Lịch sử 5 - Tuần 10 - Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập

27  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)
(3)

Kiểm tra bài cũ:

2 Vì sao mùa thu 1945 được gọi là mùa thu cách mạng ?

1 Em hãy nêu nội dung chính của

bài ?

(4)

Lịch sử

2-9-45 19-8-45 ??

(5)

Nhiệm vụ học tập :

*Quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2-9-1945.

*Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập.

*Nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập.

*Nêu ý nghĩa lịch sử của ngày 2-9-

1945.

(6)

Quang cảnh buổi tuyên bố độc lập

(7)

Em hãy miêu tả quang cảnh ngày 2-9-1945 cho bạn nghe.

Quang cảnh buổi tuyên bố độc lập

(8)

2. DIỄN BIẾN CỦA BUỔI LỄ:

- Buổi lễ bắt đầu khi nào ?

- Liệt kê các sự việc chính đã diễn ra trong buổi lễ?

- Buổi lễ kết thúc ra sao ?

* Th¶o luËn nhãm 4 thuËt l¹i tiÕn tr×nh cña buæi lÔ:

Gîi ý:

(9)

- Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ ngày 2- 9-1945

Bác Hồ cùng các vị trong Chính

phủ lâm thời bước lên lễ đài

chào nhân dân.

Bác Hồ đọc Tuyên

ngơn Độc lập

Các thành viên trong Chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước

quốc dân đồng bào.

(10)

Buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập

còn vọng mãi trong lòng mỗi

người dân Việt Nam…

(11)

NỘI DUNG NỔI BẬT CỦA

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP:

(12)

“ Hỡi đồng bào cả nước,

- Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc….”

...“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh

thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững

(13)

THẢO LUẬN NHểM đôi

theo gợi ý sau:

Nội dung nổi bật c a Tuyên ngôn độc lập là:

- Khẳng định quyền ………,…….

thiờng liờng của dõn tộc Việt Nam.

- Khẳng định dõn tộc Việt Nam sẽ

………. quyền tự do, độc

lập ấy.

(14)

- Khẳng định quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

- Khẳng định dân tộc Việt Nam sẽ quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

NỘI DUNG NỔI BẬT CỦA TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP:

(15)
(16)

3. Í NGHĨA LỊCH SỬ:

(17)

Hỏi :Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp:

Ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 2-9-1945

Giành độc lập cho dân tộc

Khẳng định quyền độc lập dân tộc

Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

3. Ý NGHĨA LỊCH SỬ:

Ngày 2-9-1945

(18)

- Khi đọc Tuyên ngôn độc lập đến đoạn giữa Bác Hồ dừng lại hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?” Em có cảm nghĩ gì về Bác Hồ ?

(19)

Điều đó cho thấy Bác rất gần gũi, giản dị

và cũng vô cùng kính trọng nhân dân.

(20)
(21)

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc

lập, khai sinh nước Việt Nam

Dân chủ Cộng hòa.

(22)

Một số hoạt động chào mừng

ngày Quốc khánh 2-9

(23)
(24)

Một số hoạt động chào

mừng ngày Quốc khánh 2-9

(25)

Trò chơi ai nhanh ai đúng :

Ngày 2-9 là ngày kỉ niệm gì của dân tộc ta ?

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Ngày kỉ niệm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Ngày khai giảng của học sinh trong cả nước.

Ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Ngày Quốc khánh của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đ S

Đ Đ

543210

(26)
(27)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại