Toán 2 - Tuần 21 - Đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc

24  Download (0)

Full text

(1)

Kiểm tra bài cũ :

Đoạn thẳng AD dưới đây được tạo thành bởi :

a. 2 đoạn thẳng

A B C D

b.

3 đoạn thẳng

c.

4 đoạn thẳng

(2)

Kiểm tra bài cũ

Độ dài đoạn thẳng AD là:

a. 7cm b. 10cm

c. 12cm

A B C D

3cm 3cm 4cm

(3)
(4)

A

B

C

D

. .

Đường gấp khúc ABCD

.

.

(5)

A

B

C

D

. .

Đường gấp khúc ABCD

Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng:

AB, BC và CD

.

.

(6)

L N

M

V

(7)
(8)
(9)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD:

2cm

2cm 4cm

3cm

4cm 3cm 9cm

+ + =

A

B

C

D

. .

Đường gấp khúc ABCD

Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng:

AB, BC và CD

.

.

(10)
(11)

Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

a. Hai đoạn thẳng b. Ba đoạn thẳng

. .

A

.

B

C

. . .

A

C

.

B

D

(12)
(13)

Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

a. Hai đoạn thẳng

. .

B

C

.

P A

. .

B

.

C

A

.

.

B

.

C A

(14)

. . .

A

C

.

B

.

D

. .

A

D

.

B

C

. . .

A

C

.

B

D

. . .

A

C

.

B

.

D

. .

A

C

.

B

D

. . . .

A

B

C D

. . . .

A

B C D

(15)

Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu)

.

.

M

N

P

Q

3cm 2cm 4cm

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

3 + 2 + 4 = 9 ( cm)

Đáp số: 9cm

Mẫu:

a)

(16)

Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu)

b)

. .

A C

B

5cm 4cm

(17)

Bài 3 : Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài

đoạn dây đồng đó.

4cm 4cm

4cm

(18)
(19)

AAA

A 7 cm

BBB

B 8 cm

DD

DD 10 cm CCC

C 9 cm

Câu 1: Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:

M .

N .

P .

Q .

R .

2 cm

3 cm

1 cm 3 cm

0

1

23456789

10

(20)

AAA

A Có 3 đoạn thẳng

BB

BB Có 4 đoạn thẳng

DD

DD Có 6 đoạn thẳng

CCC

C Có 5 đoạn thẳng

Câu 2: Hình dưới có mấy đoạn thẳng?

M .

N .

P .

Q .

R .

2 cm

3 cm

1 cm 3 cm

0

1 2

345 7 8

9

10

(21)
(22)
(23)
(24)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in