Tập đọc 2 - Tuần 26 - Tôm càng và cá con

22  Download (0)

Full text

(1)

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ

PHÂN MÔN : TẬP ĐỌC

LỚP 2

(2)

Tập đọc:

Kiểm tra bài cũ

Bài:Bé nhìn biển

Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng.

Em thích khổ thơ nào nhất?Vì sao?

(3)

Tập đọc:

(4)

Tập đọc:

Tôm Càng và Cá Con( trang 69)

Theo Tr ơng Mĩ Đức, Tú Nguyệt

Luyện đọc Tìm hiểu bài

nắc nỏm, nó l ợn,lao tới

ngoắt, quẹo, uốn đuôi Từ:

Câu:

-Chào Cá Con. Bạn cũng ở sông này sao?

-Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy.Bạn xem này!

n:

l: ( Nhìn) trân

trân là gì?

Nhìn thẳng và lâu không chớp mắt.

(5)

Tập đọc:

Tôm Càng và Cá Con( trang 69)

Theo Tr ơng Mĩ Đức, Tú Nguyệt

Luyện đọc Tìm hiểu bài

nắc nỏm, nó l ợn,lao tới

ngoắt, quẹo, uốn đuôi Từ:

Câu:

-Chào Cá Con. Bạn cũng ở sông này sao?

-Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy.Bạn xem này!

n:

l:

Mái chèo là gì?

(6)

m¸i chÌo

(7)

Tập đọc:

Tôm Càng và Cá Con( trang 69)

Tr ơng Mĩ Đức, Vũ Tú Theo Nguyệt

Luyện đọc Tìm hiểu bài

nắc nỏm, nó l ợn,lao tới

ngoắt, quẹo, uốn đuôi Từ:

Câu:

-Chào Cá Con. Bạn cũng ở sông này sao?

-Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy.Bạn xem này!

n:

l:

Bánh lái là gì?

(8)

b¸nh l¸i

(9)

Tập đọc:

Tôm Càng và Cá Con( trang 69)

Theo Tr ơng Mĩ Đức, Tú Nguyệt

Luyện đọc Tìm hiểu bài

nắc nỏm, nó l ợn,lao tới

ngoắt, quẹo, uốn đuôi Từ:

Câu:

-Chào Cá Con. Bạn cũng ở sông này sao?

-Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy.Bạn xem này!

n:

l: ( Nhìn) trân

trân là gì?

Nhìn thẳng và lâu không chớp mắt.

(10)

m¸i chÌo

(11)

Tập đọc:

Tôm Càng và Cá Con( trang 69)

Tr ơng Mĩ Đức, Vũ Tú Theo Nguyệt

Luyện đọc Tìm hiểu bài

nắc nỏm, nó l ợn,lao tới

ngoắt, quẹo, uốn đuôi Từ:

Câu:

-Chào Cá Con. Bạn cũng ở sông này sao?

-Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy.Bạn xem này!

n:

l:

Bánh lái là gì?

(12)

b¸nh l¸i

(13)

Tập đọc:

Đọc nhóm

Tôm Càng và Cá Con( trang 69)

Theo Tr ơng Mĩ Đức, Tú Nguyệt

(14)

Tập đọc:

Tôm Càng và Cá Con( trang 69)

Theo Tr ơng Mĩ Đức, Tú Nguyệt

thi đọc

(15)

Tập đọc:

Tôm Càng và Cá Con( trang 69)

Theo Tr ơng Mĩ Đức, Tú Nguyệt

Đọc đồng thanh

(16)

Tập đọc:

Tôm Càng và Cá Con( trang 69)

Theo Tr ơng Mĩ Đức, Tú Nguyệt

Luyện đọc Tìm hiểu bài

nắc nỏm, nó l ợn,lao tới

ngoắt, quẹo, uốn đuôi Từ:

Câu:

-Chào Cá Con. Bạn cũng ở sông này sao?

-Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy.Bạn xem này!

n:

l: búng càng

Co mình lại rồi dùng càng đẩy

mình vọt lên

(17)
(18)

Tôm Càng và Cá Con( trang 69)

Theo Tr ơng Mĩ Đức, Tú Nguyệt

Luyện đọc Tìm hiểu bài

nắc nỏm, nó l ợn,lao tới

ngoắt, quẹo, uốn đuôi Từ:

Câu:

-Chào Cá Con. Bạn cũng ở sông này sao?

-Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy.Bạn xem này!

n:

l: búng càng

Khen luôn miệng tỏ ý thán phục.

nắc nỏm

(19)
(20)

Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010

Tôm Càng và Cá Con( trang 69)

Theo Tr ơng Mĩ Đức, Tú Nguyệt

Tập đọc

Luyện đọc lại

(21)

Thứ năm ngày 11 thỏng 3 năm 2010 Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con( trang 69)

Theo Tr ơng Mĩ Đức, Tú Nguyệt

Luyện đọc Tìm hiểu bài

nắc nỏm, nó l ợn,lao tới

ngoắt, quẹo, uốn đuôi Từ:

Câu:

-Chào Cá Con. Bạn cũng ở sông này sao?

-Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy.Bạn xem này!

n:

l: búng càng

nắc nỏm

(22)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in