• Không có kết quả nào được tìm thấy

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

3.3 Mô hình nghiên cứu

3.3.2 Giả thuyết nghiên cứu

Khả năng sinh lợi có ảnh hưởng khác nhau tới tỷ lệ nợ của doanh nghiệp. Theo lý thuyết đánh đổi thì khả năng sinh lợi có quan hệ cùng chiều với tỷ lệ nợ. Nghiên cứu của Tarazi (2013) về các DN Thái Lan cho thấy tác động của lý thuyết đánh đổi.

Còn lý thuyết trật tự phân hạng thì cho rằng các DN thích tài trợ bằng vốn tự có, rồi đến nợ và sau cùng là phát hành cổ phiếu, tức là khả năng sinh lợi có quan hệ ngược chiều với tỷ lệ nợ. Các nghiên cứu trước đây của Titman và Wessels (1988), Booth và cộng sự (2001), Chen (2004), Lê (2013)… đều cho thấy rằng đa phần các DN áp dụng theo lý thuyết trật tự phân hạng. Các nghiên cứu trên thị trường Việt nam trước đây cũng cho thấy sự lựa chọn cấu trúc vốn ủng hộ cho thuyết trật tự phân hạng.

Quy mô công ty ( )

Chi phí phát hành nợ và vốn cổ phần cũng liên quan đến quy mô công ty. So với các DN lớn, DN nhỏ sẽ phải trả nhiều chi phí cho việc sử dụng nợ và vốn chủ sở hữu.

Theo lý thuyết đánh đổi, các DN lớn có lợi thế trong việc phát hành nợ để hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế vì rủi ro phá sản được đa dạng hóa nên DN lớn ít có khả năng phá sản và việc tiếp cận các nguồn vay cũng như khả năng đảm bảo việc thanh toán các

khoản vay sẽ dễ dàng hơn các công ty nhỏ do đó, dẫn đến mối quan hệ cùng chiều giữa nợ và quy mô công ty.

Còn lý thuyết trật tự phân hạng thì cho rằng giữa quy mô công ty và nợ có mối quan hệ ngược chiều. Những công ty lớn ít bị ảnh hưởng bởi thông tin bất cân xứng khi phát hành vốn cổ phần mới nên thuận lợi cho việc tài trợ bằng vốn chủ sở hữu.

Titman và Wessels (1988), Chen (2004)và Chakraborty (2010) tìm thấy mối quan hệ nghịch giữa nợ và quy mô công ty. Còn Huang, S. và Song, F. (2002) Nguyen và cộng sự (2012), Nguyễn (2013) và Tarazi (2013) lại cho thấy mối quan hệ cùng chiều giữa nợ và quy mô công ty.

Các cơ hội tăng trưởng (Growth)

Theo Myers (1977), nợ có quan hệ tỷ lệ nghịch với cơ hội tăng trưởng vì các DN có nhiều cơ hội tăng trưởng nếu sử dụng nhiều nợ sẽ chuyển một phần lợi ích từ cổ đông sang trái chủ. Đó là điều mà các cổ đông không muốn, vì vậy DN có tốc độ tăng trưởng cao sẽ sử dụng ít nợ hơn. Bên cạnh đó, do sự bất cân xứng thông tin, các DN có tỷ lệ đòn bẩy cao có thể có xu hướng thực hiện các hoạt động đầu tư trái với lợi ích của cổ đông hoặc chủ nợ, vì họ có thể đầu tư vào những dự án có tính mạo hiểm cao nhằm đạt được lợi nhuận cao. Vì vậy, các chủ nợ lo ngại trong việc cho các DN vay tiếp, dẫn đến việc các DN có cơ hội tăng trưởng cao có xu hướng sử dụng tỷ lệ đòn bẩy thấp.

Tuy nhiên việc tăng trưởng nhanh sẽ tạo nhiều áp lực trong hoạt động của DN như phải xây dựng nhà xưởng, phát sinh thêm nhiều chi phí hoạt động, nghiên cứu sản phẩm mới,… Do đó, khi tăng trưởng các DN sẽ cần nhiều vốn hơn, vì vậy DN sẽ có tỷ lệ đòn bẩy cao.

Mối quan hệ ngược chiều giữa cơ hội tăng trưởng và nợ được tìm thấy trong nghiên cứu của Lang và cộng sự (1996), Shah và Khan (2007), Lê (2013). Còn mối quan hệ cùng chiều được tìm thấy trong các nghiên cứu như: Huang, S. và Song, F.

(2002), Chen (2004), Nguyen và cộng sự (2012), Nguyễn (2013), Tarazi (2013).

Cấu trúc tài sản ( ):

Tài sản cố định hữu hình được xem như một khoản ký quỹ, thế chấp nhằm đảm bảo an toàn cho chủ nợ trong trường hợp kiệt quệ tài chính xảy ra. Khoản ký quỹ này cũng sẽ bảo vệ cho người cho vay trong trường hợp có mâu thuẫn xảy ra do sự xung đột lợi ích giữa cổ đông và người cho vay. Vì thế, DN có tỷ lệ tài sản hữu hình cao thì DN đó sẽ sử dụng nhiều nợ hơn DN có tỷ lệ tài sản vô hình cao, vì tài sản hữu hình sẽ làm giảm chi phí kiệt quệ tài chính trong trường hợp phá sản trong khi tài sản cố định vô hình có khả năng mất đi giá trị khi kiệt quệ tài chính xảy ra. Thêm nữa, với DN có nhiều tài sản hữu hình thì khi DN sử dụng hết lợi nhuận giữ lại thì DN có thể sử dụng tài sản hữu hình để tìm kiếm các nguồn tài trợ từ bên ngoài. Do đó, tài sản hữu hình sẽ có mối quan hệ cùng chiều với nợ theo cách tiếp cận của cả lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng.

Các nghiên cứu thực nghiệm của Huang, S. và Song, F. (2002), Chen (2004), Shah và Khan (2007), Chakraborty (2010), Tarazi (2013) đã xác nhận mối quan hệ đồng biến giữa cấu trúc tài sản và nợ.

Chi phí kiệt quệ tài chính ( )

Lý thuyết đá nh đổi k hẳng địn h mối quan hệ ngược chiều giữa chi phí kiệt quệ tài chính với nợ. Chi phí kiệt quệ tài chính được đo lường bằng độ biến động của thu nhập hoạt động. Thực vậy, những DN có độ biến động thu nhập cao nếu tài trợ nhiều bằng nợ sẽ phải đối mặt với nguy cơ không đảm bảo các cam kết vay nợ, trong khi nếu được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu, DN có thể từ bỏ thanh toán cổ tức trong thời gian DN bị khủng hoảng tài chính. Do đó, các DN có biến động thu nhập cao sẽ cố gắng vay ít nhất và ưu tiên tài trợ bằng vốn chủ sở hữu.

Tác động tấm chắn thuế phi nợ ( )

Tấm chắn thuế phi nợ được đo lường bằng giá trị khấu hao tài sản cố định. Chi phí khấu hao sẽ giúp DN tận dụng được lợi ích từ khoản khấu trừ thuế, vì vậy mối quan hệ giữa tấm chắn thuế phi nợ và nợ là mối quan hệ cùng chiều theo lý thuyết đánh đổi .

Mối quan hệ cùng chiều giữa tấm chắn thuế phi nợ và nợ được thể hiện trong nghiên cứu của Huang, S. và Song, F. (2002) và Chakraborty (2010).