TOÁN 3 - TUẦN 28 - DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG

12  Download (0)

Full text

(1)
(2)

ÔN BÀI CŨ

EM HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT!

Cho hình chữ nhật ABCD Có độ dài như cạnh bên.

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD?

A B

D C

3 cm

5 cm

A : 14 cm2 B : 15 cm2 C : 7 cm2

(3)

A F

D E

3 cm

5 cm

3 cm B

C

A B

D C

C E

F B

3 cm 2 cm

Tính diện tích hình chữ nhật BFEC?

(4)

DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG

(5)

Hình vuông ABCD có bao nhiêu ô vuông?

Làm cách nào để tính được số ô vuông?

A

D C

B

Diện tích 1 ô vuông là 1cm2 thì diện tích của hình vuông ABCD là bao nhiêu?

9 ô vuông 9 ô vuông 3 x 3 = 9 3 x 3 = 9

(6)

Tính diện tích hình vuông ABCD (như hình vẽ sau)

Hình vuông ABCD có:

3 3 = 9 (ô vuông)

Diện tích hình vuông ABCD là 3 3 = 9 (cm 2)

Hình vuông ABCD

A

C B

D

1cm2

Diện tích mỗi ô vuông là 1cm2

(7)

Làm thế nào để tính nhanh diện tích hình vuông?

A B

C D

Cạnh

1cm2

(8)

Hình vuông ABCD có:

3 3 = 9 (ô vuông)

Diện tích hình vuông ABCD là 3 3 = 9 (cm 2)

Hình vuông ABCD

A

C B

D

1cm2

Diện tích mỗi ô vuông là 1cm2

Muốn tính diện tích hình vuông ta S

lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó

a

(cùng đơn vị đo)

Công thức : S = a x a Công thức : S = a x a

3cm3cm

(9)

Cạnh hình

vuông 3 cm 5 cm 10 cm

Chu vi hình vuông

Diện tích

hình vuông 5 5=25(cm 2)

3 4=12(cm)

3 3= 9(cm 2)

5 4= 20(cm)

10 4 = 40(cm)

10 10=100(cm 2)

Bài 1: Viết vào ô trống (theo mẫu):

Bài 1: Viết vào ô trống (theo mẫu):

(10)

Bài 2: Một tờ giấy hình vuông cạnh 80 mm. Tính diện tích tờ giấy đó là bao nhiêu xăng - ti - mét vuông?

Tóm tắt

Cạnh hình vuông: 80 mm

Diện tích: … cm2 ?

Bài giải

Đổi 80mm = 8cm

Diện tích tờ giấy đó là:

8 x 8 = 64 (cm 2 )

Đáp số: 64 cm 2

(11)

Bài 3: Một hình vuông có chu vi 20 cm.

Tính diện tích hình vuông đó?

Tóm tắt

Chu vi: 20 cm

Diện tích: … cm2 ? Bài giải

Cạnh của hình vuông là:

20 : 4 = 5 (cm)

Diện tích hình vuông đó là:

5 x 5 = 25 (cm 2 )

Đáp số: 25 cm 2

*

Muốn tính diện tích hình vuông ta cần biết độ dài 1 cạnh. Trong bài này ta cần đi tìm gì?

(12)

DẶN DÒ

- Ghi nhớ cách tính diện tích hình vuông.

- Làm bài tập 2, 3 trang 154 vào vở.

- Chuẩn bị bài tiếp theo:

Luyện tập

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in