Toán 2 - Tuần 24 - Bảng chia 5

10  Download (0)

Full text

(1)

Kiểm tra bài cũ

1-Hãy tìm kết quả và

viết hai phép chia tương ứng với phép nhân sau:

12 : 3 = 4 12 : 4 = 3

3 X 4 = 12 = 12

2-Đọc bảng nhân 5

5 x 1 = 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x 10 = 50

(2)

5 x 1 = 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x 10 = 50

20 : 5 = 4 5 x 4 = 20

?

(Dùng chuột b

(Dùng chuột bấm ấm thanh )thanh )

5 : 5 = 1 10 : 5 = 15 : 5 = 20 : 5 = 4 25 : 5 = 30 : 5 = 35 : 5 = 40 : 5 = 45 : 5 = 50 : 5 =

2 3

5 6 7 8 9 10

(3)

5 : 5 = 1 10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9

50 : 5 = 10 20 : 5 = 4

5 x 4 = 20

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

(4)

5 : 5 = 1 10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9

50 : 5 = 10 20 : 5 = 4

5 x 4 = 20

(5)

Số bị chia 10 20 30 40 50 45 35 25 15 5

Số chia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Thương

Số

?

2 4 6 8 10 9 7 5 3 1 1

(6)

2 Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa.

Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?

Tóm tắt

Bài giải

Số bông hoa mỗi bình hoa có là:

15 : 5 = 3 ( bông hoa) Đáp số: 3 bông hoa

… bông hoa?

1 bình hoa :

15 bông hoa 5 bình hoa :

(7)

Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa,mỗi bình cã 5 b«ng. Hái c¾m ® îc mÊy b×nh hoa? ư

3

Tóm tắt

… bình hoa?

15 bông hoa:

1 bình hoa 5 bông hoa:

Bài giải

Số bình hoa có là:

15 : 5 = 3 (b×nh hoa) Đáp số: 3 b×nh hoa

(8)

Bài 2: Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?

Bài 3: Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa,mỗi bình cã 5 b«ng. Hái c¾m ® îc mÊy b×nh hoa?ư

Tóm tắt

5 bình hoa : 15 bông 1 bình hoa : … bông

Tóm tắt 5 bông hoa : 1 bình

15bông hoa : … bình ?

Giải

Mỗi bình có số bông hoa là : 15 : 5 = 3 (bông)

Đáp số : 3 bông hoa

Giải

Số bình hoa có là : 15 : 5 = 3 (bình) Đáp số : 3 bình

(9)

5 : 5 = 1 10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4

25 : 5 = 5 30 : 5 = 6

35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 = 10

Tìm ẩn số sau Tìm ẩn số sau

bông hoa

bông hoa ? ?

(Dùng chuột bấm hoa) (Dùng chuột bấm hoa)

V nhà các em h c ề ọ V nhà các em h c ề ọ

thu c và ghi nh ộ ớ thu c và ghi nh ộ ớ

đ ượ c

đ ượ c b ng chia 5. b ng chia 5. ả ả

(10)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in