• Không có kết quả nào được tìm thấy

Toán 2 - Tuần 25 - một phần trăm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Toán 2 - Tuần 25 - một phần trăm"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

a) 5 x 4 : 5 = b) 35 : 5 + 35 =

= 4

= 42

Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

KiÓm tra bµi cò:

20 : 5 7 + 35

Đọc bảng chia 5

(2)

Phần tô màu bằng một phần mấy hình vuông ? Chia hình vuông thành năm phần bằng nhau.

5 1 5

1 5

1 5

1 5

1

1

Một phần năm viết là

5

(3)

1 5

Thực hành : Viết một phần năm

(4)

Bài 1 : Tô màu đỏ

5

1

hình nào ?

AA B C D

(5)

Bài tâp 2:

Hình nào tô màu đỏ

A B C D

5

?

1

Hình A và hình C.

(6)

a)

Bài 3:

Hình nào khoanh vào

5

1 số con vịt ?

(7)

5 1

T×m cña 1 sè T×m cña 1 sè 1

5

(8)

cña 10 = ? cña 10 = ?

ssố bánh là 5. Số bánh = ?ố bánh là 5. Số bánh = ?

cña 30 kg = ? cña 30 kg = ? cña 5 = ?

cña 5 = ?

ssố kẹo là 2. Số kẹoố kẹo là 2. Số kẹo = ? = ?

cña 25 lÝt = ? cña 25 lÝt = ? 1

1 5

1 5

1 5

1 5 1

5

1 5

1 5 T×m

10 cái kẹo 5 lÝt

2

25 cái bánh b) 6 kg

a) c)

d) e)

g)

Vì 25 : 5 = 5 Vì 5 : 5 = 1

Vì 10: 5 = 2 Vì 30: 5 = 6

Vì 2 x 5 = 10

Vì 5 x 5 = 25

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

[r]

Vận dụng để giải một số bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó.... AI NHANH

[r]

2 Hãy gắn các biển số lên mỗi nhà kho để các ngôi nhà được đánh số theo thứ tự từ lớn

Tìm một phần trong các phần bằng nhau của một số... HOA SEN

Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả

+ Hình vuông trên được chia thành bốn phần bằng nhau. + Mỗi phần là một phần tư

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta làm thế nào?. * Kết luận: Muốn tìm một