Toán 2 - Tuần 25 - một phần trăm

Download (0)

Full text

(1)

a) 5 x 4 : 5 = b) 35 : 5 + 35 =

= 4

= 42

Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

KiÓm tra bµi cò:

20 : 5 7 + 35

Đọc bảng chia 5

(2)

Phần tô màu bằng một phần mấy hình vuông ? Chia hình vuông thành năm phần bằng nhau.

5 1 5

1 5

1 5

1 5

1

1

Một phần năm viết là

5

(3)

1 5

Thực hành : Viết một phần năm

(4)

Bài 1 : Tô màu đỏ

5

1

hình nào ?

AA B C D

(5)

Bài tâp 2:

Hình nào tô màu đỏ

A B C D

5

?

1

Hình A và hình C.

(6)

a)

Bài 3:

Hình nào khoanh vào

5

1 số con vịt ?

(7)

5 1

T×m cña 1 sè T×m cña 1 sè 1

5

(8)

cña 10 = ? cña 10 = ?

ssố bánh là 5. Số bánh = ?ố bánh là 5. Số bánh = ?

cña 30 kg = ? cña 30 kg = ? cña 5 = ?

cña 5 = ?

ssố kẹo là 2. Số kẹoố kẹo là 2. Số kẹo = ? = ?

cña 25 lÝt = ? cña 25 lÝt = ? 1

1 5

1 5

1 5

1 5 1

5

1 5

1 5 T×m

10 cái kẹo 5 lÝt

2

25 cái bánh b) 6 kg

a) c)

d) e)

g)

Vì 25 : 5 = 5 Vì 5 : 5 = 1

Vì 10: 5 = 2 Vì 30: 5 = 6

Vì 2 x 5 = 10

Vì 5 x 5 = 25

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in