• Không có kết quả nào được tìm thấy

LỜI CẢM ƠN

Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "LỜI CẢM ƠN"

Copied!
52
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo ThS.Trần Ngọc Thái, thầy đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình làm tốt nghiệp. Với sự chỉ bảo của thầy, em đã có những định hƣớng tốt trong việc triển khai và thực hiện các yêu cầu trong quá trình

làm đồ án tốt nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn sự dạy bảo và giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng đã trang bị cho em những kiến thức cơ bản nhất để em có thể hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này.

Xin cảm ơn tới những ngƣời thân trong gia đình quan tâm, động viên trong suốt quá trình học tập và làm tốt nghiệp.

Xin gửi lời cảm ơn tất cả bạn bè, đặc biệt là các bạn trong lớp CT1001 đã giúp đỡ và đóng góp ý kiến để mình hoàn thành chƣơng trình.

Em xin chân thành cảm ơn !

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2010 Sinh viên : Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền

(2)

Xây dưng phần mềm quản lý bệnh nhân 2

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền

MỤC LỤC

Chƣơng I BÀI TOÁN QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH ... 4

1.1. Địa chỉ bệnh viện quận Hải An ... 4

1.2. Mô tả hoạt động quản lý bệnh nhân của bệnh viện quận Hải An ... 4

1.2.1. Tổ chức hoạt động của bệnh viện quận Hải An ... 4

2.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ ... 7

2.2.1. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ khám bệnh ... 7

2.2.2. Sơ đồ tiến trình chữa bệnh ... 7

2.2.3. Sơ dồ tiến trình quản lý hồ sơ... 9

2.2.4. Sơ đồ tiến trình thu viện phí ... 10

2.2.5. Sơ đồ tiến trình báo cáo ... 11

2.3.Ƣu và nhƣợc điểm của mô hình quản lý hiện tại ... 12

2.3.1 Ưu điểm: ... 12

2.3.2. Nhược điểm: ... 12

2.4.Nhu cầu triển khai hệ thống quản lý ựng dụng CNTT ... 12

Chƣơng II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN ... 13

2.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống ... 13

2.2 Biểu đồ phân rã chức năng ... 14

2.3 Danh sách hồ sơ dữ liệu đƣợc sử dụng ... 15

2.4 Ma trận thực thể chức năng ... 16

2.5 Các mô hình xử lý nghiệp vụ ... 17

2.5.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 ... 17

2.5.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 ... 18

2.6. Thiết kế CSDL ... 23

2.6.1. Mô hình liên kết thực thể ER ... 23

2.6.2. Mô hình quan hệ ... 27

2.6.3. Các bảng dữ liệu vật lý ... 31 Chƣơng III CƠ SỞ LÝ THUYẾT ... Error! Bookmark not defined.

3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SQL SERVER 2000Error! Bookmark not defined.

3.1.1. Các thành phần của SQL Server 2000 ... Error! Bookmark not defined.

3.1.2. Đối tượng cơ sở dữ liệu. ... Error! Bookmark not defined.

(3)

Xây dưng phần mềm quản lý bệnh nhân 3

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 3.2. NGÔN NGỮ VISUAL BASIC ... Error! Bookmark not defined. 3.2.1 Giới thiệu ... Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Đặc điểm môi trường Visual Basic ... Error! Bookmark not defined. 3.2.3 Màn hình làm việc của Visual Basic ... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG IV CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH ... 38

4.1. Giao diện chính ... 38

4.2.Giao diện cập nhật dữ liệu ... 39

KẾT LUẬN ... 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 52

(4)

Xây dưng phần mềm quản lý bệnh nhân 4

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền

Chƣơng I

BÀI TOÁN QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH

1.1. Địa chỉ bệnh viện quận Hải An

Địa chỉ: Số 190 đƣờng Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng.

Số điện thoại: 031.3625363

1.2. Mô tả hoạt động quản lý bệnh nhân của bệnh viện quận Hải An 1.2.1. Tổ chức hoạt động của bệnh viện quận Hải An

a. Qu¶n lý mét sè th«ng tin vÒ nh©n viªn lµm viÖc t¹i bÖnh viÖn - Qu¶n lý hä tªn cña nh©n viªn (chñ yÕu lµ Y, B¸c sÜ).

- Qu¶n lý ®Þa chØ cña nh©n viªn.

- Qu¶n lý sè ®iÖn tho¹i cña nh©n viªn (nÕu cã).

- Vµ qu¶n lý mét sè th«ng tin kh¸c cña nh©n viªn ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý bÖnh nh©n còng nh- qu¸ tr×nh kh¸m ch÷a bÖnh cña bÖnh nh©n trong bÖnh viÖn ®-îc dÔ dµng h¬n nh-: khoa, chuyªn m«n, chøc vô.

b. Quản lý thông tin và dữ liệu về việc khám và điều trị tại bệnh viện

Hoạt động Khám bệnh

Khi một bệnh nhân đến bệnh viện khám và chữa bênh thì đến gặp nhân viên của bệnh viện để đăng ký khám bệnh, bệnh nhân điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký khám bệnh. Nhân viên bệnh viện sẽ đƣa cho bệnh nhân một quyển sổ khám bệnh.

Bệnh nhân sẽ đƣợc bác sĩ khám bệnh và sau đó bác sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân xét nghiệm. Các phiếu xét nghiệm sẽ đƣợc chuyển tới các khoa xét nghiệm tƣơng ứng. Sau khi bệnh nhân làm xét nghiệm xong thì kết quả xét nghiệm sẽ đƣợc gửi trả về khoa khám bệnh

Sau khi khám bệnh, bệnh nhân thuộc trong hai loại sau: điều trị tại nhà hoặc điều trị tai bệnh viện.

+ NÕu bÖnh nh©n ®iÒu trÞ t¹i nhµ th× b¸c sÜ cho mét ®¬n thuèc trong ®ã ghi ®Çy ®ñ tªn thuèc, sè l-îng vµ c¸ch dïng còng nh- c¨n bÖnh mµ b¸c sÜ dù

®o¸n.

(5)

Xây dưng phần mềm quản lý bệnh nhân 5

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền

+ NÕu bÖnh nh©n ph¶i nhËp viÖn th× b¸c sÜ viết giÊy nhËp viÖn đƣa cho bệnh nhân, trªn ®ã ghi ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ bÖnh nh©n vµ c¨n bÖnh dù ®o¸n sau ®ã bÖnh nh©n ®-îc ®-a ®Õn khoa ®iÒu trÞ.

Hoạt động điều trị bệnh

T¹i khoa ®iÒu trÞ, bÖnh nh©n ®-îc b¸c sÜ kh¸m l¹i vµ cho mét ®¬n thuèc trªn

®¬n thuèc cã ghi ®Çy ®ñ tªn thuèc sè l-îng vµ c¸ch dïng. Theo ®Þnh kú b¸c sÜ sÏ kh¸m bÖnh l¹i cho bÖnh nh©n (tïy theo tõng lo¹i bÖnh nh©n). Trong qu¸

tr×nh ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn b¸c sÜ sÏ lËp mét hồ sơ bÖnh ¸n cña bÖnh nh©n trong ®ã ghi ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ bÖnh nh©n, c¨n bÖnh mµ bÖnh nh©n m¾c ph¶i còng nh- diÔn biÕn qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn.

Bệnh nhân sẽ đƣợc bác sỹ khám và đƣa ra các y lệnh chăm sóc hàng ngày.

Trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ bÖnh nh©n cã thÓ yªu cÇu dïng thªm mét sè dÞch vô nh-: X_quang, Siªu ©m... viÖc sö dông nµy còng theo sù chØ ®Þnh cña b¸c sÜ, mçi lo¹i dÞch vô cã mét gi¸ riªng. Các dịch vụ này sẽ đƣợc ghi lại chi tiết, kết thúc ca điều trị khoa điều trị sẽ lập bảng thống kê dịch vụ bệnh nhân sử dụng

Hoạt động theo dõi hồ sơ

Y vụ có nhiệm vụ theo dõi và cập nhật trực tiếp HSBA của bệnh nhân.

Kết thúc việc khám bệnh tại khoa khám bệnh, dựa vào thông tin khám trong HSBA đƣợc lập tại khoa khám bệnh, y vụ lập bảng chi phí khám bệnh của bệnh nhân và gửi tới tài vụ.

Từ những thống kê dịch vụ bệnh nhân sử dụng các y vụ sẽ tính toán tổng hợp và sau đó lập bảng chi phí điều trị của bệnh nhân và gửi tới tài vụ.

Sau khi đóng viện phí, bệnh nhân mang biên lai thu viện phí tới phòng y vụ để y vụ viết giấy ra viện và đƣa lại cho bệnh nhân để hoàn tất thủ tục ra viện.

Hoạt động thu viện phí

Trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ nÕu bÖnh nh©n kh«ng thanh to¸n viÖn phÝ mµ tù ý xuÊt viÖn th× bÖnh viÖn sÏ l-u l¹i toµn bé th«ng tin vÒ bÖnh nh©n ®ã.

§èi víi bÖnh nh©n cã thÎ b¶o hiÓm y tÕ th× ph¶i nép mét phÇn viÖn phÝ theo phÇn tr¨m ghi trªn b¶o hiÓm.

(6)

Xây dưng phần mềm quản lý bệnh nhân 6

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền

Các chi phí dịch vụ mà bệnh nhân đã khám và chữa bệnh sẽ đƣợc ghi vào phiếu thanh toán viện phí. Khi bệnh nhân hết bệnh muốn xuất viện thì bệnh nhân sẽ mang phiếu thanh toán viện phí xuống phòng tài vụ để thanh toán.và bệnh nhân đƣợc nhận lại biên lai thu viện phí

Báo cáo

Nhân viên bệnh viện tiến hành tổng hợp tình hình và lập các báo cáo: hồ sơ bệnh án, bảng thống kê dịch vụ bệnh nhân sử dụng, bảng chi phí khám bệnh, bảng chi phí điều trị của tất cả bệnh nhân khám và điều trị tai bệnh viên theo kỳ hoặc khi có yêu cầu của lãnh đạo

(7)

Xây dưng phần mềm quản lý bệnh nhân 7

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền

2.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ

2.2.1. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ khám bệnh

Bệnh nhân Nhân viên Bác sĩ Khoa XN Khoa điều trị Hồ sơ dữ liệu

không

không

Phiếu đăng kí và sổ khám bệnh Đăng kí

khám bệnh

Khám bệnh

Xét nghiệm

Phiếu xét nghiệm

Y/C xét nghiệm

Điều trị

bệnh Giấy nhập

viện Điền

thông tin

Bệnh nặng Nhận

thông tin

(8)

Xây dưng phần mềm quản lý bệnh nhân 8

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền

2.2.2. Sơ đồ tiến trình chữa bệnh

Bác sĩ Hồ sơ dữ liệu

Khám lại

bệnh cho bệnh nhân

Đơn thuốc

Điều trị cho bệnh nhân

Các y lệnh

Lập hồ sơ

bệnh án Hồ sơ bệnh án

Bảng thống kê dịch vụ bệnh nhân sử dụng

(9)

Xây dưng phần mềm quản lý bệnh nhân 9

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền

2.2.3. Sơ dồ tiến trình theo dõi hồ sơ bệnh nhân

Y vụ Phòng tài vụ Hồ sơ dữ liệu

Cập nhật thông tin vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân

Hồ sơ bệnh án

Lập bảng chi phí khám bệnh của bệnh nhân

Bàng kê chi phí khám bệnh

Lập bảng chi phí điều trị bệnh của bệnh nhân

Bàng kê chi phí điều trị

Viết giấy ra viện

Biên lai thu viện phí Lập biên

lai , thu viện phí

Giấy ra viện

(10)

Xây dưng phần mềm quản lý bệnh nhân 10

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền

2.2.4. Sơ đồ tiến trình thanh toán viện phí

Bệnh nhân Phòng tài vụ Hồ sơ dữ liệu

không Thanh toán viện phí

Phiếu thanh toán viện phí Thẻ

BHYT T

Nộp một phần viện phí

Thanh toán toàn bộ viện phí

Lập biên lai thu viện phí

Biên lai thu viện phí

(11)

Xây dưng phần mềm quản lý bệnh nhân 11

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền

2.2.5. Sơ đồ tiến trình báo cáo

Nhân viên Lãnh đạo Hồ sơ dữ liệu

Yêu cầu làm báo cáo

Làm báo cáo và nộp

Báo cáo

(12)

Xây dưng phần mềm quản lý bệnh nhân 12

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền

2.3.Ƣu và nhƣợc điểm của mô hình quản lý hiện tại 2.3.1 Ưu điểm:

Có tính truyền thống Dễ sử dụng

Không đòi hỏi phải có chuyên môn cao về máy tính và công nghê thông tin

2.3.2. Nhược điểm:

Các hồ sơ bệnh án và hồ sơ của nhân viên đều ghi và lƣu trữ bằng tay.

Do vậy nên việc cập nhật, tìm kiếm các thông tin của bệnh nhân và nhân viên rất khó và lâu, mất thời gian

Việc bảo mật cũng không đƣợc an toàn, các thông tin về bệnh nhân có thể bị mất hoặc đánh cắp.

Việc phân quyền của mỗi ngƣời cũng không đƣợc rõ ràng.

Nhu cầu triển khai hệ thống quản lý ứng dụng CNTT

2.4.Nhu cầu triển khai hệ thống quản lý ựng dụng CNTT

Cần xây dựng một hệ thống quản lý bệnh nhân của bệnh viện để đáp ứng các nhu cầu trên.

(13)

Chƣơng II

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

2.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống

2.1.Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý Bệnh viện

LÃNH ĐẠO BỆNH

NHÂN

KHOA XÉT NGHIỆM

0

HỆ THỐNG

QUẢN LÝ BỆNH

NHÂN

phiếu đăng ký khám bệnh

phiếu thanh toán giấy nhập viện

đơn thuốc giấy nhập viện

giấy ra viện

yêu cầu báo cáo báo cáo yêu cầu xét nghiệm

kết quả xét nghiệm

biên lai thu viện phí sổ khám bệnh

biên lai thu viện phí

(14)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 14

2.2 Biểu đồ phân rã chức năng

2.2. Sơ đồ phân rã chức năng 1.

Khám bệnh

2.

Điều trị bệnh

3.

Theo dõi hồ sơ bệnh nhân

4.

Thanh toán viện phí

5.

Báo cáo

1.1.Ghi sổ khám bệnh

1.2.Kê đơn thuốc

2.1.Lập ra các y lệnh

2.2.Lập hồ sơ bệnh án

2.3.Lập bảng thống kê dịch vụ bệnh nhân sử dụng 1.3.Viết

giấy nhập viện

3.1.Cập nhập thông tin vào hồ sơ bệnh án 3.2.Lập bảng chi phí khám bệnh 3.3.Lập bảng chi phí điều trị

3.4.Viết giấy ra viện

4.1.Lập phiếu thanh toán viện phí

4.2.Lập biên lai thu viện phí

5.1. Báo cáo hồ sơ bệnh án

5.2. Báo cáo thống kê dịch vụ bệnh nhân sử dụng

5.3.Báo cáo chi phí khám bệnh

0. HỆ THỐNG QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

5.4.Báo cáo chi phí điều trị

(15)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 15

2.3 Danh sách hồ sơ dữ liệu đƣợc sử dụng

d1.Phiếu đăng kí khám bệnh d2.Sổ khám bệnh

d3.Phiếu xét nghiệm d4.Giấy nhập viện d5.Đơn thuốc d6.HSBA d7.Y lệnh

d8.Bảng thống kê dịch vụ bệnh nhân sử dụng d9.Bảng chi phí khám bệnh

d10.Bảng chi phí điều trị d11.Giấy ra viện

d12.Phiếu thanh toán viện phí d13.Biên lai thu viện phí d14.Báo cáo hồ sơ bệnh án

d15.Báo cáo thống kê dịch vụ bệnh nhân sử dụng d16.Báo cáo chi phí khám bệnh

d17.Báo cáo chi phí điều trị

2.3.Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng

(16)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 16

2.4 Ma trận thực thể chức năng

Các thực thể dữ liệu d1. Phiếu đăng ký khám bệnh d2. Sổ khám bệnh d3. Phiếu xét nghiệm d4. Giấy nhập viện d5.Đơn thuốc d6.HSBA d7.Y lệnh

d8.Bảng thống kê dịch vụ bệnh nhân sử dụng

d9.Bảng chi phí khám bệnh

d10.Bảng chi phí điều trị

d11.Giấy ra viện d12.Phiếu thanh toán viện phí

d13.Biên lai thu viện phí

d14.Báo cáo hồ sơ bệnh án

d15.Báo cáo thống kê dịch vụ bệnh nhân sử dụng

d16.Báo cáo chi phí khám bệnh

d17.Báo cáo chi phí điều trị

Các chức năng nghiệp vụ

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17

1. Khám bệnh C U R C C

2. Điều trị R R R C C C

3. Theo dõi HSBA R U R C C C

4. Thanh toán viện phí R R C C

5. Báo cáo R R R R C C C C

2.4.Ma trận thực thể chức năng

(17)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 17

2.5 Các mô hình xử lý nghiệp vụ 2.5.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0

2.5.Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 0 Biên

lai thu viện phí

phiếu thanh toán viện phí

d9 bảng chi phí khám bệnh

yêu cầu báo cáo báo cáo

d10 bảng chi phí điều trị

phiếu xét nghiệm kết quả xét nghiệm phiếu đăng ký khám

sổ khám bệnh Đơn thuốc giấy nhập viện

d1 phiếu đăng ký khbệnh d2 sổ khám bệnh

d3 phiếu xét nghiệm

d5

Đơn thuốc

d4 giấy nhập viện d7 Y lệnh

d8 bảng tkê dvụ BN sd d6

hồ sơ bệnh án BỆNH

NHÂN

1.0 KHÁM

BỆNH

KHOA XÉT NGHIỆM

4.0 THANH TOÁN VIỆN

PHÍ

3.0 THEO DÕI HỒ

SƠ BỆNH NHÂN

2.0 ĐIỀU

TRỊ BỆNH

5.0 BÁO LÃNH CÁO

ĐẠO

giấy ra viện

d12

d11 giấy ra viện

Phiếu thanh toán viện phí d13

Biên lai thu viện phí

d14

Báo cáo HSBA

Biên lai thu viện phí

d15

BC thống kê dịch vụ bệnh nhân sử dụng

d16

BC chi phí khám bệnh

d17

BC chi phí điều trị

(18)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 18

2.5.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

2.5.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”1.0 Khám bệnh”

2.6.Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình "1.0 Khám bệnh”

BỆNH NHÂN

d1 phiếu đăng ký khám bệnh

phiếu đăng ký khám bệnh

d3 phiếu xét nghiệm

KHOA XÉT NGHIỆM

d5

Đơn thuốc

đơn thuốc giấy

nhập viện

Sổ khám bệnh

Sổ khám bệnh

1.2 KÊ ĐƠN

THUỐC

kết quả xét nghiệm phiếu xét nghiệm

1.3 VIẾT GIẤY NHẬP VIÊN

d2

sổ khám bệnh 1.1

GHI SỔ KHÁM

BỆNH

d4 giấy nhập viện

Thông tin khám

(19)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 19

2.5.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”2.0 Điều trị bệnh”

2.7.Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “2.0 Điều trị bệnh”

2.2 LẬP HSBA

2.1 LẬP RA

CÁC Y LỆNH

2.3 LẬP BẢNG THỐNG KÊ DỊCH VỤ

BỆNH NHÂN SỬ

DỤNG PHÒNG

Y VỤ

d7

Y lệnh

d8 bảng thống kê dvụ bệnh nhân sử dụng

HSBA

d6

T.tin hồ sơ bệnh án Bảng

thống

Thông tin bệnh án Y lệnh

lệnh

d2

sổ khám bệnh d4 giấy nhập viện

d3 phiếu xét nghiệm

(20)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 20

2.5.2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”3.0 Theo dõi hồ sơ bệnh nhân”

2.8.Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình "3.0 Theo dõi hồ sơ bệnh nhân”

KHOA ĐIỀU

TRỊ

d10 bảng chi phí điều trị d8

bảng tkê dvụ bệnh nhân sdụng

d11 giấy ra viện

HSBA

KHOA KHÁM BỆNH

3.2 LẬP BẢNG

CHI PHÍ KHÁM BỆNH

bảng thống kê dvụ

T tin HSBA t.tin khám

BỆNH NHÂN

Chi phí điều trị

PHÒNG Y VỤ

3.4 VIẾT GIẤY RA VIỆN

bảng chi phí khám bệnh

giấy ra viện

3.1 CẬP NHẬT THÔNG TIN

VÀO HSBA

d4 ggiấy nhập viện

d6 HSBA

giấy nhập viện

3.3 LẬP BẢNG

CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ

d9

bảng chi phí khám bệnh

(21)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 21

2.5.2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”4.0 Thanh toán viện phí”

2.9.Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình "4.0 Thanh toán viện phí”

PHÒNG Y VỤ BỆNH

NHÂN

4.2 LẬP BIÊN

LAI THU VIỆN PHÍ

biên lai thu viện phí

bảng chi phí khám

Điều trị bệnh

khám

d13 biên lai thu viện phí

biên lai thu viện phí

phiếu thanh toán viện phí

d9 bảng chi phí khám d10 bảng chi phí điều trị

bảng chi phí điều trị

d12

Phiếu thanh toán viện phí 4.1

LẬP PHIẾU

THANH

TOÁN VIỆN

PHÍ

(22)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 22

2.5.2.5 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”5.0 Báo cáo”

2.10.Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình "5.0 Báo cáo”

LÃNH ĐẠO

Báo cáo Yêu cầu báo cáo

5.1 BÁO CÁO

HỒ SƠ BỆNH ÁN

d6

HSBA

d14

B/C HSBA

5.2

BÁO CÁO THỐNG KÊ DỊCH VỤ BỆNH

NHÂN SỬ DỤNG

d8 Bảng dịch vụ thống kê bệnh nhân sử dụng

d9 Bảng chi phí điều trị

d10 Bảng chi phí khám bệnh

d15 Báo cáo thống kê dịch vụ bệnh nhân sử dụng

5.4

BÁO CÁO CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ

d16 Báo chi phí khám bệnh

d17 Báo cáo chi phí điều trị

Báo cáo

Yêu cầu báo cáo

Yêu cầu báo cáo

Báo cáo

5.3

BÁO CÁO CHI PHÍ KHÁM

BỆNH

Yêu cầu báo cáo

Báo cáo

(23)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 23

2.6. Thiết kế CSDL

2.6.1. Mô hình liên kết thực thể ER

a. Các kiểu thực thể

Kiểu thực thể Các thuộc tính Thuộc tính khóa

THUỐC Mã thuốc, tên thuốc, đơn

giá, đơn vị tính

Mã thuốc

BÁC SĨ Mã bác sĩ, tên bác sĩ, địa

chỉ, số điện thoại, giới tính, ngày sinh

Mã bác sĩ

KHOA Mã khoa, tên khoa Mã khoa

BỆNH Mã bệnh, tên bệnh Mã bệnh

KHOẢN CHI PHÍ Mã khoản chi phí, tên khoản chi phí

Mã khoản chi phí

LOẠI XÉT NGHIỆM Mã loại XN, tên loại XN, đơn giá XN

Mã loại XN

BỆNH NHÂN Mã bệnh nhân, tên bệnh

nhân, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, ngày sinh, đối tƣợng, số buồng, số giƣờng

Mã bệnh nhân

DỊCH VỤ Mã dịch vụ, tên dịch vụ,

đơn giá dịch vụ

Mã dịch vụ

NHÂN VIÊN Mã nhân viên, tên nhân

viên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, ngày sinh

Mã nhân viên

(24)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 24 b. Các liên kết

BÁC SĨ BỆNH NHÂN

ĐƠN THUỐC Kê đơn

m n

i m

Ngày kê đơn

Số lƣợng Số phiếu thuốc

BÁC SĨ BỆNH NHÂN

BỆNH Khám

Ngày khám Chi phí khám

Triệu chứng m

n m i

m

BÁC SĨ BỆNH NHÂN

Khoa Điều trị

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Chi phí điều trị HSBA

Kết quả điều trị

n m

m n m

i

(25)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 25

BỆNH NHÂN

NHÂN VIÊN

CHI PHÍ Thanh

toán n

m

m m

i m SBlai

Tổng tiền Tiền CP

BỆNH NHÂN Sử DICH VỤ

dụng i

m

m

Ngày sd Sluong

BỆNH NHÂN LOẠI XÉT

NGHIỆM Xét

nghiệm

số phiếu xn Ngày xn

Lí do xn

kết quả xn

m n

m

(26)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 26 c.Biểu đồ của mô hình ER

m

n i

m n m

i n n m

n

i

i m

m i

2.11.Sơ đồ mô hình thực thể mối quan hệ của hệ thống

Mã loại xn

giới tính Tên bệnh

mã bệnh

Tên bác sỹ Mã bác sỹ

Tên BN địa chỉ

ngày sinh

BÁC SĨ

NHÂN VIÊN BỆNH

DỊCH VỤ

LOẠI XÉT NGHIỆM THUỐC

KHOA

BỆNH NHÂN

KHÁM X ÉT NGHIỆM

KÊĐƠN

ĐIỀU TRỊ

THANH TOÁN

số buồng Tên loại xn

Ngày khám Tên thuốc

Mã thuốc

SỬ DỤNG

Tên DV Mã DV

Tên NV Mã NV

kết quả xn Lí do xn

Ngày xn

Tên khoa Mã khoa

triệu chứng

số phiếu xn Ngày kê

đơn

SLượng

kquả đtrị Ngày kthúc Ngày bđầu

Đơn giá

DV Tổng tiền

Ngày T Toán SBLai

Mã khoản CP

Tên khoản CP

Tiền CP

KHOẢN CHI PHÍ

Ngày sd HSBA

Sphiếu sd S phiếu T

Đơn giá

Đơn vị tính

đối tượng

BN

số giường CPhí

khám

CPhí dtrị

địa chỉ

số điện thoại

giới tính

Ngày sinh địa chỉ

số điện thoại giới tính

Ngày sinh

SLượng

ycầu khám Đơn giá

(27)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 27

2.6.2. Mô hình quan hệ a. Các quan hệ

THUỐC

Mã thuốc Tên thuốc Đơn giá thuốc đơn vị tính

BÁC SĨ

Mã BS Tên BS Địa chỉ Giới tính Ngày sinh Số điện thoại

KHOA

Mã khoa Tên khoa

BỆNH

Mã bệnh Tên bệnh

KHOẢN CHI PHÍ

Mã KCP Tên khoản CP

LOẠI XÉT NGHIỆM

Mã loại XN Tên loại XN đơn giá XN

(28)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 28 BỆNH NHÂN

Mã BN TênBN Ngày sinh

Địa chỉ Giới tính

yêu cầu khám

đối tƣợng

số giƣờng

số buồng

DỊCH VỤ

Mã DV Tên DV Đơn giá DV

NHÂN VIÊN

Mã NV Tên NV Địa chỉ Giới tính Ngày sinh Số điện

thoại

HSBA Sphiếu

HSBA

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Kết quả điều trị

Chi Phí điều trị

Mã Khoa

Mã BN Mã BS

PHIẾU XÉT NGHIỆM

Sphiếu XN Mã loại XN Mã BN Ngày XN Kết quả XN lý do XN

BỆNH NHÂN – DỊCH VỤ

Sphiếusd DV Ngày sd DV Số lƣợng DV Mã BN Mã DV

(29)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 29

BIÊN LAI Số Biên

Lai

Ngày Thanh Toán

Tổng tiền Tiền CP Mã NV Mã BN Mã Khoản

CP

PHIẾU_THUỐC

maBN

maBS sphieuT mathuoc soluong

KHÁM_BỆNH

sphieukham ngaykham trieuchung maBS maBN mabenh cpkham

(30)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 30

b. Mô hình quan hệ

(31)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 31

2.6.3. Các bảng dữ liệu vật lý

BAC_SY

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. maBS int 4 Mã bác sĩ (Khóa chính)

2. tenBS nvarchar 50 Tên bác sĩ

3. Diachi nvarchar 200 Địa chỉ

4. sodienthoai Char 12 Số điện thoại

5. Gioitinh Char 10 Giới tính

6. ngaysinh datetime 8 Ngày sinh

BANG_THONG_KE_DV_BN_SD

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. sphieuSD int 4 Số phiếu sử dụng

2. maBN int 4 Mã bệnh nhân

3. ngaySD datetime 8 Ngày sử dụng

(32)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 32

BENH

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. Mabenh int 4 Mã bệnh

2. Tenbenh nvarchar 50 Tên bệnh

BENH_NHAN

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. MaBN int 4 Mã bệnh nhân

2. TenBN nvarchar 50 Tên bệnh nhân

3. Ngaysinh datetime 8 Ngày sinh

4. Diachi nvarchar 200 Địa chỉ

5. Gioitinh Char 10 Giới tính

6. Sogiuong Char 10 Số giƣờng

7. Sobuong Char 10 Số buồng

8. Doituong nvarchar 200 Đói tƣợng

9. Yckham nvarchar 200 Yêu cầu khám

(33)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 33

BIEN_LAI_VIEN_PHI

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. SoBlai int 4 Số biên lai

2. MaBL int 4 Mã biên lai

3. MaNV int 4 Mã nhân viên

4. Ngaytt datetime 8 Ngày thanh toán

DICH_VU

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. MaDV int 4 Mã dịch vụ

2. TenDV nvarchar 50 Tên dịch vụ

3. Dongia money 8 Đơn giá

4. Dvtinh Char 10 Dơn vị tính

(34)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 34

BANG_TKE

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. SphieuSD int 4 Số phiếu sủ dụng

2. MaDV int 4 Mã dịch vụ

3. Soluong decimal 9 Số lƣợng

BIEN_LAI

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. SBlai int 4 Số biên lai

2. makhoanCP nvarchar 100 Mã khoản chi phí

3. TienCP money 8 Tiền chi phí

PHIEU_THUOC

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. sphieuthuoc int 4 Số phiếu thuốc

2. Mathuoc int 4 Mã thuoc

3. Soluong decimal 9 Số lƣợng

(35)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 35

HO_SO_BENH_AN

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. sPhieuHSBA Int 4 Số phiếu HSBA

2. Ngaybd Datetime 8 Ngày bắt đầu

3. Ngaykt Datetime 8 Ngày kết thúc

4. Kquadtri Nvarchar 200 Kết quả điều trị

5. Cphidtri Money 8 Chi phí điều trị

6. Makhoa Int 4 Mã khoa

7. MaBN Int 4 Mã bệnh nhân

8. MaBS Int 4 Mã bác sĩ

KHOA

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. Makhoa int 4 Mã khoa

2. Tenkhoa nvarchar 50 Tên khoa

(36)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 36

KHOAN_CHI_PHI

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. MakhoanCP nvarchar 50 Mã khoản chi phí

2. tenkhoanCP nvarchar 50 Tên khoản chi phí

LOAI_XET_NGHIEM

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. MaLXN int 4 Mã loại xét nghiệm

2. TenLXN nvarchar 50 Tên loại xet nghiệm

3. Dongia money 8 Dơn giá

NHAN_VIEN

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. MaNV int 4 Mã nhân viên

2. TenNV nvarchar 50 Tên nhân viên

3. ngaysinhNV datetime 8 Ngày sinh

4. Diachi nvarchar 200 Địa chỉ

5. Gioitinh Char 10 Giới tính

6. Sdt Char 10 Số điện thoại

(37)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 37

PHIEU_XET_NGHIEM

Stt Tên trƣờng Kiểu dữ liệu Kích cỡ Ghi chú

1. sphieuXN int 4 Số phiếu xét nghiệm

2. MaLXN int 4 Mã loại xét nghiệm

3. maBN int 4 Mã bệnh nhân

4. ngayXN datetime 8 Ngày xét nghiệm

5. kquaXN nvarchar 50 Kết quả xét nghiệm

6. lidoXN nvarchar 50 Lí do xét nghiệm

(38)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 38

CHƢƠNG III

CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH

GIAO DIỆN KẾT NỐI CSDL VÀ ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG

3.1. Giao diện chính

4.1.Giao diện chính của chương trình

(39)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 39

3.2.Giao diện cập nhật dữ liệu

Thông tin bác sĩ

4.2.Giao diện cập nhật thông tin bác sĩ Thông tin bệnh nhân

4.3.Giao diện cập nhật thông tin bệnh nhân

(40)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 40 Thông tin bệnh

4.4.Giao diện cập nhật thông tin bệnh Thông tin thuốc

4.5.Giao diện cập nhật thông thuốc

(41)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 41

Thông tin dịch vụ bênh nhân sử dụng

4.6.Giao diện cập nhật thông tin dịch vụ bệnh nhân sử dụng Thông tin các dịch vụ của bệnh viện

4.7.Giao diện cập nhật thông tin dịch vụ của bệnh viện

(42)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 42 Biên lai thu viện phí

4.8.Giao diện biên lai thu viện phí Thông tin hồ sơ bệnh án

4.9.Giao diện hồ sơ bệnh án

(43)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 43

Thông tin về khoa của bệnh viện

4.10.Giao diện về khoa của bệnh viện Thông tin về nhân viên của bệnh viện

4.11.Giao diện về nhân viên của bệnh viện

(44)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 44 Thông tin phiếu khám bệnh

4.12.Giao diện phiếu khám bệnh

(45)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 45

3.3. Các hồ sơ dữ liệu thực Hồ sơ bệnh án

(46)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 46 Giấy nhập viện

(47)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 47

Phiếu chăm sóc bệnh nhân hàng ngày

(48)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 48 Giấy ra viện

(49)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 49

Sổ khám bệnh

TT Hä tªn ng-êi

bÖnh

Tuæi

§Þa chØ B¶o hiÓm y

N¬i giíi thiÖu

ChÈn ®o¸n

Nam N÷ TuyÕn d-íi Khoa kh¸m

bÖnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ChØ

®Þnh

®iÒu trÞ

C¸ch gi¶i quyÕt/ chuyÓn (®¸nh dÊu x vµo « t-¬ng øng) Hä tªn b¸c sü kh¸m bÖnh

§èi t-îng Vµo

viÖn

TuyÕn trªn

TuyÕn d-íi

Ngo¹i tró

nhµ

TiÕn hµnh thñ thuËt

Kh¸m C/khoa

Thu phÝ

MiÔn phÝ

CÊp cøu

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

MS: 01/BV-01 Së Y tÕ

...

Sæ kh¸m bÖnh

BÖnh viÖn: ...

Khoa: ...

H-íng dÉn:

- Ngµy, th¸ng ghi gi÷a trang, hÕt ngµy kÎ ngang ghi tiÕp. Cuèi th¸ng lµm b¸o c¸o ghi sæ råi sang trang míi.

- In khæ A2 gÊp ®«i, in mÉu vµ kÎ dßng tõng trang, trang ®Çu tiªn in nh- trang b×a, tªn sæ ®-a vµo gi÷a.

- B¾t ®Çu sö dông ngµy: .../.../...

- HÕt sæ, nép l-u tr÷ ngµy: .../.../...

(50)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 50 Phiếu thanh toán viện phí

Së Y tÕ:

...

BV:

...

PhiÕu thanh to¸n ra viÖn

MS: 38/BV-01

Sè vµo viÖn ...

- Hä tªn ng-êi bÖnh: ... Tuæi: ... Nam/N÷: ...

- §Þa chØ: ...

- BHYT: gi¸ trÞ tõ .../.../... ®Õn .../.../... Sè:

- N¬i giíi thiÖu: ... N¬i cÊp BHYT:……….

-Khoa: ...Buång: ...Gi­êng:………

- Vµo viÖn lóc: ... giê ...; ngµy .../.../...

- Ra viÖn lóc: ... giê ...; ngµy .../.../………

- ChÈn ®o¸n:………..

Tổng số tiền B»ng ch÷: ……….

Biªn lai sè:……….

Ngµy ... th¸ng ... n¨m ...

Gi¸m ®èc/ tr-ëng khoa Y t¸ (§D) tr-ëng khoa KÕ to¸n viÖn phÝ

Hä tªn ... Hä tªn ... Hä tªn ...

DuyÖt cña BHYT X¸c nhËn cña ng-êi bÖnh

(hoÆc gia ®×nh)

Hä tªn ... Hä tªn ... Hä tªn ...

(51)

Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 51

KẾT LUẬN

Qua quá trình làm đồ án tốt nghiệp với đề tài “ Xây dựng phần mềm quản lý Bệnh nhân của Bệnh viện”, bản thân em tự thấy mình đã thu đƣợc các kết quả sau:

- Nắm bắt đƣợc quy trình nghiệp vụ công việc khám chữa bệnh ,quản lý hồ sơ, thanh toáng của Bệnh viện.

- Hiểu biết đƣợc phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc, từ đó đã áp dụng các hiểu biết của mình để phân tích thiết kế bài toán theo hƣớng cấu trúc

- Có đƣợc các kinh nghiệm thực tế khi đƣợc tham gia vào một dự án nhỏ cụ thể để có thế áp dụng đƣợc các kiến thức đã đƣợc học vào thực tiễn.

- Tiến hành phân tích thiết kế hoàn thiện hệ thống bằng phƣơng pháp hƣớng cấu trúc một cách đầy đủ

-

Cài đặt một số module để thử nghiệm bằng Ngôn ngữ Visual Basic 6.0 và sử dụng Hệ QTCSDL SQL Server để lƣu trữ dữ liệu.

Về thực nghiệm đã thiết kế và cài đặt thành công chƣơng trình thể hiện phù hợp nội dung của đề tài.

- Song do kỹ năng lập trình còn hạn chế nên giao diện của chƣơng trình còn chƣa thật sự thân thiện với ngƣời sử dụng và mới chỉ đáp ứng đƣợc một số chức năng cơ bản của đề tài. Trong thời gian tới, em sẽ tiếp tục hoàn chỉnh các chức năng hiện thời và bổ sung thêm các chức năng mới mang lại sự tiện dụng cho ngƣời sử dụng.

Trong tƣơng lai, em hi vọng sẽ cố gắng hoàn thiện tốt đề tài này và cố

gắng đáp ứng đƣợc yêu cầu hệ thống thực đòi hỏi. Vì vậy kính mong các thầy

giáo, cô giáo và các bạn xem xét, chỉ bảo và giúp đỡ em để em có thể hoàn

thành đề tài này tốt hơn.

(52)

Lớp CT1001-Nguyễn Thị Thu Hiền 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS. TS. Nguyễn Văn Vỵ (2004), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB thống kê, Hà nội

2. Nguyễn Thị Ngọc Mai (2004), Visual Basic 6.0 - Lập trình cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản lao động – xã hội

3. PGS.Vũ Đức Thi (1997), Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành, Nhà xuất bản thống kê – Hà nội

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Kết quả các chỉ số lipid máu của nhóm bệnh nhân THA được trình bày trong bảng 5 là hợp lý vì nồng độ các chất lipid và lipoprotein máu không bình thường là

- Cập nhật : Cập nhật thông tin bệnh nhân, nhân viên, bác sỹ, dịch vụ, loại dịch vụ, kết quả khám bệnh, bản kê chi phí khám, chữa bệnh ngoại trú, phiếu thu tiền tạm

Nhân một trường hợp điều trị hội chứng truyền máu song thai bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Tâm anh.. Đinh Thị Hiền Lê

.7 Rối loạn loạn thần di chứng và khởi phát muộn Một rối loạn trong đó các biến đổi về nhận thức, cảm xúc, nhân cách hoặc hành vi do rượu hoặc các chất

Uy tín thương hiệu và văn hóa của BV khi đã được người bệnh đánh giácao thì đồng nghĩa với việc chất lượng dịch vụ KCB của BV đó sẽ được đánhgiá cao.Chẳng hạn, BV Bạch Mai

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng mở không đối chứng, 2.3.2. Kỹ thuật chọn mẫu.. Tất cả các bệnh nhân mất răng Kennedy I và II thỏa mãn các tiêu chuẩn được chọn.

Nghiên cứu được tiến hành trên 168 bệnh nhân vảy nến, không những chỉ ra đặc điểm lâm sàng, một số yếu tố liên quan đến bệnh vảy nến mà còn đánh giá sự thay đổi nồng

Theo hiểu biết của chúng tôi, tại Việt Nam, hiện chƣa có báo cáo nghiên cứu với số lƣợng mẫu đủ lớn để khảo sát nồng độ lipid máu ở bệnh nhân vảy nến cũng nhƣ chƣa

Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả động lực làm việc và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên khối hành chính – hỗ trợ Bệnh

Để đảm bảo cho hệ thống thiết bị trong khách sạn và các thiết bị chiếu sáng được nối không, bảo vệ nối đất ta dùng hệ thống dây dẫn nối từ vỏ các máy về

Trung tâm y tế chỉ mới được thành lập trong một thời gian ngắn, chắc hẳn không thể tránh khỏi những thiếu sót trong cung ứng dịch vụ cho bệnh nhân và hiện nay tại

Chưa có nghiên cứu nào đề cập một cách đầy đủ, toàn diện về bệnh do Rickettsiaceae khác cũng như đặc điểm sinh học phân tử của các loài Rickettsiaceae

Với các cơ sở y tế công, người bệnh thường đến bệnh viện, chờ đến lượt khám và lượng bác sỹ ở đây thường cố định trong giờ hành chính nên người bệnh thường

[r]

[r]

Chi phí các vật tư y tế khác ngoài stent mà chưa được tính vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị hoặc thu trọn gói theo trường hợp bệnh

Bổ sung vào Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT các kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh của 25 chuyên khoa, chuyên ngành bao gồm: Hồi sức cấp cứu

3. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập chọn áp dụng mua vật tư y tế theo quy định của Điều 52 Luật đấu thầu thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó

1. Tỷ lệ hao hụt thuốc là căn cứ cho các cơ sở y tế tính toán chi phí hao hụt thuốc tại đơn vị với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị có liên quan bào đảm

1. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này quyết định mức giá cụ thể của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh,

Các ông (bà): Chánh văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Cục

5. Các viện có giường bệnh, bệnh xá quân y, đội điều trị chưa được xếp hạng; phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nhà hộ sinh; phòng khám bác sĩ gia đình; phòng

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện làm cơ sở để thanh