• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài tập tương giao của hai đồ thị hàm số – Diệp Tuân - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài tập tương giao của hai đồ thị hàm số – Diệp Tuân - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247"

Copied!
74
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

374

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 A. LÝ THUYẾT.

1. Khái niệm tương giao.

Cho hàm số yf x( ) có đồ thị (C1) và yg x( ) có đồ thị

(C2).Phương trình hoành độ giao điểm của (C1) và (C2)

f x( )g x( )

 

1 .

Khi đó:

Số giao điểm của (C1) và (C2) bằng với số nghiệm của

phương trình

 

1 .

Nghiệm x0 của phương trình

 

1 chính là hoành độ x0 của giao điểm.

Để tính tung độ y0 của giao điểm, ta thay hoành độ x0 vào y f x

 

hoặc yg x

 

.

Điểm M x y

0; 0

là giao điểm của (C1) và (C2). 2. Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1. Biết đường thẳng 9 1

4 24

y  x cắt đồ thị hàm số

3 2

3 2 2 x x

y   x tại một điểm duy nhất,

ký hiệu

x0; y0

là tọa độ điểm đó. Tìm y0. A. 0 13

y 12. B. 0 12

y 13. C. 0 1

y  2. D. y0  2. Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Ví dụ 2. Gọi M , N là giao điểm của đường thẳng

 

d :y x 1 và đường cong

 

: 2 1

5 C y x

x

 

 .

Hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng

A. 1. B. 2. C. 1. D. 2.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

B. PHÂN DẠNG VÀ BÀI TẬP MINH HỌA.

§BÀI 6. TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ

(2)

375

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 DẠNG 1. BIỆN LUẬN BẰNG ĐỒ THỊ.

1. Phương pháp.

Bước 1. Ta biến đổi phương trình F x m

,

0

 

1 về dạng f x

 

g m

 

, trong đó ta đã biết

đồ thị

 

C của hàm số y f x

 

hoặc có thể dễ dàng vẽ được.

Bước 2. Tính đạo hàm f( )x , lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

Bước 3. Dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị để kết luận:

Đường cong g m

 

cắt đồ thị đồ thị của hàm số y f x

 

tại mấy điểm, chính là số nghiệm của

phương trình F x m

,

0

 

1 .

2. Bài tập minh họa.

Bài tập 1. Tìm m để đồ thị hàm số yx33x29xm cắt Oxtại ba điểm phân biệt.

Lời giải.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Bài tập 2. Tìm m để phương trình x42x2  m 3 0 có bốn nghiệm phân biệt.

Lời giải.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(3)

376

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Bài tập 3. Cho phương trình x33x2  1 m 0 (1). Điều kiện của tham số m để (1)có ba nghiệm phân biệt thỏa x1 1 x2x3 khi

Lời giải.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Bài tập 4. Tìm m để đồ thị hàm số yx3mx2 cắt trục hoành tại một điểm duy nhất.

Lời giải.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3. Câu hỏi trắc nghiệm

Mức độ 2. Thông Hiểu

Câu 1. Cho hàm số y f x

 

có đồ thị như hình vẽ sau:

Tìm số nghiệm thực phân biệt của phương trình f x

 

1.

A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.

Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 2. Cho hàm số yf x

 

có đồ thị như hình bên dưới

Số nghiệm của phương trình 2f x

 

 3 0

A. 4. B. 2. C. 0. D. 3.

Lời giải

(4)

377

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

Câu 3. Hàm số y f x

 

có bảng biến thiên như hình dưới:

Phương trình f x

 

0 có bao nhiêu nghiệm?

A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

Câu 4. Cho hàm số y f x

 

ax4bx2c có đồ thị như

hình vẽ sau. Số nghiệm của phương trình f x

 

 1 0

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Lời giải

...

...

...

...

...

...

Câu 5. Cho hàm số y f x

 

có bảng biến thiên như

hình bên. Số nghiệm của phương trình f x

 

 3 0 là:

A. 0. B. 3. C. 2. D. 1. Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 6. Cho hàm số yax3bx2 cx d có đồ thị trong hình bên.

Hỏi phương trình ax3bx2  cx d 0 có bao nhiêu nghiệm?

A. Phương trình không có nghiệm.

B. Phương trình có đúng một nghiệm.

C. Phương trình có đúng hai nghiệm.

D. Phương trình có đúng ba nghiệm.

Lời giải

...

...

...

...

...

...

(5)

378

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Câu 7. Cho hàm số yf x( ) liên tục trên đoạn

2; 4

và có đồ thị

như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình 3 ( ) 5f x  0

trên đoạn

2; 4

A.0. B. 3. C. 2. D. 1.

Lời giải

...

...

...

...

...

...

Câu 8. Cho hàm số f x

 

ax4bx2c a b c

, ,

.

Đồ thị của hàm số y f x

 

như hình vẽ bên.

Số nghiệm của phương trình 4f x

 

 3 0

A. 4. B. 3. C. 2. D. 0.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

Câu 9. Cho hàm số y f x

 

có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.

Tìm số nghiệm của phương trình f x

2018

1.

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Lời giải

...

...

...

...

...

...

Câu 10. Cho đồ thị hàm số y f x

 

có đồ thị như hình vẽ.

Tìm số nghiệm của phương trình f x

 

x.

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải

...

...

...

...

...

...

Câu 11. Cho hàm số y f x

 

xác định trên \ 0

 

, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình

dưới đây. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để

phương trình f x

 

m có ba nghiệm thực phân biệt?

A. m

2; 

. B. m 

2; 2

.

C. m 

2; 2

. D. m 

2; 2

.

Lời giải

x y

1

O 1

(6)

379

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

Câu 12. Cho hàm số y f x

 

có bản biến thiên như sau:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f x

 

m có ba nghiệm phân biệt.

A. m 2. B.   2 m 4. C.   2 m 4. D. m4. Lời giải

...

...

...

...

...

...

Câu 13. Cho hàm số y f x

 

xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên sau:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f x

 

 1 m có đúng hai nghiệm.

A. m 2, m 1. B. m0, m 1. C. m 2, m 1. D.    2 m 1. Lời giải

...

...

...

...

...

...

Mức độ 2. Thông Hiểu

Câu 14. Cho hàm số y f x

 

liên tục trên các khoảng

;0

0;

, có bảng biến thiên sau

Tìm m để phương trình f x

 

m4 nghiệm phân biệt.

A.   4 m 3. B.   3 m 3. C.   4 m 2. D.   3 m 2. Lời giải

...

...

...

...

...

...

Câu 15. Cho hàm số y f x

 

xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên sau:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f x

 

 1 m có đúng hai nghiệm.

A. m 2, m 1. B. m0, m 1. C. m 2, m 1. D.    2 m 1. Lời giải

(7)

380

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

Câu 16. Tìm tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số yx42x2m và trục hoành có đúng hai điểm chung.

A. m3 B. m0 C. m0 D. m  1 m 0.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 17. Giả sử tồn tại hàm số y f x

 

xác định trên \

1; 2

, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình f x

 

m4 nghiệm thực phân

biệt là

A.

3;1

 

2 . B.

3;1

. C.

3;1

  

2 . D.

3;1

.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

Câu 18. Đồ thị hàm số y f x

 

như hình vẽ. Tìm tất cả giá trị thực

của tham số m để phương trình f x

 

m có ba nghiệm thực

phân biệt trên đoạn [ 2;1] .

A.   2 m 0. B.   2 m 1.

C.   2 m 1. D.   2 m 0. Lời giải.

...

...

...

...

...

...

Câu 19. Cho hàm số y f x

 

có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương

trình m f x

 

1 với m2 có bao nhiêu nghiệm ?

A. 3. B. Vô nghiệm. C. 4. D. 2.

Lời giải

...

...

...

...

...

...

(8)

381

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

Câu 20. Cho hàm số y f x

 

xác định trên \

 

1 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình sau

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình f x

 

m có đúng ba

nghiệm thực phân biệt

A.

4; 2

. B.

4; 2

. C.

4; 2

. D.

; 2

.

Lời giải.

...

...

...

...

...

...

Câu 21. Cho hàm số y f x

 

xác định, liên tục trên \ 1

 

và có bảng biến thiên như sau

Tìm điều kiện của m để phương trình f x

 

m có 3

nghiệm phân biệt.

A. m0. B. m0. C. 27

0 m 4 . D. 27

m 4 Lời giải

...

...

...

...

...

...

Câu 22. Cho hàm số y f x

 

xác định trên \ 0

 

, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình f x

 

m có ba nghiệm

thực phân biệt.

A.

2; 4

. B.

2; 4

. C.

2; 4

. D.

; 4

.

Lời giải ...

...

...

...

Câu 23. (THPT Chuyên KTTN 2018) Cho hàm số H có bảng biến thiên như sau:

Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f x

 

 m 0 có ba nghiệm phân biệt là:

A.

2;1

. B.

1; 2

. C.

1; 2

. D.

2;1

.

(9)

382

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Lời giải

...

...

...

...

...

...

Câu 24. Cho hàm số y f x

 

xác định trên \

 

1 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng

biến thiên như hình vẽ sau. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số mđể phương trình f x

 

m

vô nghiệm.

A.

2;1

. B.

 ; 2

. C.

1; 

. D.

2; 1

.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

Câu 25. Cho hàm số y f x

 

xác định trên \ 0

 

, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau.

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho

phương trình f x

 

m có hai nghiệm dương phân biệt.

A. m  

; 1

. B. m 

;3

.

C. m  

; 1

. D.

;3

.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

Câu 26. Cho hàm số y f x

 

xác định trên tập D \

 

1 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình f x

 

 m 1 có hai

nghiệm thực phân biệt là:

A. 1

5 m m

 

  . B. 1 m 5 . C. m1 . D. m5. Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(10)

383

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Câu 27. Cho hàm số y f x

 

xác định trên \

 

1 ,

liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của

tham số thực m sao cho phương trinh f x

 

m

đúng ba nghiệm thực phân biệt.

A.

4; 2

. B.

; 2

.

C.

4; 2

. D.

4; 2

.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

Câu 28. (THPT Tam Phước Đồng Nai 2018)

Cho hàm số y f x

 

có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị

thực của tham số m để phương trình f x

 

 m 0 có đúng hai

nghiệm và giá trị tuyệt đối của hai nghiệm này đều lớn hơn 1?

A. m 4. B.    4 m 3. C. m 3. D.    4 m 3. Lời giải

...

...

...

...

...

...

Câu 29. Cho hàm số y f x

 

có đạo hàm trên các khoảng

1; 0

,

 

0;5 và có bảng biến thiên

như hình bên. Phương trình f x

 

m có nghiệm duy nhất trên

1;0

  

0;5 khi và chỉ khi m

thuộc tập hợp

A.

4 2 5;10

. B.

  ; 2

10;

.

C.

   ; 2

 

4 2 5

10;

. D.

  ; 2

4 2 5; 

.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

Câu 30. Cho hàm số y f x

 

có bảng biến thiên như sau

Số nghiệm của phương trình f

2  x

1 0

A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.

Lời giải

(11)

384

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 31. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x33x m 0 có 3nghiệm phân biệt A.   2 m 2. B.   2 m 2. C.   2 m 1. D.   1 m 1.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 32. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình x36x2 m 0 có 3 nghiệm phân biệt.

A. 31. B. 32. C. 21. D. 34

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 33. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x46x2  3 m 0 vô nghiệm.

A. m3. B. m6. C. m 6. D.   6 m 3.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 34. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình x33x m  1 0 có ba nghiệm phân biệt.

A.   1 m 3. B.   1 m 3. C. m1. D. m 1 hoặc m3. Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(12)

385

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Câu 35. Giá trị của tham số m để phương trình x33x2m1 có ba nghiệm phân biệt là:

A. 3 1

2 m 2

   . B.   2 m 2. C. 3 1

2 m 2

   . D.   2 m 2. Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 36. Tìm m để đường thẳng y4m cắt đồ thị hàm số

 

C :yx48x23 tại 4 điểm phân biệt:

A. 13 3

4 m 4

   . B. 3

m4. C. 13

m  4 . D. 13 3

4 m 4

   . Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 37. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y4m cắt đồ thị hàm số

4 2

8 3

yxx  tại bốn điểm phân biệt ?

A. 13 3

4 m 4

   . B. 13 3

4 m 4

   . C. 3

m 4. D. 13

m  4 . Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 38. Cho hàm số y f x

 

có bảng biến thiên như sau

Số nghiệm của phương trình f2

 

x  4 0

A. 3. B. 5. C. 1. D. 2.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

(13)

386

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

Câu 39. Cho hàm số y f x

 

có đồ thị như hình sau:

Số nghiệm của phương trình

 

 

1 2

1 f x f x

 

 là

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 40. Cho hàm số y f x

 

xác định và liên tục trên , có bảng biến thiên như sau

Số nghiệm của phương trình 2

f x

  

23f x

 

 1 0

A. 0 B. 6 C. 2 D. 3

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 41. Cho hàm số y f x

 

có bảng biến thiên như sau:

Số số nghiệm của phương trình f x

 

 2 0

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(14)

387

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Câu 42. Cho hàm số có đạo hàm trên và có bảng biến thiên như hình dưới.

Hỏi phương trình có bao nhiêu nghiệm?

A. 1 nghiệm. B. 2 nghiệm. C. 3 nghiệm. D. 4 nghiệm.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 43. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để phương trình x33x2  2 m 1 có 6 nghiệm phân biệt.

A. 1 m 3. B.   2 m 0. C.   1 m 1. D. 0 m 2.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 44. Cho hàm số y f x có đồ thị trong hình vẽ bên.

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình f x m có đúng

hai nghiệm phân biệt.

A. m5, 0 m 1. B. m1.

C. m1, m 5. D. 1 m 5.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

yf x f

 

x \ 0

 

 

2

f x

(15)

388

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

Câu 45. Cho hàm số y f x

 

có bảng biến thiên như sau

Số nghiệm của phương trình f

 

x 2018

A. 0. B. 1. C. 3. D. 4. Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 46. Cho hàm số y f x

 

xác định trên và có đồ thị như

hình vẽ. Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình

 

f xm có 6 nghiệm phân biệt.

A.    4 m 3. B. 0 m 4. C. 3 m 4. D. 0 m 3.

Lời giải

... ...

...

...

...

...

...

...

Câu 47. Cho hàm số y f x

 

có bảng biến thiên như sau.

Số Số nghiệm của phương trình f x

 

 2 0

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 48.(THPT Chuyên ĐH Vinh 2018) Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ.

Số nghiệm của phương trình f x

1

2

A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. Lời giải

(16)

389

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 49.(THPT Chuyên Biên Hòa 2018)

Cho hàm số yf x( ) có đồ thị như hình vẽ sau:

Số nghiệm của phương trình 2. f x(   1) 3 0 là:

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 50. Cho hàm số y f x

 

có bảng biến thiên như hình vẽ:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f x

 

 2 3m có bốn nghiệm phân biệt.

A. 1

m3 . B. 1

1 m 3

    . C. 1

1 m 3

    . D. 3 m 5. Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 51. (THPT Chuyên Bắc Ninh 2018)

Cho hàm số y f x

 

xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như sau

Tìm các giá trị thực của tham số mđể phương trình f x

 

 m 2 có bốn nghiệm phân biệt

A.    2 m 1. B.    3 m 2. C.    2 m 1. D.    3 m 2 Lời giải

(17)

390

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 52. (THPT Việt Trì Phú Thọ2018) Cho hàm số y f x

 

có đồ

thị như hình vẽ bên. Phương trình f x

  2

2  có bao nhiêu

nghiệm thực phân biệt?

A. 4. B. 2. C. 6. D. 3.

Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 53.(THPT Tam Phước-Đồng Nai 2018) Cho hàm số

 

3 2 ,

, , , , 0

yf xaxbx  cx d a b c da , có bảng biến thiên như hình sau

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

 

mf x có 4 nghiệm phân biệt trong đó có đúng

một nghiệm dương.

A. m2. B. 0 m 4. C. m0. D. 2 m 4.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

(18)

391

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

Câu 54. (THTT số 6-489-2018) Cho hàm số y f x

 

có đồ thị như đường cong trong hình dưới đây. Tìm tất cả các giá trị thực của

tham số m để phương trình f x

 

m6 nghiệm phân biệt:

A.    4 m 3. B. 0 m 3. C. m4. D. 3 m 4.

Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 55. (THPT Kim Liên 2018)Cho hàm số y f x

 

ax3bx2 cx d, có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f x

 

m có bốn nghiệm phân biệt thỏa mãn

1 2 3 4

1 xxx  2 x .

A. 0 m 1. B. 1

2 m 1. C. 0 m 1. D. 1

2 m 1. Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(19)

392

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Câu 56.(THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc 2018) Cho hàm số y f x

 

đồ thị như vẽ. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương

trình f x

 

m6 nghiệm phân biệt.

A. 0 m 2. B. 0 m 2. C.   2 m 0. D.   2 m 0.

Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 57.(THPT Ninh Giang Hải Dương 2018)

Cho hàm số yx33x có đồ thị như hình vẽ bên.

Phương trình x33xm2m có 6 nghiệm phân biệt khi và

chỉ khi:

A.   1 m 0. B. m0.

C. m 2 hoặc m1. D.    2 m 1 hoặc 0 m 1.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 58.(THPT Nguyễn Khuyến TPHCM 2020) Đồ thị hàm số

3 2

2 9 12 4

y  xxx như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của

tham số thực m để phương trình 2 x39x212 x  m 0 có 6

nghiệm phân biệt

A.

1; 0

. B.

 3; 2

. C.

 5; 4

. D.

 4; 3

.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

(20)

393

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 59.(THPT Hậu Lộc 2-Thanh Hóa 2018) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

33 2

x x m có 4 nghiệm phân biệt.

A.   2 m 0. B.  2 m. C.   1 m 0. D.  1 m. Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 60.(THTT Số 3-486 tháng 12 năm 2017-2018) Phương trình x22x

x  1

m (với m là tham

số thực) có tối đa bao nhiêu nghiệm thực?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(21)

394

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Câu 61.(THPT Chuyên Vĩnh Phúc 2018)

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình 2 x  6 m x 1 có 4 nghiệm phân biệt.

A. m

  

0;1 4;

. B. m

  

0;1 6;

.

C. m

  

0; 2 6;

. D. m

  

0;3 5;

.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 62.(THPT Lê Hồng Phong-2018)

Cho hàm số y f x

 

x1

xác định và liên tục trên có đồ thị

như hình 4dưới đây. Tìm tất cả các giá trị của mđường thẳng

ym2m cắt đồ thị hàm số y f x x

 

1 tại 2 điểm có hoành

độ nằm ngoài đoạn

1;1

.

A. m0. B. m1 hoặc m0. C. m1. D. 0 m 1.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(22)

395

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Câu 63.(THPT Chuyên Hùng Vương 2018) Hình vẽ dưới đây là đồ

thị của hàm số 3 2

1 y x

x

 

 . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số

m để phương trình 3 2

1

x m

x

 

 có hai nghiệm thực dương?

A.   2 m 0. B. m 3. C. 0 m 3. D. m3.

Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 64. Cho hàm số y f x  có bảng biến thiên dưới đây.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình

   

f xf m có ba nghiệm phân biệt.

A. m 2 2

;

. B. m 1 3

;

  

\ 0 2; .

C. m 1 3

;

. D. m 1 3

;

\

 

0 2; .

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

-2 -2

2 2

+∞

-∞

+

+ 0 - 0

-1 0 2 3

-∞ +∞

f'(x)

f(x) x

(23)

396

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Câu 65. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình cos 23 xcos 22 xmsin2x

nghiệm thuộc khoảng 0;

6

  

 

 ?

A. 3. B. 0 . C. 2. D. 1.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 66.(THPT Ngô Sĩ Liên 2018) Cho hàm số y f x

 

xác định và liên

tục trên đoạn

5; 6

có đồ thị như hình vẽ.

Số nghiệm của phương trình f f x

 

 2

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 67.(THPT Chuyên Sơn La 2018)

Cho hàm số y f x

 

ax3bx2 cx d a

0

có đồ thị như hình vẽ.

Phương trình f

f x

  

0 có bao nhiêu nghiệm thực?

A. 5. B. 9. C. 3. D. 7. Lời giải ...

...

...

...

...

...

... ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(24)

397

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Câu 68.(THPT Quãng Xương 1 2018) Cho hàm số y f x

 

liên tục trên

và có đồ thị như hình vẽ

Gọi m là số nghiệm của phương trình f

f x

  

1. Khẳng định nào sau

đây là đúng ?

A. m6. B. m7. C. m5. D. m9. Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 69.(THPT Mộ Đức-Quãng Ngãi 2018) Cho hàm số y f x

 

có đồ thị

như hình bên. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để

phương trình f

sinx

m có đúng hai nghiệm thuộc đoạn

 

0; ?

A. 4. B. 7. C. 5. D. 6.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 70. Cho hàm số f x

 

x33x22 có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hỏi phương trình

x33x22

 

33 x33x22

2 2 0

bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

A. 7. B. 9. C. 6. D. 5.

Lời giải

(25)

398

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 71.(THPT Phan Đình Phùng 2018) Hàm số yx33x22 có đồ thị là như hình vẽ. Phương trình

x33x22

 

33 x33x2  2

2 0

bao nhiêu nghiệm thực phân biệt ?

A. 6. B. 5. C. 7. D. 9.

Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 72.(THPT Trần Phú 2018) Cho hàm số y4x36x21 có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây. Khi đó phương trình

3 2

 

3 3 2

2

4 4x 6x 1 6 4x 6x 1  1 0 có bao nhiêu nghiệm thực.

A. 3. B. 6. C. 7. D. 9. Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 73.(THPT Chuyên ĐH Vinh 2018) Cho hàm số y f x

 

có đồ thị

như hình vẽ bên. Tìm số giá trị nguyên của m để phương trình

2 2

f xxm có đúng 4 nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn 3 7;

2 2

 

 

 

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. Lời giải

2 y

O x 1 1

-1

-1 2

(26)

399

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 74.(TT Diệu Hiền Cần Thơ 2018) Cho hàm số y f x

 

có đồ thị

 

fx như hình vẽ. Biết f a

 

0, hỏi đồ thị hàm số y f x

 

cắt trục

hoành tại nhiều nhất bao nhiêu điểm?

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 75.(SGD Bắc Ninh 2018) Cho hàm số f x

 

x36x29x.

Đặt fk

 

x f

fk1

 

x

(với k là số tự nhiên lớn hơn 1).

Tính số nghiệm của phương trình f6

 

x 0.

A. 729. B. 365. C. 730. D. 364.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(27)

400

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Dạng 2. Biện luận số giao điểm của hai đồ thị ( ) :C yf x( ) và ( ') :C yg x( ) phương pháp đại số.

Nhận xét: Khi phương trình F x m

,

0

 

1 không biến đồi về dạng f x

 

g m

 

ta phải giải bằng phương pháp đại số. Ta xét các hàm số sau :

Trường hợp 1. Xét hàm số bậc ba yax3bx2 cx d

a0

có đồ thị

 

C và hàm số bậc nhất ykxn có đồ thị d.

1. Phương pháp.

Bước 1. Lập phương trình hoành độ giao điểm của

 

C d:ax3bx2cx d kxn (1)

Phương trình

 

1 là phương trình bậc ba nên có ít nhất một nghiệm.

Bước 2. Đoán nghiệm để phương trình có một nghiệm x0. Thực hiện phép chia đa thức để đưa

về

0

 

2

2 0

 

0 0 (1) 0

2 x x

x x Ax Bx C

Ax Bx C

 

         

Bước 3. Khi đó:

 

C d có ba giao điểmphương trình

 

1 có ba nghiệm phân biệt

phương trình

 

2 có hai nghiệm phân biệt khác nghiệm x0.

 

C d có hai giao điểmphương trình

 

1 có hai nghiệm phân biệt

phương trình

 

2 có hai nghiệm phân biệt, trong đó có một nghiệm x0 hoặc phương trình

 

2 có nghiệm kép khác x0.

 

C d có một giao điểmphương trình

 

1 có một nghiệm

phương trình

 

2 vô nghiệm hoặc phương trình

 

2 có nghiệm kép là x0.

2. Bài tập minh họa.

Bài tập 5. Cho hàm số ymx3x22x8m có đồ thị là

 

Cm . Tìm mđồ thị

 

Cm cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Bài tập 6. Cho hàm số y2x33mx2

m1

x1 có đồ thị

 

C .

Tìm m để đường thẳng d y:   x 1 cắt đồ thị

 

C tại ba điểm phân biệt.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(28)

401

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 ...

...

...

...

...

...

Bài tập 7. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A

1;0

với hệ số góc k (k ). Tìm k để đường

thẳng d cắt đồ thị hàm số( ) :C yx33x24tại ba điểm phân biệt A B C, , và tam giác OBC

diện tích bằng 1 (O là gốc tọa độ).

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3. Câu hỏi trắc nghiệm

Mức độ 1. Nhận Biết

Câu 76. Biết đường thẳng 9 1

4 24

y  x cắt đồ thị hàm số

3 2

3 2 2 x x

y   x tại một điểm duy nhất;

ký hiệu

x0; y0

là tọa độ điểm đó. Tìm y0. A. 0 13

y 12. B. 0 12

y 13. C. 0 1

y  2. D. y0  2. Lời giải

...

...

...

...

...

...

Câu 77. Tìm hoành độ các giao điểm của đường thẳng 2 13

yx 4 với đồ thị hàm số

2 1

2 y x

x

 

 .

A. 2

2 2

x  . B. 11; 2

x  4 x . C. x1;x2;x3. D. 11 x  4 . Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 78. Số giao điểm của đồ thị hai hàm số yx23x1 và yx31 là

A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

(29)

402

Lớp Toán Thầy-Diệp Tuân Tel: 0935.660.880 Lời giải

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 79. Cho hàm số f x( )x33x1. Tìm khẳng định đúng.

A. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang.

B. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là M

1; 1

.

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng

 ; 1

1;

.

D. Hàm số không có cực trị.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 80. Đường thẳng y4x1 và đồ thị hàm số f x( )x33x21 có bao nhiêu điểm chung?

A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 81. Đồ thị hàm số y3x36x28x5 cắt trục tung tại điểm nào?

A. Điểm

0; 5

. B. Điểm

 

0;5 . C. Điểm

 

1;0 . D. Điểm

1; 0

.

Lời giải ...

...

...

...

Câu 82. Số giao điểm của đường cong yx32x2 x 1 và đường thẳng y 1 2x

A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

Lời giải ...

...

...

...

...

...

...

...

Câu 83. Đồ thị hàm số yx45x21 cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Gọi S là tập các giá trị thực của tham số m để d tạo với hai đường tiệm cận của (C) một tam giác có diện tích bằng 2, tổng giá trị các phần tử của

Do đó hai đường tiệm cận và hai trục tọa độ tạo thành hình chữ nhật diện tích bằng 1.2 = 2 (đvdt). Theo công thức tính diện tích hình chữ nhật tạo bởi hai tiệm cận và

TÌM SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÀM HỢP KHI BIẾT BẢNG BIẾN THIÊN HOẶC ĐỒ THỊ..

Nhận xét: những điểm có tọa độ nguyên là những điểm sao cho cả hoành độ và tung độ của điểm đó đều là số nguyên.. o Bước 1: Thực hiện phép chia đa

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định và có đường tiệm cận ngang y  1.?. Mệnh đề nào dưới

Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận (chỉ tính đường tiện đứng và đường tiệm cận

Hàm số chỉ có thể đạt cực trị tại một điểm mà tại đó đạo hàm của hàm số bằng 0, hoặc tại.. đó hàm số không có

Những hàm số có tham số m tự do (không đi cùng biến) hoặc tham số m xuất hiện ở duy nhất một hạng tử chứa biến hoặc tham số m xuất hiện ở nhiều hạng tử

Gọi S là tập các giá trị thực của tham số m để d tạo với hai đường tiệm cận của (C) một tam giác có diện tích bằng 2, tổng giá trị các phần tử của S bằng.. Gọi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt... Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số cắt

(Chuyên Sơn La L2) Hàm số nào sau đây luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.. Mệnh đề

Số GT m để ĐT của HS có hai điểm cực trị đồng thời tiếp tuyến của ĐT của HS tại hai điểm cực trị là hai đường thẳng song song cách nhau bằng 0,5 là:A.

Tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ít nhất ba điểm phân biệt là.. Tất cả giá trị của thma số m để đồ thị hàm số đã cho

Chọn đáp án C.. SỰ TƯƠNG GIAO PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ HÀM SỐ Câu 1. Hướng dẫn giải:. Chọn đáp án C. Khẳng định nào sau

Có tất cả bao nhiêu điểm M thuộc (C) sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang bằng 5 lần khoảng cách từ điểm M đến tiệm cận đứng... Vậy đồ thị hàm số

Ký hiệu S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên m trong khoảng (17;71) để đường cong đã cho cắt trục hoành tại hai điểm phân biệtA. Tính tổng P bao gồm

Việc hoàn thiện các kỹ năng từ việc đọc bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số đến việc dựa vào đồ thị để giải quyết các bài toán khác đã đặt ra cho người học một

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề

Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là các đường thẳng lần lượt có phương

42 x2xm Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình -+= nghiệm thực phân biệt.... Tìm tất cả các giá trị m để phương trình fsinx0= có

Ký hiệu S là tập hợp tất cả các giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán, tính tổng các phần tử của S... Tóm tắt các phương pháp giải các dạng toán về hàm số

Tính tổng các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x?. Đồ thị hình bên là của hàm

Biết rằng khoảng (a;b) chứa tất cả các tham số m thỏa mãn điều kiện phương trình có ba nghiệm phân biệt trong đó có đúng hai nghiệm dương.. Tìm tất cả các giá trị