TNXH 2 - Tuần 18 - Ôn tập

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KIỂM TRA

Câu 1: Các cơ quan vận động của cơ thể là : ...

Câu 2: Các cơ quan tiêu hóa là : ...

Câu 3: Một ngày em ăn ... bữa . Đó là bữa : ...

Câu 4: Để giữ cho cơ thể khỏe mạnh , em nên ăn uống như thế nào ? ...

Câu 5: Các thành viên trong nhà trường là :

...

Câu 6: Để giữ gìn trường lớp sạch đẹp em : ...

...

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in