Lop 2 - TOAN - Tuan 23 - Bai - Mot phan ba

10  Download (0)

Full text

(1)

to¸n líp 2 to¸n líp 2

(2)

1. H×nh nµo cã sè « vu«ng ® îc t«

mµu

?

Ki m tra b i c à ũ

1 2

A B

Mét phÇn hai cßn gäi lµ mét nöa

(3)

Mét phÇn ba To¸n

(4)

1 3

1 3

1 3

1 3

Chia hình vuông thành ba phần bằng nhau

Tô màu một phần, đã tô màu một phần ba hình vuông.

Một phần ba viết là

(5)

Bµi1: §· t« mµ h×nh nµo?

1

3

A B

C D

(6)

Bµi1: §· t« mµ h×nh nµo?

1 3

A B

C D

(7)

Bµi 2: H×nh nµo cã sè « vu«ng ® îc t« mµu1

3

A B

C D

(8)

Bµi 2: H×nh nµo cã sè « vu«ng ® îc t« mµu

1 3

A B

C D

(9)

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào số con gà?

1 3

a) b)b)

(10)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in