Lớp 3- Tuần 10: Viết thư

14  Download (0)

Full text

(1)

GIÁO VIÊN GIÁO VIÊN

PHẠM KHÁNH NINH PHẠM KHÁNH NINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THUỴ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THUỴ

(2)
(3)

Dựa theo mẫu bài tập đọc Thưưgửiưbà, em hãy viết một bức th ngắn cho ng ời thân.

Bàiư1:

(4)

ưưưưưưưLâuưrồi,ưcháuưchưaưđượcưvềưquê,ưcháuưnhớưbàưlắm.

Dạoưnàyưbàưcóưkhoẻưkhôngưạ?

ưưưưưưưưGiaưđìnhưcháuưngoàiưnàyưvẫnưbìnhưthường.ưNămưnay,ưcháuưhọcưlớpư3.ưTừưđầuư

nămưhọcưđếnưgiờ,ưcháuưđượcưtámưđiểmư10ưrồiưđấy,ưbàưạ!ưNgàyưnghỉ,ưcháuưthườngưđượcư

bốưmẹưcháuưchoưđiưchơi.

ưưưưưưưưCháuưvẫnưnhớưnămưngoáiưđượcưvềưquê,ưthảưdiềuưcùngưanhưTuấnưtrênưđêưvàưđêmư

đêmưngồiưngheưbàưkểưchuyệnưcổưtíchưdướiưánhưtrăng.ưưưưưưưưư

HảiưPhòng,ưngàyư6ưthángư11ưnămư2003

ưưưưưưưưBàưkínhưyêu!

ưưưưưưưư

Thưưgửiưbà

Cháuưhứaưvớiưbàưsẽưhọcưthậtưgiỏi,ưluônưchămưngoanưđểưbàưvui.ưCháuưkínhưchúcư

bàưluônưmạnhưkhoẻ,ưsốngưlâu.ưCháuưmongưchóngưđếnưhèưđểưđượcưvềưquêưthămưbàưưưưưưưư

ưưưưưưưưưưưưưưưưưCháuưcủaưbà

Đức

TrầnưHoàiưĐức

(5)

- Cấu tạo bức thư gồm bao nhiêu phần? Đó là những phần nào?

- Nêu nội dung chính của từng phần ?

(6)

Phầnưđầuưthư:

- Nơi gửi, ngày ... tháng ... năm...

Cách viết th

Phầnưnộiưdungưthư:

- Lí do viết th .

- Thăm hỏi sức khoẻ của ng ời nhận th .

- Báo tin cho ng ời nhận th biết về sức khoẻ, công việc học tập của mình và những ng ời trong gia đình.

Phầnưcuốiưthư:

- Lời chúc, lời hứa hẹn của ng ời viết th . - Kí tên và ghi rõ họ tên.

- Lời x ng hô với ng ời nhận th .

(7)

Thảo luận nhóm 4

- Con sẽ viết thư cho ai?

- Con viết lá thư đó để làm gì?

(8)

(9)

Cách viết th :

Phầnưđầuưthư:

- Nơi gửi, ngày ... tháng ... năm...

- Lời x ng hô với ng ời nhận th .

Phầnưnộiưdungưthư:

- Lí do viết th .

- Thăm hỏi sức khoẻ của ng ời nhận th .

- Báo tin cho ng ời nhận th biết về sức khoẻ, công việc học tập của mình và những ng ời trong gia đình.

Phầnưcuốiưthư:

- Lời chúc, lời hứa hẹn của ng ời viết th . - Kí tên và ghi rõ họ tên.

(ghiưlùiưsangưbênưphảiưtrangưthưư5ưô)

(cáchưlềưtrangưthưưmộtưô)

(cáchưlềưtrangưthưưmộtưô)

(ghiưlùiưsangưbênưphảiưtrangưthưư6ưô)

(10)

TIÊU CHÍ NHẬN XÉT:

- Bức thư đầy đủ các phần - Nội dung:

+ Dòng đầu thư ghi đầy đủ các thông tin + Có lời xưng hô phù hợp.

+ Nội dung thư có đủ phần thăm hỏi và báo tin.

+ Cuối thư có đủ lời chúc, lời chào, hứa hẹn.

- Trình bày đúng hình thức bức thư

(11)

...

...

...

...

...

? ?

?

Chọn thông tin nào vào vị trí dấu ?

(12)

...

...

...

...

...

Ghiưhọưvàưtên

Địaưchỉưcủaưngườiưgửi

Ghiưhọưvàưtên

Địaưchỉưcủaưngườiưnhận

(13)

Đánh số thứ tự các thông tin cần viết ở phần người nhận vào 2 cột sau:

Thư gửi đến khu vực nông thôn Thư gửi đến khu vực thành phố Tên người nhận

Tên tỉnh Tên xã

Tên xóm Tên thôn Tên huyện

Tên nước( nếu gửi đi nước ngoài)

Tên người nhận Số nhà

Tên quận

Tên đường phố Tên thành phố Tên phường

Tên nước( nếu gửi đi nước ngoài)

1 4 6 2 3 5 7

1 2 5 3 6 4 7

Tên người nhận->xóm-> thôn->xã ->huyện -> tỉnh -> nuớc

Tên người nhận->số nhà-> phố->phường ->quận -> thành phố-> nuớc

(14)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in