Đạo đức 2 - Tuần 19- Trả lại của rơi

17  Download (0)

Full text

(1)

ĐẠO ĐỨC

LỚP :2

(2)

Câu 1: Hãy kể những nơi công cộng mà em biết.

KIỂM TRA BÀI CŨ

C©u 2

: Giữ trật tự, vệ sinh nơi công

cộng có lợi gì?

(3)

Tiết 19: Trả lại của rơi (tiết 1)

(4)

Tranh vẽ hai bạn nhỏ cùng đi với nhau trên đường, cả hai cùng nhìn thấy mét tờ tiÒn rơi ở dưới đất.

Hoạt động 1: Phân tích tình huống

Bức tranh vẽ cảnh gì?

(5)

Em hãy đoán xem hai bạn nhỏ trong tranh có thể làm gì với số tiền nhặt được?

(6)

a) Hai bạn tranh giành nhau.

b) Chia đôi số tiền nhặt được.

c) Dùng để tiêu chung.

d) Tìm cách trả lại cho người mất.

e) Dùng làm việc từ thiện…

Các cách giải quyết có thể xảy ra:

Nếu em là một trong hai bạn đó, em sẽ chọn cách giải quyết nào? Vì sao?

(7)

Khi nhặt được của rơi, cần tìm cách trả lại cho người mất.

K ế t lu n

(8)

Em hãy bày tỏ ý kiến của mình qua các tình huống sau bằng cách:

Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến

Tán thành giơ thẻ đỏ.

Không tán thành giơ thẻ xanh.

(9)

a) Trả lại của rơi là người thật thà, đáng quý trọng.

b) Trả lại của rơi là ngốc.

c) Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho người mất và cho chính mình.

d) Chỉ nên trả lại của rơi khi có người biết.

đ) Chỉ nên trả lại khi nhặt được số tiền lớn hoặc những vật đắt tiền.

C¸c t×nh huèng

(10)

a) Trả lại của rơi là người thật thà, đáng quý trọng.

b) Trả lại của rơi là ngốc.

c) Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho người mất và cho chính mình.

d) Chỉ nên trả lại của rơi khi có người biết.

đ) Chỉ nên trả lại khi nhặt được số tiền lớn hoặc những vật đắt tiền.

C¸c t×nh huèng

(11)

Trả lại của rơi là người thật thà, đáng quý trọng. Điều đó sẽ đem lại niềm vui cho người mất và cho chính mình.

Kết luận

(12)

- Nếu em nhặt được ví tiền ở ngoài đường thì

- Nếu em nhặt được hộp màu bạn bỏ quên trong ngăn bàn thì

- Nếu em nhặt được cái áo ở sân trường thì

- Nếu em nhặt được cái kẹp tóc rất đẹp của chị thì

Hoạt động 3:

Trò chơi “Nếu thì”

Hoạt động 3:

Trò chơi “Nếu thì”

(13)

Bạn Tôm, bạn Tép trong bài hát có ngoan không?

Vì sao?

Bạn Tôm, bạn Tép trong bài hát có ngoan không?

Vì sao?

(14)
(15)
(16)
(17)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in