• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đặc điểm công tác kế toán của Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa Kim Sơn. .43

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

2.1. Khái quát về Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa Kim Sơn

2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa Kim Sơn. .43

thuộc cũng như hợp đồng thuê ngoài trình Giám đốc phê duyệt. Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty theo chỉ đạo của Giám đốc.

- Soát xét hồ sơ tham mưu cho Giám đốc thẩm duyệt về dự toán, thanh quyết toán khối lượng thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, các dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ báo cáo thống kê về kinh tế kế hoạch theo quy định của công ty, của ngành và của Nhà nước.

- Phân tích đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm Trên cơ sở đó dự thảo báo cáo tổng kết kế hoạch quý, năm, rút ra những mặt mạnh, yếu, tìm nguyên nhân để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

- Trực tiếp lưu trữ, bảo quản lâu dài các loại hồ sơ liên quan.

f) Phòng Kĩ thuật Sản xuất và Vật tư

- Tham ưu xây dựng kế hoạch về sản xuất sản phẩm cho các dự án, dự trù vật tư để quá trình sản xuất luôn diễn ra liên tục không bị gián đoạn do thiếu nguyên vật liệu sản xuất.

- Kiểm tra cũng như sửa chữa, thay mới các thiết bị máy móc định kì để tránh xả ra việc hỏng hóc máy móc làm ảnh hưởng sản xuất.

- Nghiên cứu cải tiến sản phẩm cũng như cải tiến gia công các thiết bị máy móc để sản phẩm được tốt hơn.

- Xây dựng tiêu chuẩn kĩ thuật của sản phẩm cũng như thử nghiệm tính ổn định của sản phẩm trên môi trường thực tế.

g) Xưởng sản xuất sẽ trực tiếp tham gia quá trình sản xuất, gia công, lắp ráp, kiểm tra và tiến hàng sửa chữa các sản phẩm và chi tiết sản phẩm. Xưởng sản xuất phải đảm bảo sản xuất đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa Kim Sơn

Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận:

- Kế toán trưởng: Là người trực tiếp tổ chức, quản lí và điều hành bộ máy kế toán. Có nhiệm vụ tham mưu các hoạt động tài chính cho Giám đốc, trực tiếp lãnh đạo các nhân viên kế toán trong công ty, kiểm tra công tác thu nhập và xử lý chứng từ kiểm soát và phân tích tình huống vốn của đơn vị…. Cuối tháng Kế toán trưởng có nhiệm vụ kiểm tra báo cáo quyết toán do kế toán tổng hợp lập nên để báo cáo cho lãnh đạo.

- Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra số liệu của các kế toán viên rồi tổng hợp số liệu báo cáo quyết toán theo quý. Tập hợp chi phí xác định doanh thu, hạch toán lãi lỗ và đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty.

- Kế toán tiền mặt và thanh toán: Ghi chép, phản ánh kịp thời chính xác đầy đủ các khoản thu chi tiền mặt, thanh toán nội bộ và các khoản thanh toán khác, đôn đốc việc thực hiện tạm ứng.

- Kế toán công nợ và tiền gửi ngân hàng: Theo dõi tình hình biến động của tiền gửi và tiền vay ngân hàng, theo dõi công nợ của các cá nhân và tổ chức.

- Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội: Có nhiệm vụ tính lương thưởng, lập bảng phân bổ tiền lương cho từng tổ sản xuất, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo

Kế toán tiền mặt

thanh

toán

Kế toán công nợ

TGNH

Kế toán tiền lương

BHXH

Kế toán vật tư – tài sản

Thủ quỹ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán tổng

hợp

hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo đúng quy định theo từng tháng cho công nhân viên trong Công ty.

- Kế toán vật tư – tài sản: Theo dõi tình hình cung ứng, xuất – nhập vật tư, kiểm tra giám sát về số lượng hiện trạng tài sản cố định hiện có, tình hình tăng giảm, tính và phân bổ khấu hao cho các đối tượng sử dụng.

- Thủ quỹ: Có trách nhiệm theo dõi tình hình thu – chi và quản lí tiền mặt của công ty.

2.1.4.2. Hình thức ghi sổ kế toán của Công ty.

Hiện tại công ty đang áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung theo sơ đồ 2.3 như sau:

Ghi chú:

Ghi hàng ngày:

Chứng từ kế toán

SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ, thẻ kế toán chi tiết

SỔ CÁI Bảng tổng hợp chi tiết

Bảng cân đối số phát sinh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra:

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán của Công ty TNHH MTV Công nghiệp nhựa Kim Sơn Theo đó trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung như sau:

- Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hợp pháp, hợp lệ đã được kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi vào sổ Nhật ký chung.

- Căn cứ vào sổ Nhật ký chung kế toán ghi vào sổ cái tài khoản liên quan theo từng nghiệp vụ.

- Những chứng từ liên quan đến các đối tượng cần hạch toán chi tiết thì đồng thời được ghi vào các sổ chi tiết có liên quan.

- Cuối tháng cộng sổ kế toán chi tiết để lấy số liệu lập các báo cáo tổng hợp chi tiết.

- Cuối tháng cộng sổ cái tài khoản, số liệu trên sổ cái đối chiếu với các bảng tổng hợp chi tiết có liên quan. Sổ cái sau khi đối chiếu khớp đúng được dùng để lập bảng Cân đối số phát sinh các tài khoản.

- Cuối tháng, cuối quý căn cứ vào đối chiếu số phát sinh các tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết để lập bảng báo cáo kế toán (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh danh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

2.1.4.3. Các chính sách kế toán của Công ty.

- Công ty đang áp dụng chế độ kế toán ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép sổ kế toán là đồng Việt Nam.

- Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

- Kế toán hàng tồn kho:

+ Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

+ Tính giá trị xuất hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

- Kế toán tài sản cố định: Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng.

2.2. Thực trạng công tác kế toán NVL và CCDC tại Công ty TNHH MTV