HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU

152  Tải về (0)

Văn bản

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU VỰC. Phản ánh thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty phát triển khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng. Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty phát triển khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng.

133 3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí, xác định doanh thu và lợi nhuận kinh doanh tại Công ty phát triển khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng. 133 3.2.3 Một Số Ý Kiến Hoàn Thiện Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Phát Triển Khu Công Nghiệp. Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty phát triển khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng.

Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty phát triển khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ

 • Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả
 • Vai trò, nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định
 • Những khái niệm, thuật ngữ cơ bản liên quan đến chi phí, doanh thu và

Trên cơ sở số liệu về chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, cơ quan thuế xác định các loại thuế phải thu, cung cấp nguồn thu cho ngân sách quốc gia. Thông qua các chỉ tiêu về chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trên báo cáo tài chính, nhà đầu tư sẽ phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp để ra quyết định đầu tư. Số liệu về chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là cơ sở để ra quyết định vay vốn đầu tư.

Vai trò của kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ. Nhiệm vụ kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ. Phản ánh và ghi chép đầy đủ, nhanh chóng, chính xác tình hình thu nhập, các khoản trích lập doanh thu, chi phí của từng hoạt động trong công ty.

Kết quả kinh doanh: Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong kỳ.

NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT

 • Kế toán chi phí
  • Kế toán giá vốn hàng bán
  • Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
  • Kế toán chi phí hoạt động tài chính
  • Kế toán chi phí khác
 • Kế toán doanh
  • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  • Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
  • Kế toán thu nhập khác
 • Xác định kết quả kinh doanh
 • Tổ chức sổ kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
  • Hình thức kế toán nhật ký chung
  • Hình thức kế toán Nhật ký - sổ cái

Thu nhập từ bán sản phẩm, hàng hóa, đầu tư vào bất động sản và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Vì vậy, tài khoản này dùng để phản ánh tình hình luân chuyển sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp. Kết chuyển số tiền thu thuần từ bán hàng nội bộ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Các khoản chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại hoặc giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ. Doanh thu bán hàng Là tổng số tiền (ghi theo giá bán hàng) đã thu của khách hàng. Doanh nghiệp sử dụng tài khoản 515 để ghi nhận thu nhập hoạt động tài chính.

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập tài chính, thu nhập khác và các khoản giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. TÌNH TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG

 • Quá trình hình thành phát triển
 • Đặc điểm sản xuất kinh doanh
 • Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty
 • Tổ chức công tác kế toán tại công ty
  • Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty
  • Hình thức kế toán, chính sách và phương pháp kế toán

Loại hình kinh doanh: Công ty liên doanh Địa chỉ: Huyện An Dương - TP Hải Phòng. Các thành viên liên danh: – Công ty Phát triển Khu công nghiệp Hải Phòng (Việt Nam) – JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd, Janpan. Công ty Phát triển Khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong xu thế đó.

Trong bối cảnh đó, các chỉ số về thu hút đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh của Khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng và đặc biệt là Công ty Phát triển Khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng có vẻ hơi lạc quan. Trong tình thế khó khăn đó, giá thuê đất tại Công ty Phát triển Khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng có nguy cơ bị đẩy lùi. Sau đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị của Công ty liên doanh cũng đã đề cử hai người làm Giám đốc điều hành. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura Hải Phòng. Căn cứ vào tình hình thực tế Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura Hải Phòng tổ chức bộ máy kinh doanh một cách bao quát.

Công ty phát triển khu công nghiệp Nomura Hải Phòng tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung, theo mô hình này công ty chỉ có một phòng kế toán, mọi công việc kế toán được thực hiện tại đây. Thủ quỹ: giúp ban giám đốc trong công tác quản lý kinh tế toàn công ty và tổ chức công tác kế toán trong công ty. Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc ký xác nhận thu chi toàn công ty và hỗ trợ các phòng ban quản lý công tác kế toán.

2. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán Công ty phát triển khu công nghiệp Hải Phòng. Hệ thống kế toán: Công ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cơ sở hạ tầng.

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH

 • Kế toán giá vốn lô đất cho thuê
 • Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Kế toán chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá)
 • Kế toán doanh thu
  • Kế toán doanh thu cho thuê lại đất và cung cấp dịch vụ tại Công ty
  • Kế toán doanh thu tài chính( Lãi tỷ giá)
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và hiệu quả dự án của nhà đầu tư. Giá điện: Là số tiền chủ đầu tư phải trả cho mỗi kWh điện năng sử dụng cho các hoạt động của mình trong khu công nghiệp. Giá nước: Là số tiền nhà đầu tư phải trả cho mỗi m3 nước sử dụng cho hoạt động của KCN.

Chi phí nhân công: Yếu tố này liên quan đến giá thành sản phẩm, lợi nhuận của nhà đầu tư. Thông thường, các KCN sẽ thu phí dịch vụ đối với các hoạt động dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư. Cuối kỳ, kiểm toán viên căn cứ vào số dư phát sinh và các tài khoản chi tiết để lập định khoản.

Quy trình hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty được trình bày chi tiết theo sơ đồ sau. Một trăm năm mươi đô chẵn. Nguồn: Phòng Kế toán Công ty Phát triển Khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng. Một triệu một trăm hai mươi hai ngàn đô la. Nguồn: Phòng Kế toán Công ty Phát triển Khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng).

Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ hoạt động:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC

ĐÁNH GIÁ CHUNG

 • Ưu điểm
 • Nhược điểm

Công ty tổ chức công tác kế toán một cách khoa học, sắp xếp công tác quản lý từ trên xuống dưới. Nhìn chung, kế toán hoạt động cho thuê lại đất và xác định kết quả hoạt động cho thuê lại đất tại Công ty đã cung cấp những thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế toán công ty đã theo dõi chặt chẽ tình hình cho thuê lại mặt bằng và thanh toán tiền hàng giữa khách hàng với công ty.

Kế toán công ty đã hạch toán chi tiết kết quả cho thuê lại đất của từng lô đất thuê lại và lập các loại bản đồ, sổ sách tương đối đầy đủ. Việc xác định kết quả hoạt động cho thuê lại đất tốt góp phần xác định nhanh kết quả kinh doanh của Công ty. Về kế toán doanh thu và xác định lợi nhuận kinh doanh: Kế toán doanh thu và xác định lợi nhuận kinh doanh là một nội dung quan trọng của công tác kế toán tại Công ty.

Các nguyên tắc hạch toán thu nhập của Công ty đã được Bộ Tài chính chấp thuận. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, THU NHẬP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA HẢI PHÒNG. Tiếp cận với các chuẩn mực kế toán quốc tế, áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Kiến nghị 1: Hạch toán cho thuê lại đất của Công ty phát triển khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng. Do đặc điểm kế toán tiêu thụ và xác định kết quả bán hàng cho công ty có nhiều điểm khác biệt so với các doanh nghiệp kinh doanh khác. Nhờ việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi, bảng cân đối kế toán của Công ty sẽ phản ánh chính xác hơn giá trị thực tế của các khoản phải thu khách hàng.

Hiện Khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng ký hợp đồng với Công ty SC (Singapore) làm đại lý. Vì vậy, kế toán công ty phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi để công ty hoạt động có hiệu quả.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại