TOÁN 5 - TUẦN 33 - ÔN MỘT SỐ DẠNG TOÁN ĐÃ HỌC

14  Download (0)

Full text

(1)

s t u d y w i t h a r t

Một số dạng toán đã học

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

TOÁN

TRANG 170

(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ

(3)

Đây là dạng toán nào?

Tìm số trung

bình cộng.

Tìm hai số biết tổng và hiệu của

hai số đó.

Tìm hai số biết tổng và tỉ

của hai số đó.

Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai

số đó

Bài toán về tỉ số

phần trăm.

Bài toán về chuyển

động đều.

1 2 3 4

Bài toán liên quan

rút về đơn vị.

5 6 7

Bài toán có nội

dung hình học.

8

(25 + 27 + 32) : 3 = 28(25 + 27 + 32) : 3 = 28 Số bé = ( Tổng – hiệu) : 2Số bé = ( Tổng – hiệu) : 2 số bé:

số lớn: số bé:

số lớn: 96

?

?

Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là 3 . Tìm hai số đó.

Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là 3 . Tìm hai số đó.

5

2giờ: 90km 4giờ: …km?

2giờ: 90km 4giờ: …km?

Tìm 15% của 320Tìm 15% của 320V = S : tV = S : t

8m

3m Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

(4)

Kể tên các dạng toán mà em đã học?

1.Tìm số trung bình cộng

2.Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 3.Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 4.Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó 5.Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

6.Bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm 7.Bài toán về chuyển động đều

8.Bài toán có nội dung hình học( chu vi, diện tích, thể tích)

(5)

s t u d y w i t h a r t

BÀI MỚI

(6)
(7)

s t u d y w i t h a r t

¡Đ Ã T Ả I X O N G D Ữ L I Ệ U!

L o a d i n g …

T i ế p t ụ c

(8)

1.Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12 km, giờ thứ hai đi được 18 km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km ?

(9)

s t u d y w i t h a r t

12km 18km

?

?

Giờ thứ 3 Giờ thứ 1 và 2

(10)

Giờ thứ 3 người đó đi được:

(12 + 18) : 2 = 15 (km)

Trung bình mỗi giờ người đi xe đạp đi được quãng đường là:

(12 + 18 +15) : 3 =15 (km) Đáp số: 15km.

CÁCH 1 CÁCH 2

Dựa vào sơ đồ sau về quãng đường đi được:

Ta thấy quãng đường đi được trong giờ thứ 3 chính là trung bình cộng quãng đường đi được trong cả 3 giờ.

Do đó, trung bình mỗi giờ người đó đi được:

(12 + 18) : 2 = 15 (km)

(11)

s t u d y w i t h a r t

2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m. Chiều dài hơn chiều rộng 10m. Tính diện tích mảnh đất đó.

(12)

Tổng chiều dài và chiều rộng là:

120 : 2 = 60(m) Chiều dài là:

(60 + 10) : 2 = 35(m) Chiều rộng là:

35 - 10 = 25(m)

Diện tích mảnh đất đó là:

35 x 25 = 875(m2) Đáp số: 875m2

Bài giải

(13)

s t u d y w i t h a r t

Một khối kim loại có thể tích 3,2cm3 cân nặng 22,4 gam. Hỏi một khối kim loại cùng chất có thể tích 4,5 cm3 cân nặng bao

nhiêu gam ?

Một khối kim loại có thể tích 3,2cm3 cân nặng 22,4 gam. Hỏi một khối kim loại cùng chất có thể tích 4,5 cm3 cân nặng bao

nhiêu gam ?

3,2 cm3  22,4 g

4,5 cm3  …? g 1cm3 kim loại nặng là:

22,4 : 3,2 = 7 (g) 4,5 cm3 kim loại cân nặng là:

7 x 4,5 = 31,5 (g)

Đáp số: 31,5 gam

Tóm tắt : Bài giải

(14)

Thank

you

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in