Bài giảng; Giáo án - Trường TH Đức Chính #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bottom-

Tải về (0)

Văn bản

(1)

6

1

?

Toán

- Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số, ta làm như thế nào?

- Tìm của 30 cái bánh ?

(2)

A

2 cm

C

? cm

B

D

* Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng – ti –mét ?

Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2020

Toán

(3)

Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét?

Tóm tắt

A 2cm B

? cm

C D

Bài giải

Độ dài đoạn thẳng CD là:

2 x 3 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào?

* Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2020 Toán

Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần

(4)

Tóm tắt:

Số tuổi của chị năm nay là:

6 x 2 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi.

6 tuổi

Bài giải

? tuổi

Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Em Chị

Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2020

Toán

(5)

Tóm tắt:

Số quả cam mẹ hái được là:

Bài giải

Bài 2: Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

7 x 5 = 35 (quả)

Đáp số: 35 quả cam

7 quả

? quả

Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần

Con Mẹ

Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2020 Toán

(6)

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Số đã cho

Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị Gấp 5 lần số

đã cho 15 8 3

3 + 5 = 8

3 x 5 = 15

6 4 7 5 0

11 30

10 25 12

35 9

20

5 0 Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần

Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2020 Toán

(7)

trò chơi:đốvui

Tiết 33: Gấp một số lờn nhiều lần Thứ 4 ngày 21 thỏng 10 năm 2020

Toỏn

(8)

1. §è c¸c b¹n biÕt:

6 kg gÊp lªn 9 lÇn lµ bao nhiªu kg? Vì sao?

* 54 kg. Vì: 6  9 = 54 (kg)

2. Phương Anh 8 tuổi, anh Cường nhiều hơn

Phương Anh 4 tuổi.Vậy anh Cường bao nhiêu tuổi?

* 12 tuổi.

(9)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại