• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đánh giá thành tích công tác của người lao động

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI

2.2. Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại

2.2.5. Đánh giá thành tích công tác của người lao động

lao động được công ty quan tâm đúng mức, công tác đào tạo là thiết thực, kết quả đào tạo được chấp nhận và được người lao động đánh giá tốt.

đánh giá xếp loại nhân viên của công ty không ảnh hưởng đến số tiền lương mà nhân viên đó nhận được trong tháng. Có thể nói hoạt động đánh giá người lao động được thực hiện mang tính đối phó, chưa hề có một hệ thống đánh giá chính thức từ trên xuống. Cuối kỳ, những người lao động chăm chỉ hay lười biếng, thậm chí chưa đủ trình độ đều được đánh giá chung chung như nhau, các quy định chưa rõ ràng. Điều đó ảnh hưởng không ít đến tâm lý người lao động và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động của người lao động cũng như toàn thể công ty. Trong thời gian tới công ty cần có những biện pháp cụ thể để có được những đánh giá chính xác hơn về người lao động của mình.

Bảng 12: Bảng quy định đánh giá, xếp loại lao động của công ty Cổ phần thương mại Bảo Minh

Xếp loại Số ngày công/

tháng Tiêu chuẩn

Loại A >= 24 công - Không vi phạm nội quy, quy định của công ty.

Loại B 22 – 24 công - Không vi phạm nội quy, quy định của công ty.

Loại C, D 20 – 22 công

-Vi phạm một số nội quy, tùy thuộc mức độ để xếp loại C hay D.

- Chưa hoàn thành công việc.

(Nguồn: Công ty Cổ phần thương mại Bảo Minh) Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành công việc của công ty dựa trên các tiêu chí sau: Khối lượng công việc thực hiện được so với yêu cầu đề ra trong một thời gian nhất định, đảm bảo không vượt quá thời gian quy định;

Mức độ an toàn lao động, đảm bảo sức khỏe của bản thân mỗi nhân viên và toàn bộ nhân viên; Đảm bảo tính tiết kiệm trong công việc (về nguyên vật liệu, vận hành thiết bị, tiết kiệm điện,...); Sự chuyên cần, chăm chỉ, có tinh thần học hỏi, có tinh thần tư duy, sáng tạo; Tuân thủ, chấp hành nội quy Công ty; Có kiến thức cơ bản và kinh nghiệm trong công việc.

Qua cách phân loại các tiêu chí đánh giá trên, tác giả cho rằng Công ty Cổ phần thương mại Bảo Minh đã thực hiện đánh giá sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn của công ty. Tuy nhiên chưa xây dựng tiêu chí đánh giá cho từng chức vụ, nhiệm vụ cụ thể, tiêu chí đánh giá về kết quả công việc chưa rõ ràng, các tiêu chí này mới chỉ dừng lại ở mức độ chung cho toàn bộ Công ty, điều đó dẫn đến kết quả đánh giá sẽ khó chính xác, mang tính chủ quan, tổng quát, làm cho nhân viên không phát huy hết khả năng của mình, dẫn đến nhân viên thiếu sự phấn đấu trong công việc. Tổ chức công tác đánh giá vẫn còn thiếu tính hệ thống, còn mang nặng tính hình thức, chưa có sự khen thưởng cũng như xử phạt đúng mức với kết quả đánh giá mà chủ yếu là nhắc nhở, đôn đốc. Việc sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc còn chưa hiệu quả, chưa phát huy được vai trò của công tác đánh giá.

Nguyên nhân của những hạn chế này một phần là do công tác phân tích công việc của công ty chưa được thực hiện tốt, các thông tin về nhiệm vụ công việc chưa được rõ ràng. Công ty chưa quan tâm đến việc cung cấp các thông tin về nhiệm vụ công việc, làm cho người lao động hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm công việc mà người lao đông phải đảm nhận khi thực hiện công việc. Mục đích của đánh giá công việc chưa được người lao động hiểu và nhận thức đúng. Đứng trên giác độ quản lý cho thấy, kết quả đánh giá thực hiện công việc chủ yếu là để tính toán trả lương, thưởng phạt. Người lao động chưa nhận thức được kết quả đánh giá thực hiện công việc là sẽ cơ sở quan trọng của các hoạt động của quản trị nguồn nhân lực trong công ty.

Bảng 13: Tổng hợp đánh giá của người lao động về công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần thương mại Bảo Minh

Câu hỏi nhận xét

Số phiếu cho mức độ điểm TB 1 2 3 4 5 6 7

Việc đánh giá kết quả thực hiện công việc là rất cần thiết 0 0 2 3 16 4 0 4,88

Đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty đã công

bằng và chính xác 0 0 3 2 15 5 0 4,88

Phương pháp đánh giá công việc của công ty hiện nay là

hợp lý 0 0 2 2 16 5 0 4,96

(Nguồn: Phân tích, tổng hợp từ kết quả khảo sát) Nhìn từ góc độ người lao động, công tác đánh giá nhân viên được khảo sát thông qua 3 tiêu chí tại bảng 13. Kết quả khảo sát cho thấy, người lao động đồng ý cao nhất ở mức độ 5/7 lần lượt là 16, 15 và 16 phiếu ở 3 tiêu chí được khảo sát, mức độ đồng ý trung bình cũng đạt tương đối cao. Điều đó cho thấy rằng, người lao động tại công ty đã thấy được sự cần thiết của công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc, cảm thấy rằng công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc tại công ty hiện nay là tương đối công bằng với mức độ đồng ý trung bình là 4,88/7. Đồng thời người lao động trong công ty cũng đang cho rằng công ty đang có phương pháp đánh giá hợp lý mặc dù kết quả đánh giá thực hiện công việc ở công ty hiện nay chủ yếu là để tính toán trả lương, thưởng phạt. Nhưng thực chất nhìn từ góc nhìn của quản trị nhân lực, công tác đánh giá chưa hề có một hệ thống đánh giá chính thức từ trên xuống, những người lao động chăm chỉ hay lười biếng, thậm chí chưa đủ trình độ đều được đánh giá chung chung như nhau. Điều này cũng dễ hiểu được rằng người người lao động trong công ty Cổ phần thương mại Bảo Minh phần lớn là những người mới, vẫn còn hăng say với công việc. Hơn nữa, các công tác khác để quản trị nhân lực của công ty Cổ phần thương mại Bảo Minh được thực hiện tương đối tốt.