê mai tuýịt nhô... 10

Chuöịi ăöịt rûúơu... 11

Taâo nhöìi chöm chöm ... 12

Yaourt traâi cíy... 13

Keơo höì lö... 14

Thaơch kem chocolate... 15

Nûúâc quaê kiwi... 16

Cheđ ăíơu vaân ... 17

Cheđ ăíơu trùưng... 18

Cheđ bûúêi ... 19

Cheđ thûng... 20

(2)

Hoẩ tiïët tûâ dûa hêëu... 26 Chê long nhận sen (Hụë) ... 27 Sinh tưë trấi cêy ... 28

(3)

CHEĐ RAU CÍU SÛÔA TÛÚI

Sau khi chïị biïịn haôy cho rau cíu sûôa tûúi ra baât hay ly, khöng duđng thïm ăaâ ăïí coâ thïí thûúêng thûâc ặúơc hïịt võ beâo vađ ngoơt thanh cuêa moân ùn.

Nguýn liïơu:

- 10 g rau cíu - 20 g böơt baâng - 20 böơt khoai - 20 g haơt lûơu - 300 g ặúđng - 500 ml sûôa tûúi Thûơc hiïơn:

Rau cíu ngím núê, níịu tan.cho vađo khuön ăïí nguöơi. Líịy rau cíu ra khoêi khuön, duđng dao rùng cûa thaâi cho ăeơp.

Ăöí möơt ñt nûúâc söi vađo nöìi, cho böơt baâng, böơt khoai vađo luöơc chñn, xaê laơi vúâi nûúâc saơch. Khöng nïn luöơc quaâ líu, böơt seô khöng dai vađ khöng ăeơp.

Ăun noâng sûôa khoaêng 70 ăöơ C (khöng ăïí söi), cho ặúđng vađo khuíịy tan

Cho rau cíu, böơt baâng, böơt khoai, haơt lûơu vađo sûôa, tröơn ăïìu, ăïí nguöơi. Cho vađo tuê laơnh.

(4)

RAU CÍU TRÛÂNG

Sau khi thûơc hiïơn theo cöng thûâc dûúâi ăíy, baơn seô coâ möơt moân ùn vûđa ăeơp mùưt laơi vûđa híịp díîn vađ thñch húơp lađm moân traâng miïơng cho nhûông bûôa tiïơc.

Nguýn liïơu:

- 50 g rau cíu böơt - 2 lñt nûúâc

- 200 g ặúđng trùưng - 1/2 höơp sûôa ăùơc

- 200 g ăíơu xanh, ăaôi voê - 100 g ặúđng

- 1 chuât muöịi - 2 öng vani

- 30 voê trûâng gađ, rûêa saơch, traâng vúâi nûúâc söi, uâp miïơng rûâng, phúi khö Thûơc hiïơn:

Ngím rau cíu vúâi nûúâc cho tan hïịt. Ăùơt nöìi rau cíu lïn bïịp, ăun nhoê lûêa, khuíịy ăïìu. Rau cíu söi, cho ặúđng vađo, níịu tan cho ăïịn khi höîn húơp trong vùưt lađ ặúơc. Cho sûôa, vani vađo, khuíịy ăïìu, tùưt bïịp.

Híịp chñn ăíơu xanh, taân nhuýîn, xađo vúâi ặúđng cho raâo, cho vani vađo. Vo ăíơu thađnh 30 viïn nhoê bùìng lođng ăoê trûâng gađ

Xïịp voê trûâng vađo vó ặơng trûâng. Ăöí rau cíu 1/3 voê trûâng, ăöí hïịt 30 quaê, ăùơt viïn ăíơu xanh vađo tûđng quaê. Lađm noâng rau cíu, ăöí ăíìy voê. Duđng laơnh.

(5)

THAƠCH PHO MAÂT

Chó vúâi khoaêng hún 10.000 ăöìng lađ baơn coâ thïí chiïu ăaôi baơn beđ moân ùn nađy. Khi duđng, thaâi rau cíu thađnh tûđng miïịng moêng vađ ùn laơnh.

Nguýn liïơu:

- 25 g rau cíu - 1 lñt nûúâc

- 2 lođng ăoê trûâng gađ - 2 thòa suâp sûôa ăùơc - 100 g ặúđng

- Khuön baânh cake (dađi 15 cm) Thûơc hiïơn:

Ngím rau cíu vúâi nûúâc cho núê. Ăùơt lïn bïịp, ăun lûêa nhoê cho ăïịn khi rau cíu trong vùưt. Cho ặúđng, níịu tan röìi tiïịp tuơc cho sûôa vađo.

Ăïí khoaêng 2 phuât cho höîn húơp rau cíu giaêm ăöơ noâng. Cho lođng ăoê trûâng gađ (ăaô ăaânh tan) vađ nûúâc cam vađo khuíịy ăïìu.

Cho rau cíu vađo khuön baânh cake, ăïí nguöơi. Líịy rau cíu ra khoêi khuön.

Duđng möơt öịng nhoê, ặúđng kñnh 1,3 cm. Ăím vađo miïịng rau cíu. Baơn seô thíịy trïn miïịng rau cíu coâ caâc löî thuêng xen keô nhau, tröng ríịt giöịng miïịng phomaât.

(6)

RAU CÍU TRAÂI CÍY

Moân rau cíu ngon phaêi trong vađ khöng quaâ cûâng vađ nhúâ lađ duđng laơnh múâi ngon.

Nguýn liïơu:

- 10 g rau cíu - 1 lñt nûúâc - 200 g ặúđng

- Nho, dûâa, taâo, lï, goơt voê thaâi miïịng vuöng - Mûât serry ăoê, thaâi ăöi

- Thaơch dûđa, líịy phíìn thaơch, khöng líịy nûúâc Thûơc hiïơn:

Rau cíu ngím núê, níịu tan vúâi nûúâc. Cho ặúđng vađo, níịu tan

Cho rau cíu vađo tûđng ly nhoê hoùơc cheân nhoê. Ăïí húi nguöơi, xïịp traâi cíy vađo, ăöí thïm möơt lúâp rau cíu lïn trïn. (Nïịu muöịn rau cíu coâ nhiïìu muđi hûúng, baơn coâ thïí cho thïm möơt ñt muđi taâo hay bùtcs hûúng võ traâi cíy nađo mađ baơn thñch). Mua caâc loaơi tinh díìu traâi cíy taơi caâc cûêa hađng baân nguýn liïơu lađm baânh.

Ăïí nguöơi, cho vađo tuê laơnh.

(7)

CAM SÛÔA TÛÚI

Moân nađy coâ võ húi the the cuêa voê cam, duđng laơnh seô ngon hún.

Nguýn liïơu:

- 2 quaê cam Myô.

- 200 g sûôa tûúi (coâ thïí choơn loaơi Whipping Cream. Ăíy lađ loaơi sûôa tûúi ăùơc biïơt, chuýn duđng ăïí lađm kem cho caâc loaơi baânh ngoơt. Tïn thöng duơng cuêa Whipping Cream lađ kem sûôa tûúi).

Thûơc hiïơn:

Goơt boê voê cam, giûô laơi möơt phíìn voê ăïí trang trñ, möơt phíìn cùưt haơt lûơu nhoê.

Duđng maây ăaânh cho kem tûúi thíơt nöíi vađ ăùơc laơi.

Tröơn kem tûúi cuđng vúâi cam ăaô ặúơc xay naât vađ möơt ñt voê cam xùưt haơt lûơu.

Thûúêng thûâc:

Muâc cam sûôa tûúi ra baât.

Trang trñ bùìng cam xùưt miïịng nhoê vađ voê cam xung quanh.

(8)

PUDDING XOÂI

Trấi xoâi cố thïí chïë biïën thânh nhiïìu mốn ùn khấc nhau vâ pudding xoâi lâ mưåt mốn khấ àùåc biïåt.

Nguyïn liïåu:

- 1 quẫ xoâi cất chđn.

- 1 quẫ kiwi.

- 2 quẫ dêu Àâ Lẩt.

- 100 g bưåt nùng.

- 3 thịa xuáp sûäa àùåc.

Thûåc hiïån:

Rûãa sẩch xoâi cất, kiwi vâ dêu, àïí rấo nûúác.

Gổt bỗ vỗ xoâi, cùỉt nhỗ mưåt phêìn, côn mưåt phêìn giûä lẩi, duâng àïí trang trđ.

Àưí sûäa vâo mấy xay sinh tïë, cho phêìn xoâi àậ cùỉt nhỗ vâo, xay nất cuâng vúái sûäa.

Bưåt nùng nhưìi vúái nûúác sưi cho dễo mõn, cùỉt hẩt lûåu nhỗ, luưåc chđn, xẫ lẩi bùçng nûúác lẩnh.

Trưån chung vúái xoâi.

Thûúãng thûác:

Muác ra chến, duâng kiwi vâ quẫ dêu Àâ Lẩt àïí trang trđ.

Mốn ùn nây duâng lẩnh hay nguưåi àïìu ngon.

(9)

TRAÂI CÍY TÍÍM ẶÚĐNG

Moân ùn nađy ríịt thñch húơp cho nhûông buöíi tiïơc buffet. Coâ thïí sûê duơng nhiïìu loaơi traâi cíy khaâc nhau cho mađu sùưc moân ùn thïm sinh ăöơng.

Nguýn liïơu:

- 1 quaê taâo ăoê.

- 1 quaê lï.

- ¼ quaê thanh long.

- 100 g nho ăoê hoùơc ăen.

- 100 g ặúđng mõn hoùơc ặúđng xay.

- Rûúơu rum.

Thûơc hiïơn:

Taâo, lï boê haơt, cùưt thađnh tûđng miïịng nhoê vûđa ùn.

Thanh long boâc voê, cùưt nhoê nhû taâo vađ lï.

Nho ăïí nguýn quaê.

Tröơn chung caâc loaơi traâi cíy vúâi möơt ñt ặúđng, rûúơu rum.

Xiïn tíịt caê vađo que, xen keô möơt miïịng taâo, möơt miïịng lï, thanh long vađ nho.

Lùn qua ặúđng ăaô xay mõn.

Thûúêng thûâc:

Xïịp traâi cíy ra ẵa.

(10)

ĂU ĂUÊ MAI TUÝỊT NHÔ

Moân ùn nađy thñch húơp lađm ăöì traâng miïơng, duđng noâng hay laơnh ăïìu ngon.

Chi phñ chó khoaêng 20.000 ăöìng.

Nguýn liïơu:

- 1 miïịng ău ăuê.

- 1 caâi mai tuýịt nhô.

- 100 g ặúđng pheđn.

- Möơt ñt ặúđng mõn.

Thûơc hiïơn:

Choơn ău ăuê loaơi chñn mïìm, khöng nhaôo, cùưt thađnh tûđng miïịng vûđa ùn.

Ûúâp ău ăuê cuđng vúâi möơt chuât ặúđng mõn.

Mai tuýịt nhô ngím núê, cùưt boê chín níịm, xùưt nhoê.

Ăöí khoaêng ¼ lñt nûúâc vađo nöìi, cho ặúđng pheđn vađo, níịu cho ặúđng tan hïịt.

Cho mai tuýịt nhô vađo nöìi ặúđng pheđn, ăun söi khoaêng 5 phuât.

Tiïịp tuơc cho ău ăuê vađo, khuíịy nheơ, ăïí nguöơi.

Thûúêng thûâc:

Muâc ra ẵa coâ lođng síu.

Moân ùn ău ăuê níịu mai tuýịt nhô coâ taâc duơng böí phöíi.

(11)

CHUÖỊI ĂÖỊT RÛÚƠU

Moân chuöịi ăöịt rûúơu nađy ríịt thúm vađ laơ miïơng. Duđng noâng hay nguöơi ăïìu ngon.

Nguýn liïơu:

- 2 quaê chuöịi sûâ - 50 g ặúđng ngađ - 100 ml rûúơu rum Thûơc hiïơn:

Choơn chuöịi thíơt chñn, khöng bõ díơp, boâc voê, coâ thïí ăïí chuöịi nguýn quaê hoùơc eâp húi deơp, tuđy yâ thñch.

Cho ặúđng vađo chaêo, cho möơt ñt nûúâc söi vađo (lûúơng nûúâc chó vûđa ăuê cho ặúđng coâ ăöơ íím).

Níịu söi cho ăïịn khi thíịy ặúđng bùưt ăíìu keâo chó, ngaê sang mađu vađng níu lađ ặúơc.

Xïịp chuöịi ra ẵa, rûúâi nûúâc ặúđng lïn trïn.

Ăöí rûúơu rum vađo ẵa chuöịi, chím lûêa ăöịt. Ăïí lûêa chaây trong khoaêng nûêa phuât.

(12)

TAÂO NHÖÌI CHÖM CHÖM

Chó cíìn chûa ăïịn 10.000 ăöìng lađ baơn ăaô coâ thïí coâ ặúơc möơt moân ùn khaâ híịp díîn.

Nguýn liïơu:

- 2 quaê taâo ăoê - 2 quaê chöm chöm - 100 g ặúđng - 10 ml míơt ong Thûơc hiïơn:

Choơn taâo thíơt ăoê vađ nhoê quaê. Khöng nïn mua loaơi taâo to vò loaơi nađy búê laơi khöng giođn, moân ùn seô míịt ngon.

Goơt voê taâo, chûđa laơi cuöịng, cùưt möơt ăoaơn dađi khoaêng 3 cm trïn quaê taâo, duđng cíy khoeât (duơng cuơ chuýn líịy haơt traâi cíy) ăïí líịy loôi taâo ra.

Chöm chöm boâc voê, taâch haơt cùưt miïịng nhoê, sïn vúâi ặúđng khoaêng 10 phuât.

Cho chöm chöm vađo trong quaê taâo. Ăíơy phíìn taâo ăaô cùưt lïn, ăem híịp chñn khoaêng 15 phuât lađ ặúơc.

Thûúêng thûâc;

Xïịp ra ẵa, rûúâi míơt ong lïn trïn, duđng laơnh.

(13)

YAOURT TRẤI CÊY

Cư bẩn thên muưën mưåt ly yaourt àưåc àấo. Khưng vêën àïì gị khi bẩn àậ cố trong tay cưng thûác sau. Nâo cuâng trưí tâi nhế.

Nguyïn liïåu:

- 2 hưåp yaourt.

- 1 quẫ kiwi.

- 1 quẫ àâo túi hóåc 1 miïëng àâo àống hưåp.

Thûåc hiïån:

Kiwi, àâo xùỉt hẩt lûåu nhỗ, trưån chung vúái yaourt, àïí lẩnh.

Cấch lâm yaourt:

- 1 hưåp sûäa àùåc.

- 1 huä yaourt cấi.

- 1 hưåp nûúác sưi, 2 hưåp nûúác lẩnh.

Pha sûäa cuâng vúái nûúác, khuêëy sûäa tan àïìu.

Cho yaourt cấi vâo, trưån àïìu.

Àưí vâo huä sẩch, uã vúái nûúác nống khoẫng 70 àưå C.

Khoẫng 3 giúâ sau, sûäa sệ àùåc lẩi vâ bùỉt àêìu lïn men. Luác nây, sûäa cố võ chua nhể.

Àïí sûäa chua vâo tuã lẩnh.

Thûúãng thûác:

Yaourt trấi cêy duâng lẩnh sệ ngon hún.

(14)

KEƠO HÖÌ LÖ

Keơo höì lö ngon vađ laơ miïơng, thñch húơp ăïí ùn trong muđa laơnh hoùơc taơi nhûông vuđng coâ khñ híơu laơnh.

Nguýn liïơu:

- 2 quaê quyât.

- 2 quaê míơn.

- 200 g ặúđng.

- 100 g maơch nha.

Thûơc hiïơn:

Níịu tan ặúđng, khi thíịy ặúđng keâo chó lađ ặúơc, cho keơo maơch nha vađo tröơn ăïìu.

Quyât boâc voê, taâch tûđng muâi.

Míơn cùưt miïịng.

Xiïn quyât vađ míơn vađo xiïn tre, nhuâng trong keơo maơch nha vađ ặúđng thùưng keâo chó.

Keơo seô khö laơi trong thúđi gian khoaêng 1 phuât.

Thûúêng thûâc:

Moân nađy duđng ngay sau khi chïị biïịn múâi ngon. Lúâp keơo bïn ngoađi seô ríịt giođn vađ thúm. Bïn trong coâ võ húi chua.

(15)

THAƠCH KEM CHOCOLATE

Giaâng sinh ăang ăïịn gíìn, moơi ngûúđi trong nhađ nö nûâc mua sùưm chuíín bõ cho ngađy nađy, bûôa tiïơc nhoê cuêa baơn cuông coâ thïí ăem laơi bíịt ngúđ cho moơi ngûúđi vađ thaơch chocolate thíơt thñch húơp lađm moân traâng miïơng.

Nguýn liïơu:

- 25 gr rau cíu.

- 1 lñt nûúâc.

- 1/2 kg kem sûôa.

- 100 gr böơt chocolate ngoơt.

- 300 gr ặúđng caât trùưng.

- 300 gr vaâng sûôa (nïịu khöng coâ vaâng sûôa, coâ thïí duđng sûôa tûúi hoùơc sûôa böơt pha nûúâc).

- Dûđa bađo súơi.

- Mûâc chuđm ruöơt hoùơc thúm hoùơc ău ăuê deêo.

- Khuön nhoê hònh vùưt kem.

Thûơc hiïơn:

- Rau cíu cho vađo nöìi nûúâc (chûđng 1 lñt) ngím ăöơ 10-30 phuât.

- Níịu rau cíu cho tan (lûêa nhoê), húât boơt kyô.

- Cho ặúđng vađo khuíịy ăïìu ăïịn khi tan, ăun tiïịp cho söi, húât boơt.

- Nhùưc xuöịng, tröơn chocolate vađ vaâng sûôa vađo nöìi, cho kem vađo ăùơt lïn bïịp ăun tiïịp (lûêa nhoê).

- Ăöí rau cíu vađo khuön, ăïí nguöơi sau ăoâ cho vađo tuê laơnh.

- Khi duđng truât ra ẵa (ly). Rùưc dûđa xung quanh, trïn ăïí mûât.

(16)

NÛÚÂC QUAÊ KIWI

Baơn ăaô coâ trong tay nhûông traâi kiwi chñn moơng, cođn chíìn chûđ gò nûôa, haôy pha chïị möơt ly sinh töị ăïí thïịt ăaôi baơn beđ vađ ngûúđi thín.

Nguýn liïơu:

- 2 kg quaê kiwi.

- 1/2 lñt sûôa tûúi.

- 200 gr ặúđng caât trùưng.

Thûơc hiïơn:

- Kiwi choơn quaê coâ löng mađu trùưng baơc lađ quaê tûúi, khöng giíơp. Goơt voê, böí lađm böịn. Cho tíịt caê vađo maây eâp traâi cíy hoùơc maây xay sinh töị, thïm vađo 1 cöịc thuêy tinh nûúâc söi ăïí nguöơi vađ tíịt caê söị ặúđng caât. Cho maây chaơy ăïìu khoaêng 5 phuât.

- Muâc ra thöị, hođa tiïịp sûôa tûúi. Chia ăïìu ra thađnh 6 phíìn. Trang trñ thïm vúâi nhûông laât kiwi úê trïn thađnh cöịc. Duđng vúâi ăaâ bađo vuơn.

Nïịu khöng coâ maây xay, coâ thïí xùưt vuơn kiwi ra röìi duđng thòa nghiïìn nhoê.

(17)

CHEĐ ĂÍƠU VAÂN

Moân cheđ nađy coâ thïí duđng chung vúâi nûúâc cöịt dûđa hoùơc khöng, ăíơu vaân víîn ríịt buđi vađ ngon.

Nguýn liïơu:

- 300 g ăíơu vaân tûúi, boâc voê.

- 300 g ặúđng caât trùưng.

- 100 g böơt nùng, khuíịy vúâi nûúâc laơnh.

- Vani.

Thûơc hiïơn:

Níịu ặúđng vúâi 1,5 lñt nûúâc cho tan (thûúđng xuýn khuíịy ăïí ặúđng khöng ăoâng laơi dûúâi ăaây nöìi, dïî bõ vađng hoùơc khï, khöng ăeơp).

Cho böơt nùng loêng (ăaô hođa vúâi nûúâc) vađo, khuíịy cho ăïịn khi coâ ăöơ saânh (húi ăùơc).

Cho ăíơu vaân vađo, tröơn ăïìu. Boê thïm vani.

Cheđ ăaơt ýu cíìu khi coâ ăöơ ăùơc vûđa phaêi.

Thùưng nûúâc cöịt dûđa nhû ăaô hûúâng díîn úê moân cheđ ăíơu trùưng.

Thûúêng thûâc:

Muâc cheđ ra cheân.

(18)

CHEĐ ĂÍƠU TRÙƯNG

Moân cheđ nađy coâ thïí duđng riïng, hoùơc ùn vúâi xöi vođ cuông ríịt húơp.

Nguýn liïơu:

- 200 g ăíơu trùưng.

- 50 g nïịp, vo saơch.

- 200 g ặúđng trùưng.

- 200 g dûđa naơo, vùưt líịy nûúâc cöịt vađ nûúâc giaêo.

- 1/4 thòa cađ phï muöịi.

- 20 g böơt gaơo.

Thûơc hiïơn:

Níịu ăíơu trùưng thíơt mïìm vúâi muöịi. Ngím möơt ăïm cho ăíơu coâ mađu níu ăeơp.

Ăem ăaôi hïịt mađy ăíơu.

Hím noâng laơi ăíơu, cho ặúđng vađo, níịu cho ngíịm.

Ăun söi nûúâc giaêo dûđa. Boê nïịp vađo, ăun núê mïìm.

Cho ăíơu ăaô níịu vúâi ặúđng vađo nöìi nïịp, tröơn ăïìu, ăun söi trúê laơi.

Thùưng nûúâc cöịt dûđa vúâi lûêa nhoê. Khi thíịy noâng (khöng ăúơi ăïịn khi söi), cho böơt gaơo pha loaông vúâi nûúâc vađo, taơo ăöơ saânh vûđa phaêi.

Thûúêng thûâc:

Muâc cheđ ra cheân, chan nûúâc cöịt dûđa lïn trïn.

(19)

CHEĐ BÛÚÊI

Baơn lađ ngûúđi kheâo tay, ýu thñch cöng viïơc nöơi trúơ thò haôy cuđng tröí tađi chïị biïịn moân cheđ ăùơc biïơt nađy nheâ.

Nguýn liïơu:

- Cuđi bûúêi khö, baơn coâ thïí mua sùĩn úê caâc chúơ hoùơc tûơ lađm líịy bùìng caâch boê voê xanh líịy phíìn cuđi trùưng, cùưt nhoê phúi khö ăïí duđng díìn.

- Ăíơu xanh 100 g.

- Ăûúđng kñnh 400-500 g.

- Böơt ăao 10 g.

- Vani.

- Dûđa naơo hoùơc dûđa bùm 200 g.

Thûơc hiïơn:

Cuđi bûúêi cho vađo nûúâc íịm ngím 30 phuât, duđng khùn saơch vùưt vađi líìn cho hïịt nûúâc.

Dûđa bùm hoađ möơt chuât nûúâc íịm, duđng vaêi mađn saơch vùưt líịy nûúâc cöịt, cho thïm möơt chuât nûúâc vađo ăun söi, ăïí riïng.

Ăíơu xanh ngím nûúâc ăaôi saơch voê, ăöì chñn, ăïí nguýn hoùơc giaô nhoê.

Cuđi bûúêi ngím ặúđng 30-60 phuât cho ngíịm vađ cûâng. Sau ăoâ cho nûúâc vađo ăun söi vađi phuât, nïịm vûđa ngoơt.

Cho ăíơu xanh vađ böơt ăao hoađ loaông vađo quíịy ăïìu vúâi cuđi bûúêi. Cho chuât vani vađo.

Cheđ nguöơi muâc ra baât, cho nûúâc cöịt dûđa lïn trïn. Muöịn maât cho thïm ăaâ.

(20)

CHEĐ THÛNG

Võ ngoơt maât, ngíơy cuêa nûúâc dûđa vađ buđi cuêa ăíơu xanh lađ võ ăùơc trûng cuêa moân cheđ nađy. Hún nûôa vúâi caâc nguýn liïơu ăún giaên dïî kiïịm baơn coâ thïí lađm hađi lođng khaâch múđi cuêa baơn trong nhûông ngađy cuöịi thu.

Nguýn liïơu:

- 200 g ăíơu xanh cađ, ngím núê, ăaôi voê, híịp chñn.

- 50 g böơt baâng, luöơc chñn, xaê nûúâc laơnh.

- 50 g böơt khoai, luöơc chñn xaê nûúâc laơnh.

- 2 tai níịm međo, ngím núê, thaâi súơi.

- 100 g haơt sen tûúi.

- 300 g dûđa naơo, vùưt líịy nûúâc cöịt vađ nûúâc giaêo.

- 300 g ặúđng caât trùưng.

- 20 g phöí tai, ngím núê, rûêa saơch caât.

- Va ni.

- Laâ dûâa, rûêa saơch cuöơn thađnh boâ.

Thûơc hiïơn:

Nûúâc giaêo dûđa ăun söi.

Cho ăíơu xanh, haơt sen tûúi, níịm međo, phöí tai, böơt baâng, böơt khoai vađo, níịu söi trúê laơi.

Cho ặúđng vađo, ăun thïm khoaêng 5 phuât.

Sau cuđng cho nûúâc cöịt dûđa lïn mùơt. Tùưt bïịp.

Thûúêng thûâc:

Muâc cheđ vađ cheân. Duđng noâng hay laơnh ăïìu ríịt ngon.

(21)

CHEĐ TRÛÂNG HÖÌNG TRAĐ

Vúâi nhûông nguýn liïơu quen thuöơc hùìng ngađy nhû quaê trûâng, goâi trađ, baơn coâ thïí taơo ra möơt moân cheđ ăöơc ăaâo. Ngoađi hûúng võ ăùơc biïơt, cheđ trûâng höìng trađ cođn coâ taâc duơng böí phöíi vađ an thíìn.

Nguýn liïơu:

- 10 quaê trûâng gađ ta.

- 20 g höìng trađ (mua úê caâc siïu thõ), boơc vađo miïịng vaêi moêng, saơch.

- 300 g ặúđng pheđn.

Thûơc hiïơn:

Ăöí khoaêng 2 lñt nûúâc vađo nöìi, cho goâi höìng trađ vađo, ăun nhoê lûêa cho trađ ra hïịt nûúâc cöịt.

Luöơc sú trûâng gađ, duđng thòa ăíơp nheơ voê cho húi bõ raơn.

Thaê trûâng vađo nöìi nûúâc trađ.

Nïm ặúđng pheđn, níịu thïm 2 giúđ vúâi lûêa thíơt nhoê (chuâ yâ khöng múê nùưp).

Vúât trûâng ra, boâc voê, thaê laơi vađo nöìi nûúâc trađ.

Thûúêng thûâc:

Muâc trûâng ra cheân vađ chan nûúâc trađ vađo.

(22)

CHEĐ KHOAI CAO

Möơt baât cheđ khoai seô taơo thïm cho baơn caêm giaâc gíìn guôi vúâi cuöơc söng thön daô. Hún nûôa nhûông ngađy heo may se laơnh, ngöìi thûúêng thûâc baât cheđ khoai noâng höíi cođn gò híịp díîn hún.

Nguýn liïơu:

- 500 g khoai cao, rûêa saơch, cùưt thađnh miïịng vuöng nhoê khoaêng 3 cm.

- 250 g nïịp, vo saơch.

- 300 g ặúđng caât trùưng.

- Laâ dûâa, cùưt khuâc, giaô líịy nûúâc cöịt.

- Muöịi.

- 300 g dûđa naơo, vùưt líịy nûúâc cöịt.

Thûơc hiïơn:

Híịp chñn khoai cao.

Níịu nïịp vúâi nûúâc giaêo dûđa cho núê mïìm, cho khoai cao vađ ặúđng vađo, tröơn ăïìu.

Tröơn thïm ñt nûúâc cöịt laâ dûâa cho coâ muđi thúm.

Cho thïm nûúâc cöịt dûđa vađo, níịu söi trúê laơi lađ ặúơc.

Thûúêng thûâc:

Muâc cheđ ra cheân, chan nûúâc cöịt dûđa lïn trïn.

(23)

CHEĐ TAÂO XOƠN

Cheđ taâo xoơn cuêa miïìn Nam tûúng tûơ cheđ hoa cau miïìn Bùưc. Cheđ taâo xoơn duđng ríịt ñt ăíơu xanh, chó húi thoang thoaêng, trong baât cheđ nhû coâ nhûông caânh hoa cau nhoê. Duđng vúâi xöi vođ hoùơc xöi ăíơu xanh.

Nguýn liïơu:

- 200 g ăíơu xanh cađ, ngím mïìm, ăaôi voê.

- 100 g böơt nùng.

- 300 g ặúđng caât.

- 300 g dûđa naơo, vùưt líịy nûúâc cöịt vađ nûúâc giaêo.

Thûơc hiïơn:

Híịp chñn ăíơu xanh.

Cho ặúđng vađo 1,5 lñt nûúâc, ăun söi cho tan ặúđng. Cho böơt nùng pha loaông vađo khuíịy cho ăïịn khi nûúâc trong nöìi coâ ăöơ saânh, húi ăùơc.

Cho ăíơu xanh vađo, tröơn ăïìu.

Cho vani.

Thùưng nûúâc cöịt dûđa vúâi lûêa nhoê. Khi thíịy noâng (khöng ăúơi ăïịn khi söi) cho böơt gaơo pha loaông vúâi nûúâc vađo ăïí nûúâc cöịt coâ ăöơ saânh vûđa phaêi.

Thûúêng thûâc:

Muâc cheđ ra cheân. Chan nûúâc cöịt dûđa lïn trïn.

(24)

KEM DÛÂA XAY

Chó vúâi 5 phuât thûơc hiïơn lađ baơn coâ thïí coâ ặúơc nhûông ly kem maât laơnh, thúm muđi hoa quaê.

Nguýn liïơu:

- 1 höơp thúm (dûâa) xay 450 gr.

- 1 taâch nûúâc cöịt thúm.

- 3/4 taâch nûúâc cöịt dûđa.

- Vađi laât thúm.

Thûơc hiïơn:

Boê chung thúm xay, 1 taâch nûúâc thúm vađo bònh hoùơc taâch ăo lûúđng.

Sau ăoâ tûđ tûđ chïị nûúâc cöịt dûđa, ăöìng thúđi duđng quùơng ăaânh ăïìu röìi ăöí sang lyâ cöịi, trang trñ bùìng vađi laât thúm doơn ra ùn liïìn.

(25)

CHEĐ BÙƯP NÛÚÂC DÛĐA

Baât cheđ thúm maât muđi ngö non. Vûđa taơo caêm giaâc thû thaâi khi baơn thûúêng thûâc vađ cuông ăem laơi cho baơn caêm giaâc nheơ nhađng thanh tao.

Nguýn liïơu:

- 150 g böơt baâng.

- Möơt chuơc bùưp ngö non.

- 1 traâi dûđa khö.

- 1/2 cheân nïịp.

- 1 thòa böơt mò tinh, laâ dûâa.

- 350 g ặúđng caât trùưng.

Caâch lađm:

- Dûđa naơo vùưt nûúâc cöịt vađ möơt tö nûúâc daêo.

- Líịy dao beân xaât moêng ngö ặđng líịy túâi cuđi.

- Bùưc xoong lïn cho nïịp vo saơch vađo níịu vúâi bùưp cho chuât muöịi ăïí nhoê lûêa, nhúâ tröơn ăïìu nhiïìu líìn cho khoêi kheât.

- Laâ dûâa rûêa saơch, cöơt laơi cho vađo cheđ níịu söi vûđa chñn nïịp, ăöí ặúđng tröơn ăïìu ăïí thíịm, tröơn laơi ăem xuöịng vúât boê laâ dûâa.

- Nûúâc dûđa daôo khuíịy vúâi böơt mò tinh cho ăïìu, bùưc lïn bïịp tröơn luön tay cho chuât muöịi khi söi húi líu böơt chñn nûúâc dûđa sïìn sïơt cho nûúâc cöịt dûđa vađo tröơn ăïìu röìi truât ra baât.

- Böơt baâng saêy cho hïịt buơi, ăïí vađo tö eâm cho bùìng mùơt cho nûúâc vađo tûđng chuât, ngím chûđng möơt luâc xoâc lïn cho ăïìu.

- Bùưc nûúâc thùưng tan ặúđng, cho nûúâc dûđa daôo vađo níịu söi húât boơt, cho böơt baâng vađo níịu chñn, cho gûđng hoađ vúâi nûúâc röìi ăöí nûúâc gûđng vađo tröơn ăïìu cho tiïịp vani. Cho nûúâc cöịt dûđa vađo tröơn laơi ăïí söi ăem xuöịng.

- Muâc cheđ ra cheân ngay, ặđng ăïí nguöơi muâc seô vûôa ra khöng ngon.

(26)

HOAƠ TIÏỊT TÛĐ DÛA HÍỊU

Chó cíìn möơt chuât kheâo tay, sûơ kiïn nhíîn vađ niïìm ýu thñch, baơn coâ thïí thûơc hiïơn ặúơc nhûông taâc phíím nađy.

Víơt liïơu:

- Böơ duơng cuơ tóa hoa quaê, baơn coâ thïí mua taơi caâc siïu thõ.

- Dûa híịu ăoê.

Thûơc hiïơn:

Trûúâc hïịt choơn võ trñ baơn muöịn veô hònh hoa, chia ăïìu böị cuơc cuêa quaê dûa. Cho ăíìu cuöịng hûúâng lïn trïn, duđng dao muôi nhoơn tóa tûđng ặúđng neât.

Sau khi ăi nhûông caânh hoa vađ cađnh laâ, duđng dao goơt boê nhûông phíìn voê xanh phña trïn ăoaâ hoa vađ khoaêng giûôa ăïí taơo neât thanh maênh cuêa ăoaâ hoa.

Ăùơt quaê dûa theo chiïìu thùỉng ặâng, möơt tay giûô chùơt ăíìu cuöịng, tay kia duđng dao khoeât síu vađo trong taơo thađnh chiïịc nùưp phña bïn trïn.

Bûúâc cuöịi cuđng, tûđ tûđ nhíịc nheơ chiïịc nùưp ra. Phña trïn nùưp cuông tóa nheơ möơt vađi hoơa tiïịt sao cho thíơt sinh ăöơng. Víơy lađ baơn ăaô hoađn thađnh taâc phíím röìi ăíịy.

(27)

CHEĐ LONG NHAÔN SEN (HÚỊ)

Baât cheđ long nhaôn seô giuâp baơn giaêi nhiïơt trong nhûông ngađy heđ noâng bûâc vađ ăíy cuông coâ thïí lađ moân traâng miïơng tuýơt vúđi.

Nguýn liïơu: (10 phíìn ùn)

- 100 quaê nhaôn tiïu traâi lúân, dađy cuđi.

- 100 haơt sen Húị.

- 800 gr ặúđng caât trùưng.

Thûơc hiïơn:

Haơt sen: rûêa saơch, ăöí nûúâc vađo bùưc lïn bïịp ăun söi. Gaơn boê nûúâc ăang luöơc, ăöí nûúâc söi khaâc vađo. Níịu ăïịn khi haơt sen chñn mïìm thò ăöí 300 gr ặúđng vađo, ăun riu riu cho thíịm ngoơt.

Nhaôn: boâc voê, taâch líịy nguýn cuđi (nhúâ taâch kheâo ăïí khöng bõ raâch phíìn thõt nhaôn), boê haơt. Haơt sen boê goơn vađo trong lođng traâi nhaôn.

Söị ặúđng cođn laơi ăem níịu söi vúâi 1 lñt nûúâc laơnh (luâc söi nïịu coâ boơt, nhúâ vúât boơt cho trong nûúâc). Ăúơi nûúâc ặúđng haơ nhiïơt cođn íịm múâi thaê nhûông traâi nhaôn boơc haơt sen vađo.

Trònh bađy: Muâc möîi cheân vađi traâi nhaôn, nûúâc ặúđng ăöí vađo sím síịp cheân. Duđng vúâi ăaâ bađo nhuýîn.

- Caâch boê voê haơt sen: líịy möơt caâi xoong nhöm ăöí nûúâc vûđa ăuê, boê vađo chuât muöịi ùn. Ăöí haơt sen vađo nöìi, vûđa ăun vûđa quíịy ăïìu. Ăúơi khoaêng 10 phuât thíịy voê sen co laơi, vúât ra thaê vađo nûúâc laơnh. Luâc íịy viïơc boâc voê seô ríịt dïî.

- Ăïí traânh ruöìi nhùơng baâm ăíơu vađo thûâc ùn, khi bađy thûơc phíím ra cöịc, ẵa, baơn nïn ăùơt möơt vađi coơng hađnh söịng hoùơc vađi nhaânh rau huâng qúị rûêa saơch bïn caơnh. Hûúng võ cuêa rau seô lađm ruöìi khoâ chõu vađ bay ăi.

(28)

SINH TÖỊ TRAÂI CÍY

Möơt ly nûúâc traâi cíy seô giuâp baơn qún ăi caâi noâng oi bûâc cuêa muđa heđ.

Thađnh phíìn:

- Cam tûúi: 200 g.

- Taâo to: 200 g.

- Chuöịi chñn: 200 g.

- Chanh tûúi: 1 quaê.

- Ăûúđng kñnh: 100 g, ăaâ xay.

Thûơc hiïơn:

Cam, chanh vùưt boê höơt, líịy cöịt. Taâo goơt voê, xùưt thađnh miïịng nhoê moêng. Chuöịi boâc voê, xùưt thađnh miïịng moêng. Cho tíịt caê chuöịi, taâo, nûúâc cam tûúi vađ ặúđng vađo maây sinh töị vađ xay nhuýîn. Chia nûúâc sinh töị ra thađnh tûđng cöịc lúân coâ thïí ûúâp laơnh hoùơc duđng cuđng ăaâ.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại