• Không có kết quả nào được tìm thấy

CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH & THIÊT KẾ HƢỚNG CẤU

2.2. Các loại mô hình trong phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc

2.2.2. Mô hình dữ liệu

2.2.2.1. Mô hình khái niệm dữ liệu

Thực thể

Thực thể là hình ảnh tƣợng trƣng cho một đối tƣợng cụ thể hay một khái niệm trừu tƣợng nhƣng có mặt trong thế giới thực. Ví dụ: Dự án, con ngƣời, sản phẩm…

Thông thƣờng khi xây dựng mô hình dữ liệu các thực thể đƣợc biểu diễn bằng những hình chữ nhật. Ví dụ:

SẢN PHẨM

Sinh viên: Nguyễn Văn Tâm – Lớp: CT1301 53

Thuộc tính

Trong một hệ thông tin, cần lựa chọn một số thuộc tính đặc trƣng để diễn tả một thực thể, các tính chất này đƣợc gọi là thuộc tính của thực thể đƣợc mô tả và đây cũng chính là các loại thông tin dữ liệu cần quản lý.

Ví dụ: Họ tên, địa chỉ, ngày sinh của thực thể “Sinh Viên”. Nhãn hiệu, giá của thực thể “Sản Phẩm”.

Giá trị các thuộc tính của một thực thể cho phép diễn tả một trƣờng hợp cụ thể của thực thể, gọi là một thể hiện của thực thể đó.

Ví dụ: (Lê Thanh Hà, 53 Hai Bà trƣng Hà Nội,1/5/1987) là một thể hiện của

“Sinh Viên”.

Một thuộc tính là sơ cấp khi ta không cần phân tích nó thành nhiều thuộc tính khác, tùy theo nhu cầu xử lý trong hệ thông tin đối với một thực thể.

Thông thƣờng một thực thể ứng với một bảng (hay một quan hệ của codd) Một thực thể phải có ít nhất môt thuộc tính mà mỗi giá trị của nó vừa đủ cho phép nhận diện một cách duy nhất một thể hiện của thực thể gọi là thuộc tính nhận dạng hay là khóa.Có nhiều trƣờng hợp chúng ta phải dùng một tập hợp các thuộc tính để nhận diện thực thể. Khi một thực thể có nhiều khóa, ngƣời ta chọn một trong số đó làm khóa chính (khóa tối thiểu). Giá trị của một khóa luôn luôn đƣợc xác định.

Mỗi thực thể phải có ít nhất một thuộc tính mà mỗi giá trị của nó vừa đủ cho phép nhận diện một cách duy nhất một thể hiện của thực thể gọi là thuộc tính nhận dạng hat khóa. Có nhiều trƣờng hợp chúng ta phải dùng một tập các thuộc tính để nhận diện thụcr thể. Khi một thực thể có nhiều khóa, ngƣời ta chọn một trong số đó làm khóa chính (khóa tối thiểu). Giá trị của một khóa luôn luôn đƣợc xác định.

Ví dụ: Số hóa đơn là thuộc tính nhận dạng của thực thể “Hóa Đơn”.

Đồ án tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng

Sinh viên: Nguyễn Văn Tâm – Lớp: CT1301 54 Không thể có hai hay nhiều hóa đơn có cùng số hóa đơn trong cùng một hệ thông tin.

Quan hệ (Relationship)

Khái niệm quan hệ ở mục này (khác với quan niệm của codd) đƣợc dùng để nhóm họp hai hay nhiều thực thể với nhau nhằm biểu hiện một mối liên quan tồn tại trong thế giới thực giữa các thực thể này. Kích thƣớc của một quan hệ là số thực cấu thành nên quan hệ.

Trong một mô hình dữ liệu các quan hệ đƣợc biểu diễn bằng hình tròn hoặc elip. Trong một số trƣờng hợp, mối quan hệ cũng có thể có những thuộc tính riêng.

Ví dụ: Hóa đơn dùng để thanh toán một số sản phẩm bán ra. Mỗi dòng hóa đơn cho biết tổng giá trị thanh toán của từng sản phẩm. Đây là một quan hệ có kích thƣớc là 2, còn gọi là quan hệ nhị nguyên.

E R E Tổng sản phẩm(SL)

HÓA ĐƠN Số hóa đơn Mã khách

Ngày

HÓA ĐƠN Dòng hóa đơn SẢN PHẨM

Sinh viên: Nguyễn Văn Tâm – Lớp: CT1301 55

Phân loại các quan hệ

Xét R là một tập các quan hệ và E là một thực thể cấu thành của R, mỗi cặp (E,R) đƣợc biểu thị trên sơ đồ khái niệm dữ liệu bằng một đoạn thẳng. Với thực thể E, ta có thể xác định đƣợc:

X là số tối thiểu các thể hiện tƣơng ứng với E mà R có thể có trong thực tế. Giá trị nhƣ vậy chỉ có thể bằng 0 hay 1.

Y là số tối đa các thể hiện tƣơng ứng với E mà R có thể có trong thực tế. Giá trị của Y có thể bằng 1 hay nguyên N>1.

Cặp số (X,Y) đƣợc định nghĩa là bản số của đoạn thẳng (E,R) và có thể lấy các giá trị sau: (0,1), (1,1), (0,N), hay (1,N) với N>

Đối với các quan hệ nhị nguyên R liên kết giữa hai thực thể A và B, ta phân thành ba loại quan hệ cơ bản sau:

Quan hệ 1-1: Mỗi thực thể của thực thể A đƣợc kết hợp với 0 hay 1 thể hiện của B và ngƣợc lại .

X,Y có thể lấy các giá trị 0 và 1

Ví dụ: Mỗi độc giả ở một thời điểm chỉ đƣợc đọc một cuốn sách.

E E

A R B

X,1 Y,1

E E

0,1

ĐỘC GIẢ 1,1 Đọc CUỐN SÁCH

Đồ án tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng

Sinh viên: Nguyễn Văn Tâm – Lớp: CT1301 56 Quan hệ 1-N : Mỗi thể hiện của thực thể A đƣợc kết hợp với 0,1 hay nhiều thể hiện của B và mỗi thể hiện của B đƣợc kết hợp với một thể hiện duy nhất của A. Đây là một loại quan hệ thông dụng và đơn giản nhất.

X có thể lấy các giá trị 0 và 1

Ví dụ: Một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn Một hóa đơn chỉ mang tên một khách hàng

Quan hệ N-P: Mỗi thể hiện của một thực thể A đƣợc kết hợp với 0,1 hay nhiều thể hiện của B và ngƣợc lại, mỗi thể hiện của B đƣợc kết hợp với 0,1 hay nhiều thể hiện của A.

X và Y có thể lấy giá trị 0,1

E E

A R B

X,N 1,1

E E

1,1

KHÁCH HÀNG 0,N Dòng Hóa HÓA ĐƠN

Đơn

E E

A R B

X,N Y,N

Sinh viên: Nguyễn Văn Tâm – Lớp: CT1301 57 Ví dụ: Một hóa đơn dùng để thanh toán một hay nhiều sản phẩm.

Một sản phẩm có thể xuất hiện trong 0,1 hay nhiều hóa đơn.

Thông thƣờng quan hệ N-P chứa các thuộc tính. Chúng ta biến đổi loại quan hệ này thành thuộc tính. Chúng ta biến đổi loại quan hệ này thành các thực thể và thực thể này cần đƣợc nhận dạng bởi một khóa chính.

Mô hình khái niệm dữ liệu

Quá trình xây dựng mô hình khái niệm dữ liệu có thể đƣợc chia làm các giai đoạn sau đây :

A. Khảo sát thực tế Thu thập thông tin

Trình bày có hệ thống bằng một số sơ đồ luân chuyển các tài liệu B. Thiết kế mô hình dữ liệu :

Kiểm kê các dữ liệu.

Xác đinh các phụ thuộc hàm.

Xây dựng mô hình khái niệm dữ liệu.

C. Kiểm soát và chuẩn hóa mô hình.

D. Vẽ sơ đồ khái niệm dữ liệu.

E E

1,N

HÓA ĐƠN 0,N Dòng Hóa SẢN PHẨM

Đơn

Đồ án tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng

Sinh viên: Nguyễn Văn Tâm – Lớp: CT1301 58 Từ các thực thể và quan hệ đã nhận diện, ta có thể vẽ lên một sơ đồ khái dữ liệu nhƣ sau :

2.2.2.2. Mô hình CSDL logic (Mô hình E – R)

Để dễ nhận thức và trao đổi, mô hình E-R thƣờng đƣợc biểu diễn dƣới dạng một đồ thị, trong đó các nút là các thực thể, còn các cung là các mối quan hệ ( các kiểu liên kết các thực thể).

Mô hình E-R đƣợc lập nhƣ sau:

Mỗi thực thể đƣợc biểu diễn bằng một hình chữ nhật có 2 phần: phần trên là tên thực thể (viết in), phần dƣới chứa danh sách các thuộc tính, trong đó thuộc tính khóa đƣợc đánh dấu (mỗi thực thể chỉ xác định một khóa tối thiểu). Tên thực thể thƣờng là danh từ chỉ đối tƣợng. Ví dụ về biểu diễn đồ họa một thực thể:

Hình 2.4. Sơ đồ khái niệm dữ liệu

1,n 1,n

Mã hàng Tên hàng Đơn vị hàng Mô tả hàng

Số đơn Ngày đặt

Số lƣợng đặt

1,n 1,n

Mã khách Tên khách Địa chỉ khách

Số phiếu Nơi giao Ngày giao Số lƣợng giao Đơn giá giao

KHÁCH

Đặt Giao

Hµng

N-N N-N

Sinh viên: Nguyễn Văn Tâm – Lớp: CT1301 59 Một mối quan hệ đƣợc biểu diễn thƣờng gặp bằng hình thoi/elip, đƣợc kết nối bằng nét liền tới các thực thể tham gia vào mối quan hệ đó. Trong hình thoi tên của mối quan hệ cũng đƣợc viết in, danh sách các thuộc tính của nó thì đƣợc viết thƣờng.

Tên của mối quan hệ thƣờng là động từ chủ động hay bị động.

Trong phƣơng pháp MERISE, mối quan hệ thƣờng đƣợc biểu diễn bằng hình elip. Mô hình E - R cuối cùng thƣờng là mối quan hệ không còn loại N - N. Trong mối quan hệ nhị nguyên thì ở hai đầu mút các đƣờng nối, sát với thực thể, ngƣời ta vẽ đƣờng ba chẽ (còn gọi là đƣờng chân gà) về phía có khóa ngoại (khóa liên kết) thể hiện nhiều, còn phía kia thể hiện một. Bản số trong mỗi đặc tả mối quan hệ giữa 2 thực thể là cặp max của 2 bản số xác định trong đặc tả và đƣợc gọi là bản số trực tiếp.

Chú ý:

Mối quan hệ có thể không có thuộc tính. Khi có, ta thƣờng gọi là thuộc tính riêng và cũng đƣợc viết trong hình thoi song chỉ viết chữ thƣờng (phân biệt tên của mối quan hệ viết bằng chữ in).

Giữa 2 thực thể có thể có nhiều mối quan hệ và chúng cần vẽ riêng rẽ, không chập vào nhau.

VATTU MaVatTu TenVaTu DonViTinh DonGia

Đồ án tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng

Sinh viên: Nguyễn Văn Tâm – Lớp: CT1301 60 Ví dụ về biểu diễn đồ họa một mô hình E-R: